Άρθρο 19: Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων

1. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχ. (iii), της περ. α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 (Α΄261) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «iii. Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος ή σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης.
Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 50% και άνω, σύμφωνα με τα ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης, αποδεσμεύεται η κατατεθειμένη Εγγυητική Επιστολή και ο επενδυτής:
α. λαμβάνει το υπόλοιπο της αναλογούσας επιχορήγησης μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ποσοστό έως και 100% ή
β. δύναται να προσκομίσει νέα Εγγυητική Επιστολή, για το υπολειπόμενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του καταβληθεί το ισόποσο της Εγγυητικής Επιστολής, έως την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης.»
2. Η περίπτωση α. της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3908/2011 (Α΄8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Ο τρόπος καταβολής του ποσού της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και η δυνατότητα προκαταβολικής χορήγησης μέρους ή και του συνόλου της επιδότησης αμέσως μετά την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, καθώς και εκχώρησης μέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»
3. Στο άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ του ν. 3908/2011 (Α΄8) προστίθεται στο τέλος του τελευταίου εδαφίου «ή από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, που αφορούν τους τελευταίους τρεις μήνες» και ισχύει ως ακολούθως:
«γ. Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του καταστάσεις ή από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με την μέση αξία των τελευταίων τριών μηνών.»
4. Το άρθρο 6 του ν. 3908/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α. Γενικής Επιχειρηματικότητας, στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία της παρούσας παραγράφου ή σε μια από τις κατηγορίες των Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.
β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών, όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, έργα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού.
γ. Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα και με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφραμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικμονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.
Ως προς το ύψος των ενισχύσεων για τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου και για τα οποία εφαρμόζεται το Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, της ίδιας παραγράφου»

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 15:55 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Η δυνατότητα λήψης προκαταβολής έως και το 100% της αναλογούσας επιχορήγησης αναφέρεται μόνο στον Ν.3299/2004 και όχι στον Ν.3908/2011. Θα πρέπει να γίνει αναφορά και στον 3908/2011 διότι όπως ισχύει σήμερα για το νόμο 3908/2011 η προκαταβολή ανέρχεται σε ποσοστό έως 25%. Άρα θα πρέπει να ισχύσει αυτό που προτείνεται και στον Ν.3908/2011.

  Άρθρο 19 παράγραφος 1 αναφέρει:
  Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 50% και άνω, σύμφωνα με τα ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης, αποδεσμεύεται η κατατεθειμένη Εγγυητική Επιστολή..
  Προτείνουμε να γίνει
  Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 50% και άνω, σύμφωνα με τα ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης, αποδεσμεύεται η κατατεθειμένη Εγγυητική Επιστολή και επιστρέφεται εντός 3 εργάσιμων ημερών εφόσον μετά από σχετική αίτηση του φορέα.

  Άρθρο 19 παράγραφος 1 αναφέρει:
  και ο επενδυτής
  α. λαμβάνει το υπόλοιπο της αναλογούσας επιχορήγησης μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ποσοστό έως και 100% ή
  β. δύναται να προσκομίσει νέα Εγγυητική Επιστολή, που δε θα υπερβαίνει το υπολειπόμενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του καταβληθεί το ισόποσο της Εγγυητικής Επιστολής, έως την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης.»

  Προτείνουμε να γίνει
  και ο επενδυτής
  α. λαμβάνει το υπόλοιπο της αναλογούσας επιχορήγησης μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ποσοστό έως και 100% ή
  β. δύναται να ζητήσει με σχετική αίτηση του την λήψη του υπολοίπου 50% της επιχορήγησης με την ίδια εγγυητική επιστολή που χρησιμοποιήθηκε για το πρώτο 50% ή μπορεί προσκομίσει νέα Εγγυητική Επιστολή που δε θα υπερβαίνει το υπολειπόμενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του καταβληθεί το ισόποσο της Εγγυητικής Επιστολής, έως την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης.»

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 14:38 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – INVEST

  Προτάσεις για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  • ΚΕΦΆΛΑΙΟ Δ Άρθρο 19: Προτείνεται να δημιουργηθεί και ενεργοποιηθεί ένα σύστημα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς Τραπεζικά Ιδρύματα, με αποκλειστικό και ειδικό σκοπό την παροχή εγγυήσεων για την έκδοση και χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών για την λήψη της προκαταβολής της επιχορήγησης, καθώς και δανείων (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων) που συνδέονται με την επιχορηγούμενη επένδυση. Υπενθυμίζεται ότι καμία επιχείρηση πλέον δεν μπορεί να λάβει οποιοδήποτε επενδυτικό τραπεζικό προϊόν ή να εκχωρήσει την δημόσια επιχορήγηση και ως εκ τούτου κάθε έκκληση να επενδύσει προσκόπτει στην έλλειψη τραπεζικής στήριξης, η οποία χαρακτηρίζει το σύνολο της ελληνικής και διεθνούς τραπεζικής αγοράς.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άρθρο 22: Η οριοθέτηση της τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικείμενο στο 10% δεν εξυπηρετεί τίποτα. Απεναντίας μεγενθύνει την γραφειοκρατική εξάρτηση της επένδυσης, αυξάνει τα αιτήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και επομένως επιμηκύνει τον χρόνο εξυπηρέτησης των επενδυτών και τέλος, δεν υπολογίζει ότι στον χρόνο εξέτασης των επενδυτικών φακέλων (όσο αυτός διαρκεί) μεταβάλλονται τόσο οι συνθήκες της αγοράς (τιμολόγηση, προμηθευτές, τεχνολογία κτλ) όσο και ο σχεδιασμός και οι ανάγκες των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου προτείνεται η πλήρης κατάργηση της οριοθέτησης των τροποποιήσεων.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άρθρο 21.2: Για την παρέλευση 5ετίας από την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων, προτείνεται ο υπολογισμός της εν λόγω περιόδου να ορίζεται από την ολοκλήρωση της επένδυσης (τελευταία δαπάνη ή πράξη της επένδυσης), όπως αυτή θα πιστοποιείται από τα όργανα ελέγχου, και όχι από την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ ολοκλήρωσης (η οποία λόγω γραφειοκρατίας μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά).
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Άρθρο 20: Προτείνεται η μείωση του ποσοστού των φοροαπαλλαγών και η παράλληλη αύξηση του ποσοστού άμεσης κεφαλαιακής ενίσχυσης, χάριν της ενίσχυσης της ρευστότητας των επενδύσεων και της προσέλκυσης επενδυτών.

  Όσον αφορά σε διατάξεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο προς διαβούλευση νομοσχέδιο, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις των νόμων 3299/04 και 3908/11:
  • Προτείνεται η μείωση του χρόνου δέσμευσης των επιχειρήσεων, που αφορούν στις υποχρεώσεις τους έναντι του αναπτυξιακού Νόμου, από 5 έτη σε 2, δεδομένου ότι οι συνθήκες της αγοράς αλλοιώνονται και μεταβάλλονται σε έντονο βαθμό με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, προτείνεται η έναρξη της εν λόγω περιόδου να ορίζεται από την ολοκλήρωση της επένδυσης (τελευταία δαπάνη ή πράξη της επένδυσης), όπως αυτή θα πιστοποιείται από τα όργανα ελέγχου, και όχι από την ημερομηνία έκδοσης του ΦΕΚ ολοκλήρωσης (η οποία λόγω γραφειοκρατίας μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά).
  • Προτείνεται η παύση της ισχύος της υπ’ αρ. 47718 (1) ΦΕΚ 2669 / 9 Νοεμβρίου 2011, η οποία καθορίζει τον τρόπο επέλευσης των προστίμων για τις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων. Η εν λόγω απόφαση έχει εισπρακτικό καθαρά χαρακτήρα και δεν υπολογίζει τις τρομακτικά δυσχεραίνουσες συνθήκες που διέπουν την ελληνική επιχειρηματικότητα.
  • Προτείνεται η αύξηση των ορίων των προϋπολογισμών των προτάσεων που μπορεί να υποδεχθεί η Περιφέρεια ΑΜΘ, έτσι ώστε να αποφεύγεται η εξ αποστάσεως (Θεσσαλονίκη ή Αθήνα) εξυπηρέτηση των επενδύσεων και η αύξηση της γραφειοκρατίας των κεντρικών υπηρεσιών.

  Παράλληλα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι όσο το ευρύτερο νομικό περιβάλλον του Αναπτυξιακού Νόμου δεν υποστηρίζεται από την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που αφορά στον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, η πρόθεση του νομοθέτη να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα θα πέσει στο κενο. Συγκεκριμένα, θα πρέπει:
  • Να δημιουργηθεί σταθερό και προβλέψιμο φορολογικό περιβάλλον.
  • Να επανδρωθούν, ενισχυθούν και εκσυγχρονισθούν οι τοπικές υπηρεσίες που αδειοδοτούν τις επιχειρήσεις (Διευθύνσεις Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, Πολεοδομίας, ΕΟΤ κτλ).
  • Να εξαλειφθεί η πολυνομία, η αμφινομία και η δυνατότητα εγκλωβισμού των επιχειρήσεων σε διαφορετικές ερμηνείες εδαφίων ή και ολόκληρων νόμων από τις υπηρεσίες.
  • Να δημιουργηθεί εμπράκτως περιβάλλον πλήρους εφαρμογής του Δικαίου, που σχετίζεται με την λειτουργία των επιχειρήσεων.
  • Να μειωθεί η ανάλγητη γραφειοκρατία σε όλα τα επίπεδα αδειοδοτήσεων νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων. (Ως όρος ‘αδειοδότηση’, δεν εννοείται η διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων, η οποία ούτως ή άλλως δεν αποτελεί εμπόδιο σε κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία, αλλά η μετέπειτα διαδικασία έκδοσης αδειών, όπως οι Άδειες Χωροθέτησης, Οικοδομικές, Εγκατάστασης, Λειτουργίας, Περιβαλλοντικών Όρων, ΕΟΤ κτλ.)
  • Να ενισχυθούν και αναβαθμιστούν οι ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κτλ), τόσο σε ελκυστικότητα νομικής μορφής, όσο και σε τεχνικές παροχές και συνθήκες λειτουργίας.

 • Στο άρθρο 8 (όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων) του Ν.3908/2011, αντικαθίσταται η παράγραφος 6, ως εξής:
  6. Ίδια συμμετοχή του επενδυτή
  Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 % των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.
  Εναλλακτικά δύναται να ισχύει για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  Για τις άυλες δαπάνες (τόσο για τις πάγιες όσο και τις λοιπές) και στο ποσοστό που συμμετέχουν στην επένδυση να μην υπάρχει υποχρέωση για την ιδία συμμετοχή του επενδυτή.
  Για τις υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα ιδρύονται από νέους σε ηλικία (μέχρι 34 ετών) κύριους μετόχους / εταίρους (με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 75%), να εξαιρούνται της υποχρέωσης απόδειξης και καταβολής της ιδίας συμμετοχής.
  Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν κερδοφορία τις τελευταίες τρεις διαχειριστικές χρήσεις, ποσοστό έως το 50% της ιδίας συμμετοχής να καλυφθεί από τα προβλεπόμενα κέρδη της περιόδου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου όπως θα τεκμηριωθεί και αξιολογηθεί στη μελέτη της προτεινόμενης επένδυσης.
  β. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος σύστασης και υπολογισμού της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή, αναλόγως της νομικής μορφής του φορέα της επένδυσης και του είδους της ενίσχυσης, καθώς και οι υποχρεώσεις αυτού ως προς την ίδια συμμετοχή.
  Συμπλήρωση της υποπαραγράφου α, της παραγράφου 1, του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος με αριθμό 35, ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011, περί τρόπου καταβολής των ενισχύσεων:
  «…..Για τον σκοπό αυτό οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή, προσαυξημένη κατά ποσοστό 10% του ποσού της προκαταβολής, από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών, ή από το ΤΣΜΕΔΕ, ή από άλλες θυγατρικές εταιρείες ελληνικών τραπεζών. ….».
  «Επίσης δύναται η τμηματική καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης με την ηλεκτρονική υποβολή και άμεσο διοικητικό έλεγχο, των εξοφλημένων δαπανών τουλάχιστον του 25% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, χωρίς τη κατάθεση εγγυητικής επιστολής».

