Άρθρο 01: Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

1. Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων συστήνεται:
α. Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων,
β. Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων και
γ. Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων
2. Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Διαμορφώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό των επενδύσεων και την παρακολούθηση προόδου επενδυτικών προτάσεων.
(β) Έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την αδειοδότηση των Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α’ του ν.3894/2010 (Α΄204).
(γ) Έχει την ευθύνη για την αδειοδότηση των Ιδιωτικών Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως ισχύει.
(δ) Υποστηρίζει την Ειδική Μονάδα Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων (Ε.Μ.Α.Π.Ε.) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4072/2012 στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η οποία λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης, για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των αιτηθησομένων αδειών ή της παροχής άλλων εγκρίσεων, που είναι αναγκαίες για την έναρξη πραγματοποίησης επενδύσεων, ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες Α1 και Α2 περιβαλλοντικής όχλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4014/2011 και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων αρχών για την επιτάχυνσή τους.
(ε) Έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, όπως υφίστανται σήμερα.
(στ) Έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των ειδικών αδειοδοτικών ρυθμίσεων των άρθρων 6 έως 13 του ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως ισχύουν.
(ζ) Εποπτεύει το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων της παραγράφου 4δ του παρόντος άρθρου.
(η) Εποπτεύει το Τμήμα Στρατηγικών Επενδύσεων της παραγράφου 4ε του παρόντος άρθρου.
(θ) Έχει την ευθύνη για το συντονισμό των διαδικασιών που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.
(ι) Λειτουργεί ως γραμματεία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων του άρθρου 2 του ν. 3894/2010 (Α΄204).
3. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων της προηγούμενης παραγράφου ασκούνται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες:
α. Τη Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων.
β. Τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων.
γ. Τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων.
δ. το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων.
ε. Το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικών Επενδύσεων.
4. Η οργάνωση και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων της παραγράφου 4 καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 15:00 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ
  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

  Στις σημερινές συνθήκες, ιδιαίτερα χαμηλής ρευστότητας των επιχειρήσεων, περιορισμού και ουσιαστικής διακοπής της πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και ταυτόχρονα μείωσης της ζήτησης, είναι φυσικό η επενδυτική δραστηριότητα να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.
  Με βάση τα ανωτέρω, κρίσιμα ζητήματα για την ενίσχυση της ελκυστικότητας του Αναπτυξιακού Νόμου (με δεδομένες τις ρυθμίσεις οι οποίες έχουν ήδη περιληφθεί στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο) είναι οι ακόλουθες:
  1. Η αντιστροφή του κλίματος αβεβαιότητας (είναι προφανώς γενικότερο θέμα που σχετίζεται με τη συνολική οικονομική κατάσταση της χώρας) και η διευκόλυνση στην έναρξη της επενδυτικής δραστηριότητας, με την καταβολή της προκαταβολής χωρίς την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, αλλά με κατάθεση της σε δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό και τμηματική αποδέσμευση για εξόφληση επιλέξιμων δαπανών.
  2. Η δημιουργία και παγίωση συνθηκών διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των επενδυτών, με επαρκή ενημέρωση – πληροφόρηση τους για την πορεία των σε εκκρεμότητα θεμάτων τους.
  Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει οι ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί (καθώς και όσες επιπλέον εφαρμοστούν) να αφορούν στο σύνολο τους και τα ήδη ενταγμένα Επενδυτικά Σχέδια, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής της αρχικής υπαγωγής (ύψος και τρόπος είσπραξης προκαταβολής, ποσοστά επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία, παράταση ολοκλήρωσης, απλοποίηση διαδικασιών τροποποίησης φυσικού αντικειμένου κ.λπ.).
  Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα των πολύ υψηλών ποινών, σε ό, τι αφορά την τήρηση των θέσεων εργασίας για 5 έτη από την ολοκλήρωση των επενδύσεων και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, ειδικά στις περιπτώσεις για τις οποίες οι νέες θέσεις δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τη βαθμολογία και την απόφαση ένταξης (υπενθυμίζεται ότι ακόμη και σήμερα δεν είναι αποσαφηνισμένος ο τρόπος – χρόνος δημιουργίας των νέων θέσεων απασχόλησης, πέραν του 50% κατά την ολοκλήρωση), καθώς και των πολύ μεγάλων καθυστερήσεων στις εκδόσεις των νέων αδειών λειτουργίας, κυρίως για τις μεταποιητικές δραστηριότητες. Ειδικά για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος, θα πρέπει να οριστεί αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα για την έκδοση των αδειών, από την ημερομηνία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών, για τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο, μετά την παρέλευση της οποίας να θεωρείται ότι η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα σε σχέση με την προοπτική καταβολής της επιχορήγησης. (Οι προβλέψεις του Ν.3982/2011 για απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών στην πράξη δεν εφαρμόζονται!!!)

  Σε ό, τι αφορά επιμέρους ειδικότερα ζητήματα κρίνεται απαραίτητο να προωθηθούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
  Παροχή ουσιαστικών κινήτρων επιχειρηματικής ανάπτυξης
  1. Να δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της επιχορήγησης, ιδίως για τις νέες επιχειρήσεις
  2. Να παρέχεται το μέγιστο προβλεπόμενο, από το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ποσοστό ενίσχυσης σε όλες τις Περιφέρειες (και στην Αττική).
  3. Να είναι δυνατή η αξιοποίηση των φορολογικών απαλλαγών σε ομιλικό επίπεδο.
  4. Να διευρυνθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Τεχνολογικής Ανάπτυξης, με έμφαση και στις υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, για συγκεκριμένες κατηγορίες μεταποιητικής δραστηριότητας, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, πληροφορική και λοιπές τεχνολογίες αιχμής) θα πρέπει να τροποποιηθεί το πλαίσιο αδειοδότησης, αφού χωρίς ουσιαστικό λόγο, κατατάσσονται σε κατηγορίες μέσης και υψηλής όχλησης, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι περιοχές εγκατάστασης.
  5. Να εμπλουτιστούν τα Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του Ν. 3908/2011 στον τομέα του Τουρισμού.
  Ειδικότερα, το σημείο ζα, της παραγράφου 3 του άρθρου 2 να διαμορφωθεί ως εξής: Οι επενδύσεις που αφορούν: ζα. Την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων. Εξαιρούνται οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων, καθώς οι επενδύσεις τουρισμού υγείας και οι επενδύσεις θεματικών πάρκων που αποτελούν οργανωμένες μορφές τουρισμού οι οποίες διαφοροποιούν, ή διευρύνουν το τουριστικό προϊόν και παρέχουν ολοκληρωμένης μορφής υποδομές και υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων κατ΄ ελάχιστον των υπηρεσιών στέγασης σίτισης, στέγασης ψυχαγωγίας και κοινωνικής μέριμνας. Εξαιρούνται επίσης, οι επενδύσεις μετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον τριών (3*) αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3*) αστέρων.
  6. Επίσης, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη επιλογή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, η οποία μέχρι σήμερα δεν επιτρέπει την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στις ειδικές μορφές τουρισμού.
  Πιο συγκεκριμένα, όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει μελετώντας το άρθρο 2 στο οποίο αναφέρονται οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ, τα επενδυτικά σχέδια που κατατάσσονται στις ειδικές μορφές τουρισμού είναι επιλέξιμα.
  Παρόλα αυτά, στις επιλογές του ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος) δε δίδεται η δυνατότητα να υποβάλλει μια εταιρία αίτημα για επενδυτικό σχέδιο σε κάποια από τις ειδικές μορφές τουρισμού.

  Θα πρέπει, λοιπόν, να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη επιλογή στο ΟΠΣ για τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν:
  Συνεδριακά κέντρα, Χιονοδρομικά κέντρα, Αξιοποίηση ιαματικών πηγών, Τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες), Γηπέδων γκολφ, Κέντρα Προπονητικού – Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ), Κέντρα θαλασσοθεραπείας, Θεματικά πάρκα, Αυτοκινητοδρόμια και Κέντρα τουρισμού υγείας.
  7. Επίσης, σκόπιμη κρίνεται η άρση του Περιορισμού για τις αποδεδειγμένης εμπειρίας επιχειρήσεις, και ειδικότερα ο περιορισμός του ποσού ενίσχυσης στα 10.000.000 ευρώ ανά φορέα επένδυσης και στα 15.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων αποτελεί αντιαναπτυξιακό μέτρο. Θα πρέπει να εξαλειφθεί και να επανέλθει όπως οριζόταν στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο όπου υπήρχε ως ανώτατο όριο επιδότησης ανά πενταετία τα 20.000.000 ευρώ ανά φορέα επένδυσης. Όπως γίνεται αντιληπτό, με την οριοθέτηση του παραπάνω περιορισμού, μειώνονται οι πιθανότητες δυνατότητας ένταξης επιχειρήσεων με αποδεδειγμένη εμπειρία και αναπτυξιακή πορεία που μπορούν ουσιαστικά να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.
  8. Να μειωθεί σε 20%, από 25% που ισχύει, το ποσοστό της ελάχιστης ίδιας συμμετοχής.
  9. Να είναι δυνατή η παροχή εγγύησης από το Δημόσιο προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – ΕΤΕΑΝ – για την έγκριση δανείων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών προκαταβολής μετά την έγκριση της επένδυσης.
  10. Το αποθεματικό από φορολογικές απαλλαγές να έχει τον ίδιο χειρισμό με την επιχορήγηση, π.χ. ως προς τη διανομή στους μετόχους.

  Εξορθολογισμός αξιολόγησης – βαθμολόγησης επενδυτικών σχεδίων
  1. Να τροποποιηθούν τα κριτήρια αξιολόγησης, ώστε τα δυσμενή οικονομικά μεγέθη της τελευταίας τριετίας να μη δημιουργούν συνθήκες αποκλεισμού για τις επιχειρήσεις και να στηρίζεται η διατήρηση των θέσεων εργασίας.
  2. Να ενισχυθεί η βαθμολογία αξιολόγησης των Επενδυτικών Σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής (Εμπλουτισμός Κριτηρίων με επιμέρους κριτήρια που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά των Επενδυτικών Σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής και θέσπιση συντελεστού βαρύτητας αντίστοιχου αυτού των Επενδυτικών Σχεδίων Τεχνολογικής Ανάπτυξης). Ειδική έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην πριμοδότηση Ξενοδοχειακών Μονάδων, που πληρούν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά, οι οποίες άλλωστε αξιοποιούν κρίσιμα συγκριτικά πλεονεκτήματα, ιδίως στις νησιωτικές περιοχές.

  Ευελιξία στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων
  1. Να διασφαλιστεί η επαρκής νομική υποστήριξη της Υπηρεσίας για τη λήψη των αποφάσεων στο κατάλληλο επίπεδο και την αποφυγή καθυστερήσεων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η ενίσχυση της αρμόδιας Διεύθυνσης με 2-3 έμπειρους νομικούς, ώστε να υποστηρίζεται η επίλυση θεμάτων που προκύπτουν από τα κενά και τις ασάφειες του Αναπτυξιακού Νόμου, καθώς και την κατάρτιση κρίσιμων Υπουργικών Αποφάσεων, που ενώ προβλέπονται από την νομοθεσία δεν έχουν ακόμη εκδοθεί.
  2. Να προτυποποιηθούν οι διαδικασίες υποδοχής αιτημάτων για ελέγχους, προγραμματισμού των ελέγχων, σύνταξης των εκθέσεων ελέγχου και προσδιορισμού προτεραιότητας πληρωμών, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας και ενίσχυση της αξιοπιστίας και του κύρους της Υπηρεσίας, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας.
  3. Να καταρτιστεί ολοκληρωμένο εγχειρίδιο – οδηγός υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου και αντίστοιχος οδηγός διενέργειας ελέγχων, για χρήση των επενδυτών και των μελών των οργάνων ελέγχου, ώστε να περιοριστεί η εφαρμογή αυθαίρετων πρακτικών. Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις (μεταγενέστερης πάντα) ένταξης Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου στο ΕΣΠΑ, κατά τους σχετικούς ελέγχους από τα αρμόδια όργανα (π.χ. ΕΥΔ, ΕΔΕΛ), δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα, καθώς και σημαντικός πρόσθετος φόρτος εργασίας, εξαιτίας των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, για τις οποίες οι επενδυτές δεν είναι ενήμεροι από την αρχή.
  4. Να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση των υποψηφίων μελών των οργάνων ελέγχων με διασφάλιση της πιστοποίησης της εκπαίδευσης αυτής.
  5. Να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα και να επεκταθεί η λειτουργικότητα του, για αποτελεσματικότερο έλεγχο της συνολικής ροής διαδικασιών διαχείρισης αιτημάτων ελέγχων και καταβολής ενισχύσεων, ορθολογική λήψη αποφάσεων, καθώς και για την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού (ταχύτητα και επάρκεια διεκπεραίωσης θεμάτων). Επίσης, να διασφαλιστεί η παρακολούθηση με ενιαίο και ολοκληρωμένο τρόπο των απαραίτητων δεικτών του ΕΣΠΑ, καθώς και της διαλειτουργικότητας του με το ΟΠΣ /ΕΣΠΑ
  6. Να απλοποιηθούν – τυποποιηθούν οι διαδικασίες που δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στους επενδυτές (π.χ. κατηγοριοποίηση επενδυτικών σχεδίων με βάση τον προϋπολογισμό και εφαρμογή παράλληλων διαδικασιών, απλοποίηση διαδικασιών επιστροφής εγγυητικών επιστολών λήψης προκαταβολής, μετά τον έλεγχο του περιεχομένου της έκθεσης ελέγχου, απλούστευση διαδικασιών τροποποίησης φυσικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων, εφόσον εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι και διατηρείται η κάλυψη των κριτηρίων υπαγωγής ).

  Αποτελεσματική πληροφόρηση των επενδυτών
  1. Να αναρτηθούν στο διαδίκτυο τα κείμενα του Αναπτυξιακού Νόμου και των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων σε μορφή που να επιτρέπει την εύκολη πλοήγηση σε αυτά των ενδιαφερομένων.
  2. Να υπάρχει πολυκαναλική υποστήριξη της διαδικασίας παροχής πρόσθετων στοιχείων και διευκρινίσεων κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των Επενδυτικών Σχεδίων (ειδοποίηση της ύπαρξης αιτημάτων μέσω sms ή email).
  3. Να θεσμοθετηθεί διαδικασία ενημέρωσης του επενδυτή, μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, σχετικά με τις δαπάνες που εγκρίθηκαν/ απορρίφθηκαν, αναλυτικά και όχι μόνο ανά κατηγορία δαπανών.

  Αποτελεσματική διαχείριση των αιτήσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων
  1. Να δοθεί η δυνατότητα να υποβάλλονται Επενδυτικά Σχέδια όλο το έτος, (όπως προβλέπει το νέο νομοσχέδιο) με προκαθορισμένο διάστημα αξιολόγησης ανά εξάμηνο (π.χ. κύκλοι υποβολής, μέχρι 30/4 και μέχρι 30/10, με ενιαία αξιολόγηση ανά κύκλο).
  2. Να βελτιωθεί η αξιοπιστία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Διαθεσιμότητα, Αποθήκευση Αρχείων κ.λπ.).

 • Tα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προσπάθειες της εκάστοτε Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να διαμορφώσει ένα ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο και να τονώσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Προσπάθειες τελικά αναποτελεσματικές λόγω αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού, αλλά και του τραπεζικού συστήματος να ανταποκριθούν στην τόνωση της ανάπτυξης. Έτσι, σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, από την ψήφιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 3908/2011, υπάρχει η ανάγκη αναθεώρησης ή και πλήρους τροποποίησής του, γεγονός που δεν συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων.
  Καταρχήν, βασική προϋπόθεση για την διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι η δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού συστήματος και ενός εξίσου σταθερού επενδυτικού πλαισίου. Ο κατακερματισμός των φορέων, υπηρεσιών και γραφείων που διαχειρίζονται τα επενδυτικά προγράμματα και ειδικά αυτά που μπορούν να χαρακτηριστούν ως στρατηγικού χαρακτήρα, είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τη δημιουργία ολοένα και περισσότερων φορέων, υπηρεσιών, εταιρειών και σχημάτων για τη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού Νόμου κλπ (βλέπε Γεν. Γραμματεία ΕΣΠΑ, Γεν. Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης, Υπουργείο Γεωργίας, ΓΓΕΤ, ΚΑΠΕ, ΔΙΣΑ Περιφερειών, Μητρώα Ανεξάρτητων Αξιολογητών και Ελεγκτών, ΕΦΕΠΑΕ, Invest in Greece, Διαχειριστικές, ΜΟΔ, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Ψηφιακές Ενισχύσεις, παλαιότερα ΕΟΜΜΕΧ κλπ). Αν λάβουμε υπόψη μας και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην έναρξη, εξέλιξη και ολοκλήρωση μιας επένδυσης, (ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειες, Δήμους, Πολεοδομίες, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Δασαρχεία, Πυροσβεστική υπηρεσία, ΕΟΤ, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Επιμελητήρια, Τραπεζικά Ιδρύματα κλπ) θα συνθέσουμε το πολυδαίδαλο σύστημα του ελληνικού κράτους (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) που το μόνο που καταφέρνει με τη λειτουργία του είναι η ανάσχεση των επενδύσεων και η διαμόρφωση ενός εχθρικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για όλες τις επενδύσεις, είτε αυτές είναι στρατηγικού χαρακτήρα, είτε μη στρατηγικού.

  Επιθυμούμε να εκφράσουμε τη διαφωνία μας στη διάκριση στρατηγικών και μη επενδύσεων χωρίς τη θέσπιση κριτηρίων που να την αιτιολογούν.
  Προϋπόθεση για την αναστροφή του κλίματος είναι η δημιουργία μιας Κεντρικής Υπηρεσίας Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των επενδυτικών σχεδίων. Η Υπηρεσία οφείλει να έχει κεντρική και περιφερειακή οργάνωση διαθέτοντας γραφείο σε κάθε Περιφέρεια της χώρας και ειδικά κοντά ή εντός των θεσμοθετημένων ΒΕΠΕ για την αξιολόγηση, διαχείριση, έλεγχο όλων επενδυτικών σχεδίων.

  Για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός και η αναγκαία περιφερειακή της οργάνωση, η Υπηρεσία οφείλει να είναι στελεχωμένη με ικανό αριθμό υπαλλήλων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο, όπως αυτό περιγράφεται από τα πτυχία τους και τα επαγγελματικά τους προσόντα να καλύπτει όσο το δυνατόν ευρύτερα τις ανάγκες του εγχειρήματος. Απορίας άξιο είναι η παράλειψη σημαντικότατων ειδικοτήτων για τη λειτουργία της προτεινόμενης εκ του Ν/Σ Υπηρεσίας με επαρκή επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία (Χημικούς Μηχανικούς, Μεταλλειολόγους Μηχανικούς, Ναυπηγούς Μηχανικούς, Γεωπόνους, Γεωλόγους κ.α.). Η Γενική Δ/νση της Υπηρεσίας οφείλει να στελεχώνεται από κατάλληλα έμπειρα στελέχη της αγοράς τα οποία θα προσλαμβάνονται με 5 ετή σύμβαση έργου με δικαίωμα 3 ετούς ανανέωσης και τα οποία πρέπει να αξιολογούνται ετήσια για το έργο τους και την επίτευξη των στόχων, που θα τους τίθενται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

  Η κατάθεση επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο, μπορεί και οφείλει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους οφείλει να ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης.
  Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει το Μητρώο Ανεξάρτητων Αξιολογητών και το Μητρώο Ανεξάρτητων Ελεγκτών τα οποία δημιουργήθηκαν προσφάτως βάσει του Ν. 3908/2011, να ενισχυθούν περαιτέρω (κατάρτιση, στελέχωση με περισσότερα άτομα, συνεχείς ανανέωση) και να λειτουργήσουν αξιοκρατικά. Αντ’ αυτού παρατηρούμε ότι επιχειρείται επαναφορά σε καθεστώς στο οποίο καρποφόρησαν φαινόμενα διαφθοράς και μονοπώλησης των επενδύσεων.
  Σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης σε περισσότερες από 2 υποθέσεις να γίνεται αυτόματη διαγραφή των αξιολογητών και των ελεγκτών από το μητρώο. Οι αμοιβές τους να προέρχονται εξ ολοκλήρου από τα παράβολα που κατατίθενται από τον φορέα της επένδυσης στον λογαριασμό του Υπουργείου, τα οποία οφείλουν να εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες αξιολόγησης και ελέγχων. Επίσης, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των οργάνων ελέγχων πρέπει να επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον φορέα της επένδυσης. Η αμοιβή των οργάνων ελέγχων και των αξιολογητών να καταβάλλεται άμεσα με την κατάθεση της έκθεσης ελέγχου ή της έκθεσης αξιολόγησης και να διαμορφώνεται βάσει της μέσης τιμής της αγοράς για την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών.

  Βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται ως πρωτεύοντα κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων θα πρέπει να είναι:
  – Η υποκατάσταση των εισαγωγών.
  – Η εξωστρέφεια και η δυνατότητα εξαγωγών.
  – Η προσέλκυση συναλλάγματος – ξένων κεφαλαίων.
  – Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  – Η προστασία του περιβάλλοντος (αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα).
  – Η τεχνολογική στάθμιση των επενδυτικών σχεδίων έτσι ώστε να πριμοδοτούνται επενδύσεις που αφορούν τεχνολογικές καινοτομίες και σύγχρονες μεθόδους παραγωγής.
  – Η αξιοποίηση των ΒΕΠΕ και ενίσχυσή τους στα πρότυπα του εξωτερικού έτσι ώστε να διαθέτουν το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων.
  – Οι συνέργειες με εγχώριους ερευνητικούς φορείς για αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας.

  Η υποβολή θετικής γνωμοδότησης – έγκρισης δανείου από τραπεζικό ίδρυμα δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική για την υπαγωγή μιας επένδυσης στα χρηματοδοτικά προγράμματα.

  Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής να γίνεται:
  Α) Με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
  Β) Με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών ή ταμειακών διαθέσιμων που προκύπτουν από αποτελέσματα τριμήνου.
  Γ) Με δέσμευση ρευστοποίησης παγίων χωρίς δυνατότητα μεταβολής μετά την υπαγωγή στα χρηματοδοτικά προγράμματα.
  Βασικό στοιχείο όλων των προγραμμάτων, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, πρέπει να είναι η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση όλων των επενδυτικών προγραμμάτων. Αυτό είναι δυνατό να γίνει μόνο με την δυνατότατα εκταμίευσης του 100% του εγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από οποιαδήποτε ίδρυμα ή φορέα έχει τη δυνατότητα και τη φερεγγυότητα τέτοιου είδους εγγυήσεων (πέραν δηλ. των τραπεζών) για όλα τα επενδυτικά προγράμματα και όχι περιοριστικά μόνο για τον Ν. 3299/2004. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή πρέπει να σταθεί και το ΕΤΕΑΝ το οποίο οφείλει να ενισχυθεί με περαιτέρω κεφάλαια για να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ένας κρατικός φορέας εγγυήσεων και πιστώσεων, μοχλός σταθερότητας και ανάπτυξης για τη χώρα.

  Οι εκταμιεύσεις της επιχορήγησης, εφόσον επιλεγεί η χρηματοδοτική, να είναι δυνατή με τους ως εξής τρόπους:
  Α) 100% καταβολή της επιχορήγησης με την απόφαση υπαγωγής της επένδυσης και την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%.
  Β) Ποσοστό ίσο με 25% χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, με την υποβολή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των στοιχείων της επένδυσης (τιμολόγια, εξοφλήσεις, συμφωνητικά κλπ) και χωρίς την ανάγκη διεξαγωγής επιτόπιου ελέγχου. Το επόμενο 25% της επιχορήγησης με την υλοποίηση και πιστοποίηση – έλεγχο του 50% του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και την πιστοποίηση καταβολής του 50% της ιδίας συμμετοχής. Αντίστοιχη διαδικασία να προβλέπεται για την υλοποίηση του 75% του έργου (υποβολή στοιχείων ηλεκτρονικά για εκταμίευση της επόμενης δόσης) και του 100% του έργου (πιστοποίηση ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας).

  Σε περίπτωση που επιλεγεί η ενίσχυση με φορολογικά κίνητρα, να είναι δυνατή η ενίσχυση να δίνεται τουλάχιστον εντός 2 ετών από την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας. Επίσης προτείνουμε τα επιλέξιμα πάγια, κατά την υπαγωγή της επένδυσης, να απαλλάσσονται ΦΠΑ.

  Οι ενδιάμεσοι επιτόπιοι έλεγχοι από μέλη του Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών πρέπει να γίνονται εντός μηνός από τον ορισμό του ΚΟΕ. Η κατάθεση της έκθεσης ελέγχου θα πρέπει να κατατίθεται εντός 15 ημερών από την κατάθεση εκ μέρους του φορέα της επένδυσης όλων των δικαιολογητικών και εγγράφων που ζητήθηκαν εγγράφως από το ΚΟΕ.

  Η σύσταση Οργάνων Επανελέγχων των επενδύσεων από μικτό κλιμάκιο (ΣΔΟΕ, Υπουργείου Ανάπτυξης, ΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο, Όργανα της ΕΕ) μετά την πάροδο έως και 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης, οφείλει άμεσα να τεθεί σε ισχύ.

  Σε περίπτωση υιοθέτησης περιβαλλοντικών πρακτικών που προχωρούν πέραν των υποχρεώσεων της νομοθεσίας, για την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, τη συμπαραγωγή ενέργειας ή την χρήση ανανεώσιμων πηγών (αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας), για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση ουσιών από απόβλητα, οι εξοπλισμοί, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι μελέτες να ενισχύονται σε ποσοστό μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες δαπάνες της επένδυσης (σε κάθε περίπτωση ο Μ.Ο. του ποσοστού της επιχορήγησης να μην υπερβαίνει τα ποσοστά που έχουν προβλεφθεί από τον Ν. 3908/2011) έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα στην περιβαλλοντική βελτίωση των επιχειρήσεων και την εξοικονόμηση πόρων άρα και τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.

  Τέλος, θεωρούμε απαραίτητη την ενίσχυση επενδύσεων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομικής δραστηριότητας σε ποσοστό 60% των συνολικών χρηματοδοτήσεων που δίνονται ετησίως από όλα τα προγράμματα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η βάση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

 • Tα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προσπάθειες της εκάστοτε Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να διαμορφώσει ένα ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο και να τονώσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Προσπάθειες τελικά αναποτελεσματικές λόγω αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού, αλλά και του τραπεζικού συστήματος να ανταποκριθούν στην τόνωση της ανάπτυξης. Έτσι, σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, από την ψήφιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 3908/2011, υπάρχει η ανάγκη αναθεώρησης ή και πλήρους τροποποίησής του, γεγονός που δεν συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων.

  Καταρχήν, βασική προϋπόθεση για την διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι η δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού συστήματος και ενός εξίσου σταθερού επενδυτικού πλαισίου. Ο κατακερματισμός των φορέων, υπηρεσιών και γραφείων που διαχειρίζονται τα επενδυτικά προγράμματα και ειδικά αυτά που μπορούν να χαρακτηριστούν ως στρατηγικού χαρακτήρα, είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τη δημιουργία ολοένα και περισσότερων φορέων, υπηρεσιών, εταιρειών και σχημάτων για τη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού Νόμου κλπ (βλέπε Γεν. Γραμματεία ΕΣΠΑ, Γεν. Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης, Υπουργείο Γεωργίας, ΓΓΕΤ, ΚΑΠΕ, ΔΙΣΑ Περιφερειών, Μητρώα Ανεξάρτητων Αξιολογητών και Ελεγκτών, ΕΦΕΠΑΕ, Invest in Greece, Διαχειριστικές, ΜΟΔ, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Ψηφιακές Ενισχύσεις, παλαιότερα ΕΟΜΜΕΧ κλπ). Αν λάβουμε υπόψη μας και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην έναρξη, εξέλιξη και ολοκλήρωση μιας επένδυσης, (ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειες, Δήμους, Πολεοδομίες, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Δασαρχεία, Πυροσβεστική υπηρεσία, ΕΟΤ, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Επιμελητήρια, Τραπεζικά Ιδρύματα κλπ) θα συνθέσουμε το πολυδαίδαλο σύστημα του ελληνικού κράτους (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) που το μόνο που καταφέρνει με τη λειτουργία του είναι η ανάσχεση των επενδύσεων και η διαμόρφωση ενός εχθρικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για όλες τις επενδύσεις, είτε αυτές είναι στρατηγικού χαρακτήρα, είτε μη στρατηγικού.

  Επιθυμούμε να εκφράσουμε τη διαφωνία μας στη διάκριση στρατηγικών και μη επενδύσεων χωρίς τη θέσπιση κατάλληλων κριτηρίων που να την αιτιολογούν.

  Προϋπόθεση για την αναστροφή του κλίματος είναι η δημιουργία μιας Κεντρικής Υπηρεσίας Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των επενδυτικών σχεδίων. Η Υπηρεσία οφείλει να έχει κεντρική και περιφερειακή οργάνωση διαθέτοντας γραφείο σε κάθε Περιφέρεια της χώρας και ειδικά κοντά ή εντός των θεσμοθετημένων ΒΕΠΕ για την αξιολόγηση, διαχείριση, έλεγχο όλων επενδυτικών σχεδίων.

  Για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός και η αναγκαία περιφερειακή της οργάνωση, η Υπηρεσία οφείλει να είναι στελεχωμένη με ικανό αριθμό υπαλλήλων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο, όπως αυτό περιγράφεται από τα πτυχία τους και τα επαγγελματικά τους προσόντα να καλύπτει όσο το δυνατόν ευρύτερα τις ανάγκες του εγχειρήματος. Απορίας άξιο είναι η παράλειψη σημαντικότατων ειδικοτήτων για τη λειτουργία της προτεινόμενης εκ του Ν/Σ Υπηρεσίας με επαρκή επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία (Χημικούς Μηχανικούς, Μεταλλειολόγους Μηχανικούς, Ναυπηγούς Μηχανικούς, Γεωπόνους, Γεωλόγους κ.α.). Η Γενική Δ/νση της Υπηρεσίας οφείλει να στελεχώνεται από κατάλληλα έμπειρα στελέχη της αγοράς τα οποία θα προσλαμβάνονται με 5 ετή σύμβαση έργου με δικαίωμα 3 ετούς ανανέωσης και τα οποία πρέπει να αξιολογούνται ετήσια για το έργο τους και την επίτευξη των στόχων, που θα τους τίθενται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

  Η κατάθεση επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο, μπορεί και οφείλει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους οφείλει να ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης.

  Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει το Μητρώο Ανεξάρτητων Αξιολογητών και το Μητρώο Ανεξάρτητων Ελεγκτών τα οποία δημιουργήθηκαν προσφάτως βάσει του Ν. 3908/2011, να ενισχυθούν περαιτέρω (κατάρτιση, στελέχωση με περισσότερα άτομα, συνεχείς ανανέωση) και να λειτουργήσουν αξιοκρατικά. Αντ’ αυτού παρατηρούμε ότι επιχειρείται επαναφορά σε καθεστώς στο οποίο καρποφόρησαν φαινόμενα διαφθοράς και μονοπώλησης των επενδύσεων.

  Σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης σε περισσότερες από 2 υποθέσεις να γίνεται αυτόματη διαγραφή των αξιολογητών και των ελεγκτών από το μητρώο. Οι αμοιβές τους να προέρχονται εξ ολοκλήρου από τα παράβολα που κατατίθενται από τον φορέα της επένδυσης στον λογαριασμό του Υπουργείου, τα οποία οφείλουν να εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες αξιολόγησης και ελέγχων. Επίσης, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των οργάνων ελέγχων πρέπει να επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον φορέα της επένδυσης. Η αμοιβή των οργάνων ελέγχων και των αξιολογητών να καταβάλλεται άμεσα με την κατάθεση της έκθεσης ελέγχου ή της έκθεσης αξιολόγησης και να διαμορφώνεται βάσει της μέσης τιμής της αγοράς για την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών.

  Βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται ως πρωτεύοντα κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων θα πρέπει να είναι:
  – Η υποκατάσταση των εισαγωγών.
  – Η εξωστρέφεια και η δυνατότητα εξαγωγών.
  – Η προσέλκυση συναλλάγματος – ξένων κεφαλαίων.
  – Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  – Η προστασία του περιβάλλοντος (αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα).
  – Η τεχνολογική στάθμιση των επενδυτικών σχεδίων έτσι ώστε να πριμοδοτούνται επενδύσεις που αφορούν τεχνολογικές καινοτομίες και σύγχρονες μεθόδους παραγωγής.
  – Η αξιοποίηση των ΒΕΠΕ και ενίσχυσή τους στα πρότυπα του εξωτερικού έτσι ώστε να διαθέτουν το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων.
  – Οι συνέργειες με εγχώριους ερευνητικούς φορείς για αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας.

  Η υποβολή θετικής γνωμοδότησης – έγκρισης δανείου από τραπεζικό ίδρυμα δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική για την υπαγωγή μιας επένδυσης στα χρηματοδοτικά προγράμματα.
  Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής να γίνεται:
  Α) Με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
  Β) Με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών ή ταμειακών διαθέσιμων που προκύπτουν από αποτελέσματα τριμήνου.
  Γ) Με δέσμευση ρευστοποίησης παγίων χωρίς δυνατότητα μεταβολής μετά την υπαγωγή στα χρηματοδοτικά προγράμματα.

  Βασικό στοιχείο όλων των προγραμμάτων, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, πρέπει να είναι η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση όλων των επενδυτικών προγραμμάτων. Αυτό είναι δυνατό να γίνει μόνο με την δυνατότατα εκταμίευσης του 100% του εγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από οποιαδήποτε ίδρυμα ή φορέα έχει τη δυνατότητα και τη φερεγγυότητα τέτοιου είδους εγγυήσεων (πέραν δηλ. των τραπεζών) για όλα τα επενδυτικά προγράμματα και όχι περιοριστικά μόνο για τον Ν. 3299/2004. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή πρέπει να σταθεί και το ΕΤΕΑΝ το οποίο οφείλει να ενισχυθεί με περαιτέρω κεφάλαια για να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ένας κρατικός φορέας εγγυήσεων και πιστώσεων, μοχλός σταθερότητας και ανάπτυξης για τη χώρα.

  Οι εκταμιεύσεις της επιχορήγησης, εφόσον επιλεγεί η χρηματοδοτική, να είναι δυνατή με τους ως εξής τρόπους:
  Α) 100% καταβολή της επιχορήγησης με την απόφαση υπαγωγής της επένδυσης και την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%.
  Β) Ποσοστό ίσο με 25% χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, με την υποβολή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των στοιχείων της επένδυσης (τιμολόγια, εξοφλήσεις, συμφωνητικά κλπ) και χωρίς την ανάγκη διεξαγωγής επιτόπιου ελέγχου. Το επόμενο 25% της επιχορήγησης με την υλοποίηση και πιστοποίηση – έλεγχο του 50% του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και την πιστοποίηση καταβολής του 50% της ιδίας συμμετοχής. Αντίστοιχη διαδικασία να προβλέπεται για την υλοποίηση του 75% του έργου (υποβολή στοιχείων ηλεκτρονικά για εκταμίευση της επόμενης δόσης) και του 100% του έργου (πιστοποίηση ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας).

  Σε περίπτωση που επιλεγεί η ενίσχυση με φορολογικά κίνητρα, να είναι δυνατή η ενίσχυση να δίνεται τουλάχιστον εντός 2 ετών από την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας. Επίσης προτείνουμε τα επιλέξιμα πάγια, κατά την υπαγωγή της επένδυσης, να απαλλάσσονται ΦΠΑ.

  Οι ενδιάμεσοι επιτόπιοι έλεγχοι από μέλη του Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών πρέπει να γίνεται εντός μηνός από την γνωστοποίηση του ορισμού τους. Η κατάθεση της έκθεσης ελέγχου θα πρέπει να κατατίθεται εντός 15 ημερών από την κατάθεση εκ μέρους του φορέα της επένδυσης όλων των δικαιολογητικών και εγγράφων που ζητήθηκαν εγγράφως από το ΚΟΕ.

  Η σύσταση Οργάνων Επανελέγχων των επενδύσεων από μικτό κλιμάκιο (ΣΔΟΕ, Υπουργείου Ανάπτυξης, ΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο, Όργανα της ΕΕ) μετά την πάροδο έως και 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης, οφείλει άμεσα να τεθεί σε ισχύ.

  Σε περίπτωση υιοθέτησης περιβαλλοντικών πρακτικών που προχωρούν πέραν των υποχρεώσεων της νομοθεσίας, για την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, τη συμπαραγωγή ενέργειας ή την χρήση ανανεώσιμων πηγών (αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας), για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση ουσιών από απόβλητα, οι εξοπλισμοί, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι μελέτες να ενισχύονται σε ποσοστό μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες δαπάνες της επένδυσης (σε κάθε περίπτωση ο Μ.Ο. του ποσοστού της επιχορήγησης να μην υπερβαίνει τα ποσοστά που έχουν προβλεφθεί από τον Ν. 3908/2011) έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα στην περιβαλλοντική βελτίωση των επιχειρήσεων και την εξοικονόμηση πόρων άρα και τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.

  Τέλος, θεωρούμε απαραίτητη την ενίσχυση επενδύσεων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομικής δραστηριότητας σε ποσοστό 60% των συνολικών χρηματοδοτήσεων που δίνονται ετησίως από όλα τα προγράμματα.

