Άρθρο 35: Δικαιούχοι άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου χορηγείται άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου. Προκειμένου για υδατοδρόμιο σε λίμνη, η άδεια λειτουργίας χορηγείται με απόφαση αποκλειστικώς του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου δύναται να χορηγηθεί σε φυσικό πρόσωπο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ ή Β’ βαθμού και σε ενώσεις προσώπων. Το Δημόσιο δύναται να λειτουργεί υδατοδρόμια υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος.

3. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται μόνο σε πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 1815/1988 (Α’ 250), όπως ισχύει.

4. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο, δεν είναι υπόχρεο ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα και πληροί της προϋποθέσεις β’ έως ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 (Α’ 164), όπως ισχύει. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται σε ένωση προσώπων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στα πρόσωπα όλων των μελών της οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

5. Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο, να μην έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, να μην τελεί υπό εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση και να μην έχει κατατεθεί αντίστοιχη αίτηση εις βάρος του, να μην είναι υπόχρεο ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα και πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997 σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις β’ έως ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2518/1997, όπως ισχύει. Εάν δε πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος ισχύουν και για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντα συμβούλου της.

6. Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος ισχύουν για όλους τους εταίρους, τους διαχειριστές (νομίμους εκπροσώπους) της, με εξαίρεση τους ετερόρρυθμους εταίρους. Οι δε προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος ισχύουν και για το νόμιμο εκπρόσωπο Ε.Π.Ε., ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή Ι.Κ.Ε..

7. Προκειμένου περί συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων πάσης φύσεως, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου τους.