 • Στο άρθρο 5, του Ν. 3908/2011 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
  «Για τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της ΕΕ για την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας και οι οποίες εδρεύουν σε νομούς που υπάρχουν ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δύνανται με Υπουργική απόφαση να παρέχεται το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης του Επενδυτικού Νόμου».

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 17:46 | ΕΛΕΤΑΕΝ

  Προς:
  1. Υπουργό Ανάπτυξης Κύριο Κωστή Χατζηδάκη
  Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
  Fax: 210 3332775, e-mail: info@khatzidakis.gr

  2. Υφυπουργό Ανάπτυξης Κύριο Νότη Μηταράκη
  Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
  Fax: 210 3332398, e-mail: deputyminister@mnec.gr

  Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2012
  Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,
  Θέμα: Προτάσεις για τον αναπτυξιακό νόμο στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης
  Με την παρούσα επιθυμούμε να θέσουμε σας υπόψη σας τις παρατηρήσεις μας για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις».
  Προκαταρκτικά όμως είμαστε υποχρεωμένοι να σχολιάσουμε το καταστροφικά αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφώσει σε όλους τους ξένους και Έλληνες επενδυτές Αιολικής Ενέργειας, η αιφνιδιαστική επιβολή το βράδυ της ψήφισης του Μεσοπρόθεσμου Πρόγραμμα, εισφοράς 10% επί του τζίρου των επιχειρήσεων του κλάδου. Η εισφορά αυτή είναι οριζόντια και δεν λαμβάνει υπόψη την διαφοροποίηση στη φοροδοτική ικανότητα των επιχειρήσεων, έχει αναδρομικό χαρακτήρα παραβιάζοντας τις οδηγίες και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνιστά επέμβαση στις υφιστάμενες συμβάσεις πώλησης ενέργειας και είναι εντελώς αδικαιολόγητη αφού ποινολογεί την πιο φτηνή καθαρή μορφή ενέργειας (πιο φτηνή από τους σταθμούς φυσικού αερίου κατά 15%).
  Είναι βέβαιο ότι τέτοιες πολιτικές επιλογές θίγουν την αξιοπιστία της χώρας διεθνώς και δυσχεραίνουν την μεγάλη προσπάθεια των εγχώριων επιχειρήσεων, των στελεχών και των εργαζομένων τους, να προσελκύσουν και να διατηρήσουν στην Ελλάδα κεφάλαια που είναι απαραίτητα για την Ανάπτυξη. Φυσικά μειώνουν την αποτελεσματικότητα άλλων Κυβερνητικών πρωτοβουλιών όπως το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, το οποίο κινείται προς τη θετική κατεύθυνση.
  Πράγματι είναι γεγονός ότι το υπό διαβούλευση σχέδιο επιλύει σημαντικά θέματα και ειδικά στο κεφάλαιο των τροποποιήσεων των αναπτυξιακών νόμων περιέχει διατάξεις που διευκολύνουν την ρευστότητα και την προώθηση των επενδύσεων. Εκτιμούμε ότι οι διατάξεις αυτές θα μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους εμπλουτιζόμενες με τις προτάσεις που σας επισυνάπτουμε.
  Οι συνημμένες προτάσεις αφορούν, ανάμεσα στα άλλα:
  1. Τη δυνατότητα για πίστωση από τους προμηθευτές του βασικού εξοπλισμού επιχορηγούμενων επενδύσεων
  2. Τη συμπερίληψη της πιστοληπτικής ικανότητας των μετόχων ως αποδεικτικό διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων από τον φορέα της επένδυσης
  3. Το Ειδικό Αφορολόγητο αποθεματικό επανεπένδυσης κερδών φορέα επένδυσης.
  4. Τη δυνατότητα για επανεπένδυση των μερισμάτων
  5. Τη δυνατότητα για γρηγορότερη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
  6. Τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος για την λήψη των ενισχύσεων
  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

  Με εκτίμηση,

  Παναγιώτης Παπασταματίου
  Πρόεδρος Δ.Σ.

  Συνημμένα:
  Παρατηρήσεις και προτάσεις για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις»

  Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου
  Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις

  Άρθρο 19, νέα παρ. 5: Δυνατότητα για πίστωση από τους προμηθευτές του βασικού εξοπλισμού
  Να προστεθεί νέα διάταξη ως εξής:
  «5. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν.3908/2001 (Α΄8), προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως ακολούθως:
  ‘‘ 9. Για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι αποδεκτό η πλήρης εξόφληση μέρους των επιλέξιμων εξόδων να μετατίθεται σε χρόνο που έπεται της ολοκλήρωσης και πιστοποίησης υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, μέσω σχετικής πίστωσης που παρέχουν οι προμηθευτές εξοπλισμού μέγιστης διάρκειας πέντε ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχεδίου, με ταυτόχρονη ισόποση μείωση αποκλειστικά του απαιτούμενου τραπεζικού δανεισμού. Η πίστωση αυτή πρέπει να αφορά αποκλειστικά την προμήθεια του βασικού εξοπλισμού της επένδυσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Για την εφαρμογή των ανωτέρω εδαφίων απαιτείται στις συμβάσεις προμήθειας του βασικού εξοπλισμού να περιλαμβάνεται ξεχωριστό κεφάλαιο όπου με σαφήνεια θα περιγράφονται οι όροι και η διάρκεια της πίστωσης. Η μη έγκαιρη εξόφληση της πίστωσης από τον φορέα υλοποίησης σύμφωνα με τις συμβάσεις προμήθειας του βασικού εξοπλισμού συνεπάγεται την υποχρέωση έντοκης επιστροφής του συνόλου της χορηγηθείσας επιχορήγησης.’’
  »
  Τεκμηρίωση: Με την διάταξη αυτή ουσιαστικά γίνεται μερική ανάληψη του τραπεζικού δανεισμού από τον προμηθευτή του βασικού εξοπλισμού και έμμεσα από την χρηματοδοτούσα τον προμηθευτή τράπεζα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού ενισχύει και βοηθάει τον προβληματικό σήμερα δανεισμό από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ειδικά αν ο προμηθευτής είναι αλλοδαπός. Διευκολύνεται έτσι σε μέγιστο βαθμό η υλοποίηση επενδύσεων και ταυτόχρονα βελτιστοποιείται το portfolio δανείων των ελληνικών τραπεζών αφού αυξάνεται η διασπορά του και άρα η έκθεση των τραπεζών σε επιχειρηματικό κίνδυνο.

  Άρθρο 19, παρ. 3: Η πιστοληπτική ικανότητα μετόχων ως αποδεικτικό διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων
  3. Στο άρθρο 9 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ του ν. 3908/2011 (Α΄8) προστίθεται στο τέλος του τελευταίου εδαφίου «ή από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, που αφορούν τους τελευταίους τρεις μήνες» και ισχύει ως ακολούθως:
  «γ. Δυνατότητα του επενδυτικού φορέα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του καταστάσεις ή από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με την μέση αξία των τελευταίων τριών μηνών ή από ήδη εγκεκριμένα πιστοδοτικά όρια προς τους μετόχους ή εταίρους του φορέα από τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτά προκύπτουν από σχετικές βεβαιώσεις των τραπεζών αυτών.»
  Τεκμηρίωση: Είναι απαραίτητο να αυξηθεί η ευελιξία της τεκμηρίωσης διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικές πρακτικές που επί χρόνια εφαρμόζονται στο τραπεζικό σύστημα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η περιουσιακή κατάσταση των μετόχων (π.χ. κατοχή μη άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων) ή γενικότερα η εκπλήρωση από μέρους τους των σχετικών τραπεζικών κριτηρίων πιστοδότησης, είναι δυνατό να τους επιτρέπει την άμεση εξασφάλιση προς αυτούς χρηματοδότησης (έναντι πιθανώς εγγυήσεων διάφορων φυσικά από την υποβαλλόμενη επένδυση) για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Η πρόβλεψη αυτή δεν σημαίνει κατά κανένα τρόπο έμμεση μείωση της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής αφού οι εγκεκριμένες πιστοδοτήσεις στηρίζονται ακριβώς στην οικονομική επιφάνεια και πιστοληπτική ικανότητα των μετόχων του φορέα και ουσιαστικά «μεταφράζουν» σε ρευστότητα την επιφάνεια αυτή με βάση τα κριτήρια της αγοράς.

  Άρθρο 19, παρ. 1
  1. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχ. (iii), της περ. α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 (Α΄261) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «iii. Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος ή σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης.
  Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 50% και άνω, σύμφωνα με τα ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης, αποδεσμεύεται η κατατεθειμένη Εγγυητική Επιστολή και επιστρέφεται εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά από σχετική αίτηση του φορέα. Ακολούθως ο επενδυτής:
  α. λαμβάνει το υπόλοιπο της αναλογούσας επιχορήγησης μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ποσοστό έως και 100% ή
  β. δύναται να αιτηθεί την λήψη μέρους ή του συνόλου του υπολοίπου της επιχορήγησης με χρήση της ίδιας εγγυητικής επιστολής που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη της προκαταβολής έως του ποσού αυτής αφαιρούμενης της κατά 10% προσαύξησή της ή να προσκομίσει νέα Εγγυητική Επιστολή, για το υπολειπόμενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του καταβληθεί το ισόποσο της Εγγυητικής Επιστολής, έως την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης.»

  Άρθρο 19, νέα παρ. 1β.
  Να προστεθεί νέα διάταξη στο αρ. 19 ως ακολούθως:
  «1β. Η διάταξη του στοιχ. (iii), της περ. α΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004 (Α΄261) όπως τροποποιείται από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου 19 ισχύει και εφαρμόζεται και για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α΄8)»
  Τεκμηρίωση: Η δυνατότητα λήψης προκαταβολής έως και το 100% της αναλογούσας επιχορήγησης αναφέρεται μόνο στο ν.3299/2004 και όχι στο ν.3908/2011. Για λόγους ισότητας θα πρέπει να γίνει αναφορά και στο ν. 3908/2011, στον οποίο όπως ισχύει η προκαταβολή ανέρχεται σε ποσοστό έως 25%.