 • Απόψεις των Συνδέσμων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

  Κύριε Υπουργέ,
  Εκ μέρους των παραγωγικών και διοικητικών Φορέων της Περιφέρειας μας σας παραθέτουμε τις απόψεις μας και ευελπιστούμε στην ενσωμάτωση αυτών στον υπο συζήτηση Νόμο.
  Γενικές παρατηρήσεις αποτελούν :
  Οι επενδυτικοί Νόμοι στόχο έχουν την ενίσχυση της προοπτικής ανάπτυξης μιας περιοχής (κυρίως αυτών που παρουσιάζουν έκδηλη αναπτυξιακή υστέρηση όπως η δική μας) μέσα
  α) από την βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του υφιστάμενου παραγωγικού επιχειρηματικού δυναμικού της και
  β) την βελτίωση της ελκυστικότητας της στην προσέλκυση νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών σε αυτήν.
  Την βελτίωση της ελκυστικότητας την προσέλκυση νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών σε αυτήν. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες πρέπει ως άμεσος στόχος να προστεθεί στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο η διάσωση και η επιβίωση του υφιστάμενου και λειτουργούντος παραγωγικού επιχειρηματικού της ιστού μέσα από την αναδιάρθωση του. Η ενέργεια αυτή σήμερα μπορεί να έχει από μόνη της σημαντική συνεισφορά στην επαναφορά σε τροχιά ανάπτυξης.
  Παράλληλα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι όσο το ευρύτερο νομικό περιβάλλον του Αναπτυξιακού Νόμου δεν υποστηρίζεται από την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που αφορά στον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, η πρόθεση του νομοθέτη να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα θα πέσει στο κενό.
  Ένας επενδυτικός Νόμος δρα συμπληρωματικά με το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ως εκτούτου ένας Επενδυτικός Νόμος είναι αναγκαίος ως μοχλός ενίσχυσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος, από μόνος του όμως καθόλου ικανός να φέρει αποτέλεσμα. Για να προσελκυσθούν επενδύσεις στην χώρα μας και κυρίως στην περιοχή μας χρειάζεται επειγόντως να ενισχυθεί άμεσα η ανταγωνιστικότητα της εθνικής μας οικονομίας αλλά και της τοπικής μέσα από τολμηρές αποφάσεις που θα βάζουν επιτέλους το σύνολο της πολιτικής σε τροχιά ορθολογισμού.
  Συγκεκριμένα, θα πρέπει:
  • Να δημιουργηθεί σταθερό και προβλέψιμο φορολογικό περιβάλλον για τουλάχιστον 10 έτη.
  • Να επανδρωθούν, ενισχυθούν και εκσυγχρονισθούν οι τοπικές υπηρεσίες που αδειοδοτούν τις επιχειρήσεις (Διευθύνσεις Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, Πολεοδομίας, ΕΟΤ κτλ).
  • Να εξαλειφθεί η πολυνομία, η αμφινομία και η δυνατότητα εγκλωβισμού των επιχειρήσεων σε διαφορετικές ερμηνείες εδαφίων ή και ολόκληρων νόμων από τις υπηρεσίες.
  • Να δημιουργηθεί εμπράκτως περιβάλλον πλήρους εφαρμογής του Δικαίου, που σχετίζεται με την λειτουργία των επιχειρήσεων, σε εύλογο χρονικό διάστημα, και ίση μεταχείριση – αυστηρή εφαρμογή της Νομοθεσίας για όλα τα διακινούμενα προϊόντα και Υπηρεσίες με έμφαση στην πρόληψη – πρόβλεψη και μετά στην καταστολή.
  • Να μειωθεί η ανάλγητη γραφειοκρατία σε όλα τα επίπεδα αδειοδοτήσεων νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων. (Ως όρος ‘αδειοδότηση’, δεν εννοείται η διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων, η οποία ούτως ή άλλως δεν αποτελεί εμπόδιο σε κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία, αλλά η μετέπειτα διαδικασία έκδοσης αδειών, όπως οι Άδειες Χωροθέτησης, Οικοδομικές, Εγκατάστασης, Λειτουργίας, Περιβαλλοντικών Όρων, ΕΟΤ κτλ.)
  • Να ενισχυθούν και αναβαθμιστούν οι ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κτλ), τόσο σε ελκυστικότητα νομικής μορφής, όσο και σε τεχνικές παροχές και συνθήκες λειτουργίας.
  • Να δοθούν περισσότερα κίνητρα για την ενίσχυση της συνέργειας μεταξύ επιχειρήσεων με συμπληρωματικό ή παρεμφερές αντικείμενο και εξωστρεφή προσανατολισμό.
  • Η αξιολόγηση των σχεδίων από Τραπεζικά ιδρύματα ή η διενέργεια ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου από αυτά σε άλλες εποχές ήταν μία διέξοδος. Με τα σημερινά όμως δεδομένα θα πρέπει να επιτραπεί μόνο εφόσον το ζητήσει αποκλειστικά ο Επενδυτής. Ειδάλλως θα πρέπει να παραμείνει είτε στο Δημόσιο, είτε σε Ειδικά πιστοποιημένα Νομικά πρόσωπα που επιτελούν το έργο αυτό σε άλλες δράσεις όπως ο ΔΕΣΜΟΣ της Περιφέρειας ΑΜΑΘ.
  • Θα πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή. Για ποσά έως 10.000 ευρώ να μην απαιτείται καμμιά ενέργεια παρά μόνο ενημέρωση στο στάδιο του ελέγχου, ενώ για ποσά μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ αυτή να γίνεται με απλή Υπεύθυνη δήλωση του Επενδυτή ότι η αλλαγή αυτή δεν επιφέρει αλλαγή στο επενδυτικό σχέδιο του και η μη αντίκρουση εντός 10 ημερών να τεκμαίρει την αποδοχή του αιτήματος.
  • Η διάθρωση του χρηματοτικού σχεδίου θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί στα ισχύοντα δεδομένα. Ειδικά για Περιφέρειες όπως η δική μας να μπορούν εργαλεία όπως το ΕΤΕΑΝ ή το Jeremie να αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων.
  • Η Βαρύτητα το κριτηρίου του τόπου δραστηριοποίησης να είναι άνω του 20% της συνολικής βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  • Ο Χρόνος αποπληρωμής κάθε επιχορήγησης ή επιδότησης να ορίζεται αμελητί στις 60 ημέρες από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος από τον επενδυτή. Μετά τις 60 ημέρες η καταβολή να είναι έντοκη.

  Αρνητικά σημεία που πρέπει να επισημανθούν ιδιαίτερα.
  Το προσχέδιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου όπως και οι προηγούμενοι έχει απωλέσει την ουσία της περιφερειακής του Διάστασης. Εάν ο Νομοθέτης εκτιμά πως με τα περιγραφόμενα κίνητρα θα υπάρξει προσέλκυση επενδύσεων σε Περιφέρειες όπως αυτής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τότε είτε πλανάται, είτε δεν κατανοεί τις ήδη διαμορφωθείσες συνθήκες του επιχειρείν και θα πρέπει άμεσα να ζητηθεί η σύγκλιση ειδικής σύσκεψης με τους αρμοδίους Υπουργούς και τα στέλεχη του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Περιφέρεια μας ώστε να λάβουν γνώση αυτών.

  Η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής με τα σημερινά δεδομένα δεν αποτελεί ενίσχυση στις ταμειακές ροές των επενδυτικών σχεδίων και εν γένει στην ρευστότητα των επιχειρήσεων. Η πολιτεία θα πρέπει να βρει ενναλακτικούς τρόπους και να εμπεδώσει αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας στους επενδυτές. Άλλωστε το γεγονός ότι η οφειλή στο Δημόσιο αποτελεί κακούργημα ως ποινικό αδίκημα επιτρέπει στην Πολιτεία να διαχειριστεί τα θέματα αυτά διαφορετικά. Έννοιες όπως η ύπαρξη εγγυήσεων, ή η καταβολή έναντι εμπραγμάτων εγγυήσεων μπορούν να δώσουν την απαραίτητη ευελιξία στους επενδυτές να ολοκληρώσουν την επένδυση τους.

  Τα επιμέρους κίνητρα δεν συνάδουν με την γενικότερη κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας. Η αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια είναι προφανής και ο νέος Νόμος επιμένει σε κίνητρα άλλων εποχών.

  Με δεδομένη την έκδηλη απογοήτευση για τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και την κατάρευση της ζήτησης η ενίσχυση υφιστάμενων και λειτουργουσών επιχειρήσεων, σε περιφέρειες με σημαντική υστέρηση ή σημαντικά προβλήματα, για την αναδιάρθρωση του παθητικού τους είναι επεβεβλημένη.

  Ειδικές Παρεμβάσεις στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο είναι:

  «Άρθρο 19.
  • ΚΕΦΆΛΑΙΟ Δ Άρθρο 19: Προτείνεται να δημιουργηθεί και ενεργοποιηθεί ένα σύστημα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς Τραπεζικά Ιδρύματα, με αποκλειστικό και ειδικό σκοπό την παροχή εγγυήσεων για την έκδοση και χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών για την λήψη της προκαταβολής της επιχορήγησης, καθώς και δανείων (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων) που συνδέονται με την επιχορηγούμενη επένδυση. Υπενθυμίζεται ότι καμία επιχείρηση πλέον δεν μπορεί να λάβει οποιοδήποτε επενδυτικό τραπεζικό προϊόν ή να εκχωρήσει την δημόσια επιχορήγηση και ως εκ τούτου κάθε έκκληση να επενδύσει προσκόπτει στην έλλειψη τραπεζικής στήριξης, η οποία χαρακτηρίζει το σύνολο της ελληνικής και διεθνούς τραπεζικής αγοράς.
  Επιπρόσθετα προτείνουμε την παρακάτω τροποποίηση
  γ. Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα και με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφραμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικμονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας»

  Να τροποποιηθεί ως εξής
  γ. Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, διατηρούν κλάδους μεταποίησης στην περιφέρεια, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα, αξιοποιούν περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές λύσεις, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άρθρο 20: Προτείνεται η μείωση του ποσοστού των φοροαπαλλαγών και η παράλληλη αύξηση του ποσοστού άμεσης κεφαλαιακής ενίσχυσης, χάριν της ενίσχυσης της ρευστότητας των επενδύσεων και της προσέλκυσης επενδυτών. Επίσης δεν υπάρχει λόγος να υφίσταται διαχωρισμός παλιάς νέας επιχείρησης. Να προσδιοριστεί η 12ετία ώς ο μέγιστος χρόνος εφαρμογής των φοροαπαλλαγών

  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άρθρο 21.2: Για την παρέλευση 5ετίας από την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων, προτείνεται ο υπολογισμός της εν λόγω περιόδου να ορίζεται από την ολοκλήρωση της επένδυσης (τελευταία δαπάνη ή πράξη της επένδυσης), όπως αυτή θα πιστοποιείται από τα όργανα ελέγχου, και όχι από την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ ολοκλήρωσης (η οποία λόγω γραφειοκρατίας μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά).

  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άρθρο 22: Η οριοθέτηση της τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού δεν εξυπηρετεί τίποτα. Απεναντίας μεγενθύνει την γραφειοκρατική εξάρτηση της επένδυσης, αυξάνει τα αιτήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και επομένως επιμηκύνει τον χρόνο εξυπηρέτησης των επενδυτών και τέλος, δεν υπολογίζει ότι στον χρόνο εξέτασης των επενδυτικών φακέλων (όσο αυτός διαρκεί) μεταβάλλονται τόσο οι συνθήκες της αγοράς (τιμολόγηση, προμηθευτές, τεχνολογία κτλ) όσο και ο σχεδιασμός και οι ανάγκες των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου προτείνεται η πλήρης κατάργηση της οριοθέτησης των τροποποιήσεων. Ο Επενδυτής πρέπει να έχει την ευθύνη της επενδύσης του και την υποχρέωση να επιτύχει τους στόχους που θέτει για το επενδυτικό του σχέδιο και να μην κρίνεται για την πιστή εφαρμογή ενός σχεδίου που έχει συνταχθεί πολλούς μήνες πριν.

  Άρθρο 25 Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων

  Προτείνεται η οριζόντια παράταση για τρία έτη στον χρόνο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ήτοι η τροποποίηση του σχετικού άρθρου ως εξής:
  «Παρατείνεται κατά τρία έτη η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στη Β΄ φάση του ν. 3299/2004 ( όπως ισχύει, ήτοι από το έτος 2007. Η εν λόγωπαράταση παρέχεται πέραν αυτής που πρβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 (Α΄86).»

  Όσον αφορά σε διατάξεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο προς διαβούλευση νομοσχέδιο, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις των νόμων 3299/04 και 3908/11:

  • Προτείνεται η προσθήκη νέου εδαφίου στο άρθρου 3 του Νόμου 3908/2011 ως εξής:
  δ. Για την ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής σχέδια αναδιάρθωσης υφιστάμενων και λειτουργουσών μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα σε ακριτικές περιφέρειες είναι επιλέξιμα προς επιχορήγηση στο μέρος που αφορά τις υποχρεώσεις όπως αυτές αναφέρονται στο παθητικό του ισολογισμού με όρους και κριτήρια που καθορίζονται από Νόμους ή και από υπουργικές αποφάσεις.
  .

  • Προτείνεται η αλλαγή του άρθρου 6 εδάφιο γ. του Νόμου 3908/2011 ως εξής
  γ. Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες ή και σχέδια αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα, αξιοποιούν περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση, διατήρηση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.
  Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, ή και υφιστάμενων δανείων για τις επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% του Πίνακα του άρθρου 5 παράγραφος 5. Το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το όριο του Πίνακα συμπληρώνεται με την ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής.

  • Προτείνεται η μείωση του χρόνου δέσμευσης των επιχειρήσεων, που αφορούν στις υποχρεώσεις τους έναντι του αναπτυξιακού Νόμου, από 5 έτη σε 2, δεδομένου ότι οι συνθήκες της αγοράς αλλοιώνονται και μεταβάλλονται σε έντονο βαθμό με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, προτείνεται η έναρξη της εν λόγω περιόδου να ορίζεται από την ολοκλήρωση της επένδυσης (τελευταία δαπάνη ή πράξη της επένδυσης), όπως αυτή θα πιστοποιείται από τα όργανα ελέγχου, και όχι από την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ ολοκλήρωσης (η οποία λόγω γραφειοκρατίας μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά).
  • Προτείνεται η παύση της ισχύος της υπ’ αρ. 47718 (1) ΦΕΚ 2669 / 9 Νοεμβρίου 2011, η οποία καθορίζει τον τρόπο επέλευσης των προστίμων για τις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων. Η εν λόγω απόφαση έχει εισπρακτικό καθαρά χαρακτήρα και δεν υπολογίζει τις τρομακτικά δυσχεραίνουσες συνθήκες που διέπουν την ελληνική επιχειρηματικότητα.
  • Προτείνεται η αύξηση των ορίων των προϋπολογισμών των προτάσεων που μπορεί να υποδεχθεί η Περιφέρεια ΑΜΘ, έτσι ώστε να αποφεύγεται η εξ αποστάσεως (Θεσσαλονίκη ή Αθήνα) εξυπηρέτηση των επενδύσεων και η αύξηση της γραφειοκρατίας των κεντρικών υπηρεσιών.
  • Προτείνεται να ελεγχθεί η δυνατότητα του δανεισμού από νέες πηγές χρηματοδότησης π.χ. Τραπέζες Επενδύσεων – ΕΤΕΑΝ – Jessica κλπ ή άλλα διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια.
  Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η παραπομπή σε άλλα άρθρα άλλων Νόμων σε συνδυασμό με απαλοιφές, ή διαγραφές, ή προσθήκες, ή αντικατάστασεις λέξεων και φράσεων καθιστά το κείμενο ουσιαστικά ένα υπηρεσιακό νομικό έγγραφο που δεν σέβεται τους εν δύναμει ενδιαφερόμενους και θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί συνολικά σε ένα νέο σύγχρονο Νόμο προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις, ικανό να δώσει το έναυσμα για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.
  Είμαστε στην διάθεση σας για συζητήσουμε τις απόψεις μας και να σας βοηθήσουμε δημιουργικά & ουσιαστικά στο έργο σας.

  Με τιμή
  Οι Πρόεδροι των Συνδέσμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 11:50 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

  Θεσσαλονίκη, 09/11/2012

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 03/10/2012

  Γενικά

  Το πλέγμα των νόμων, που αφορά τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, διέπονται κυρίως από τους νόμους 4083/2012, 4072/2012, 3908/2011, 3894/2010 και 3299/2004 και επικουρικά 4030/11 και 4062/12, που αφορούν όλες τις διαδικασίες του αναπτυξιακού νόμου, του επενδυτικού νόμου και του νόμου fast track για τις στρατηγικές επενδύσεις.
  Στη συγκεκριμένη διαβούλευση, θα κατατεθούν προτάσεις για το κατατεθέν νομοσχέδιο.
  Ταυτοχρόνως όμως, εκτιμούμε και πιστεύουμε ότι, πρέπει να συμπληρωθούν και να διορθωθούν ΟΛΕΣ οι ατέλειες και αγκυλώσεις όλης της σχετικής νομοθεσίας. Στο σύνολο του νομοθετικού πλέγματος, πρέπει όλα να λειτουργούν θετικά, καθότι οι επενδύσεις μπορούν να «σκαλώσουν» σε οποιοδήποτε σημείο «στραγγαλισμού», είτε αυτό ξεκινάει από την υποδοχή, τις εμπλοκές, μέχρι και την υλοποίηση. Η εποχή και η περίοδος είναι τόσο κρίσιμη, που πρέπει να γίνει η καλύτερη δυνατή προσπάθεια.
  Για το νομοσχέδιο που αναρτήθηκε στη διαβούλευση 10/10/2012:
  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
  1. ΝΑ ΟΡΙΣΘΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ/ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΜΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ. Η πολυδαιδαλότητα αρμοδιοτήτων- με οποιαδήποτε τυπική εξήγηση «παγώνει» και δεν υλοποιούνται επενδύσεις.
  2. Το οργανόγραμμα διαχείρισης των επενδύσεων με τις νέες υπηρεσίες, να έχει με τον αρμόδιο Υπουργό/Υφυπουργό άμεση κάθετη σύνδεση ευθύνης, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ME ΤΟ ΤΕΙΕ.
  3. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Δ.Ε.Σ.Ε. ΜΕ 3 ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ.
  4. Στο οργανόγραμμα, να θεσμοθετηθεί ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ όλων των επενδυτών ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ανεξάρτητα του αν επιθυμούν κρατική ενίσχυση ή όχι.
  5. Συγκροτημένη και ηλεκτρονική οργάνωση του matchmaking προσέλκυσης επενδύσεων, στο Invest in Greece, στο ΥΠΟΙΑΝ και στο Υπουργείο Εξωτερικών.
  6. Να περιληφθούν στις στρατηγικές επενδύσεις τα κέντρα λιανεμπορίου/ mall centers, όπως προβλέπει για την προσέλκυση επενδύσεων η μελέτη McKinsey- ΣΕΒ (20 % του συνόλου των προβλεπομένων επενδύσεων. Μειώνει το κόστος λιανεμπορίου και της τιμές αντίστοιχα. Υλοποιήθηκαν 4 νέα mall μέσα στην κρίση το 2010- 2011.)
  7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΕΜΠΛΟΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, να έχει την ευθύνη, εκτός από τις πολεοδομικές και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, τις ΑΠΕΜΠΛΟΚΕΣ των επενδυτών από τα εκατοντάδες προβλήματα που συνήθως δημιουργούνται, σε ατέλειωτο αριθμό υπηρεσιών, ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 60 ΗΜΕΡΩΝ. Μέχρι πρόσφατα, η διαδικασία αυτή ανήκε στον Αντιπρόεδρο, δεν είχε τότε δικαίωμα υπογραφής και είχαν συσσωρευτεί επενδύσεις ~ 28,5 δις €.
  8. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΔ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ!
  9. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΔΕΙΩΝ- ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΩΝ, Κ.Α.), ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 60 – 120 ΜΕΡΕΣ για τους Δήμους και το Σ.τ.Ε. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, θα προσφέρεται ασφάλεια στον επενδυτή. ΗΔΗ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟ ΠΡΟΘΕΣΜΟΥ …./ 2011 ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΦΥΣΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ.
  10. Η υποστήριξη του Invest in Greece για τις ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ, προτείνεται να γίνει συγκεκριμένη και οριζόντια για όλες τις σοβαρές επενδύσεις, χωρίς αποκλεισμούς και επιλογές. ΠΟΤΕ, ΠΟΥ, ΠΩΣ. Π.χ. funds, investment banks, governments.
  11. Το ίδιο να ισχύει και για το στέλεχος του Invest in Greece, που θα έχει την ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ και όχι μόνο με την Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων, αλλά και με άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες ΣΕ ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, που δημιουργούν εμπλοκές και εμπόδια στις επιχειρήσεις.
  12. Προτείνεται να υπάρχουν ΜΙΚΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- 2-3 ΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΥΠΕΚΑ, Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξη.
  13. Ορθά υιοθετείται η διαδικασία Προεδρικών Διαταγμάτων ή Υπουργικών Αποφάσεων, για τις άδειες στρατηγικών επενδύσεων. Για την άπρακτη προθεσμία των 45 ημερών και η μεταφορά της αρμοδιότητας στον Υπουργό Ανάπτυξης, θα πρέπει να διευθετηθεί, αν η αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνει τις πιθανές εμπλοκές υπηρεσιών άλλων Υπουργείων και Σ.τ.Ε. και το ΠΟΤΕ- ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ, θα πρέπει ο Υπουργός να εκδίδει τις άδειες.
  14. Προτείνεται να ιδρυθεί 6ο τμήμα Σ.τ.Ε. για τις προσφυγές κατά επενδύσεων, με προθεσμία αποφάσεων 60 – 90 ημερών.
  15. Για τις άδειες, που εκτιμάται ότι θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας, ο θεσμός της «ΑΥΤΟΒΕΒΑΙΩΣΗΣ», μπορεί σε πρώτη όψη να είναι θετικός. Θα πρέπει όμως, να υπάρχει μέριμνα για τους επόμενους επικείμενους κινδύνους ( π.χ. ΣτΕ, Δήμοι, κ.α. ), γιατί αλλιώς καμιά επένδυση δεν θα πάρει το ρίσκο και δεν θα προχωρήσει σε προκαταρκτικές και πόσο μάλλον ουσιαστικές δαπάνες.
  16. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΩΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 100 ΧΙΛ.€. Η διαχειριστική αμοιβή υπέρ του δημοσίου, θα πρέπει να είναι ΑΝΑΛΟΓΗ της προσφερόμενης υπηρεσίας. Χρήσιμο είναι να υπάρχουν γενικοί κανόνες, οι οποίοι πρέπει να στηρίζονται στην ανταποδοτικότητα και στην αμοιβή κατά φάσης, όπως π.χ. letter of intent, προσύμφωνα, προπαρασκευαστικές ενέργειες, προέγκριση, υπαγωγή, δήμοι, άδειες, δασαρχεία, Σ.τ.Ε., τελικές συμφωνίες, υλοποίηση.
  17. ΝΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΤΑ MOU’S, LETTER OF INTENT, ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( REAL AND VALID), ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΕΚ Η ΠΔ.
  18. Το Τμήμα Στρατηγικών Επενδύσεων (ΤΣΕ), να έχει πλήρη αρμοδιότητα και για την έκδοση όλων των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών αδειών. Τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), να περιλαμβάνουν την διαδικασία Δήμων, Σ.τ.Ε. και κατά την πρόταση μας, να επαρκεί/ αποδέχεται την προέγκριση των αρχιτεκτονικών μελετών.
  19. Θετικά κρίνονται οι αλλαγές διευκόλυνσης χρηματοδότησης στον αναπτυξιακό νόμο, για τις ενισχύσεις όλων των μορφών κάτω των 50.000.000 € και για τις φοροαπαλλαγές για επενδυτικά σχέδια άνω των 50.000.000 €.
  20. Προτείνεται να καθοριστεί ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ των επενδύσεων, χωρίς τις μακροχρόνιες διαδικασίες ελέγχων, με κάποιο ποσοστό tax holiday, που θα ελέγχεται μόνο από τις φορολογικές αρχές για την νομιμότητα τους. Για τον έλεγχο των τυχόν τιμολογίων, να πραγματοποιείται εκ των υστέρων, σε διάστημα 6 μηνών.
  21. Η υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων άνω των 50.000.000 €, που πρέπει να κυρώνεται είναι θετικό σημείο. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΤΑΙ ΜΕ ΠΔ, γιατί ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΑ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΝΟΜΟΙ. Η ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΑ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΔ.
  22. Προτείνεται, να καθοριστούν οι διαδικασίες ΠΔ, ώστε να μην υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατική εμπλοκή. Π.χ. αιτήσεις χωρίς απαιτήσεις τελικών συμβάσεων και αγοραπωλησιών, γιατί τα χρηματοδοτικά σχήματα και οι τελικές συμφωνίες, διαμορφώνονται μόλις οριστικοποιηθεί η προέγκριση αρχιτεκτονικών μελετών, οι άδειες, η αγορά και η τελική χρηματοδότηση.
  23. Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΒΕΠΕ ΚΑΙ ΒΙΠΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΑΝΤΟΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Το μέτρο αυτό, θα μπορούσε να ισχύει ιδιαίτερα για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
  24. Προτείνεται να διορθωθεί στα παλαιότερα επίπεδα τα όρια εγκρίσεων υπαγωγής στον ν.3908/11, προκειμένου να μην υπάρξει πολυκερματισμός των επενδύσεων σε πολύ μικρά και μη βιώσιμα έργα.
  25. Κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμός όλης της επενδυτικής νομοθεσίας στο κατατεθέν νομοσχέδιο.

  ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ( πλην των αυτοτελών προτάσεων).

  1. Κεφ. Α, άρθρο 1 : οργανόγραμμα και αρμοδιότητες ως άνωθεν.
  2. Αρθρο 2 : απευθείας αναφορές όλων των τμημάτων στο Υπουργό/ Υφυπουργό.
  3. Αρθρο 3: η έκδοση αδειών δόμησης κατά α.1 ν. 3894/10 σύμφωνα με ν. 4030/11, θα περιλαμβάνει όλες τις άδειες ? Για το α. 2 ν. 4062/12 από πού θα εκδίδεται ?
  4. Κεφ. Β, άρθρο 6: να περιλαμβάνει και την απεμπλοκή επενδύσεων σε διάφορα Υπουργεία. Υποστήριξη στις πηγές χρηματοδότησης παντού.
  5. Άρθρο 7: προσοχή στις συμβάσεις εμπιστευτικότητας !!! Οι επενδυτές αποφεύγουν όλα τα στοιχεία στις μεγάλες επενδύσεις, ενώ στις πιο μικρές δεν έχουν πρόβλημα.
  6. Άρθρο 12: διαχειριστική αμοιβή με αναλογικότητα. Προτείνεται και κάτω των 100.000 €, όταν οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι ανάλογες.
  7. Άρθρο 15: αυτοματισμός στα φορολογικά κίνητρα, χωρίς διαδικασία γραφειοκρατίας. Έλεγχος για τα τιμολόγια από τις φορολογικές αρχές και από το Υπουργείο εκ των υστέρων, εντός προθεσμίας 6 μηνών κάθε χρόνο.
  8. Κεφ. Δ, άρθρο 20: προτιμότερη η κύρωση με ΠΔ, γιατί με νόμο σημαίνει δυστοκία και εμπόδια. Υπαγωγή στις στρατηγικές επενδύσεις με ΦΕΚ η ΠΔ όλων των σοβαρών επενδύσεων από φορέα της επένδυσης.
  9. Άρθρο 21: το ανώτατο όριο των ενισχύσεων να δίνεται όχι μόνο σε ΒΕΠΕ, Ζ.ΚΑΙΝ., αλλά και σε όλα τα κτήρια που αργούν εκτός περιοχών, επειδή είναι πολλές χιλιάδες τ.μ. και χρήσιμο είναι να αξιοποιηθούν.

  ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

  Αλλαγές στο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας.

  Όλη η κοινωνία, θέλει να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο της χώρας, από την κατανάλωση με δανεικά, σε μια πιο παραγωγική χώρα, με εισοδήματα και νέες θέσεις εργασίας. Κυριάρχησε η αποδοχή της ανάγκης για επενδύσεις, για τις καταθέσεις, για το φορολογικό σύστημα, για τις συνταγματικές αλλαγές και για τις διορθώσεις στο μνημόνιο. Πρέπει να διορθωθούν οι ελλειμματικοί προϋπολογισμοί του δημοσίου και το αρνητικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Εκτιμούμε ότι εάν δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν προοπτικές, η κοινωνία θα δεχόταν προσωρινές προσαρμογές.

  Κεντρική συνιστώσα είναι ότι, δεν χρειάζεται μόνο λιτότητα και εσωτερική υποτίμηση, αλλά νέο ΑΕΠ, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Αυτά μπορούν να προέλθουν μόνο από νέες επενδύσεις και ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
  Νόμος για την βελτίωση της επιχειρηματικότητας 4072/2012.
  Για τον ΝΑΝ: Υιοθετήθηκαν αλλαγές στην ουσία μόνο μείωσης του πλαφόν επενδύσεων, που σημειολογεί υπαγωγή μικρών και μη μακροχρόνιων σοβαρών επενδυτικών έργων. Η μη απορρόφηση έχει άλλα αίτια δυστοκίας, που μπορούν να θεραπευτούν χωρίς διασπάθιση των κονδυλίων.
  Για το fast track: Περιέχει πολύ λίγες βελτιώσεις. Δεν περιλαμβάνει μείωση μελών ΔΕΣΕ, αρμοδιότητες απεμπλοκών με ανατρεπτικές προθεσμίες, λιανεμπορικό δίκτυο, δικαίωμα υπογραφών στις άδειες, ταχύτητα στις άδειες των ιδιωτικών ακινήτων, μείωση κόστους χρεώσεων, αποτελεσματικό matchmaking, ΔΣ με μέλη και από την Βόρεια Ελλάδα και από τον χώρο της πραγματικής παραγωγικής εκπροσώπησης.
  Συνοπτικές προτάσεις για το νομοσχέδιο για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις.

  Οι, κατά την εκτίμηση μας, θετικές προτάσεις, διαχρονικά και πρόσφατα, συνοπτικά μπορούν να αποτυπωθούν στις παρακάτω ενότητες:

  Διόρθωση και συμπλήρωση όλης της νομοθεσίας, που αφορούν την προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων, όπως:

  1. Μοναδική ευθύνη σε έναν Υπουργό/Υφυπουργό Ανάπτυξης – Επενδύσεων, που να αναφέρεται στον Πρωθυπουργό και να συντονίζει την Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.
  2. Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) να λειτουργήσει με 3 υπουργούς.
  3. Να θεσμοθετηθεί και να λειτουργήσει το facilitation unit απεμπλοκής επενδύσεων, (παλαιότερα υπό τον Αντιπρόεδρο), και υπό όποια αποτελεσματική διοικητική δομή σήμερα, να λειτουργήσει με δικαίωμα υπογραφής και με χρονικό όριο άρσης των όποιων, χωρίς νομικές εμπλοκές εμποδίων, σε ~ 60 μέρες. Παράλληλα, να συσταθεί μικρό επιτελείο απεμπλοκών σε κάθε συναρμόδιο Υπουργείο με χρονικό ορίζοντα τις 30 ημέρες. Τα περίπου 28 δις € που βρίσκονται στην διαδικασία να απεμπλακούν το ταχύτερο.
  4. Σε κάθε φάση της διαδικασίας επενδύσεων, να υπάρχει προθυμία και προτεραιότητα συναντήσεων, εκ μέρους της Πολιτείας, με επενδυτές για την επίλυση εμπλοκών. Προτείνεται διαδικασία υποδοχής επενδύσεων σε κεντρική υπηρεσία και μικρό επιτελείο σε κάθε Υπουργείο (Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΥΠΕΚΑ).
  5. Επέκταση του εφαρμοστικού νόμου του μεσοπρόθεσμου σχεδίου 2011, που προβλέπει για την αδειοδότηση επενδύσεων επί ακινήτων του δημοσίου χρονικό διάστημα 2 μηνών και στα ιδιωτικά ακίνητα σε π.χ. ~ 4 μήνες. Πιθανή ίδρυση 6ου στο Σ.τ.Ε. Στο νόμο αυτό περιέχονται όλες οι διαδικασίες των Δήμων, ακόμη και του Σ.τ.Ε.
  6. Συγκροτημένη και ηλεκτρονική οργάνωση του matchmaking προσέλκυσης επενδύσεων, στο Invest in Greece, στο ΥΠΟΙΑΝ και στο Υπουργείο Εξωτερικών.
  7. Ο νόμος fast track, να περιλαμβάνει όχι μόνο τις τελικές συμβάσεις, αλλά και τα προσύμφωνα και τα ουσιαστικά letter of intent. Να υπάρξει προσαρμογή του ύψους των επενδύσεων και διεύρυνση επενδυτικών σχεδίων, σε όλο το εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων, χωρίς τις υπάρχουσες παραλείψεις (λιανεμπόριο, malls – μελέτη Mc Kinsey 2011).
  8. Στον Νέο Επενδυτικό Νόμο (ΝΕΝ) και στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο (ΝΑΝ), να αυτοματοποιηθεί η έγκριση των αφορολογήτων κινήτρων καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς, χωρίς γραφειοκρατίες και μακροχρόνιες διαδικασίες.
  9. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας της Επιχειρηματικής Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ), θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και επενδύσεις στην Θεσσαλονίκη και στην Β. Ελλάδα, που από δεκαετίες βρίσκεται σε φάση αποεπένδυσης, με την κατά τα προηγούμενα χρόνια συγκέντρωση όλων των αναπτυξιακών κονδυλίων στο κέντρο. Με την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων άνω των 6 εκατ. €, να θεσμοθετηθεί ότι οι αρμοδιότητες δεν θα περιλαμβάνουν μόνο τις αιτήσεις του αναπτυξιακού νόμου (ενισχύσεις), αλλά και όλες τις άλλες ιδιωτικές επενδύσεις (χωρίς ενισχύσεις). Ο αναπτυξιακός νόμος προβλέπει κατανομή των κονδυλίων ενισχύσεων 40% για την ΕΜΑ και προτείνεται να ανέρθει στο 60%, λόγω της μακρόχρονης αποεπένδυσης.
  10. Η έμφαση των επενδύσεων νέου και μόνιμου παραγωγικού ΑΕΠ – όπως ΕΣΠΑ, να είναι περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα και λιγότερο στον δημόσιο ή στις επιδοτούμενες επενδύσεις, που έχουν μακρόχρονη και αναποτελεσματική απόσβεση, μέσω «συγκαλυμμένων» επιχορηγήσεων.

  ANAΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4072/11/4/2012, ΝΕΝ 3908/2011, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3894/2010, ΝΑΝ 3299/2004.
  ———————————————————–

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4072/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΕΝ 3908/2011 ΚΑΙ ΝΑΝ 3299/2004.

  1. Κεφάλαιο Α, άρθρο 1, απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης.
  1.1. Παράγραφος 7, να καθοριστεί ότι εντός 3 μηνών όλα τα υπουργεία θα έχουν επανεξετάσει το νομοθετικό τους καθεστώς ως προς την χορήγηση αδειών με σκοπό και στόχο όπως εντός των επομένων 3 μηνών όλες οι άδειες να εκδίδονται εντός 45 ημερών με ανατρεπτικές προθεσμίες σε περίπτωση μη απάντησης των υπηρεσιών.
  2. Κεφάλαιο Β, βελτίωση καθεστώτος στρατηγικών επενδύσεων, άρθρο 2, τροποποίηση των διατάξεων του ν.3894/2010.
  2.1. Παρ. 1, να αφορούν ιδίως εκτός από βιομηχανία κ.λ.π. και τα μεγάλα κέντρα λιανεμπορίου (mall centers).
  2.2. Παρ. 3, η Δ.Ε.Σ.Ε. να υπάγεται στον πρωθυπουργό.
  2.3. Παρ. 13, Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, να μπορούν να εισάγονται και οι προκαταρκτικές συμβάσεις για μεγάλες επενδύσεις και όχι μόνο οι τελικές συμβάσεις. Σε αυτή την περίπτωση να καθοριστεί χωριστό τιμολόγιο υπηρεσιών.
  2.4. Παρ. 15, οι υποχρεώσεις εντασσομένων στην διαδικασία και η αμοιβή να είναι ανάλογη της προσφερόμενης υπηρεσίας.
  2.5. Παρ. 16, να προβλέπεται διαφορετικό τιμολόγιο για τις προκαταρκτικές συμβάσεις, π.χ. ποσοστό των τελικών συμβάσεων.
  2.6. Παρ. 17, αντίστοιχη προσαρμογή της ειδικής διαχειριστικής αμοιβής επιμέλειας φακέλου.
  2.7. Παρ. 20, για την διαδικασία αδειοδοτήσεων των 45 ημερών να καθοριστούν επίσης και 45 ημέρες για την προθεσμία υποβολής της εκάστοτε σχετικής αίτησης από την Invest in Greece. Οι άδειες αυτές να αφορούν και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Να προβλεφθεί ειδική διαδικασία για περιοχές που δεν έχουν περιορισμούς ή δεν χρειάζονται καθορισμούς χρήσεων γης.
  2.8. Άρθρο 3, καταστατικό Invest in Greece, να προβλεφθεί ειδικό κεφάλαιο για ανοικτό και συνεχές matchmaking επενδύσεων καθώς και ανοικτή διαδικασία για την δανειοδότηση και χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών.
  2.9. Να δημιουργηθεί υπηρεσία υποδοχής και follow up επενδυτών.
  2.10. Παρ. 18, άρθρο 3, να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέλος ή μέλη από την Βόρειο Ελλάδα.
  2.11. Το Invest in Greece και η διαδικασία fast track να έχει τελικό δικαίωμα υπογραφής όλων των αδειών, γιατί αλλιώς θα είναι μία απλή διεκπεραιωτική διαδικασία, χωρίς να υπάρχει τελικό αποτέλεσμα (π.χ. άδειες Δήμων, δασαρχείων, πολεοδομίας, Σ.τ.Ε., κ.α.). Εάν μετά την διαδικασία της αδειοδοτικής υπηρεσίας των 45 ημερών, μεταφέρεται η αρμοδιότητα στον Υπουργό, ποια νέα προθεσμία θα υπάρχει ? Θα θεραπεύονται όλες οι προηγούμενες αγκυλώσεις. Προτείνουμε και εκτιμούμε ότι πρέπει να υιοθετηθεί η αρχή των ανατρεπτικών προθεσμιών, για όλες τις διαδικασίες Δήμων, Σ.τ.Ε., κλπ., μέσα σε εύλογα χρονικά διαστήματα.
  2.12. Άρθρο 4, διαδικασία αδειοδότησης ΕΜΑΠΕ, παρ. 4 να καθοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια και άλλες λεπτομέρειες.

  ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 3894/2010 ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ FAST TRACK.

  24 Αυγούστου 2010, 09:48
  ΓΕΝΙΚΑ
  1. Οι διαδικασίες του νόμου αυτού και η Διυπουργική Επιτροπή, να υπάγονται κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
  2. Στην διαδικασία και έννοια των μεγάλων έργων, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, όχι μόνο η άμεση τελική αίτηση για υπαγωγή σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και όλες οι πρόδρομες εργασίες και διαδικασίες, για την προσέλκυση και υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων και έργων, π.χ. μια μεγάλη επένδυση, όπως η δημιουργία ενός εμπορικού κέντρου ή η ανάπλαση μιας αστικής περιοχής, μπορεί να έχει θέματα αδειοδοτήσεων ή θέματα υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο. Βέβαια, στις περισσότερες των περιπτώσεων, πριν εκδηλωθούν αυτά τα προβλήματα, μπορεί να υπάρχουν και άλλα εμπόδια, που «κατατρέχουν» και έχουν οδηγήσει την χώρα μας σε αποεπένδυση. Πολλές φορές οι εμπλοκές προέρχονται από οποιονδήποτε «επιβουλόμενο» φορολογικό εκπρόσωπο, που μπορεί να βεβαιώσει ανύπαρκτα ποσά σε μια επιχείρηση με μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Όπως επίσης π.χ., σε περιπτώσεις που δεν χρειάζονται πολεοδομικές ρυθμίσεις, για την προσέλκυση μεγάλης επένδυσης, μπορούν να κατασκευαστούν ανύπαρκτοι κίνδυνοι, προκειμένου να καθυστερήσει και να δημιουργηθούν εμπόδια στην υλοποίηση μεγάλης επένδυσης (μελέτη Seveso στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης).
  3. Η κατανομή των ποσών των επενδυτικών σχεδίων στα 200,000,000 € ή και στα 75,000,000 € με νέες θέσεις εργασίας, είναι σωστή.
  4. Οι αρμοδιότητες της «Invest In Greece», θα πρέπει να διευρυνθούν: 1) Εκτός από την διεκπεραίωση αδειοδοτικών διαδικασιών, 2) Στους πρόδρομους ελέγχους και διεκπεραιώσεις / απεμπλοκές (Preliminary Business Plans) για τις διευκολύνσεις προσέλκυσης και υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων και έργων, 3) Διαδικασίες προσδιορισμού μεγάλων επενδυτικών ευκαιριών στην χώρα μας, δηλαδή προσδιορισμός του που υπάρχει έτοιμο και ώριμο επενδυτικό ενδιαφέρον, 4) Διαδικασίες προσέλκυσης και matchmaking διεθνώς και στην Ελλάδα επενδυτικών ευκαιριών και επενδυτών, 5) Διαδικασίες για την προσέλκυση free-floating επενδύσεων μεγάλου ή μεσαίου μεγέθους, όπως ελεύθερη εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων, αγορά και αξιοποίηση χώρων real estate, αγορά και αξιοποίηση εξοχικής κατοικίας, κ.α. Κατά το παρελθόν είχαν επιτυχία και αποτελέσματα, οι σοβαρές προσπάθειες matchmaking διεθνών επενδύσεων στην Ελλάδα, όπως η οργάνωση από το τότε γραφείο Πρωθυπουργού matchmaking effort με αποτελέσματα και υπογραφή συμβάσεων στις Η.Π.Α. Και σε άλλες χώρες αντίστοιχες υπηρεσίες, έχουν αρμοδιότητα στην προσέλκυση και στη διευκόλυνση επενδύσεων.
  5. Οι αρμοδιότητες για τις πρόδρομες εργασίες και διαδικασίες, καθώς και για τις διαδικασίες προσέλκυσης και matchmaking διεθνώς, να περιγραφούν σε ξεχωριστό κεφάλαιο και άρθρα.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

  ΑΡΘΡΟ 1
  1. Παράγραφος 1 & 2: Στον ορισμό «μεγάλα έργα», να περιληφθούν οι λογικές και «μεγάλων επενδύσεων», ανάπλασης αστικών κέντρων, τα mall centers, η έννοια της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, η μείωση του κόστους στην παραγωγική αλυσίδα και στις διανομές. Τα μεγάλα έργα και οι επενδύσεις … στο εξής «Διαδικασία μεγάλων έργων και επενδύσεων».