  Άρθρο 19, παρ. 2
  2. Η περίπτωση α. της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3908/2011 (Α΄8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «α. Ο τρόπος καταβολής του ποσού της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και η δυνατότητα προκαταβολικής χορήγησης μέρους ή και του συνόλου της επιδότησης αμέσως μετά την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, καθώς και εκχώρησης μέρους ή του συνόλου της επιχορήγησης, καθορίζονται απόφαση με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»
  Τεκμηρίωση: Η διαδικασία έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Το είδος και η σημασία της προβλεπόμενης ρύθμισης δεν δικαιολογεί την υποχρέωση έκδοση Π.Δ. Για λόγους ταχύτητας και ευελιξίας προτείνεται η σχετική αρμοδιότητα να παραπεμφθεί στον Υπουργό.

  Νέες προτεινόμενες διατάξεις
  Ειδικό Αφορολόγητο αποθεματικό επανεπένδυσης κερδών φορέα επένδυσης.
  Επιχειρήσεις από όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας να έχουν την δυνατότητα από τα κέρδη έκαστης χρήσης να μπορούν να δημιουργούν Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό το οποίο θα προορίζεται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα ενταχθούν στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011. Το ανωτέρω Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό θα μπορεί να ανέρχεται έως το 70% των κερδών έκαστης χρήσης και θα πρέπει εντός 3 ετών από την έναρξη της δημιουργίας του να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης. Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης με την χρήση του ανωτέρω Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε φορολόγηση συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Σ.Κ. Αν η επιχείρηση μετά την δημιουργία του Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού δεν έχει προβεί στην έναρξη της υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου εντός των προβλεπόμενων 3 ετών θα μπορεί με αιτιολογημένη αίτηση να ζητά την παράταση από την υπηρεσία ένταξης του επενδυτικού της σχεδίου η οποία θα κοινοποιείται και στην Δ.Ο.Υ. του φορέα επένδυσης και για διάστημα 1 ακόμη έτους.

  Επανεπένδυση μερισμάτων
  Οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα από τα κέρδη έκαστης χρήσης, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος εταιρικού φόρου, το εναπομείναν υπόλοιπο ποσό προς διάθεση – μέρισμα, να απαλλάσσεται του φόρου στην περίπτωση όπου αυτό θα χρησιμοποιείται από τους μετόχους για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν σε επενδυτικούς νόμους ή/και προγράμματα, του ίδιου ή άλλου νομικού προσώπου.

  Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
  Επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει ή πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόμων, μπορούν να προβούν στην μείωση του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου τους τουλάχιστον 1 έτος μετά την απόφαση ολοκλήρωσης του επενδυτικού τους σχεδίου και εφόσον η μείωση αυτή δεν αποδυναμώσει την ταμειακή ρευστότητα της επιχείρησης.

  Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την λήψη των ενισχύσεων
  Θα πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο θα μπορούσε να είναι το ακόλουθο: διενέργεια ελέγχου σε περίοδο ως και 3 μήνες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου και εκταμίευση των ενισχύσεων σε χρονική περίοδο έως και 2 μήνες μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.

 • §2
  Να δίνεται η καταβολή επιχορήγησης με την πιστοποίηση υλοποίησης μέρους της επένδυσης ή όλης, χωρίς την υποχρεωτική εξόφληση εκ των προτέρων του έργου, αλλά την εξόφληση με την καταβολή της επιχορήγησης με τα ποσά αυτής. Οι επιταγές της επιχορήγησης να είναι εις διαταγήν του προμηθευτή του έργου. Έτσι δεν θα είναι απαραίτητη για την επιχορήγηση η χρηματοδότηση από τις τράπεζες, καθώς η εκχώρηση γίνεται κατευθείαν στον προμηθευτή που υπάρχουν οφειλές.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑA.Β.Ε.Ε.

  Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος

  Πρόεδρος Δ.Σ. – Γενικός Διευθυντής

 • 6 Νοεμβρίου 2012, 14:34 | Όμιλος εταιρειών ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. (ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε.- ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. – ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ Α.Ε. – ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΟΥΝΟ Α.Ε.)

  Προτείνουμε, στο τέλος της παραγράφου 1, να προστεθεί εδάφιο :
  «γ. δύναται, σε περίπτωση που δεν λάβει το υπολειπόμενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης με προσκόμιση νέας Εγγυητικής Επιστολής κατά το ανωτέρω εδάφιο, να υποβάλει αίτηση τελικού ελέγχου αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης, χωρίς απαραίτητη προϋπόθεση την προηγούμενη εξόφληση του συνόλου των δαπανών της επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή μέρος ή και το σύνολο του υπολειπόμενου ποσού της επιχορήγησης (που δεν έχει δοθεί σαν προκαταβολή) θα εκχωρείται κατευθείαν στους προμηθευτές ή υπεργολάβους με βάση τα ανεξόφλητα παραστατικά που έχουν εκδώσει και αφορούν σε επιχορηγούμενες δαπάνες. Για την διαδικασία αυτή, κατά την υποβολή της αίτησης τελικού ελέγχου, θα πρέπει i) να έχει εκδοθεί το σύνολο των τιμολογίων των εργασιών της επένδυσης, ii) το υπολειπόμενο μη ήδη καταβληθέν, τμήμα της επιχορήγησης, όπως αυτό θα οριστικοποιηθεί από τη διαδικασία τελικού ελέγχου, να επαρκεί να καλύψει το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους, και iii) να επιβεβαιώνεται η συναίνεση των δικαιούχων και η μη ύπαρξη περαιτέρω απαιτήσεων. Τυχόν υπόλοιπο της επιχορήγησης μετά και την ως άνω εξόφληση των προμηθευτών – υπεργολάβων, θα χορηγείται στον φορέα, ταυτόχρονα με τις καταβολές στους ανωτέρω δικαιούχους, μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης κατά τα ανωτέρω.»

  Η προτεινόμενη προσθήκη έρχεται σε συμφωνία με το αρχικό πνεύμα του Νόμου να επιχορηγούνται επενδύσεις ολοκληρωμένες φυσικά και οικονομικά, και στην παρούσα ιδιαιτέρως δύσκολη οικονομική συγκυρία θα βοηθήσει την αγορά, αφού ελαφραίνει τις απαιτήσεις για εγγυητικές, για bridge financing κλπ., χωρίς κανένα επιπλέον κόστος ή κίνδυνο για την διαχείριση των επιχορηγήσεων.
  Επιπροσθέτως, η πρακτική της εκχώρησης της επιχορήγησης είναι μία συνηθισμένη και όχι καινοφανής πρακτική, αφού βρίσκει ήδη εφαρμογή στην τυχόν εκχώρηση της προκαταβολής, στις εκδότριες των Εγγυητικών Επιστολών προκαταβολής, Τράπεζες

 • 5 Νοεμβρίου 2012, 17:29 | ΣΕΟΔΙ

  Με αφορμή το συγκεκριμένο άρθρο,τη συχνή αναφορά ή παραπομπή σε άρθρα αναπτυξιακών νόμων και το χαρακτήρα του εν θέματι νομοσχεδίου, παραθέτουμε τα σχόλια μας επί του Ν.3908/2011 κατ άρθρο.

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Ν.3908/2011 ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ

  • Άρθρο 3 «Ενισχυόμενες Δαπάνες»

  Να αξιολογηθούν οι επενδύσεις που έχουν ενισχυθεί από προηγούμενους νόμους, είναι εγκατεστημένες σε ΒΙ.ΠΕ και βρίσκονται σε αδράνεια, ή πτωχευτική διαδικασία, ή έχουν κατασχεθεί από τις Τράπεζες ή το Δημόσιο. Στη συνέχεια να δοθούν ειδικά κίνητρα για την αξιοποίηση τους, έτσι ώστε να χρησιμεύσουν οι πόροι που δαπανήθηκαν.

  • Άρθρο 4 «Είδη ενισχύσεων»

  Να προστεθεί η επιλογή της επιδότησης επί της τιμής πώλησης, αντί της φορολογικής απαλλαγής. Με τον τρόπο αυτό θα τακτοποιηθεί η σύγχυση που υπάρχει με αντίστοιχη διάταξη του Ν.3851.
  To άρθρο 5 παράγραφος (γ) του Ν.3851 αναφέρει ότι τα ΑΠΕ, πλην Φ/Β και ηλιοθερμικών, δικαιούνται προσαύξηση κατά 20% στην τιμή πώλησης, εφόσον έχουν υλοποιηθεί χωρίς δημόσια επιχορήγηση. Αυτό σημαίνει ότι η προσαύξηση ισχύει και επί ΦΑΠ, αφού ο νόμος δεν αναφέρει γενικά ενισχύσεις, αλλά ειδικά επιχορηγήσεις. Να εκδοθεί διευκρινιστική απόφαση σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΚΑ) ή να περιληφθεί σχετική διάταξη στο υπό αναμόρφωση/τροποποίηση νομοσχέδιο.

  Σημείωση. Το ζήτημα άρθρων νόμων που ερμηνεύονται κατά το δοκούν είναι τεράστιο, όπως άλλωστε και αυτό συγκρουόμενων διατάξεων και της μη συγκέντρωσης όλων των σχετικών νομοθετημάτων. Σε ότι αφορά πάντως στον Αναπτυξιακό, είναι απαραίτητη η σύνδεση και επανεξέταση του σε σχέση με το (νέο) φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά και με το θεσμικό πλαίσιο έκδοσης αδειών.
  Με την ευκαιρία, να εξεταστεί ως κίνητρο : Υπαγωγή στον Αναπτυξιακό νόμο σημαίνει προτεραιότητα και ειδικό καθεστώς έκδοσης αδειών στα πρότυπα του fast track.
  Αυτό, εκτός των άλλων, προϋποθέτει δραστικές αλλαγές στην αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με σύγχρονες μεθόδους από έγκυρους ανεξάρτητους πιστοποιημένους επαγγελματίες.

  • Άρθρο 5 «Ποσοστά ενισχύσεων» παράγραφος 8 (όρια μη υπέρβασης των ενισχύσεων εντός μιας 4ετίας για το φορέα και τις συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες εντός της ίδιας περιφέρειας)

  Είναι συχνές οι περιπτώσεις που εγκρίνεται ενίσχυση για επένδυση η οποία αδυνατεί, ή καθυστερεί, να αποκτήσει τις απαιτούμενες άδειες υλοποίησης. Να προβλεφθεί, με συγκεκριμένους όρους, η δυνατότητα μεταφοράς της ενίσχυσης σε εταιρεία του ίδιου Ομίλου, η οποία έχει τις απαιτούμενες άδειες και υλοποιεί ομοειδή επένδυση εντός της ίδιας περιφέρειας.

  • Άρθρα 6 παρ. (γ) περί των επενδύσεων που θεωρούνται ως «Περιφερειακής Συνοχής», 8 παρ. 3 , 9 παρ. 5α και 13 παρ. 3γ περί «Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων».

  Πρέπει να διευκρινιστεί με ειδική απόφαση ποιές επενδύσεις εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, ή καλύτερα να οριστούν τα κριτήρια με τα οποία εντάσσονται , λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της τριετίας 2009-2011, στην Ελλάδα σε σχέση με το Μ.Ο. της Ε.Ε.
  Σε ότι αφορά τα κριτήρια, υπάρχει περιορισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση και με το βιοτικό επίπεδο κάθε περιφέρειας, κάτι που υπό τις παρούσες συνθήκες πρέπει να επανεξεταστεί σε ότι αφορά την Ελλάδα.