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

  ΑΡΘΡΟ 3

  1. Παράγραφος 1: Η Διυπουργική Επιτροπή να έχει αρμοδιότητες στα «Μεγάλα έργα, Επενδύσεις και Υποδομές».
  2. Παράγραφος 2: Η Διυπουργική Επιτροπή να διευκρινιστεί από το νομοσχέδιο, ότι θα έχει αρμοδιότητα για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων, στις διαδικασίες προσέλκυσης, Preliminary Business Plan, Final Business Plan.
  3. Παράγραφος 3: Όλες οι διαδικασίες των διυπουργικών αρμοδιοτήτων, να υπάγονται στο γραφείο του Πρωθυπουργού.

  ΑΡΘΡΟ 4
  1. Παράγραφος 1: Οι φάκελοι για την υπαγωγή επενδύσεων στην Διαδικασία Μεγάλων Έργων, που υποβάλλονται στην “Invest In Greece”, πρέπει να είναι δεσμευτικού περιεχομένου, να επιτρέπονται όμως μεταβολές μεταγενέστερα, που δεν θα πρέπει να αλλάζουν τον σκοπό και τον στόχο του έργου, όπως και επίσης δεν θα πρέπει να αλλάζουν το ελάχιστο προβλεπόμενο ύψος της επένδυσης.
  2. Παράγραφος 2.α – αίτηση για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στην διαδικασία μεγάλων επενδύσεων και έργων – επιχειρησιακό σχέδιο (business plan): 1) Το επιχειρησιακό σχέδιο μπορεί να είναι στην φάση ανταλλαγής letter of intent, ή στην φάση σύνταξης συμβολαιογραφικού προσυμφώνου και να μην έχει υπογραφεί το τελικό σχέδιο. Παρά ταύτα, η πραγματοποίηση και υλοποίηση του προγράμματος είναι πραγματική. Συνήθως, εναπόκειτο στην άρση των όποιων διαδικαστικών εμποδίων υπάρχουνε, για να υπάρχει ολοκληρωμένο business plan. Προτείνεται υπαγωγή ενός Επενδυτικού Σχεδίου στη Διαδικασία Μεγάλων Έργων, να προβλέπει πριν την υποβολή ολοκληρωμένου business plan, την υποβολή Preliminary Business Plan, προκειμένου, εφόσον το σχέδιο αφορά πραγματική επένδυση και πραγματικούς επενδυτές, να λαμβάνεται μέριμνα δια την άρση των αρχικών εμποδίων. Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας, ακόμη και επενδύσεις που βρίσκονται είτε στην αρχική τους φάση, είτε ακόμη και στη φάση υλοποίησης – λόγω της πολυδαιδαλότητος, είτε του νομικού πλαισίου, είτε κακόβουλων παρεμβάσεων, είτε ανταγωνιστικών παρεμβάσεων, να δημιουργούνται εμπόδια άλλοτε υπαρκτά και άλλοτε ανύπαρκτα, είτε προερχόμενα από κρατικές υπηρεσίες, είτε από οποιοδήποτε άλλο συμφέρον. (Βλέπε στην περίπτωση Βοτανικός, με καταρχάς την σύμβαση υπογεγραμμένη με πελάτη εξωτερικού, πρώτα δημιουργήθηκε νομική εμπλοκή, στη συνέχεια δημιουργήθηκε καθυστέρηση όπου χάθηκε ο «αρχικός πελάτης» εξωτερικού, μετά δημιουργήθηκαν και άλλα διαπραγματευτικά συμφέροντα, παρά ταύτα το έργο είναι υπαρκτό, έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε αναζήτηση νέου πελάτη, παρά την ύπαρξη τεραστίων οικονομικών εμπλοκών). 2) Στην πρόβλεψη διαδικασίας προσέλκυσης και matchmaking επενδύσεων, να περιγράφεται ο ορισμός επένδυσης, προσέλκυσης, matchmaking, καθώς και κάθε εύλογο και νόμιμο αίτημα, εκ μέρους των φορέων της επένδυσης.
  3. Παράγραφος 2.ε: 1) Το ΕΤΕΑΠ να είναι ανάλογο με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να ορίζεται σαφώς από την αρχή και να καταβάλλεται με την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 2) Στην εξειδίκευση των στοιχείων που πρέπει να περιέχονται στον φάκελο επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να εξειδικεύονται εξ υπαρχής τα Preliminary Business Plan στοιχεία για το επιχειρησιακό σχέδιο, όπως το «υπαρκτό» του επενδυτικού σχεδίου, το «υπαρκτό» των επενδυτών, οι εμπλοκές και τα εμπόδια που αναστέλλουν την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς επίσης και τις διαδικασίες που χρειάζεται μια επενδυτική πρόταση, προκειμένου να προσελκύσει εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις, λόγω της ρευστότητας της διεθνούς οικονομίας.

  ΑΡΘΡΟ 8

  1. Παράγραφος 1 – έγκριση περιβαλλοντικών όρων: Να οριστεί προθεσμία έγκρισης.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3908/2011
  22 Δεκεμβρίου 2010, 15:51
  Μόνιμος Σύνδεσμος
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ».

  Σύνοψη προτάσεων και επισημάνσεων – executive summary.

  1. Η εξέλιξη του ΑΕΠ/κεφαλήν την τελευταία δεκαετία μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αττικής (στοιχεία Eurostat & ΚΕΠΥΟ, εισηγητική έκθεση νομοσχεδίου), έχει παρουσιάσει μια σημαντική υστέρηση ~ 50%, αμέσως μετά την υποβάθμιση στον αναπτυξιακό νόμο το 1998, που είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση των επενδύσεων κατά 80%, την μείωση της βιομηχανίας κατά 50% και την αντίστοιχη μείωση του ΑΕΠ/κεφαλήν.
  2. Έως εκ τούτου, προτείνεται η συγκεκριμενοποίηση και η σοβαρή περιφερειοποίηση των επιχορηγήσεων και των κινήτρων που θα διατίθενται από το ΝΕΝ 2010.
  3. Είναι επιθυμητή η βελτίωση των διατιθεμένων ενισχύσεων δια επιχορηγήσεων, γιατί έχουν μόχλευση 1/10.
  4. Προτείνεται η υπαγωγή στα αφορολόγητα να είναι αυτόματη, χωρίς διαδικασία έγκρισης – έλεγχος από τα ΠΕΚ, όπως και στους παλιότερους αναπτυξιακούς νόμους.
  5. Να υπάγονται και να μοριοδοτούνται στον αναπτυξιακό νόμο, οι επενδύσεις που προσφέρουν καινούργιο ΑΕΠ, αλλά και σοβαρή μείωση του κόστους λειτουργίας της οικονομίας (βιομηχανικές επενδύσεις, μείωση κόστους λιανεμπορικής αλυσίδας, εξοικονόμηση ενέργειας, καινοτομίας, κλπ.).
  6. Να συσταθεί το ταχύτερο η Ε.Μ.Α. – 30 ημέρες για ΠΔ και 60 για στελέχωση, να υπαχθούν στην έγκριση της όλες οι επενδύσεις έως 50,000,000 €, ακόμη και οι επενδύσεις τεχνολογικής ανάπτυξης.
  7. Όπου, λόγω μεγέθους και περιορισμού του προϋπολογισμού, υπάρχει μείωση επιχορηγήσεων, αυτές να αντικαθίστανται με διπλάσιο ποσοστό φορολογικών απαλλαγών.
  8. Προτείνεται να προβλεφθούν επιχορηγήσεις και στις 3 κατηγορίες επενδύσεων.

  Γενικές επισημάνσεις
  1. Ο ΝΕΝ 2010, περιέχει πολλές επαινετές πρωτοβουλίες, που δεν υπήρξαν ποτέ σε αναπτυξιακό νόμο, όπως τα κριτήρια προσελκυσιμότητας, ο νέος κατάλογος περιφερειακών ενισχύσεων, τα αφορολόγητα, τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, την κατανομή ανά κατηγορία γενικής επιχειρηματικότητας, τεχνολογικής ανάπτυξης και περιφερειακής συνοχής, το συγκεκριμένο του προϋπολογισμού και βέβαια την καθιέρωση Υπουργού Επενδύσεων και της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης με έδρα την Θεσσαλονίκη με τον Αναπληρωτή Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ.α.
  2. Στην εισηγητική έκθεση του νόμου, αναφέρεται πίνακας ΑΕΠ και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, όπου στην ανάλυση της εξέλιξης ΑΕΠ της τριακονταετίας, κάνει μια «εφευρετική» συνάθροιση Αττικής και δορυφόρων, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η Βοιωτία, η Κορινθία και … η Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να εμφανίζεται το ΑΕΠ/κεφαλήν στο 128% του μέσου όρου της χώρας. Η ομαδοποίηση αυτή, περιγράφει την εκτίναξη του ΑΕΠ της Αττικής την τελευταία δεκαετία, αλλά με τη γεωγραφική διεύρυνση των «συνόρων της Αττικής», απεικονίζεται η διαφορά «μειωμένη», λόγω εφευρετικκης διεύρυνσης του πληθυσμιακού παρονομαστή. Η αλήθεια στην ανάπτυξη των περιφερειών, είναι ότι μέχρι και το 1998, ο νομός Θεσσαλονίκης είχε ΑΕΠ/κεφαλήν ~ 15% πάνω από τον εθνικό μέσο όρο και τον αντίστοιχο της Αττικής, που βρισκόταν τότε στον εθνικό μέσο όρο. Το 2008, το ΑΕΠ/κεφαλήν της Αττικής βρίσκεται στο ~ 150% του εθνικού μέσου όρου και η Θεσσαλονίκη στο ~ 58% του νομού Αττικής και στο ~ 80% του εθνικού μέσου όρου – 29,000 € /κεφαλήν στην Αττική, ~ 17,000 € στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή σχετική μη αύξηση ~50%. Στον αναπτυξιακό νόμο 1998, υποβιβάστηκε ο νομός Θεσσαλονίκης από την Β’ Ζώνη στην Α’, αντί να αναβαθμιστεί στη Γ’ . Ο νομός Βοιωτίας αντίστοιχα, από Β’ Ζώνη έγινε Γ’, όπως και το Λαύριο. Από μόνο του αυτό το γεγονός, άλλαξε έκτοτε την πληθυσμιακή και αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Από έρευνα του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης και του ΥΠΕΧΩΔΕ το 2009, μετρήθηκε ότι η βιομηχανική παραγωγή στο νομό Θεσσαλονίκης μειώθηκε στο 50%, που ήταν και η αντίστοιχη μη αύξηση και συγκριτική υποχώρηση του ΑΕΠ/κεφαλήν στη περιοχή, ενώ ακόμη διατηρεί η βιομηχανία το ~ 30% της προστιθέμενης αξίας του νομού. Σημειώστε ότι στους 2 προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους ~ 68-72% των εγκρίσεων αφορούσαν το κέντρο, με αποτέλεσμα ο νομός Θεσσαλονίκης που ήταν το δεύτερο βιομηχανικό κέντρο, να έχει πτώση επενδύσεων ~ 80%. Ως εκ των παραπάνω, θεωρούμε χρήσιμο για την ανάπτυξη της χώρας, να αναγνωριστεί η δραστική «τεχνητή» παραγωγική αποεπένδυση του νομού και η διόρθωση της με ποσοτικό προσδιορισμό ή ποσοστιαίο προσδιορισμό κάθε συγκεκριμένου προϋπολογισμού, που θα κατευθύνεται στη περιφέρεια και στην Ε.Μ.Α. (για τη Θεσσαλονίκη και όλη τη Βόρεια Ελλάδα).
  Προτείνουμε να οριστούν συγκεκριμένα ποσά, που θα κατευθυνθούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, δια της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Προτείνεται η κατανομή ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων, με επιχορηγήσεις ~ 500 εκατ. € το χρόνο x 4 χρόνια = 2 δις € για την περίοδο αυτή. Για το σύνολο δε της χώρας, χρήσιμο είναι να προβλέπονται επιχορηγήσεις ~ 2 δις € το χρόνο, οι όποιες μπορούν να δημιουργήσουν συνολικές επενδύσεις ~ 6 δις € το χρόνο. Εκτιμούμε και προτείνουμε τα αφορολόγητα όρια, είτε εις το τριπλάσιο, είτε ελεύθερα (χωρίς διαδικασία αξιολόγησης, αλλά με φορολογικό έλεγχο από τα ΠΕΚ), ότι μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις. Προτείνουμε κατανομή της χρηματοδότησης κατά περιφέρεια και νομό στην αναλογία της παραγωγικής τους υποδομής και των γνωστών αναγκών για ανάπτυξη. Οι ανωτέρω υπολογισμοί και προτάσεις ποσών έγιναν με βάση εγγραφής στον προϋπολογισμό 500 εκατ. € το χρόνο στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη, με άξονα κατανομής των ποσών ~ 80% στην περιφέρεια. Δηλαδή, από το προταθέν προϋπολογιζόμενο ετήσιο ποσό των 2 δις € το χρόνο x 80% και x 50%, που είναι η αναλογία της Βόρειας Ελλάδας στο σύνολο της περιφέρειας πλην της Αττικής.
  3. Τα διατιθέμενα ποσά από τον προϋπολογισμό για επιχορηγήσεις του αναπτυξιακού νόμου, έχουν μόχλευση ~ 1 προς 10, που σημαίνει την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση, σχεδόν από οποιαδήποτε άλλη δαπάνη κρατικού προϋπολογισμού, και μάλιστα, προς τη σωστή αναπτυξιακή κατεύθυνση. Εκτιμώντας την δυσκολία της κρατικής ενίσχυσης, οποιαδήποτε «οικονομία» στο πιο ελπιδοφόρο τμήμα της οικονομίας, έχει και αυτό την αντίστοιχη περιοριστική μόχλευση. Ως εκ τούτου, προτείνεται και στις επενδύσεις γενικής επιχειρηματικότητας, να υπάρχουν και επιχορηγήσεις.
  4. Ο κατάλογος περιφερειακών ενισχύσεων, εννοιολογικά είναι σωστός. Επειδή όμως οι νομοί της χώρας μας είναι πάρα πολλοί, προτείνεται να πριμοδοτηθούν με κάποιο τρόπο, ευρύτερες περιοχές προτεραιοποίησης υποδοχής επενδύσεων, όπου υπάρχουν και οι απαραίτητες κοινωνικές υποδομές, ειδικά για τις βιομηχανικές επενδύσεις, όπως είναι ο νομός Θεσσαλονίκης, η περιοχή Κομοτηνής, η περιοχή Κοζάνης – Γρεβενών, η Βοιωτία, η Δυτική Αττική-Κορινθία.
  5. Προτείνεται να προβλεφθεί η υπαγωγή στα αφορολόγητα, να είναι «αυτόματη», χωρίς διαδικασία έγκρισης, όπως ήταν σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους και χωρίς ετήσιο πλαφόν ορίων, που να καθορίζεται από τον αναπτυξιακό νόμο (με έλεγχο από ΠΕΚ). Κύριος στόχος η προσέλκυση και δημιουργία επενδύσεων, χωρίς γραφειοκρατικούς περιορισμούς και δυσκαμψίες.
  6. Στις όποιες επιτροπές καθιερωθούν, να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι που γνωρίζουν και έχουν υλοποιήσει επενδύσεις στην πραγματική οικονομία και ανάπτυξη (να περιοριστεί η επιρροή από απόψεις που υπηρετούν οριζόντιες και μη παραγωγικές δράσεις).

  Προτάσεις κατά άρθρο
  1. Αρ.2, παρ.1, α, i: Οι επενδύσεις που από τη φύση της τεχνολογίας τους, έχουν μεγάλο ποσοστό κτιριακών εγκαταστάσεων, να μην υπάγονται στον περιορισμό του 40%.
  2. Α.2, παρ.3, η: Να μην εξαιρούνται στις υποκατηγορίες -47, οι αναπτύξεις urban development που συμπεριλαμβάνουν τη λιανεμπορική αλυσίδα, γιατί περιορίζει και βελτιώνει το εσωτερικό κοστολόγιο της οικονομίας και μπορεί να προσελκύσει κεφάλαια εξωτερικού.
  3. Α.2, παρ.4: Να προσδιοριστεί ότι υπάγεται όποια επένδυση παράγει νέο παραγωγικό ΑΕΠ και προσφέρει τεχνολογική εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας, πέραν των όποιων περιορισμών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Π.χ., το ευρωπαϊκό στάνταρ για τα mall center είναι 189μ2/1000 κατοίκους, ο ελληνικός μέσος όρος είναι 47μ2/1000 κατοίκους, προτείνεται να υπαχθεί η δραστηριότητα αυτή, μέχρι του ορίου του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
  4. Α.5, παρ.8: Προκειμένου για μεγάλες επενδύσεις, π.χ. 100,000,000 € με δικαιούμενη επιχορήγηση 25%, να μη μειώνεται το ποσοστό στο όριο των 10,000,000 € ή 10%.
  5. Α.6: Να περιγραφούν ακριβέστερα τι θα περιλαμβάνει η γενική επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η περιφερειακή συνοχή, προς αποφυγή συγχύσεων και εμπλοκών.
  6. Α.7: Στο καθορισμό του καθολικού ποσού της επιχορήγησης να περιγράφονται ακριβώς τα ποσά και σε ποιες περιφέρειες και νομούς, καθώς και το διατιθέμενο ποσό ή ποσοστό στην Ε.Μ.Α.
  Επίσης, να καθοριστεί «αυτοματισμός» στις φορολογικές απαλλαγές (με έλεγχο ΠΕΚ), χωρίς περιορισμό γραφειοκρατικού ελέγχου.
  7. Α.8, παρ.1: Προτείνεται ο χρόνος υποβολής αιτήσεων για επενδυτικά σχέδια, να γίνεται τρεις φορές το χρόνο.
  7.1. Α.8, παρ.2: Έναρξη επένδυσης να θεωρείται η μέρα υποβολής της αίτησης, να μπορούν όμως να υπάγονται τιμολόγια αγορών, παγίων, τεχνογνωσίας ή αρχικών δαπανών, ειδικά για το έτος 2010, λόγω μη λειτουργίας του νόμου (με έλεγχο τιμολογίων από ΠΕΚ).
  7.2. Α.8. παρ.3: Να περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια, που προσφέρουν καινούργιο παραγωγικό ΑΕΠ ή οικονομία λειτουργίας κόστους σε όλες τις οικονομικές ενέργειες (λιανεμπόριο, βιομηχανική παραγωγή, μείωση κόστους λιανεμπορικής αλυσίδας, εξοικονόμηση ενέργειας, κλπ).
  7.3. Α.8. παρ.7,δ: Έγγραφο τραπεζικής έγκρισης, να μπορεί να υπάρχει και μετά την αίτηση, γιατί οι τράπεζες δυστοκούν στην εκ προοιμίου έγκριση, λόγω στενότητας της αγοράς, αν δεν υπάρχει προηγουμένως έγκριση του επενδυτικού προγράμματος (προτείνεται προσκόμιση τραπεζικής έγκρισης μέχρι έναρξης του έργου).
  8. Α.9, παρ.1: Να εξαιρεθούν οι ενημερότητες και ο Τειρεσίας. Μέσα στην κρίση, πολλές εταιρίες είναι στην διαδικασία ρυθμίσεων, κλπ.
  9. Α.10: Στα κριτήρια αξιολόγησης, να οριστεί η βαρύτητα κάθε δράσης με την έναρξη του νόμου.
  10. Α.11, παρ.1,β & γ: Στην Ε.Μ.Α. να υπαχθούν όλες οι εγκρίσεις επενδύσεων, ακόμη και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Επίσης, να υπάγονται όλες οι εγκρίσεις άνω των 3,000,000 € έως και μέχρι του ορίου των 50,000,000 € για τις μεγάλες επενδύσεις. Επίσης, στις περιφέρειες να μεγαλώσει το όριο στα 6,000,000 € . Να καθοριστούν τα ποσά ή ποσοστιαία κατανομή ενισχύσεων.
  10.1. Α.11, παρ.5, η: Το γραφείο εξυπηρέτησης επενδυτών, να έχει πλήρη ουσιαστική περιγραφή αρμοδιοτήτων και χρόνο ανταπόκρισης.
  11. Α.13, παρ.1, β: Να δύνανται να εξετάζονται τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια και στην Ε.Μ.Α.
  11.1. Α.13, παρ.3, β: Να μην μειώνεται το ποσοστό ενίσχυσης για τις μεγάλες επενδύσεις. Αντίθετα, και αν ακόμη υπάρχει περιορισμός των επιχορηγήσεων, να ορίζεται σε αυτήν την περίπτωση το υπόλοιπο ποσοστό σε φορολογικές απαλλαγές να είναι διπλάσιο.
  11.2. Α.13, παρ.3, ε: Να μπορούν να υποβληθούν τα σχέδια της παραγράφου αυτής, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και στην Ε.Μ.Α.
  12. Α.16, παρ.10: Προτείνεται η στελέχωση και οργάνωση της Ε.Μ.Α., να ολοκληρωθεί σε 30 μέρες με σχετικό Π.Δ. και η υλοποίηση – στελέχωση του σε άλλες 30 μέρες, αλλιώς η διατύπωση, «μέχρι …», μπορεί να καθυστερήσει την επαινετή θέσπιση και την τόσο απαραίτητη Ε.Μ.Α.

  ———————————————————————————————————–
  23 Αυγούστου 2010, 15:14
  Μόνιμος Σύνδεσμος
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΝ 2010.

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  1. Πρέπει να επαινεθεί ότι, η γενική κατάταξη των κριτηρίων του καθεστώτος περιφερειακών ενισχύσεων, αποτυπώνει για πρώτη φορά με ακρίβεια και με ευθυκρισία, τις ανάγκες και την πραγματική κατάσταση κατανομών.
  2. Πρέπει να επαινεθεί, η επιλογή των αφορολογήτων, όταν τα διαθέσιμα κονδύλια των ενισχύσεων δεν επαρκούν.

  ΓΕΝΙΚΑ
  1. Να εξειδικευτούν το ταχύτερο δυνατό, όλες οι περιγραφόμενες εξειδικεύσεις του Υπουργού Οικονομίας, για όλα τα θέματα, όπως κριτήρια, δείκτες, κ.α.
  2. Να υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας του νόμου και υποβολής αιτήσεων, 3 φορές το χρόνο, ανά τετράμηνο.

  ΑΡΘΡΟ 2
  1. Άρθρο 2, παράγραφος 1.β, 45-46 – υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια: Χρήσιμο θα ήταν να υπάγονται στο ΝΑΝ, οι επενδύσεις αναπλάσεις πόλεων με χονδρικό ή λιανικό εμπόριο (mall center), στις οποίες δραστηριότητες μπορεί να παρατηρηθεί σοβαρή επιθυμητή συμπίεση λιανεμπορικού κόστους, σε συνδυασμό με άλλες κοινωνικές δραστηριότητες και αναπτύξεις περιοχών, με την ταυτόχρονη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας (το εμπόριο οχημάτων πως υπάγεται;).
  2. Άρθρο 2, παράγραφος 4.α: Το καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων, θα πρέπει να εμπεριέχει εκτός από τα κριτήρια ΑΕΠ και τα κριτήρια συνεργειών, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της παραγωγής, ή ακόμη και λιανεμπορίου, π.χ. μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα ή ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο σε μια απομακρυσμένη περιοχή, θα έχει τη δυνατότητα αυξημένων ενισχύσεων αλλά πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, λόγω ελλείψεως κοινωνικών υποδομών.

  ΑΡΘΡΟ 3
  1. Παράγραφος 1.α.i – κριτήρια φερ

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 17:11 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  Προς:
  1. Υπουργό Ανάπτυξης Κύριο Κωστή Χατζηδάκη
  Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
  Fax: 210 3332775, e-mail: info@khatzidakis.gr

  2. Υφυπουργό Ανάπτυξης Κύριο Νότη Μηταράκη
  Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
  Fax: 210 3332398, e-mail: deputyminister@mnec.gr

  Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2012
  Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
  Θέμα: Προτάσεις για τον αναπτυξιακό νόμο στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης
  Με την παρούσα επιθυμούμε να θέσουμε σας υπόψη σας τις παρατηρήσεις μας για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις».
  Προκαταρκτικά όμως είμαστε υποχρεωμένοι να σχολιάσουμε το καταστροφικά αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφώσει σε όλους τους ξένους και Έλληνες επενδυτές Αιολικής Ενέργειας, η αιφνιδιαστική επιβολή το βράδυ της ψήφισης του Μεσοπρόθεσμου Πρόγραμμα, εισφοράς 10% επί του τζίρου των επιχειρήσεων του κλάδου. Η εισφορά αυτή είναι οριζόντια και δεν λαμβάνει υπόψη την διαφοροποίηση στη φοροδοτική ικανότητα των επιχειρήσεων, έχει αναδρομικό χαρακτήρα παραβιάζοντας τις οδηγίες και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνιστά επέμβαση στις υφιστάμενες συμβάσεις πώλησης ενέργειας και είναι εντελώς αδικαιολόγητη αφού ποινολογεί την πιο φτηνή καθαρή μορφή ενέργειας (πιο φτηνή από τους σταθμούς φυσικού αερίου κατά 15%).
  Είναι βέβαιο ότι τέτοιες πολιτικές επιλογές θίγουν την αξιοπιστία της χώρας διεθνώς και δυσχεραίνουν την μεγάλη προσπάθεια των εγχώριων επιχειρήσεων, των στελεχών και των εργαζομένων τους, να προσελκύσουν και να διατηρήσουν στην Ελλάδα κεφάλαια που είναι απαραίτητα για την Ανάπτυξη. Φυσικά μειώνουν την αποτελεσματικότητα άλλων Κυβερνητικών πρωτοβουλιών όπως το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, το οποίο κινείται προς τη θετική κατεύθυνση.
  Πράγματι είναι γεγονός ότι το υπό διαβούλευση σχέδιο επιλύει σημαντικά θέματα και ειδικά στο κεφάλαιο των τροποποιήσεων των αναπτυξιακών νόμων περιέχει διατάξεις που διευκολύνουν την ρευστότητα και την προώθηση των επενδύσεων. Εκτιμούμε ότι οι διατάξεις αυτές θα μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους εμπλουτιζόμενες με τις προτάσεις που σας επισυνάπτουμε.
  Οι συνημμένες προτάσεις αφορούν, ανάμεσα στα άλλα:
  1. Τη δυνατότητα για πίστωση από τους προμηθευτές του βασικού εξοπλισμού επιχορηγούμενων επενδύσεων
  2. Τη συμπερίληψη της πιστοληπτικής ικανότητας των μετόχων ως αποδεικτικό διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων από τον φορέα της επένδυσης
  3. Το Ειδικό Αφορολόγητο αποθεματικό επανεπένδυσης κερδών φορέα επένδυσης.
  4. Τη δυνατότητα για επανεπένδυση των μερισμάτων
  5. Τη δυνατότητα για γρηγορότερη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
  6. Τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος για την λήψη των ενισχύσεων
  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

  Οι αναλυτικές παρατηρήσεις μας επισυνάπτονται στο άρ. 19

 • Προτάσεις
  του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
  επί του κειμένου του Σχεδίου Νόμου με τίτλο:
  «Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις»
  Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2012

  Εισαγωγή – Γενική διαπίστωση
  Ως γενική διαπίστωση για το κείμενο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι επιφέρει βελτιώσεις στο πλαίσιο που ήδη υφίσταται και κινείται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση.
  Αποτελεί σημαντική καινοτομία του κειμένου που έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση, η απόφαση ελέγχου των επενδύσεων από τρίτους, εκτός δηλαδή των αρμόδιων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, γεγονός που κατά τον ΣΒΒΕ θα επιταχύνει τη διαδικασία εφαρμογής του νόμου, με προφανείς θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στην απασχόληση.
  Σε κάθε περίπτωση, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), προτείνει ένα νέο συνολικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των επενδύσεων, το οποίο θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των σχετικών κονδυλίων.
  Ακόμη, ο νέος νόμος διευκολύνει σαφώς τους υποψήφιους ιδιώτες επενδυτές με τη δυνατότητα λήψης εξαρχής του 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης, γεγονός ιδιαίτερα θετικό, με την έκδοση εγγυητικής επιστολής.
  Όμως, στην παρούσα χρονική συγκυρία, λόγω ακριβώς των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ελάχιστες τράπεζες πλέον εκδίδουν εγγυητικές επιστολές με προσημείωση ακίνητης περιουσίας, δηλαδή λίγες μόνον τράπεζες ακολουθούν σήμερα τη διαδικασία που ίσχυε στην αγορά τα τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια. Το τραπεζικό σύστημα ζητά ως εγγύηση χρηματικά διαθέσιμα, τα οποία, ως γνωστόν, απουσιάζουν απ΄ την αγορά, λόγω της εξαιρετικά μειωμένης ρευστότητας των επιχειρήσεων.
  Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι γεννιούνται ερωτηματικά για το αν στην παρούσα χρονική συγκυρία η διάταξη αυτή θα βελτιώσει πραγματικά τη λειτουργία των χρηματορροών για τις επιχειρήσεις, και αν τελικά θα συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση νέων επενδύσεων.
  Όμως, η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού νόμου για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, παραμένει το κύριο ζητούμενο για τον επιχειρηματικό κόσμο της περιφέρειας και ειδικά της Βόρειας Ελλάδας, αφού από μόνος του ο ίδιος ο νόμος δεν αρκεί για να επιτευχθεί η πολυπόθητη ανάπτυξη της χώρας και η έξοδός της από την οικονομική κρίση.

  Θέσεις και προτάσεις στις κυριότερες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις

  1. Υλοποίηση επενδύσεων μέσω της διαδικασίας των αφορολόγητων αποθεματικών
  Κατά τον ΣΒΒΕ θα πρέπει να ειδωθεί εκ νέου και ν΄ αναθεωρηθεί η διαδικασία υπαγωγής των επιχειρήσεων στο καθεστώς των αφορολόγητων αποθεματικών, η οποία πρέπει να είναι σαφώς λιγότερο γραφειοκρατική και περισσότερο αυτοματοποιημένη απ΄ αυτή που ισχύει σήμερα. Προτείνουμε να τροποποιηθεί ο νόμος έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα αυτόματης υπαγωγής των επιχειρήσεων στο καθεστώς των αφορολόγητων αποθεματικών, χωρίς αξιολογική διαδικασία.
  Γενικά, θα πρέπει η υπαγωγή των επιχειρήσεων στο καθεστώς των αφορολόγητων αποθεματικών να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή και να μην υπάγεται ούτε σε χρονικούς περιορισμούς, περιμένοντας για παράδειγμα έγκριση κάθε εξάμηνο, ούτε και σε γραφειοκρατικούς περιορισμούς, που αφορούν κατά κύριο λόγο τη δημιουργία φακέλου ο οποίος αξιολογείται με την ίδια ακριβώς διαδικασία που αξιολογούνται και οι φάκελοι επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο καθεστώς των επιχορηγήσεων. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να πείσει η επιχείρηση την πολιτεία για την αποδοτικότητα της επένδυσης που προτίθεται να υλοποιήσει, τη στιγμή που αν η συγκεκριμένη επένδυση δεν αποδώσει, τότε δεν θα υπάρχει για την επιχείρηση κανένα απολύτως φορολογικό όφελος.
  Τέλος, σε μια εποχή όπου το ζήτημα της μείωσης του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι δυνατόν για την περίπτωση των αφορολόγητων αποθεματικών οι επιχειρήσεις να επωμίζονται το υψηλό κόστος της δημιουργίας του φακέλου υποψηφιότητας της επένδυσής τους και την πληρωμή εξωτερικών συνεργατών.

  2. Περιφερειακή διάσταση του νόμου – Συμβολή στην Περιφερειακή ανάπτυξη
  Σε αντίθεση με προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, στον συγκεκριμένο, και το είχε επισημάνει ο ΣΒΒΕ αυτό πριν την ψήφισή του, δεν γίνεται μνεία στην περιφερειακή σύγκλιση και την περιφερειακή ανάπτυξη, πράγμα το οποίο θα προτείνουμε να διορθωθεί άμεσα.
  Διαχρονικά ο εκάστοτε αναπτυξιακός – επενδυτικός νόμος αποτελεί βασικό εργαλείο άσκησης περιφερειακής πολιτικής. Ως εκ τούτου, προτείνουμε να συμπεριληφθεί η έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης στα του νόμου, η οποία άλλωστε σε επόμενα άρθρα του νόμου (π.χ. άρθρο 6) υποστηρίζεται μέσω της ενίσχυσης συγκεκριμένων μορφών επενδύσεων. Είναι προφανές ότι η συμπερίληψή της θα προσδώσει την αναγκαία περιφερειακή διάσταση που απαιτείται για έναν νόμο όπως ο εκάστοτε αναπτυξιακός – επενδυτικός νόμος της χώρας.
  Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι με τους προηγούμενους νόμους ουσιαστικά βιώσαμε την ισοπέδωση της διαφοροποίησης των ποσοστών ενίσχυσης, αφού οι επιχειρήσεις στις παραμεθόριες περιοχές ετύγχαναν της ίδιας αντιμετώπισης με αυτές που απείχαν λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας της χώρας. Κατά συνέπεια, και με αφορμή αυτή τη διαπίστωση, προτείνουμε να υιοθετηθεί η λογική των στοχευμένων επενδύσεων, τόσο με κριτήρια τομέα ή κλάδου, όσο και με περιφερειακά κριτήρια.
  Δεν είναι δυνατόν το Ορμένιο του Έβρου να βρίσκεται στην ίδια ζώνη κινήτρων με νομούς που είναι όμοροι με την Αττική, όπως για παράδειγμα η Κόρινθος. Κι αυτό γιατί και τα λειτουργικά κόστη επιχειρήσεων της απόμακρης περιφέρειας, δηλαδή της Θράκης, είναι εξαιρετικά επιβαρημένα και ο ανταγωνισμός από επιχειρήσεις με έδρας τις όμορες χώρες Βουλγαρία και Ρουμανία με το φθηνό εργατικό είναι ιδιαίτερα οξύς. Επίσης, η εξεύρεση εξειδικευμένων στελεχών στην απόμακρη περιφέρεια γίνεται πολύ δαπανηρή υπόθεση για τις επιχειρήσεις, όπως βεβαίως και η μεταφορά των τελικών τους προϊόντων στα κέντρα κατανάλωσης.
  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει θετική διαφοροποίηση κατά +10% από την αμέσως προηγούμενη περιοχή προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδύσεις σε νομούς που έχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας και χαμηλό ακαθάριστο παραγόμενο προϊόν (ΑΕΠ) σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας ή ανήκουν στη Θράκη, την Ήπειρο, σε νησιά με μόνιμο πληθυσμό μέχρι 4.000 κατοίκους και σε περιοχές των οποίων η απόσταση από τα σύνορα δεν θα ξεπερνά τα 15 χλμ.
  Με την πρότασή μας αυτή ενδυναμώνεται με σαφήνεια η περιφερειακή διάσταση του νόμου και δημιουργείται η προοπτική άμβλυνσης των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στη χώρα.

  3. Κατάργηση του στόχου και του κριτηρίου της απασχόλησης
  Οι αρνητικές επιχειρηματικές συνθήκες που επικράτησαν τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια, και οι οποίες επικρατούν και σήμερα με μεγαλύτερη μάλιστα ένταση, συνετέλεσαν σαφώς στην αδυναμία επίτευξης του στόχου της απασχόλησης από τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004.
  Ο στόχος της απασχόλησης προβλέπεται στο σύστημα αξιολόγησης του νόμου, ενσωματώνεται στις εγκριτικές αποφάσεις, και αποτελεί δέσμευση των επιχειρήσεων για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Εξ΄ αιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, ελάχιστες επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδύσεις μέσω του νόμου έχουν επιτύχει το στόχο της απασχόλησης, λόγω της σφοδρότατης μείωσης των πωλήσεων και της απόλυτης μείωσης της ρευστότητάς τους, που δεν τους επιτρέπει ουσιαστικά να ελιτουργήσουν. Τούτο έχει σαν αποτέλεσμα να υπόκεινται στις προβλεπόμενες κυρώσεις, που αφορούν, κατά κύριο λόγο, στη μείωση του ποσού της αποπληρωμής της εγκεκριμένης επιχορήγησης.
  Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση αποτελεί μοναδικό φαινόμενο το οποίο έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εννοείται, ότι η έκτακτη αυτή ανάγκη αποτελεί καθολικό φαινόμενο, και δεν αφορά μόνον τις επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδύσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Στο πλαίσιο αυτό, και για την πραγματική και έμπρακτη υποστήριξη των επιχειρήσεων που υλοποιούν αυτοβούλως επενδύσεις στην πλέον κρίσιμη για τη χώρα και την επιχειρηματικότητα χρονική συγκυρία, προτείνεται η συμπερίληψη ειδικής διάταξης στον νέο νόμο, μέσω της οποίας θα καταργείται η υποχρεωτικότητα της εκπλήρωσης του στόχου της απασχόλησης, για το σύνολο των εγκριτικών αποφάσεων που εξεδόθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του 3299/2004.
  Τέλος, και συμπληρωματικά με τα παραπάνω, προτείνεται η κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 47718 (1) ΦΕΚ 2669 της 9ης Νοεμβρίου 2011, η οποία καθορίζει το ύψος των προστίμων για την περίπτωση μη επίτευξης των στόχων της επένδυσης. Σε μια εποχή που όλες οι επιχειρήσεις βρίσκονται ένα βήμα πριν το κλείσιμο, δεν είναι δυνατόν να τιμωρούνται με βαρύτατα πρόστιμα όσες από αυτές αναλαμβάνουν επενδυτικό ρίσκο, στο δυσκολότερο ίσως επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα.