  • Άρθρο 8 παράγραφος 6 « Ίδια συμμετοχή του επενδυτή»

  Να προβλεφθεί η κάλυψη του ελάχιστου κατά το νόμο 25% από βασικούς προμηθευτές της επένδυσης, ή επενδυτικά κεφάλαια, μέχρι και ποσοστού 60% (10% της επένδυσης) με τη μορφή ΧΑΤ (Χρηματοδότηση από τρίτους). Σε περίπτωση που υπάρχει έγκριση από αναγνωρισμένη τράπεζα για τη χρηματοδότηση του Επενδυτικού σχεδίου, το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής να είναι αυτό που ορίζει η έγκριση, με ελάχιστο ποσοστό 15% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης.

  • Άρθρο 9 «Προϋποθέσεις αξιολόγησης»

  Με την αίτηση υπαγωγής στον αναπτυξιακό, το ΑΦΜ του φορέα τίθεται σε γνώση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να ενημερώνουν αρμοδίως για την υφιστάμενη κατάσταση της εταιρείας και για όποια μεταβολή. (Διαδικασία αυτοπληροφόρησης).

  • Άρθρο 10 «Κριτήρια αξιολόγησης»

  Τα κριτήρια βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου και οι σχετικές παραδοχές πρέπει να αναπροσαρμόζονται ανά έτος.
  Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητους εξειδικευμένους επαγγελματίες (Τράπεζες – Ορκωτοί Ελεγκτές).
  Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου πρέπει να αξιολογεί την επένδυση σε σχέση με την συμβολή της στην επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου, εφόσον υπάρχει δημοσιευμένος, καθώς και σε ότι αφορά την πληρότητα του φακέλου και τα υπόλοιπα κριτήρια βαθμολόγησης. Τα κριτήρια πρέπει να είναι σαφή και γνωστά στους αξιολογούμενους πριν την κατάθεση της αίτησης.

  • Άρθρο 11 «Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων»

  Υπάρχει σύγχυση με τις παραδοχές σύνταξης και τα κριτήρια αξιολόγησης ενός επενδυτικού σχεδίου, καθώς και με την τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής.
  Παράλληλα, υπάρχουν διάφορες άλλες αξιολογήσεις που απαιτούνται και από άλλες δημόσιες αρχές και φορείς, όπως είναι η ΡΑΕ και το ΧΑ, ενώ πιο απαιτητικά είναι τα κριτήρια αξιολόγησης που τίθενται από τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι καλούνται να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις.
  Είναι γνωστό ότι σήμερα οι τράπεζες δεν χορηγούν εγκρίσεις δανείων για υποβολή αιτημάτων στον Αναπτυξιακό Νόμο με το περιεχόμενο που προβλέπεται και ότι ακόμα και αν δοθεί κάποια επιστολή πρόθεσης, οι όροι της αποκλείεται να είναι αυτοί του οριστικού δανείου. Επιπρόσθετα, οι τράπεζες αναγράφουν για κάλυψη τους υψηλά επιτόκια και αμοιβές, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου.
  Εφόσον ο νόμος καλύπτεται, σωστά, με πρόθεση του επενδυτή και κατάθεση της ίδιας συμμετοχής μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης, η δε επιχορήγηση εισπράττεται σταδιακά και συνήθως μετά την έναρξη λειτουργίας, πρέπει να αρκεί επίσης πρόθεση αναγνωρισμένης τράπεζας και όχι έγκριση. Ούτως ή άλλως εάν το δηλούμενο χρηματοδοτικό σχήμα δεν υλοποιηθεί πλήρως, η επιχορήγηση δεν δίδεται.
  Κατ αρχήν, αν υπάρχει έγκριση χρηματοδότησης από αναγνωρισμένη τράπεζα σε ποσοστό μεγαλύτερο της επιχορήγησης, με προβλεπόμενη ίδια συμμετοχή ισόποση ή μεγαλύτερη αυτής του αναπτυξιακού, η επένδυση θα έπρεπε να αξιολογείται θετικά αυτόματα, τουλάχιστον σε ότι αφορά τη δυνατότητα του φορέα να την υλοποιήσει.
  Πρόταση : Να ισχύουν διαφορετικά κριτήρια Αξιολόγησης για Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις.
  Για τις «Μεγάλες Επιχειρήσεις» να επιτρέπεται αποδοχή επενδυτικών σχεδίων που έχουν αξιολογηθεί από εγκεκριμένες Εταιρίες Ορκωτών Ελεγκτών ή Τράπεζες, για το σκοπό αυτό με βάση συγκεκριμένους όρους. Επισημαίνεται ότι δεν αξιολογείται μόνο κάθε συγκεκριμένη επένδυση αλλά ο φορέας και η μητρική του Εταιρία στο σύνολο της, κάτι που οι ανωτέρω εταιρίες έχουν τα μέσα, την εμπειρία, τους κανόνες διαφάνειας και τους πόρους να το κάνουν.
  Σε ότι αφορά τις «Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις», να εκσυγχρονιστούν και να καταγραφούν σε σαφήνεια τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται τα ΕΣ από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, χωρίς φυσικά να αποκλείεται ότι ισχύει και για τις Μεγάλες. Στην περίπτωση πάντως αυτή θα πρέπει να συναχθεί πρότυπο σύγχρονο μοντέλο αξιολόγησης με τη συνεργασία τραπεζών και ορκωτών ελεγκτών.
  Έτσι, τα ΕΣ θα είναι έγκυρα, αξιόπιστα και αποδεκτά από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, όπως προμηθευτές, τράπεζες και χρηματοδοτικοί οργανισμοί, εγγυητές κ.λ.π.
  Τέλος, μετά την υπαγωγή της επένδυσης στον αναπτυξιακό και τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ, να ορίζονται από τον φορέα της επένδυσης, την χρηματοδοτούσα Τράπεζα και το Υπουργείο τα στελέχη (εκπρόσωποι) οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης.
  Η τράπεζα, η οποία ούτως ή άλλως παρακολουθεί και ελέγχει την επιχείρηση μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του χορηγουμένου δανείου, θα πρέπει να κοινοποιεί τα πορίσματα του ελέγχου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.
  Σε περίπτωση που ο φορέας δεν επιλέξει τραπεζικό δανεισμό, θα πρέπει να υποδείξει τράπεζα της επιλογής του για την αξιολόγηση και παρακολούθηση της επένδυσης. Εναλλακτικά θα μπορούσε να επιλεγεί μια από τις εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών.

  • Άρθρο 12 «Καταβολή Ενισχύσεων» Η φορολογική απαλλαγή (ΦΑΠ) σχηματίζεται από το φόρο εισοδήματος που δεν πληρώνεται και σχηματίζεται επί κερδών προ φόρων της εταιρίας έργου, για 8 χρήσεις επί υφιστάμενων και 10 επί νέων επιχειρήσεων, αρχίζοντας από τη χρήση εντός της οποίας δημοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

  Θα μπορούσε να εκληφθεί ότι επιτρέπεται η χορήγηση ΦΑΠ ακόμη και σε περίπτωση διανομής κερδών. Χρειάζεται διευκρίνηση που να το ρυθμίζει χωρίς δυνατότητα παρερμηνείας. Να συνδεθεί η ενίσχυση με τη διανομή κερδών, με διαχωρισμό των κερδών που προέρχονται από την ενισχυόμενη δραστηριότητα.
  Με βάση το γεγονός ότι σχεδόν κάθε επένδυση (ιδιαιτέρως στα έργα ΑΠΕ) είναι και μια Α.Ε. για λόγους Project Finance, ευελιξίας στην πώληση και μικρότερου ρίσκου, τα κέρδη 8-10 ετών δεν είναι ικανά να απορροφήσουν το ποσό της ΦΑΠ. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα αφορολόγητων αποθεματικών θα πρέπει να μεταφέρεται στη μητρική Εταιρία του φορέα της επένδυσης, εφόσον αυτή καλύπτει την απαραίτητη ίδια συμμετοχή και πληρούνται οι υπόλοιποι όροι του νόμου. Ούτως ή άλλως η μητρική που καλύπτει τις αυξήσεις κεφαλαίων των θυγατρικών της είναι ο ουσιαστικός επενδυτής.

  • Άρθρο 13 παρ.3 «καθεστώς επενδύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων (ΕΣ)ΕΣ άνω των € 50 εκ., στα οποία ισχύει ειδικό καθεστώς (Επιχορηγήσεις μέχρι 60% , φορολογική απαλλαγή 40%). Μεγάλο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να θεωρηθεί ενιαίο όταν πραγματοποιείται εντός 3 ετών, από «μια ή περισσότερες επιχειρήσεις και αποτελείται από πάγια αδιαίρετα από οικονομική άποψη τρόπο».

  Σε ότι αφορά το χαρακτηρισμό «Μεγάλο Ε.Σ.» θα μπορούσε να θεωρηθεί ως τέτοιο μια ομάδα ομοειδών έργων με την ίδια δραστηριότητα π.χ. Α/Π που υλοποιούνται εντός της ίδιας περιφέρειας.
  Η ίδια ερμηνεία θα πρέπει να ισχύσει και για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν3894 (FAST TRACK). Με τον τρόπο αυτό δίνονται κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, ενισχύεται η ευελιξία χειρισμού τους, απλοποιούνται οι διαδικασίες απόκτησης αδειών και ενισχύεται η τοπική κοινωνία.

  • Άρθρο 14 «Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων – Κυρώσεις»

  Υποχρεωτικός ο έλεγχος οικονομικών καταστάσεων από Ορκωτούς Ελεγκτές και έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού.
  Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τις εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών για το κόστος αλλά και για τον τύπο του πιστοποιητικού, το οποίο θα περιορίζεται μόνο στον έλεγχο τήρησης των κανονιστικών διατάξεων του νόμου.

  Γενικότερα ζητήματα του Αναπτυξιακού Νόμου

  • Μετά τις πρόσφατες συμφωνίες με την ΕΕ, τα ΕΣ τα οποία εντάσσονται στον Επενδυτικό Νόμο χρηματοδοτούνται σε μεγάλο ποσοστό (85% -95%) από την ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα έργα τα οποία περιλαμβάνουν και το ΕΠΠΕΡΡΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) στο οποίο εντάσσονται τα Α/Π. Η συμμετοχή του κράτους μειώνεται στο 15%, ίσως και στο 5%.

  Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ θετική αλλά δεν ισχύει με την υπαγωγή των επενδύσεων στο νόμο. Οι επενδύσεις δεν εντάσσονται αυτόματα στο ΕΣΠΑ αλλά συνήθως μετά από την ολοκλήρωση τους. Ο λόγος προφανώς είναι να μην δεσμεύονται κεφάλαια του ΕΣΠΑ για επενδύσεις που δεν θα γίνουν ποτέ, αλλά πρέπει να υπάρχουν σαφείς διατάξεις οι οποίες θα καθορίζουν τα κριτήρια, τους όρους και το χρόνο, ώστε μια Επένδυση να εντάσσεται στα ΕΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί πριν την έναρξη κατασκευής.

  Σημειωτέον ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η δυνατότητα του Επενδυτή να παρέχει εγγυήσεις για την κατασκευή του Έργου και σε αντιστάθμισμα αυτών το κράτος να εγγυάται το χρονοδιάγραμμα έκδοσης αδειών, λοιπών εγκρίσεων και την υπαγωγή της επένδυσης στα ΕΣΠΑ. Ένας τρόπος είναι η υπογραφή δεσμευτικής σύμβασης μεταξύ Επενδυτή και δημοσίου, με σαφείς εκατέρωθεν υποχρεώσεις, δικαιώματα και κυρώσεις.