  4. Προτάσεις για την άρση των καθυστερήσεων στο σύστημα πληρωμών και εκταμιεύσεων
  Οι καθυστερήσεις στο σύστημα πληρωμών και εκταμιεύσεων, είτε σταδιακών είτε στο στάδιο ολοκλήρωσης, ήταν απ’ τα βασικά προβλήματα των αναπτυξιακών νόμων που ίσχυσαν μέχρι σήμερα στη χώρα, αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν σχετικές καθυστερήσεις που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσαν ακόμη και τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες.
  Για την επίλυση του προβλήματος προτείνουμε το Υπουργείο Ανάπτυξης, να επιλέξει μετά από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία έναν ή περισσότερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι θα συμβληθούν με δανειακή σύμβαση με το κράτος για την έγκαιρη αποπληρωμή των επενδύσεων και την αποφυγή των σχετικών καθυστερήσεων. Οι τόκοι που θα προκύψουν από την ανωτέρω δανειακή σύμβαση θα επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της χώρας. Συμπληρωματικά προτείνουμε για την αποφυγή προβλημάτων χρηματοδότησης στην υλοποίηση των επενδύσεων να εκχωρούνται οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης των επενδύσεων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα επιλεγούν.

  5. Προτάσεις τροποποίησης του συστήματος διαχείρισης και υλοποίησης επενδύσεων
  Για την αποτελεσματική λειτουργία του νέου επενδυτικού νόμου και για την επίτευξη διαφάνειας, με δεδομένο το γεγονός της διαχείρισης δημόσιων κονδυλίων, προτείνεται η δημιουργία ενός νέου διαχειριστικού πλαισίου, το οποίο θα υιοθετεί πλήρως την έννοια του δημοσίου συμφέροντος.
  Συγκεκριμένα προτείνεται:
  1. η διεκπεραίωση των διαδικασιών αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου να γίνεται από Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ιδιωτικού τομέα (όπως ΚΕΠΑ, ΕΛΑΝΕΤ, ΕΦΕΠΑΕ) σε σύμπραξη με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Έτσι, εξασφαλίζεται η συνευθύνη τόσο των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και των τραπεζών,
  2. η έγκριση των επενδύσεων να γίνεται κατά γεωγραφική περιοχή, με τη δημιουργία 5 επιτροπών: στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Ελλάδα, στη Νότια Ελλάδα, στην Αττική και στην Κρήτη.
  3. οι επιτροπές έγκρισης επενδύσεων να είναι πενταμελείς, με τη συμμετοχή των Επιμελητηρίων, Συνδέσμων Επιχειρήσεων και Τραπεζών. Στην επιτροπή Πρόεδρος θα είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, και,
  4. στο Υπουργείο Ανάπτυξης να δημιουργηθεί Διεύθυνση Ελέγχου, η οποία θα εποπτεύει συνολικά την εφαρμογή του νόμου και τη λειτουργία του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.
  Μέσω της πρότασης αυτής, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:
  1. καταργούνται όλες οι υφιστάμενες υπηρεσίες του Υπουργείου, δημιουργούνται οικονομίες και πατάσσονται οι θύλακες διαφθοράς,
  2. εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια, με τη συμμετοχή των επαγγελματικών οργανώσεων και των τραπεζών,
  3. εκφράζεται και συμμετέχει στη διαδικασία το δημόσιο συμφέρον, μέσω της συμμετοχής της πολιτικής ηγεσίας στις επιτροπές έγκρισης επενδύσεων,
  4. δημιουργούνται οικονομίες πόρων, και,
  5. επιτυγχάνεται η αποκέντρωση των σχετικών διαδικασιών.

  6. Κατ’ άρθρο παρατηρήσεις στον ισχύοντα νόμο: προτάσεις τροποποίησης συγκεκριμένων άρθρων του ισχύοντος σήμερα ν. 3908/2011

  Άρθρο 2: υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
   Προτείνουμε να υπάρξει αναλυτική κατάσταση των τομέων στους οποίους υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια. Έτσι, διευκολύνεται ο επενδυτής και αποφεύγεται η βάσανος των διευκρινίσεων επί διαφωνιών για την ένταξη ή μη συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, το οποίο ο μεν επενδυτής θεωρεί ότι υπάγεται, ενώ η υπηρεσία έχει αμφιβολίες, δηλαδή δεν είναι σίγουρη, άρα θα πρέπει να γνωμοδοτήσει σχετικά. Αυτό συνιστά χρονικές καθυστερήσεις και άσκοπες δαπάνες για τον υποψήφιο επενδυτή.
  Άρθρο 3: ενισχυόμενες δαπάνες
   Ως ενισχυόμενες δαπάνες αναφέρονται τα έργα ή προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης. Η διατύπωση είναι εξαιρετικά ασαφής. Τι χρηματοδοτείται; Για παράδειγμα χρηματοδοτούνται οι υποδομές για την ανέγερση ή τον εξοπλισμό ενός εργαστηρίου; Οι μισθοί των ερευνητών που εργάζονται στο εργαστήριο είναι επιλέξιμοι; Τα αναλώσιμα μπορούν να θεωρηθούν επενδυτικές δαπάνες; Οι δοκιμές από εργαστήρια τρίτων; Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την εφαρμογή της συγκεκριμένης παραγράφου με Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας θα καταγραφούν οι σχετικές διευκρινίσεις.
   Στο εδάφιο β της 1ης παραγράφου τίθεται πλαφόν στο κόστος των ενισχυόμενων άϋλων περιουσιακών στοιχείων. Προτείνουμε να μην υπάρχει συγκεκριμένο πλαφόν για το σύνολο των επενδύσεων, ή εναλλακτικά να ισχύσει για επενδύσεις έντασης τεχνολογίας, όπως είναι για παράδειγμα οι επιχειρήσεις πληροφορικής.
   Στο εδάφιο γ της 1ης παραγράφου προβλέπεται ενίσχυση δαπανών για «έργα και προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης». Προτείνουμε να υπάρξει Υπουργική Απόφαση καθορισμού των επιλέξιμων δαπανών, για την αποτροπή διαφορετικών ερμηνειών του συγκεκριμένου εδαφίου από διαφορετικές υπηρεσίες στη χώρα.
   Στο εδάφιο θ της παραγράφου 2 το οποίο αφορά «μελέτες και αμοιβές συμβούλων», αποκλείονται από το σχετικό ευεργέτημα του νόμου οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό δεν είναι αντιληπτό για ποιόν λόγο γίνεται, δοθέντος ότι μια μεγάλη επιχείρηση συνήθως υλοποιεί μια μεγάλου ύψους επένδυση η οποία, σε κάθε περίπτωση, απαιτεί και την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων.
  Άρθρο 4: είδη ενισχύσεων
   Στο άρθρο 4 γίνεται αναφορά στη σύνδεση του τραπεζικού δανεισμού ενός επενδυτικού σχεδίου με το ΤΕΜΠΜΕ, τώρα «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» (ΕΤΕΑΝ). Δεν είναι σαφές πως συνδέονται τα παραπάνω.
  Άρθρο 7: ετήσιος προγραμματισμός ενισχύσεων
   Στο άρθρο αυτό ορίζεται ως συνολικό ποσόν ενίσχυσης που αφορά τις φορολογικές απαλλαγές, το τριπλάσιο των κονδυλίων των κατ΄ έτος οριζομένων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. Για την περίπτωση των φορολογικών απαλλαγών, ο νόμος καθιερώνει για τις επιχειρήσεις που θα προτιμήσουν να ενταχθούν στις φορολογικές απαλλαγές, τη διαγωνιστική διαδικασία, δηλαδή την υποβολή φακέλου επένδυσης προς αξιολόγηση από τους αρμόδιους φορείς της δημόσιας διοίκησης.
  Αναγνωρίζουμε την ανησυχία της κυβέρνησης να έχει προϋπολογίσει συγκεκριμένο ποσόν φόρου εισοδήματος από τις επιχειρήσεις που δεν θα εισρεύσει στα κρατικά ταμεία, για τους λόγους της δημοσιονομικής προσαρμογής.
  Όμως, για να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη, την οποία περισσότερο απ΄ όλους θέλει η ίδια η κυβέρνηση, προτείνουμε να επανέλθει το προηγούμενο σύστημα ένταξης επενδύσεων στο καθεστώς των φορολογικών απαλλαγών, όπως περιγράφηκαν προηγουμένως.
  Άρθρο 8: όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων
   Στην παράγραφο 3 «Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων» απουσιάζει παντελώς ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα με τη συγκεκριμένη παραγωγική διάρθρωση, ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων θα πρέπει ν΄ αποτελέσει προτεραιότητα και ως εκ τούτου προτείνουμε να συμπεριληφθεί ως δράση σαφώς αναφερόμενη στο κείμενο του νέου νόμου. Επιπλέον των παραπάνω, ο εκσυγχρονισμός μιας παραγωγικής μονάδας αποτελεί επένδυση άμεσης απόδοσης και άμεσης συνεισφοράς στο εθνικό εισόδημα.

 • Καλησπερα σας. Μιας και μας δίνετε τη δυνατότητα να καταθέσουμε την άποψη μας θα ήθελα να επισημανω την ειδική περίπτωση εταιρειών που λίγα χρόνια πριν καταθέτοντας όλα τα απαραιτητα δικαιολογητικά υπήχθησαν σε αντίστοιχους αναπτυξιακούς νόμους χωρίς όμως να καταφέρουν τελικώς να αποκομίσουν και τα οφέλη για τα οποία συμμετείχαν. Αυτό μπορεί να συνέβη για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση, ο κοινός παρονομαστής όμως και το ζητούμενο είναι ότι σε περίπτωση που και σήμερα πληρούν τις προυποθέσεις, πρέπει να οριστεί ρητά η δυνατότητα επανεξέτασής τους στο νέο επενδυτικό σχέδιο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα, με τα νέα δεδομένα που τους διέπουν και ενδεχομένως κάποιες προυποθέσεις (π.χ. αποκατάσταση της λειτουργίας τους σε περίπτωση που έγινε παύση στο παρελθόν), να προβούν στη μέγιστη αξιοποίηση του νόμου.
  Συνιστώ να εξετάσετε σοβαρά το αίτημα αυτό και ελπίζω να το αξιολογήσετε ως ορθό και δίκαιο.
  Δημ.Καρράς

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 23:33 | Θωμάς Μ.

  Μέσα στο γενικό πλαίσιο των αλλαγών που προβλέπονται από το νέο επενδυτικό νόμο, θα ήταν άδικο και εκτός της οποιασδήποτε αναπτυξιακής λογικής, να μην συμπεριληφθούν ως δυνητικές συμμετέχουσες, οι επιχειρήσεις που στο παρελθόν είχαν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους και για λόγους άσχετους με τα κριτήρια και τις ουσιαστικές προυποθέσεις των νόμων, διακόπηκε η λειτουργία τους.

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 23:28 | KaitiΚ.

  Στον παρόντα νόμο καλό είναι να συμπεριληφθούν και εκείνοι οι επενδυτές των οποίων τα σχέδια έχουν ακυρωθεί για διάφορους λόγους και υπάγονται στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990. Να μπορούν να τύχουν επανεξέτασης της επένδυσής τους αλλά προϋπόθεση να είναι η εκ νέου λειτουργία της μονάδας και να μην έχουν περάσει 5 χρόνια από την έκδοσή τους. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα διέπονται από το νομικό καθεστώς στο οποίο είχαν υπαχθεί.

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 20:53 | Maria

  Απ’οτι είδα αυτό το σχέδιο δεν προβλέπει την επανεξέταση αποφάσεων επιβολής κυρώσεων σε επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις είχαν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους (3299/2004, 2601/1998) και για διάφορους λόγους είχε παύσει η λειτουργία τους. Είναι σημαντική μια τέτοια δυνατότητα με προϋποθέσεις για την επανεξέταση τω κυρωτικών αποφάσεων κατόπιν αίτησης, όπως να μην έχουν παρέλθει πέντε χρόνια από την έκδοσή τους (υπολογιζόμενου του διαστήματος αυτού από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου) και να επαναλειτουργήσει η ενισχυθείσα μονάδα.

  Εφόσον δοθεί αυτή η δυνατότητα οι επιχειρήσεις που είναι φορείς των συγκεκριμένων επενδύσεων να διέπονται από το νομικός καθεστώς που είχαν υπαχθεί και να είναι υποχρεωμένες να τηρούν τις οριζόμενες υποχρεώσεις για το διάστημα που απέμεινε από την παύση λειτουργίας τους μέχρι τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης διάρκειας στους αντίστοιχους νόμους π.χ 10ετία για το ν. 1892/1990, 5 έτη για τους νόμους 3299/2004 και 2601/1998.

 • • Εξακολουθεί να επιδοτείται μόνο η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων 3 αστέρων και άνω ή ξενοδοχειακών μονάδων που αναβαθμίζονται σε 3 αστέρων και άνω (άρθρο 2 περίπτωση ζα του Ν.3908/2011). Πρέπει να επανέλθει η δυνατότητα εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων δύο αστεριών, που κακώς καταργήθηκε με το Ν. 3908 / 2011. Τούτο αποτελεί επιτακτική ανάγκη, καθώς, εάν παραμείνει το ισχύον καθεστώς, θα οδηγήσει σε δημιουργία ξενοδοχειακού προϊόντος δυο ταχυτήτων, δεδομένου ότι κάνει αδύνατη την αναβάθμιση, μέσω του Νόμου, ξενοδοχειακών μονάδων δύο αστεριών. Με άλλα λόγια αποστερεί τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού από ένα σημαντικό μέρος του ξενοδοχειακού δυναμικού, που αποτελεί και τη ραχοκοκαλιά του. Εξάλλου, όταν μιλάμε για ποιότητα, αναφερόμαστε στο σύνολο του ξενοδοχειακού μας δυναμικού και όχι επιλεκτικά μόνο σε κάποιες υποκατηγορίες του.
  • Και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όπως και στον Ν.3908/2011 δεν προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ΚΥΑ με την οποία να εξαιρούνται από την δυνατότητα υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο συγκεκριμένα τμήματα της επικράτειας ως προς την ίδρυση και την επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων. Τούτο σημαίνει πως παρέχεται ακόμα η δυνατότητα υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο επενδύσεων ανέγερσης-επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων στις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

  Περαιτέρω, από το μέλος μας, «ΈΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΑΡΟΥ» λάβαμε τις παρατηρήσεις που παρατίθενται κατωτέρω:

  Στο άρθρο 5 του νόμου 3908/2011 αναφέρεται ποσοστό επιχορήγησης για τις Κυκλάδες και για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις το μέγιστο 35%. Το ποσοστό αυτό βγήκε με βάση τα στοιχεία του ΑΕΠ του 2007, όταν οι Κυκλάδες είχαν ΑΕΠ 114% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία 3 χρόνια το ΑΕΠ των Κυκλάδων έχει πολύ σημαντική πτώση. Ειδικά στα ξενοδοχεία είναι τουλάχιστον της τάξεως του 50% (μόνο για το 2012 η πτώση στην Πάρο ήταν περ. 40%, το ίδιο και στη Νάξο και στη Μήλο εξ’ όσων γνωρίζουμε).
  Αν ληφθεί δε υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των νησιών από πλευράς μεταφορών και λοιπών δυσκολιών, δηλ. το μεταφορικό ισοδύναμο (αυξημένο κόστος μεταφοράς προσώπων και υλικών σχετικά με την χερσαία χώρα, αύξηση κόστους υλικών λόγω αυξήσεως των φόρων, προβλήματα επικοινωνίας και συγκοινωνίας ιδίως τους χειμερινούς μήνες, κλπ.), θεωρούμε ότι η επιχορήγηση των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να αυξηθεί στο 55% (όπως ήταν στον αναπτυξιακό του 2004), ιδιαίτερα στα νησιά των Κυκλάδων που δεν έχουν μεγάλα ή καθόλου αεροδρόμια.
  Στην αύξηση της επιχορήγησης συνηγορεί και το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν χορηγούν πλέον δάνεια, αλλά και στο μέλλον με μεγάλες δυσκολίες θα χορηγήσουν, όπως διαφαίνεται, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υλοποιηθούν επενδύσεις και ως εκ τούτου η αύξηση της επιχορήγησης θα καταστήσει ευκολότερη την υλοποίηση.
  Η προδιαγραφόμενη προκαταβολή 100% δεν εξυπηρετεί, διότι οι τράπεζες για να εκδώσουν ισόποση εγγυητική επιστολή απαιτούν ένα μεγάλο ποσοστό της εγγύησης σε κατάθεση.

  2. Στο άρθρο 3, ενισχυόμενες δαπάνες, οι κτηριακές δαπάνες και οι δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 70% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να καταργηθεί, διότι δεν υπάρχει λόγος ακριβούς προσδιορισμού.

 • 27 Οκτωβρίου 2012, 12:56 | stellina

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΛΑΛΗΣΑΝΤΑ.

 • 26 Οκτωβρίου 2012, 08:26 | Χρήστος Πετρίδης

  1) Πιστοποιημένοι αξιολογητές, να δοθεί η δυνατότητα αξιολόγησης των επενδύσεων (όπως οι πιστοποιημένοι ελεγκτές) σε ανεξάρτητους πιστοποιημένους φορείς με την συμμετοχή εκπροσώπων του δημοσίου, των τραπεζών και των επιχειρηματικών φορέων
  2) Κτιριακός εξοπλισμός, o νόμος πρέπει να προωθείτε την αξιοποίηση του τεράστιου διαθέσιμου κτιριακού επαγγελματικού και βιομηχανικού δυναμικού, που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια και είναι ελεύθερα, ειδικά των κτιρίων σε οργανωμένες ΒΙ.ΠΕ και αυτών που κατέχουν οι τράπεζες. Αποτελεί μεγάλη σπατάλη κοινωνικών πόρων η δανειοδότηση και επιδότηση ένας επενδυτής για την κατασκευή ενός επαγγελματικού κτιρίου, όταν στην περιοχή που θέλει να εγκατασταθεί η υπάρχει διαθεσιμότητα κατάλληλου κτιρίου και μάλιστα με χαμηλότερο κόστος. Παράδειγμα αποτελούν τα εκατοντάδες βιομηχανικά ακίνητα που είναι αχρησιμοποίητα στις οργανωμένες ΒΙ.ΠΕ. Ο νόμος θα μπορεί να επιδοτεί τα κόστη που απαιτούνται, έτσι που το ακίνητο να καταστεί λειτουργικό και σύμφωνα με τις ανάγκες του επενδυτή.
  3) Δαπάνες εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης και μετατροπής ως συνέχεια του ήδη ενταγμένου και επιδοτούμενου έργου ( φυσικού αντικειμένου), να μπορούν να ενταχθούν σε άλλης μορφής και είδους ενισχύσεις, π.χ αφορολόγητα αποθεματικά. Συχνά προκύπτουν πρόσθετες ανάγκες στην υλοποίηση μια επένδυσης οι δαπάνες των οποίων μένουν έξω από ευεργετικά κίνητρα. Η δυνατότητα αυτή θα έχει χρονικό περιορισμό 1-2 έτη μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης, ή εναλλακτικά
  4) Να υπάρχει δυνατότητα αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αύξησης – υπέρβασης στο φυσικό αντικείμενο και κόστος σε ποσοστό έως 20% σε σχέση με το αρχικό εγκεκριμένο business plan, για την αποφυγή γραφειοκρατίας και καθυστερήσεων.
  5) Εφαρμογή του διασυνοριακού κριτηρίου για τις περιοχές της Βόρεια Ελλάδας που δεν έχουν σύνορα με χώρες της ΕΕ, θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση των κινήτρων για τις περιφερειακές ενότητες ή Δήμους και για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στις περιοχές αυτές να προβλέπονται ευνοϊκότερα επενδυτικά κίνητρα
  6) Να υπάρξει ευελιξία στην χρηματοδότηση του επενδυτικού σχήματος σε σχέση με την εγκριτική απόφαση. Η υλοποίηση μιας επένδυσης μπορεί να διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, να προβλέπεται χωρίς γραφειοκρατικές διατυπώσεις η δυνατότητα τεκμηριωμένης και βιώσιμης αλλαγής του χρηματοδοτικού σχήματος, της ίδιας συμμετοχής, του τραπεζικού δανεισμού, βέβαια από το ποσοστό της επιχορήγηση ή των λοιπών κινήτρων.
  7) Ενισχυμένα κίνητρα τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, με την μορφή των αυξημένων αφορολόγητων αποθεματικών ή διακριτά με μειωμένο συντελεστή φόρου για τα κέρδη που αναλογούν στο μέρος των πωλήσεων σε ξένες αγορές, πάνω από ένα ποσοστό.