  • Τέλος, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δεν είναι νέος Αναπτυξιακός, αλλά αναθεώρηση του προηγούμενου.

  Ένας νέος Αναπτυξιακός νόμος προϋποθέτει,

  1. Ορισμό ποσοτικών και ποιοτικών στόχων σε ορίζοντα τουλάχιστον 10ετίας.
  2. Τη συνεργασία των παραγωγικών Υπουργείων και τις επιπτώσεις από παράλληλα νομοσχέδια (π.χ. φορολογικό, διαδικασίες αδεών κ.λ.π.).
  3. Τη σύνδεση του με τα ΕΣΠΑ και την δέσμευση συγκεκριμένων κεφαλαίων α) με ανακατανομή των υφιστάμενων προγραμμάτων και β) με αξιοποίηση των νέων προγραμμάτων από 1/1/2014.
  4. Καμία αρνητική αλλαγή για τους επενδυτές σε Αναπτυξιακό, Φορολογικό, Ασφαλιστικά. Να κλειδώνει π.χ. προς τα πάνω το ποσοστό του φόρου εισοδήματος όσων επιχειρήσεων εντάσσονται στο νόμο, για όσα χρόνια απαγορεύεται και η πώληση του ενισχυόμενου παγίου (5-10 χρόνια).

  Με τιμή

  Γιάννης Αντωνόπουλος
  Μέλος ΔΣ ΣΕΟΔΙ (Σύνδεσμος Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών)

  Τηλ. 210 3448370 κινητό 6974899366

 • Η έλλειψη ρευστότητας στην τραπεζική αγορά αλλά και η περιορισμένη έως σήμερα συμβολή του ΕΤΕΑΝ στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας καθιστούν επιτακτική ανάγκη την προσέλκυση χρηματοδοτικών σχημάτων προκειμένου η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας να μην βασίζεται αποκλειστικά στην επάρκεια των τραπεζικών κεφαλαίων. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών και για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιδιωχθεί πέραν των τραπεζών η συμβολή τους στη χρηματοδότηση και ανάπτυξη των επενδυτικών σχεδίων. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα ωφέλιμη θα μπορούσε να αποδειχθεί και η ενθάρρυνση της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των φορέων όπως π.χ. το TANEO, το start up Greece, εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων, εξασφαλίζοντας κεντρική και στοχευμένη διαχείριση των μικρών επενδυτικών σχεδίων αλλά και ευρύτερη διάχυση των έμμεσων οφελών στην οικονομία και την αγορά.

 • Παράγραφος 1 :
  -Παρατήρηση επί του Άρθρου :
  Η διάταξη κρίνεται καταρχήν ικανοποιητική. Πέραν της «ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων» θα συμβάλει αποτελεσματικά στον τομέα της επιτάχυνσης των διαδικασιών, αλλά με τις παρακάτω προϋποθέσεις, που προτείνουμε να προστεθούν στο Άρθρο:
  i. Η διάταξη να ισχύσει άμεσα για όλες τις επενδύσεις που έχουν ολοκληρωθεί και περιμένουν επί μεγάλο χρονικό διάστημα την ολοκλήρωση των ελέγχων για την αποπληρωμή της επιχορήγησης.
  ii. Όσες επενδύσεις έχουν κάνει χρήση της προκαταβολής του 50% και έχουν ολοκληρωθεί, να μπορούν με την κατάθεση της αίτησης για ορισμό κλιμακίου ελέγχου να καταθέτουν και εγγυητική επιστολή (+10%) για το υπολειπόμενο 50% της εγκεκριμένης επιχορήγησης. Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστρέφονται κατά τα προβλεπόμενα, με την ολοκλήρωση της έκθεσης ελέγχου.
  iii. Να διευκρινιστεί ότι η διάταξη καταλαμβάνει όλες τις επενδύσεις που έχουν ενταχθεί σύμφωνα με τον 3299/2004 και 3908/2011.
  Ειδικώς για τις επενδύσεις έργων ΑΠΕ, ανεξάρτητα των ειδικών όρων που έχουν τεθεί στην Απόφαση Υπαγωγής, να απαιτείται Άδεια Εγκατάστασης για την καταβολή του συνόλου (100%) της επιχορήγησης, ώστε να διασφαλισθεί ότι του ευεργετήματος επωφελούνται ΜΟΝΟΝ τα ώριμα έργα. Αντίστοιχα στάδια σημαντικής ωρίμανσης έργων, θα πρέπει να προσδιορισθούν για την πλειονότητα των κατηγοριών επιχορηγούμενων έργων.
  παράγραφος 4:
  -Παρατήρηση επί του Άρθρου :
  i. Η απλή παραπομπή στην παράγραφο 3 του Άρθρου 4 του νόμου 3908/2011, περί δυνατότητας παροχής μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλων των μεθόδων ενίσχυσης (φορολογική απαλλαγή, χρηματοδοτική μίσθωση, επιδότηση) θα επιφέρει σύγχυση στην αγορά, αφού ο επενδυτής δεν θα έχει την δυνατότητα της πλέον αξιόπιστης προσέγγισης στην εκπόνηση και υποστήριξη του Επιχειρηματικού σχεδίου του, στο ΥΠΑΝΥΠ και κυρίως στις Τράπεζες,
  ii. Αν οι τρόποι καταβολής της ενίσχυσης κρίνονται κατά περίπτωση, ενδέχεται να δημιουργηθούν ερωτηματικά ως προς την διαφάνεια.
  iii. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά επιχορήγησης πρέπει να είναι μονοσήμαντα ορισμένα.

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 16:33 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

  Κατηγορίες Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων (Ν. 3908/2011, Άρθρο 6)

  Δεδομένου ότι με την προτεινόμενη στην παράγραφο 4, του Άρθρου 19 (του Σχεδίου Νόμου) τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 6 του Ν. 3908/2011, καταργούνται οι οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις τόσο στα ποσοστά (επί των ορίων του Πίνακα του άρθρου 5) όσο και στα είδη των ενισχύσεων (Φορολογική απαλλαγή – Επιχορήγηση – Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης), μεταξύ των προβλεπομένων τριών κατηγοριών (Γενικής επιχειρηματικότητας – Τεχνολογικής ανάπτυξης – Περιφερειακής συνοχής), προτείνεται η επανεξέταση της σκοπιμότητας διατήρησης της διάκρισης των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων στις κατηγορίες αυτές.

 • Μελετώντας το κείμενο του νόμου 3908/2012 και τις τροποποιήσεις που έχουν τεθεί σε διαβούλευση, παρακαλούμε να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα, που αφορούν όλα τα νησιά των Κυκλάδων, τα οποία δεν διαθέτουν μεγάλα ή καθόλου αεροδρόμια.

  1.Στο άρθρο 5 του νόμου 3908/2011 αναφέρεται ποσοστό επιχορήγησης για τις Κυκλάδες και για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις το μέγιστο 35%. Το ποσοστό αυτό βγήκε με βάση τα στοιχεία του ΑΕΠ του 2007, όταν οι Κυκλάδες είχαν ΑΕΠ 114% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία 3 χρόνια το ΑΕΠ των Κυκλάδων έχει πολύ σημαντική πτώση. Ειδικά στα ξενοδοχεία είναι τουλάχιστον της τάξεως του 50% (μόνο για το 2012 η πτώση στην Πάρο ήταν περ. 40%, το ίδιο και στη Νάξο και στη Μήλο εξ’ όσων γνωρίζουμε).
  Αν ληφθεί δε υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των νησιών από πλευράς μεταφορών και λοιπών δυσκολιών, δηλ. το μεταφορικό ισοδύναμο (αυξημένο κόστος μεταφοράς προσώπων και υλικών σχετικά με την χερσαία χώρα, αύξηση κόστους υλικών λόγω αυξήσεως των φόρων, προβλήματα επικοινωνίας και συγκοινωνίας ιδίως τους χειμερινούς μήνες, κλπ.), θεωρούμε ότι η επιχορήγηση των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να αυξηθεί στο 55% (όπως ήταν στον αναπτυξιακό του 2004), ιδιαίτερα στα νησιά των Κυκλάδων που δεν έχουν μεγάλα ή καθόλου αεροδρόμια.
  Στην αύξηση της επιχορήγησης συνηγορεί και το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν χορηγούν πλέον δάνεια, αλλά και στο μέλλον με μεγάλες δυσκολίες θα χορηγήσουν, όπως διαφαίνεται, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υλοποιηθούν επενδύσεις και ως εκ τούτου η αύξηση της επιχορήγησης θα καταστήσει ευκολότερη την υλοποίηση.
  Η προδιαγραφόμενη προκαταβολή 100% δεν εξυπηρετεί, διότι οι τράπεζες για να εκδώσουν ισόποση εγγυητική επιστολή απαιτούν ένα μεγάλο ποσοστό της εγγύησης σε κατάθεση.

  2.Στο άρθρο 3, ενισχυόμενες δαπάνες, οι κτηριακές δαπάνες και οι δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 70% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να καταργηθεί, διότι δεν υπάρχει λόγος ακριβούς προσδιορισμού.

 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
  1. Αναφορικά με τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικής επιστολής να παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης της και από οποιαδήποτε άλλον θεσμικό φορέα, όπως π.χ. θυγατρικές εταιρείες τραπεζών, εταιρείες επιχιερηματικών συμμετοχών, ΤΣΜΕΔΕ, κ.α., ώστε να αντιμετωπισθεί η αδυναμία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Επίσης η οποιαδήποτε μεταβολή του συγκεκριμένου όρου να έχει ισχύ και για τα επενδυτικά σχέδια των προηγούμενων επενδυτικών νόμων.

  2. Να αυξηθεί το όριο εγγύησης χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών (150.000€), του προγράμματος του ΕΤΕΑΝ, τουλάχιστον στο ύψος του 1.000.000€, ώστε να συμπεριληφθεί η πλειοψηφία των επενδύσεων των ΜΜΕ, των επενδυτικών νόμων.

  ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
  1. Να δοθεί η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, χωρίς την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής για ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων (νεοιδρυόμενες, πολύ μικρές και μικρές), ή και για επενδυτικά σχέδια συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού μέχρι 1.000.000€, καταθέτοντας μόνο υπεύθυνη δήλωση των εκπροσώπων των επιχειρήσεων ότι αναλαμβάνουν όλες τις νόμιμες δεσμεύσεις σχετικά με την ορθή και σύννομη υλοποίηση των επενδύσεων τους.
  2. Εναλλακτικά, να παρασχεθεί η δυνατότητα άμεσης και τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης, χωρίς τη προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής, για την υλοποίηση του κάθε 25% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, παραθέτοντας ηλεκτρονικά τα τιμολόγια και τα λοιπά εξοφλητικά αποδεικτικά στοιχεία, ενώ οι υπηρεσίες θα υλοποιούν τους αναλυτικούς ελέγχους στην ενδιάμεση φάση (υλοποίηση του 50% του έργου)και στην ολοκλήρωσή του.
  Τα παραπάνω να έχουν αναδρομική ισχύ για όλα τα επενδυτικά σχέδια των προγενέστερων επενδυτικών νόμων.