 • 15 Οκτωβρίου 2012, 20:20 | Maria

  Η προσελκυση ξενων επενδυσεων συναντα παντα εμποδιο στην γραφειοκρατεια. Η συσταση μιας ενιαιας αρχης, τυπου διαμεσολαβητη, για τον ελεγχο της επενδυσης και την εκδοση των σχετικων αδειοδοτησεων παρουσιαζει ενα κρατος το οποιο επιθυμει να προβαλει ενα οργανωμενο προσωπο προς τα εξω. Παραμενει ομως ενα σημαντικο προβλημα, το οποιο κατα κυριο λόγο αποσχολει τις επενδυσεις για τις ΑΠΕ. Ο βραχνας της αρχαιολογικης υπηρεσιας.
  Πρεπει πλεον το κρατος να καταλαβει πως, απο την στιγμη που αποδυναμωσε την αρχαιολογικη υπηρεσια, δεν ειναι δυνατο να της αναθετει τον ελεγχο των σχετικων φακελων και μαλιστα σε μικρο χρονικο διαστημα. Ειναι αδυνατο να ανταπεξελθει στο εργο αυτο με τις παρουσες συνθηκες.
  Ακολουθωντας τα βηματα του εξωτερικου και κινησεις αλλων κλαδων (βλ. ορκωτους λογιστες), ας επιτρεψει τον ελεγχο, τη συσταση των μελετων και οτιδηποτε αλλο χρονοβορο σε εξωτερικους συνεργατες σχετικους με το αντικειμενο και ας αφησει στην αρχαιολογικη υπηρεσια την τελικη εγκριση ή μη. Δεν ειναι δυνατο να ζηταμε να επενδυσουν ξενοι και να μην εχουμε μαθει να δουλευουμε με συγχρονους και ευελικτους τροπους
  Κανεις δε χανει με το συγκεκριμενο μοτιβο. Ολοκληρωμενες προτασεις, τελικος ελεγχος απο το κρατος (συνταγματικα κατοχυρωμενο δικαιωμα η προστασια της πολιτιστικης κληρονομιας) και αμεση διεκπεραιωση. Ταχυτητα και αποτελεσματικοτητα! αυτο θελουν οι ξενες επενδυσεις

 • 12 Οκτωβρίου 2012, 12:35 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ. ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΖΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΑΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΝΑΝ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΡΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΠΑΛΑΚΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΔΙΠΛΑΝΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΠΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΣ ΟΤΙ ΘΕΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΣΕ ΡΩΤΑΝΕ ΕΙΝΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΙΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΛΗΜΑ. ΑΣΕ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΠΑ ΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 22:38 | Γεώργιος Σάμπαλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαμεσολαβητής επίλυσης διαφορών (CEDR)

  Η δυναμική της οικονομίας, των επενδύσεων και των πολύπλοκων μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε αυτές, απαιτούν συστημική προσέγγιση αντί περιστασιακής ή κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και διάρκεια αντί προσωρινών ρυθμίσεων με τους εκάστοτε επενδυτικούς νόμους. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκέντρωση των υπηρεσιών/ γραφείων και αρμοδιοτήτων τους υπό την ΓΓΣΙΕ, η ενίσχυση του invest in Greece, η κατάργηση των εγγυητικών, ο αυτοέλεγχος των επενδυτικών επιχειρήσεων με τη συνδρομή του invest in Greece (αντί της προτεινόμενης «αυτοβεβαίωσης») και η χρήση εταιριών ειδικού σκοπού είναι όλα σημαντικά σημεία προόδου.
  Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν τολμηρότερο και αποδοτικότερο, η κυβέρνηση να ασχολείται με τον στρατηγικό σχεδιασμό των επενδύσεων την δε υλοποίηση, αδειοδότηση / έγκριση να αναλάβει μία Ενιαία Αρχή Επενδύσεων που θα λειτουργεί είτε ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή είτε με ικανοποιητική αυτοτέλεια.
  Μία τέτοια αρχή, με τη συνδρομή της invest in Greece, την επίβλεψη του υπουργού και την εποπτεία της Βουλής, θα συνέβαλε στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου επενδύσεων και τη συμβουλευτική, υποστήριξη και εποπτεία όλων των επενδύσεων στη χώρα, με διάρκεια και διαφάνεια.

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 16:57 | Μιχάλης

  Περί ανάπτυξης

  Όλοι μιλάμε για ανάπτυξη και πόση ανάγκη την έχει η χώρα μας για να ξεφύγει από την οικονομική κρίση.

  Στην πράξη όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει ουσιαστική προσπαθεια προς αυτήν την κατεύθυνση.

  Ο νόμος 3982/2011 για την απλοποίηση της αδειοδότησης των ιδωτικών επιχειρήσεων σαν στόχο είχε την απλοποίηση των διαδικασιών και την μείωση του χρόνου και απλοποίηση της γραφειοκρατίας για την αύξηση των επενδύσεων στην χώρα.

  Ο νόμος περίεχει αυστηρές και πολύ μικρές προθεσμίες για την έκδοση μιας άδειας αλλά όλα αυτά θεωρητικά γιατί στην πράξη όλα είναι τελείως διαφορετικά.

  Δεν αρκεί ένας νόμος όσο καλογραμμένος να είναι για να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα που στην προκειμένη είναι η ανάπτυξη, είναι απαραιτητη και η ύπαρξη στελεχωμένων υπηρεσιών για να τον εφαρμόσουν.

  Διεύθύνσεις ανάπτθξεις των Περιφερειακών ενοτήτων όχι ελλειπώς στελεχωμένες χωρίς το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό δεν είναι δυνατόν να αδειοδοτήσουν στις προθεσμίες που αναφέρονται στον νόμο (υπάρχουν τμήματα βιομηχανίας χωρίς μηχανολόγο μηχανικό).

  Κάθε φάκελος που καθυστερεί σημαίνει χαμένες θέσεις εργασίες, χαμένα χρήματα που δεν απορροφούνται από κοινοτικά προγράμματα.

  Όσες εκλείσεις πρός την πολιτική ηγεσία και εάν κάνουν οι πολίτες οι υπάλληλοι για την στελέχωση των τμημάτων Ανάπτυξης δεν εισακούγονται.

  Θέτω λοιπόν τα ακόλουθα ερωτήματα για προβληματισμό

  1. Ο σκοπός είναι η σύνταξη ενός νόμου χωρίς να λαμβάνουμε υπ’ όψιν πως θα υλοποιηθεί η εφαρμογή του, δηλαδή είμαστε ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι έγινε ΦΕΚ ένας νόμος που «επιταχύνει» την αδειοδότηση θεωρητικά αλλά στην πράξη όλα ένα μπάχαλο.

  2. Όσοι έχουμε άμεση ή έμεση σχέση με την εφαρμογή του 3982/2011 αναρωτιόμαστε αν όντως πραγματικά ο στόχος είναι η ανάπτυξη.

  Προτάσεις.

  Άμεση σύσταση και οργάνωση των υπηρεσιών ανάπτυξης εάν θέλουμε να μειωθεί η ανεργία και να έρθουν δουλειές στην χώρα μας όχι στα λόγια αλλά με έργα.

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 13:41 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ

  Το Ελληνικό δημόσιο ας διασφαλίσει πρώτα τα αυτονόητα στην επιχειρηματικότητα κι αν το πετύχει, ας βελτιώσει και το κλίμα φιλικά υπέρ των ιδιωτών.
  Key Study: Η Ελληνική Κυβέρνηση επιχειρεί σήμερα την διευθέτηση των ανοικτών θεμάτων του ελληνικού τραπεζικού χώρου. Στην επιχείρηση αυτή, εντάσσεται και η δήλωση στη Βουλή του Υπουργού Οικονομικών περί ¨μη βιώσιμου¨ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, η μη χορήγηση παράτασης ανακοίνωσης των εταιρικών του αποτελεσμάτων και η αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής του στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονότα που ακολούθησαν αμέσως μετά τη δήλωσή του αυτή. Όπως θα γνωρίζετε, πρόκειται για Τράπεζα στην οποία μετέχει κατά 34% άμεσα και κατά 10% έμμεσα (μέσω ΕΛΤΑ) το Ελληνικό Δημόσιο, ήτοι συνολικά κατά 44% περίπου. Το υπόλοιπο ποσοστό 56% διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας.
  Το ΤΤ διαθέτει σήμερα αρνητική καθαρή θέση λόγω της ζημίας που υπέστη από το κούρεμα των ομολόγων που υποχρεώθηκε από το μεγαλομέτοχό του το Ελληνικό Δημόσιο (μέσω των κατά καιρών διορισμένων διοικήσεών του) αρχικά να αναλάβει και εν συνεχεία να κουρέψει….
  Ενημερώνομαι από τα ΜΜΕ ότι μεταξύ των ¨λύσεων¨ που εξετάζονται από την Ελληνική Κυβέρνηση, είναι το μοντέλο της Αγροτικής Τράπεζας, δηλαδή η διάσπαση σε bad και good bank, η εκκαθάριση της πρώτης με τον μηδενισμό της αξίας των υφιστάμενων μετόχων και η ανακεφαλαιοποίηση της δεύτερης δια του αγοραστή της ή του ΤΧΣ. Κατά την άποψή μου θα είναι ό,τι πιο ανέντιμο και ανήθικο μπορεί ποτέ να συμβεί στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Δεν είναι δυνατόν από τη μια να πετάς στο καναβάτσο τους μετόχους – ιδιώτες και δε της πλειοψηφίας χωρίς να τους δώσεις το δικαίωμα να διορθώσουν το λάθος που εσύ ως Ελληνικό Δημόσιο έκανες για να φτάσει το ΤΤ εκεί που είναι σήμερα κι από την άλλη ψάχνοντας επενδυτές να βάλουν πλάτη για την Ελλάδα, δείχνεις να σε ενδιαφέρει η βελτίωση του κλίματος. Ποιού κλίματος;
  Εξάλλου,
  1ον Ο συσχετισμός του ΤΤ με την Αγροτική είναι ατυχέστατος. Το Ελληνικό Δημόσιο διέθετε ποσοστό 97% στην τελευταία και οι ιδιώτες 3% σ΄ αυτήν και δεν αποτελεί τη μειοψηφία όπως συμβαίνει στο ΤΤ.
  2ον Πριν απ΄ όλα θα έπρεπε να συγκληθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων για την αναζήτηση νέων κεφαλαίων δια της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου προκειμένου να καλυφθεί η ζημιά που υπέστη η Τράπεζα (με προτίμηση υπέρ των παλαιών μετόχων ως είθισται ή/και με εισαγωγή στρατηγικού επενδυτή κτλ). Εάν το Ελληνικό Δημόσιο δεν διαθέτει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σ΄ αυτήν (όπως συμβαίνει), ας αποχωρήσει πουλώντας τα δικαιώματα προτίμησής του ή ακόμη και το ποσοστό του, ανακαλώντας και τη διορισμένη διοίκησή του και ιδιωτικοποιώντας πλήρως την Τράπεζα. Μεγάλη χάρη θα μας κάνει τόσο στους Ιδιώτες μετόχους όσο και στους φορολογούμενους.
  3ον Στην τελευταία εξέλιξη, οι ιδιώτες μέτοχοι δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να συμμετάσχουν στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με ό,τι διαθέσιμα έχουν ή μπορούν να βρουν, αφού αλλιώς θα χάσουν στιγμιαία τα πάντα δια του χαρακτηρισμού “bad bank”.
  Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
  Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 09:47 | thaka

  Γενικό σχόλιο:
  Πότε θα κάνετε ένα νόμο χωρίς χιλιάδες παραπομπές και τροποποιήσεις άλλων νόμων;
  Αυτά δημιουργούν δουλεία για δικηγόρους και μόνο.

  Δεύτερο σχόλιο:
  Πώς είναι δυνατόν να ζητάτε να σχολιάσουμε άρθρα που έχουν γενικές αναφορές και παραπέμπουν σε υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα; Γιατί τα σχέδια των αποφάσεων και διαταγμάτων δεν συνοδεύουν το νόμο ώστε να έχετε και εσείς δέσμευση και εμείς γνώση του
  τι θα ακολουθήσει. Άλλωστε όλοι οι νόμοι πάσχουν από τις εκ των υστέρων υπουργικές αποφάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από την ίδια τη βουλή.
  Για όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει άλλο σχόλιο.

  Το γεγονός ότι δεν έχετε κανένα σχόλιο έπρεπε να σας ανησυχεί.

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 21:22 | Παναγιώτης Ηλιόπουλος

  Γιά κάθε επένδυση, στρατηγική ή μη, εφ’ όσον ο σκοπός είναι πράγματι η ανάπτυξη στην Ελλάδα και όχι προσωπικά ή διαπλεκόμενα συμφέροντα, θα πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις:
  α) Σταθερό φορολογικό σύστημα, που να μην επιτρέπει αυθαιρεσίες και εκβιασμούς
  β)Επιτροπή ανταγωνισμού, πραγματικά ανεξάρτητη, που να δουλεέυει πραγματικά
  Παρ’ ότι ειμαι γιατρός (ΤΙΜΙΟΣ) και στο χώρο της Υγείας, «όποιος έχει μάτια βλέπει», ακόμα και σήμερα…
  Στρατηγική επένδυση δεν πρέπει να σημαίνει μονοπωλιακή επένδυση, αλλά ευκαιρία ΘΕΜΙΤΟΥ ανταγωνισμού.

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 19:21 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Νομίζω ότι γιά να κάνει κάποιος μιά σοβαρή επένδυση πρέπει να υπάρξει στην χώρα μας σταθερό φορολογικό καθεστώς,γιά διάστημα τουλάχιστον 20 ετών και να μην μπορεί ο επόμενος υπουργός η κυβέρνηση να αλλάξει αυτούς τους όρους. Είναι απαράδεκτο εκ των υστέρων να φορολογείται βαρύτερα να του ζητάται κάθε είδους έκτακτη είσφορά να πληρώνει προκαταβολή φόρου γιά το επόμενο οικονομικό έτος και τέλος να καθυστερεί απαράδεκτα η επιστροφή του Φ.Π.Α.
  Αν όλα αυτά τα βασικά και αυτονόητα δεν γίνουν μην περιμένετε σοβαρές επενδύσεις.

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 16:05 | Μαρίνος

  Αν δεν υπάρξουν χάρτες που να ξεκαθαρίζουν τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης, και όλες τις πιθανές διατάξεις και να βγαίνουν οι άδειες δόμησης με πιο απλό τρόπο και σαφή νομοθεσία, καθώς και ορθή φορολόγηση και πριμοδότηση των θέσεων εργασίας όλα τα άλλα είναι ημίμετρα ή μέτρα με σκοπιμότητα τον πλουτισμό.

 • Στα σημερινά (10/10/2012)ΤΑ ΝΕΑ Οικονομία, σελ. 4, υπάρχει ένα άρθρο
  καταπέλτης για την ανικανότητα του κράτους να σχεδιάσει και να προσελκύσει επενδύσεις. Διορθώστε τα κακώς κείμενα ΑΜΕΣΩΣ χωρίς πολλά λόγια μήπως και αρχίσει να φαίνεται αχνό φως…

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 09:26 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ

  Το Ελληνικό δημόσιο ας διασφαλίσει πρώτα τα αυτονόητα στην επιχειρηματικότητα κι αν το πετύχει, ας βελτιώσει και το κλίμα φιλικά υπέρ των ιδιωτών.
  Key Study: Η Ελληνική Κυβέρνηση επιχειρεί σήμερα την διευθέτηση των ανοικτών θεμάτων του ελληνικού τραπεζικού χώρου. Στην επιχείρηση αυτή, εντάσσεται και η δήλωση στη Βουλή του Υπουργού Οικονομικών περί ¨μη βιώσιμου¨ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, η μη χορήγηση παράτασης ανακοίνωσης των εταιρικών του αποτελεσμάτων και η αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής του στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονότα που ακολούθησαν αμέσως μετά τη δήλωσή του αυτή. Όπως θα γνωρίζετε, πρόκειται για Τράπεζα στην οποία μετέχει κατά 34% άμεσα και κατά 10% έμμεσα (μέσω ΕΛΤΑ) το Ελληνικό Δημόσιο, ήτοι συνολικά κατά 44% περίπου. Το υπόλοιπο ποσοστό 56% διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας.
  Το ΤΤ διαθέτει σήμερα αρνητική καθαρή θέση λόγω της ζημίας που υπέστη από το κούρεμα των ομολόγων που υποχρεώθηκε από το μεγαλομέτοχό του το Ελληνικό Δημόσιο (μέσω των κατά καιρών διορισμένων διοικήσεών του) αρχικά να αναλάβει και εν συνεχεία να κουρέψει….
  Ενημερώνομαι από τα ΜΜΕ ότι μεταξύ των ¨λύσεων¨ που εξετάζονται από την Ελληνική Κυβέρνηση, είναι το μοντέλο της Αγροτικής Τράπεζας, δηλαδή η διάσπαση σε bad και good bank, η εκκαθάριση της πρώτης με τον μηδενισμό της αξίας των υφιστάμενων μετόχων και η ανακεφαλαιοποίηση της δεύτερης δια του αγοραστή της ή του ΤΧΣ. Κατά την άποψή μου θα είναι ό,τι πιο ανέντιμο και ανήθικο μπορεί ποτέ να συμβεί στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Δεν είναι δυνατόν από τη μια να πετάς στο καναβάτσο τους μετόχους – ιδιώτες και δε της πλειοψηφίας χωρίς να τους δώσεις το δικαίωμα να διορθώσουν το λάθος που εσύ ως Ελληνικό Δημόσιο έκανες για να φτάσει το ΤΤ εκεί που είναι σήμερα κι από την άλλη ψάχνοντας επενδυτές να βάλουν πλάτη για την Ελλάδα, δείχνεις να σε ενδιαφέρει η βελτίωση του κλίματος. Ποιού κλίματος;
  Εξάλλου,
  1ον Ο συσχετισμός του ΤΤ με την Αγροτική είναι ατυχέστατος. Το Ελληνικό Δημόσιο διέθετε ποσοστό 97% στην τελευταία και οι ιδιώτες 3% σ΄ αυτήν και δεν αποτελεί τη μειοψηφία όπως συμβαίνει στο ΤΤ.
  2ον Πριν απ΄ όλα θα έπρεπε να συγκληθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων για την αναζήτηση νέων κεφαλαίων δια της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου προκειμένου να καλυφθεί η ζημιά που υπέστη η Τράπεζα (με προτίμηση υπέρ των παλαιών μετόχων ως είθισται ή/και με εισαγωγή στρατηγικού επενδυτή κτλ). Εάν το Ελληνικό Δημόσιο δεν διαθέτει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σ΄ αυτήν (όπως συμβαίνει), ας αποχωρήσει πουλώντας τα δικαιώματα προτίμησής του ή ακόμη και το ποσοστό του, ανακαλώντας και τη διορισμένη διοίκησή του και ιδιωτικοποιώντας πλήρως την Τράπεζα. Μεγάλη χάρη θα μας κάνει τόσο στους Ιδιώτες μετόχους όσο και στους φορολογούμενους.
  3ον Στην τελευταία εξέλιξη, οι ιδιώτες μέτοχοι δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να συμμετάσχουν στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με ό,τι διαθέσιμα έχουν ή μπορούν να βρουν, αφού αλλιώς θα χάσουν στιγμιαία τα πάντα δια του χαρακτηρισμού “bad bank”.
  Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.