  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1. Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν κερδοφορία τουλάχιστον στις τρείς τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, να παρασχεθεί εναλλακτικά, η δυνατότητα κάλυψης μέχρι του 50% της αναγκαίας ιδίας συμμετοχής από τα προβλεπόμενα κέρδη της περιόδου υλοποίησης της επένδυσης, όπως αυτά θα τεκμηριώνονται στην συνοδευτική μελέτη.
  2.Οι άυλες πάγιες δαπάνες καθώς και οι άυλες δαπάνες, οι οποίες αποτελούν τη πλειοψηφία των επενδύσεων των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, να εξαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψης και απόδειξης της ιδίας συμμετοχής.
  Τα παραπάνω να έχουν αναδρομική ισχύ για όλα τα επενδυτικά σχέδια των προγενέστερων επενδυτικών νόμων.

 • 29 Οκτωβρίου 2012, 14:12 | Ταγαρης Σπ Χρηστος

  Προς Υπουργείο ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας Υπουργό Κύριο Χατζηδάκη
  ΘΕΜΑ Διαβούλευση των τροποποιήσεις αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 και 3908/2011 Προτάσεις για την δημιουργία απαραιτήτων προϋποθέσεων για την Υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό Περιβάλλον.
  Κύριε υπουργέ παρακολουθούμε με ιδιαίτερη αγωνιά τις προσπάθειες που καταβάλετε για την αναστροφή του επενδυτικού κλήματος στη χωρά και την δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας οι οποίες είναι τα πλέον απαραίτητα συστατικά που χρειάζεται άμεσα η οικονομία μας για να επιβιώσει και η κοινωνία μας για παραμείνει πολιτισμένη ανθρώπινη και δημοκρατική.
  Τα τελευταία δυο χρόνια η χώρα βυθίστηκε στην ύφεση , οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι εξαγωγικές και παραγωγικές που επιτελούν την ατμομηχανή της κάθε οικονομίας έμειναν στάσιμες.Αδυνατούσαν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχεδία για να βγουν ανταγωνίστηκα στην παγκόσμια αγορά. Το τραπεζικό σύστημα αδυνατούσε και αδυνατεί να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση των επενδυτικών του σχεδίων τα όποια έμειναν στα συρτάρια οδηγώντας την ψυχολογία στο ναδίρ.
  Με τις τελευταίες σας ανακοινώσεις για την τροποποίηση του αναπτυξιακού νομού 3299/2004 καθώς και του 3908/2011 αλλάζεται τον τρόπο εκταμίευσης της συμμετοχής της Ε.Ε των εγκεκριμένων και μη ιδιωτικών επενδύσεων οι φορείς των οποίων πλέον θα μπορούν τα εκταμιεύουν έως το 100% του πόσου της συμμετοχής της .Ε.Ε με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τραπέζης προσαυξημένης κατά 10%. Δυστυχώς ακόμα και έτσι οι επενδύσεις θα παραμένουν στα συρτάρια καθώς για την έκδοση εγγυητικής οι τράπεζες απαιτούν εξασφαλίσεις είτε ανάλογο ποσό σε μετρητά σε δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό είτε προσημειώσεις ακινήτων τριπλάσιας και τετραπλάσιας εμπορικής άξιας .
  Συζητώντας με επιχειρηματίες του νομού με ανθρώπους της αγοράς και περνώντας τα μηνύματα του επιχειρηματικού κόσμου κατάλαβα ότι έχω την υποχρέωση μου να σας ενημερώσω και να σας μεταφέρω τις ιδιαίτερα αξιόλογες προτάσεις και παρατηρήσεις τους .
  Στο συγκεκριμένο λοιπόν θέμα προτείνω η συμμετοχή της Ε.Ε στις επενδύσεις να δίνεται έως και 100% προκαταβολικά σε δεσμευμένο από την τράπεζα λογαριασμό του επενδύτη και τα χρήματα τόσο η συμμετοχή της Ε.Ε όσο και του δανεισμού από την τράπεζα να εκταμιεύονται με την πρόοδο των εργασιών με την προσκόμιση προς εξόφληση των τιμολογίων αγοράς του εξοπλισμού από τους προμηθευτές αφού ο επενδυτής έχει καταβάλει ως προκαταβολή στους προμηθευτές το ποσοστό τις ίδιας του συμμετοχής. Όπως γίνεται με τα στεγαστικά κατασκευαστικά δάνεια . Με την πρόοδο των εργασιών. Αυτό θα δώσει την έμμεση δυνατότητα στους επενδυτές να υλοποιήσουν τα έργα , θα διασφαλίσει το τεκμήριο βιωσιμότητας των επενδύσεων καθώς οι τράπεζες θα ελέγχουν την βιωσιμότητα τους για να δώσουν τα χρήματα του δανεισμού και την καλή εκτέλεση των έργων.
  Επίσης είναι απαραίτητη και θα βοηθούσε ιδιαίτερα την εκτέλεση των έργων η δυνατότητα έκδοσης απαλλακτικού ΦΠΑ για τις κτιριακές εγκαταστάσεις όπως ήδη γίνεται με τον μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς ΦΠΑ δεν αποτελεί έσοδο για το κράτος αφού μετά από έξη έως δώδεκα μήνες επιστέφεται στο επενδυτή στον οποίο όμως δημιουργεί τεράστιο θέμα ρευστότητας και είναι για αυτόν πολλές φορές αδιαπέραστος σκόπελος για την εκτέλεση της επένδυσης.
  Τέλος με την παραπάνω μέθοδο οι τράπεζες θα αποκτήσουν την πολυπόθητη ρευστότητα και θα κινηθεί η αγορά καθώς θα εκτελεστούν έργα και θα απορροφηθούν άμεσα τα κεφάλαια του αναπτυξιακού και του εσπα με αποτέλεσμα να μπουν χρήματα στα κρατικά ταμεία έμμεσα από την καταβολή φόρων που προκύπτουν από την εκτέλεση των επενδύσεων , από την εισροή συναλλάγματος στη χώρα από την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, από την δημιουργία θέσεων εργασίας και από την απόδοση φόρων από την αύξηση της φοροδοτικής ικανότητας των επιχειρήσεων.

  Υπευθυνος αναπτυξης ΝΟΔΕ Νομου Ηλειας
  Χρηστος Σπ ταγαρης

  Το παραπανω ειναι και επισημη προταση του Ε.Ε Ηλειας προς τα σχετικα υπουργεια και φορεις.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)

  Άρθρο 19
  Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ Ν. 3908/2011

  Α) Στην παράγραφο 2, σχετικά με την αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 3908/2011, η Ένωση προτείνει να προστεθεί και η παρακάτω τροποποίηση:

  «Η καταβολή της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης γίνεται απευθείας στις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, κατά την υπογραφή των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και λογίζεται ως πρώτο αυξημένο μίσθωμα.»

  Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται για το Δημόσιο το εξής πλεονέκτημα:
  Αφενός απλουστεύεται η διαδικασία, εφόσον ο εξοπλισμός αγοράζεται από την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης και μισθώνεται στον επενδυτή, και αφετέρου το ποσό της επιδότησης θα λογίζεται από την εταιρεία Leasing ως πρώτο μίσθωμα, το οποίο θα αφαιρείται από το σύνολο του χρηματοδοτούμενου κεφαλαίου, γεγονός που θα μειώνει το χρηματοοικονομικό κόστος και το κόστος των επενδύσεων αφού η τοκοφορία θα επιβάλλεται επί μικρότερου κεφαλαίου.

  Η παραπάνω ωφέλεια θα επαυξηθεί ακόμη περισσότερο εάν λογισθεί ως πρώτο μίσθωμα και η ιδία συμμετοχή των επενδυτών, με δεδομένο ότι οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης χρηματοδοτούν το 100% της αξίας των εξοπλισμών. Ως εκ τούτου, η επιδότηση και η ιδία συμμετοχή όταν θα λογισθούν ως πρώτο μίσθωμα, θα μειώσουν κατά ποσοστό μέχρι και 50% περίπου του χρηματοοικονομικού κόστους των νέων επενδύσεων, π.χ. εάν η ιδία συμμετοχή είναι 20% και η επιδότηση είναι 30% και η επένδυση είναι 100% μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, τότε με πρώτο μίσθωμα 50%, το τοκοφόρο κεφάλαιο θα είναι μόνο το υπόλοιπο 50%.

  Β) Επίσης, η Ένωση προτείνει τις παρακάτω τροποποιήσεις του ν. 3908/2011 ως προσθήκες στο άρθρο 19:

  1. H Χρηματοδοτική Μίσθωση, ως είδος ενίσχυσης να επιδοτείται, εκτός της απόκτησης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και για την απόκτηση ακινήτων.

  Συνεπώς, η παράγραφος 1 α.α.δ. του άρθρου 3 του ν. 3908/2011 να αντικαθίσταται ως εξής:

  «Η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, εφόσον προβλέπεται υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.»

  2. Η διάρκεια της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης να αυξηθεί από επτά (7)σε δέκα (10)έτη, κατ’αντιστοιχία με τον τραπεζικό δανεισμό.

  Συνεπώς, η παράγραφος 1γ του άρθρου 4 του ν. 3908/2011 (Είδη ενισχύσεων)να αντικαθίσταται ως εξής:

  «Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των κεφαλαίων που καταβάλλουν οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης και της απόκτησης ακινήτου (κατά τα ισχύοντα στο Ν. 1665/1986) και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών. Στην περίπτωση αυτή η Χρηματοδοτική μίσθωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.
  Δίδεται η δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί σε παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους μέσω επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης να παρατείνουν τη διάρκεια των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης μέχρι δέκα (10) έτη.»

  Παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω και συμπεριληφθούν στην αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου.

 • 24 Οκτωβρίου 2012, 16:03 | Γεώργιος Ιωσηφίδης

  ‘Αρθρο 19
  Θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να εκφράσω την ικανοποίηση μου για τις προωθούμενες αλλαγές των αναπτυξιακών νόμων Ν.3299/2004 και Ν.3908/2001.Είναι σαφές ότι η πλειονότητα των διατάξεων του σχεδίου νόμου είναι πρός την σωστή κατεύθυνση διότι λαμβάνει «υπόψη του» για πρώτη φορά τις ανάγκες των επενδυτών και όχι των υπηρεσιών των διαφόρων συναρμόδιων Υπουργείων.

  Επίσης συμφωνώ με το σκεπτικό και τις προτάσεις του κ. Ιωάννη Μηλά για το θέμα της εγγυητικής επιστολής για λήψη προκαταβολής απο την επιχορήγηση της επένδυσης καθόσον ήμουν ένας απο αυτούς που με επίσημη επιστολή στις 27.03.2012 στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του αρμόδιου Υπουργείου έθεσα υπόψην τις ίδιες απόψεις -προτάσεις.

  Πέραν όμως απο τις προωθούμενες αλλαγές του Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και τις απόψεις των σχολιαστών θα ήθελα να θέσω τον εξής προβληματισμό: όταν εγώ ξεκινούσα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ το 2009 τον δύσκολο αγώνα να εντάξω το επιχειρηματικό μου σχέδιο στον Ν.3299/2004 με ότι αυτό συνεπάγεται ( χρόνος, κόστος, εκποίηση περιουσίας, άγχος, αβεβαιότητα, γραφειοκρατία, κλπ) ζήτησα απο το κράτος κάποια μορφής εγγύηση..? όχι φυσικά πώς θα μπορούσα άλλωστε?

  Γιατί λοιπόν έρχεται τώρα η Κυβέρνηση και ζητάει εγγυητική επιστολή για να πάρω την όποια προκαταβολή της επιδότησης? με θεωρεί a priori απατεώνα? Γιατί τότε με αξιολόγησε θετικά ως επενδυτή και ως επένδυση? Θα μου πείτε στο παρελθόν κάποιοι έκανα τα χρήματα της επιδότησης «παντελόνι» όπως λέει ο λαός! Όμως γιατί θα πρέπει να μπούμε όλοι στο ίδιο καλάθι και να χαρακτηριστούμε αναξιόπιστοι?

  Έτσι λοιπόν εάν θέλει το Υπουργείο και κατ’επέκταση η κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτή την «περιβόητη ανάπτυξη» πρέπει πρώτα από όλα να επιστευτεί τους επενδυτές δίνοντας τους όλα τα εργαλεία που χρειάζονται. Λέγοντας λοιπόν στο άρθρο 19 «σου δίνω έως 100% της επιδότησης με ισόποση εγγυητική» είναι σαν δέχεται ότι η επένδυση δεν θα γίνει ποτέ… καθόσον ποιά τράπεζα Ελληνική ή Ευρωπαική αυτή τη εποχή θα εγγυηθεί για το επιχειρηματικό σχέδιο αφού ούτε η Ελληνική Κυβέρνηση μπορεί να το κάνει..!

  Θα πρέπει λοιπόν το νομοσχέδιο να σταθεί «γενναίο» απέναντι στις επενδύσεις και αναλάβει,γιατί όχι, και κάποιο ρίσκο όπως κανουμε ήδη οι επενδυτές εδώ και 3 χρόνια τουλάχιστον. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε να δοθεί ως προκαταβολή μέρος της επιχορήγησης (50-100%) στα εγκεκριμμένα επενδυτικά σχέδια του Ν.3299/2004 και Ν.3908/2011 με τους παρακάτω 3 εναλλακτικούς τρόπους:

  Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
  1. Να ανασταλλεί (όχι κατάργηση) η προσκόμμιση της εγγυητικής επιστολής για λήψη προκαταβολής επιχορήγησης έως τη λήξη του μνημονίου ήτοι το 2014 ή 2016 (επιμήκυνση)λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών.
  2. Να δοθεί η εγγυητική επιστολή μέσω του ΕΤΕΑΝ απευθείας με ένα λογικό κόστος για όλο το ποσό και για διάστημα 2 ετών τουλάχιστον.
  3. Να δοθεί η εγγυητική επιστολή απο Ελληνική Τράπεζα αλλά με ενδιάμεση εγγύηση του ΕΤΕΑΝ. Εδώ το ΕΤΕΑΝ έχει ετοιμάσει κάποιο πρόγραμμα αλλά είναι ανεπαρκές ( όριο 150.000 ευρώ !)
  4. Να δοθεί η δυνατότητα και σε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Funds)να προσκομίζουν εγγυητική επιστολή εφόσον όμως επίσημα και με έγγραφα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε ποσοστό όχι μκρότερο του 50%.

  Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
  1.θα μπορούσε να δοθεί η προκαταβολή 100% της επιχορήγησης απευθείας σε Ελληνική Τράπεζα κατόπιν σχετικής συμφωνίας Υπουργείου και επενδυτή ( Τράπεζα επιλογής του).
  2. Η Τράπεζα θα έχει την ευθύνη νόμιμης και τμηματικής καταβολής της προκαταβολής στον επενδυτή μέσω τιμολογίων.
  3. Η Τράπεζα θα δεσμευτεί ότι, μετά την ανακεφαλοποίηση της ( 6-8 μήνες) θα προχωρήσει υποχρεωτικά και στην δανειοδότηση του έργου όπως προβλεπεται απο το ΦΕΚ της υπαγωγής της επένδυσης.
  4. ‘Ετσι η τράπεζα θα οφεληθεί απο μία επιπλέον ρευστότητα μέχρι την χορήγηση του δανείου για την ολοκλήρωση της επένδυσης ( Ιουν 2013).

  Γ. ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

  Τέλος ως ρεαλιστική πλατφόρμα καταβολής της προκαταβολής απο το Υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψην όλες τις παραμέτρους και ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών, θα μπορούσε να είναι η παρακάτω και για τους 2 νόμους Ν.3299/2004 και Ν3908/2011:

  1. Λήψη προκαταβολής 25% της επιχορήγησης χωρίς εγγυητική επιστολή.
  2. Λήψη του υπόλοιπου 25% (σύνολο 50%) εφόσον γίνει το 50% του έργου.
  3. Λήψη του υπόλοιπου 25% (σύνολο 75%) χωρίς εγγυητική επιστολή.
  4. Λήψη του υπόλοιπου 25% (σύνολο 100%)εφόσον ολοκληρωθεί το έργο.

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 18:19 | Χαρίλαος Μήλας

  Σωστή είναι σήμερα η αλλαγή για δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της προβλεπόμενης στην σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης αντί του 50% που ίσχυε, όπως επίσης σωστή είναι η αλλαγή έτσι ώστε οι εγγυτικές να εκδίδονται και από ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι χθες για τον Αναπτυξιακό Νόμο3299/2004 δεν επιτρέπονταν να προσκομίσει κάποιος εγγυτική απο άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

  1.Κατάργηση της εγγυητικής επιστολής προκειμένου να λάβει ο επενδυτής το ποσό της προκαταβολής της επιδότησης , επειδή οι τράπεζες αδυνατούν να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές. Ο επενδυτής να λαμβάνει το ποσό της προκαταβολής της επιδότησης και να βρεθεί άλλος τρόπος πέραν της εγγυητικής επιστολής προκειμένου να εξασφαλιστεί το Δημόσιο.

  2 Να μην περιορίζεται η έκδοση της εγγυητικής επιστολής από την λέξη «τράπεζα». Η λέξη τράπεζα να αντικατασταθεί με «από ιδρύματα που έχουν την άδεια και δυνατότητα να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές»

  3 Για όλα τα έργα που είναι εγκεκριμένα από τον Αναπτυξιακό Ν.3299/2004 και από τον Ν. 3908/2011 να δημιουργηθεί πρόγραμμα μέσω του ΕΤΕΑΝ που θα παρέχει εγγυήσεις προς τις τράπεζες Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από το Ελληνικό Δημόσιο τόσο για τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να εκταμιευθούν οι προκαταβολές επιχορήγησης όσο και για τα δάνεια που προβλέπονται στα επιχειρηματικά σχέδια αυτά , αλλά και για το δάνειο έναντι εκχώρησης της επιδότησης.
  Να αναπτυχθεί ένα εργαλείο έτσι ώστε η έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 και από τον 3908/2011 να σημαίνει αυτόματα και έγκριση της εγγυητικής επιστολής εκταμίευσης της επιδότησης και έγκριση των δανείων που προβλέπεται στο εκάστοτε επιχειρηματικό σχέδιο και έγκριση του δανείου έναντι της επιδότησης και όχι να είναι απλά μια έγκριση χωρίς κανένα αντίκρισμα όπως σήμερα .Η κάθε τράπεζα που θα αποφασίσει να συμμετάσχει στο εν λόγο πρόγραμμα-εργαλείο του ΕΤΕΑΝ θα πρέπει να στερηθεί του δικαιώματος να ξανά ελέγχει τα ήδη ελεγμένα και εγκεκριμένα από το Υπουργείο επενδυτικά σχέδια και να δημιουργεί κωλύματα που δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να καθυστερούν τα έργα.

  4.Να συμπεριληφθεί και στους δύο νόμους 3299/2004 και στον 3908/2011 η πρόβλεψη χρηματοδότησης και έκδοσης εγγυητικών επιστολών των επενδυτικών σχεδίων είτε από
  α)τράπεζες, είτε από β)Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Funds), είτε από
  γ) Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής ιδρύματα έχουν την άδεια και την δυνατότητα. Ιδρύματα τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής με όλα τα παράγωγα του νόμου, όπως έκδοση εγγυητικής επιστολής, εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης, χορήγηση δανείου κλπ.

 • 15 Οκτωβρίου 2012, 18:24 | Ιωάννης Μήλας

  Χαιρετίζουμε και συμφωνούμε με την αλλαγή που προωθείτε με το νέο σχέδιο Νόμου και συγκεκριμένα στο ΚΕΦΆΛΑΙΟ Δ Άρθρο 19 Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. παρ. 1 «Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της προβλεπόμενης στην σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης.» αντί του 50% που ίσχυε .Όπως επίσης χαιρετίζουμε την αλλαγή που προωθείτε με το σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα στο ίδιο άρθρο και στην ίδια παρ. «από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» μέχρι χθες επιχειρηματίες που είχαν εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό Ν. 3299/2004 τους απαγορευόταν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ

  Από την ερμηνεία των παραπάνω αναπτυξιακών Νόμων 3299/2004 και 3908/2011 προκύπτει ότι, μοναδικός φορέας χορήγησης εγγυητικής επιστολής προς το κράτος για να λάβει ο επενδυτής την προκαταβολή της επιχορήγησης είναι τα τραπεζικά ιδρύματα τόσο της Ελλάδος για τον Ν.3299/2004 όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ν.3908/2011.
  Δυστυχώς και οι δύο αναπτυξιακοί νόμοι καθορίζουν τα τραπεζικά ιδρύματα ως το μοναδικό εναλλακτικό φορέα χρηματοδότησης κάθε επένδυσης εκτός των ιδίων κεφαλαίων του επενδυτή και της επιδότησης του κράτους. Άρα ο μόνος <> για να εγγυηθεί την υλοποίηση της επένδυσης εκδίδοντας εγγυητική επιστολή για τη λήψη της προκαταβολής λανθασμένα θεωρείται από εσάς πως είναι η τράπεζα.
  Μάλιστα ο Ν.3299/2004 και ο πρόσφατος αναπτυξιακός 3908/2011 εισαγάγουν και την κατ’ εξαίρεση εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης στις τράπεζες, για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Η ρύθμιση αυτή ευνοεί τη συνεργασία των τραπεζών με τους επενδυτές εφόσον λειτουργεί. Δυστυχώς όμως σήμερα ούτε και αυτό το εργαλείο λειτουργεί. Όμως σε νεότερο νόμο που αφορά τις επενδύσεις σε Α.Π.Ε Ν.3851/2010 άρθρο 2 παραγρ.1 ζ προβλέπεται και η συμμετοχή ‘’Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών’’ στη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων πέραν των τραπεζών και μάλιστα θεωρείται κριτήριο θετικής αξιολόγησης της επένδυσης
  Έτσι λοιπόν τα Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών ( Funds ) ως μορφή χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου θα μπορούσαν να παρέχουν και αυτά εναλλακτικά εγγυήσεις για τη λήψη προκαταβολή της επιχορήγησης είτε μέσου εγγυητικής επιστολής είτε μέσω της προσκόμισης επίσημου εγγράφου χρηματοδότησης του έργου τουλάχιστον στο 50% της συνολικής επιδοτούμενης δαπάνης.
  Σύμφωνα με την πρακτική των τραπεζών, τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, η εγγυητική επιστολή για τη λήψη της προκαταβολής από τον επενδυτή ήταν μέρος της δανειοδότησης του έργου και άρα ήταν εφικτή η έκδοση της από αυτές. Η τράπεζα δηλαδή εγγυούταν με την έκδοση του δανείου, την υλοποίηση του έργου καθόσον η χρηματοδότηση του ανέρχονταν στο 40% του επενδυτικού σχεδίου, το 35% περίπου αφορούσε την κρατική επιχορήγηση και το υπόλοιπο 25% τα ίδια κεφάλαια του επενδυτή. Σήμερα όμως με την καθολική αδυναμία και απροθυμία των ελληνικών τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά σχέδια και μάλιστα τα εγκεκριμένα από το κράτος μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, ακυρώνουν στη πράξη την έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη λήψη προκαταβολής επιχορήγησης αλλά ακόμα χειρότερα καθιστούν το επενδυτικό σχέδιο μη υλοποιήσιμο αφού ο μισός περίπου προϋπολογισμός του έργου καλύπτονταν από αυτές.
  Όπως επίσης η διάταξη του Αναπτυξιακού νόμου περί εκχώρησης του ποσού της επιχορήγησης στις τράπεζες για λήψη βραχυπρόθεσμου δανείου δεν λειτουργεί στη πράξη διότι και πάλι οι τράπεζες αρνούνται στον επενδυτή οποιαδήποτε συναλλαγή υπό τις οδηγίες του Αναπτυξιακού νόμου επικαλούμενες προβλήματα ρευστότητας και εμπιστοσύνης απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο οδηγώντας έτσι την οικονομία σε τέλμα και τις ιδιωτικές επενδύσεις σε αδιέξοδο.
  Επενδυτικά σχέδια που κατατέθηκαν το 2008 στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 καθυστέρησαν αδικαιολόγητα πολύ να αξιολογηθούν και να εγκριθούν. Έτσι η περίφημη έγκριση επενδυτικού σχεδίου ερχόταν πάρα πολύ αργά , 3 ολόκληρα χρόνια χρειάστηκε το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για να εγκρίνει επενδυτικό σχέδιο. Θα πρέπει να γίνονται οι ανάλογες αλλαγές στους όρους ανάλογα με τις καθυστερήσεις και παράλληλα με τις αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος έτσι ώστε να παραμένει ελκυστικό ένα business plan τόσο για τον επενδυτή όσο και για αυτούς που το χρηματοδοτούν. Όπως γνωρίζεται η οικονομία έχει μια δυναμική , το οικονομικό περιβάλλον αλλάζει σε κάθε χώρα, όπως πχ στην Ελλάδα η οποία σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το 2007 και το 2008.Τα προϊόντα αλλάζουν,οι ευκαιρίες αλλάζουν, το marketing το ίδιο αλλάζει. Οι επιχειρήσεις είναι ζωντανός οργανισμός οι ευκαιρίες είναι κάθε φορά διαφορετικές.Και αφού όλοι αποδεχόμαστε ότι το οικονομικό περιβάλλον στην χώρα μας έχει αλλάξει άρδην, γι αυτό θα πρέπει να γίνουν άμεσα αλλαγές στον Ν.3299/2004 και στον Ν.3908/2011 έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον. Γι αυτό που συνέβη σε όλους όσους υπέβαλαν επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 υπεύθυνες είναι οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.Ενώ το οικονομικό κλίμα το 2007-2008 όταν αποφάσισαν επενδυτές να υποβάλουν το επενδυτικό τους σχέδιο ήταν καλό, τα πράγματα άλλαξαν όταν πια τους είχατε δώσει την έγκριση των επενδυτικών σχεδίων.Με το παλιό νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 3299/2004 και με το παλιό οικονομικό κλίμα, μια έγκριση στον Ν.3299/2004 σήμαινε αυτομάτως ότι το έργο θα υλοποιηθεί,οι Τράπεζες όταν ο επενδυτής τους προσκόμιζε την έγκριση του επενδυτικού του σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο έσπευδαν για να τον χρηματοδοτήσουν, μάλιστα κάνανε και ανταγωνισμό ως προς το ποια τράπεζα θα τον χρηματοδοτήσει.Έτσι μπορούσε κάποιος επενδυτής να εκδώσει την εγγυητική επιστολή που ζητούσε ο Αναπτυξιακός Νόμος και να εκταμιεύσει την επιδότηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως μπορούσε εύκολα να λάβει δάνειο έναντι επιδότησης και να προχωρήσει στην κατασκευή του έργου του.
  Με το τελευταίο πλήγμα που έλαβε ο πολιτικός κόσμος οι τράπεζες βρήκαν την ευκαιρία και θεωρούν αναξιόπιστα τα Υπουργεία και τα προγράμματα που υλοποιούν . Καθημερινά επιχειρηματίες συναντιούνται με τραπεζίτες για χρηματοδότηση του επενδυτικού τους σχεδίου και μάλιστα σε τράπεζες που ανήκαν στο Ελληνικό Δημόσιο και ούτε λίγο ούτε πολύ τους λένε ότι δεν τους ενδιαφέρει το γεγονός ότι το επενδυτικό τους σχέδιο είναι εγκεκριμένο στον Αναπτυξιακό Ν. 3299/2004 και τους προτρέπουν να πάμε στον Υπουργό που υπέγραψε την απόφαση Υπαγωγής να τους δώσει την εγγυητική επιστολή και το δάνειο.
  Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα με τα επενδυτικά έργα του Ν.3299/2004 είναι ότι οι τράπεζες θεωρούν τις εγκρίσεις που δίνεται για τα επενδυτικά σχέδια,χαρτιά χωρίς κανένα αντίκρισμα . Έτσι ενώ το 2008 οι τράπεζες είχαν δώσει εγκρίσεις για χρηματοδοτήσεις στις επιχειρήσεις, τώρα τις αναιρούν και όπως γνωρίζεται όλα τα έργα του Αναπτυξιακού Ν. 3299/2004 βουλιάζουν στα συρτάρια του Υπουργείου χωρίς να υλοποιούνται.Οι τράπεζες αναιρούν τις εγκρίσεις των εγγυητικών επιστολών και τις εγκρίσεις των δανείων που είχαν δώσει, οι οποίες είχαν μπει μέσα στους φακέλους των έργων προκειμένου να αξιολογηθούν τα επενδυτικά σχέδια στο Ν 3299/2004.
  Κρίνεται απαραίτητο να γίνουν άμεσα κάποιες τροποποιήσεις στον Αναπτυξιακό Ν. 3299/2004 και στον Ν.3908/2011 που θα ενισχύσουν την θέση των επιχειρήσεων απέναντι στις τράπεζες και στις πρακτικές τους και που θα βοηθήσουν να ξεκολλήσουν τα χιλιάδες εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια που έχετε στα συρτάρια του Υπουργείου σας καθιστώντας τα ξανά ελκυστικά. Για την αποφυγή του αδιεξόδου στην υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου μετά και από την αδυναμία και απροθυμία των εγχώριων τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τα παραπάνω έργα, απαιτείται η παρέμβαση και συνδρομή εκ μέρους του κράτους με την θεσμοθέτηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης.

  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  1.α.Κατάργηση της εγγυητικής επιστολής προκειμένου να λάβει ο επενδυτής το ποσό της προκαταβολής της επιδότησης , διότι οι τράπεζες αδυνατούν να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές. Θα πρέπει ο επενδυτής να λαμβάνει το ποσό της προκαταβολής της επιδότησης και να εξευρεθεί άλλος τρόπος πέραν της εγγυητικής επιστολής προκειμένου να εξασφαλιστεί το Δημόσιο. Διαφορετικά δεν πρόκειται να προχωρήσουν τα έργα .
  Μόνο αν δεν μπορεί να βρεθεί τρόπος για να καταργηθεί η εγγυητική επιστολή τότε θα πρέπει να :
  1.β .Μην περιορίζεται η έκδοση της εγγυητικής επιστολής από την λέξη «τράπεζα». Η λέξη τράπεζα θα πρέπει να αντικατασταθεί με την πρόταση «από ιδρύματα που έχουν την άδεια και δυνατότητα να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές»
  3. Θα πρέπει άμεσα για όλα τα έργα που είναι εγκεκριμένα τόσο από τον Αναπτυξιακό Ν. 3299/2004 όσο και από τον Ν. 3908/2011 να δημιουργηθεί πρόγραμμα μέσω του ΕΤΕΑΝ που θα παρέχει εγγυήσεις προς τις τράπεζες-Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από το Ελληνικό Δημόσιο τόσο για τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να εκταμιευθούν οι προκαταβολές επιχορήγησης όσο και για τα δάνεια που προβλέπονται στα επιχειρηματικά σχέδια αυτά , αλλά και για το δάνειο έναντι εκχώρησης της επιδότησης.
  Επειδή κάποιοι θα σπεύσουν να πουν ότι δεν γίνεται χρηματοδότηση από 2 πηγές, σας διευκρινίζουμε ότι: Η πρόταση μας δεν αφορά την επιδότηση επιτοκίου αλλά τις εγγυήσεις των χρηματοδοτήσεων αυτών (τις εγγυήσεις που ζητάνε οι τράπεζες από τους επενδυτές προκειμένου να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές) .Αυτό δεν σημαίνει δεύτερη πηγή επιδότησης και άρα δεν εμπίπτει στο περιορισμό που βάζει ό Νόμος σχετικά με 2 πηγές χρηματοδότησης αφού μόνο η επιδότηση του επιτοκίου θα θεωρούταν 2η πηγή επιδότησης-χρηματοδότησης. Πρέπει άμεσα να αναπτυχθεί ένα εργαλείο έτσι ώστε η έγκριση ενός επιχειρηματικού σχεδίου από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 και από τον 3908/2011 να σημαίνει αυτόματα καιέγκριση της εγγυητικής επιστολής εκταμίευσης της επιδότησης και έγκριση των δανείων που προβλέπεται στο εκάστοτε επιχειρηματικό σχέδιο και έγκριση του δανείου έναντι της επιδότησης και όχι να είναι απλά μια έγκριση χωρίς κανένα αντίκρισμα όπως σήμερα .Η κάθε τράπεζα που θα αποφασίσει να συμμετάσχει στο εν λόγο πρόγραμμα-εργαλείο του ΕΤΕΑΝ θα πρέπει να στερηθεί του δικαιώματος να ξανά ελέγχει τα ήδη ελεγμένα και εγκεκριμένα από το Υπουργείο επενδυτικά σχέδια και να δημιουργεί κωλύματα που δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να καθυστερούν τα έργα.
  4.Θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στους δύο νόμους 3299/2004 και στον 3908/2011 η πρόβλεψη χρηματοδότησης και έκδοσης εγγυητικών επιστολών των επενδυτικών σχεδίων είτε από
  α)τράπεζες,είτε από β)Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Funds), είτε από
  γ) Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής ιδρύματα έχουν την άδεια και την δυνατότητα. Ιδρύματα τόσο της Ευρώπης όσο και της Αμερικής με όλα τα παράγωγα του νόμου, όπως έκδοση εγγυητικής επιστολής, εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης, χορήγηση δανείου κλπ.

 • 15 Οκτωβρίου 2012, 08:28 | Νικόλαος Γραμματόπουλος

  Η βάση σύμφωνα με το άθροισμα των βαθμολογικών κριτηρίων για την ένταξη των επενδυτικών προγραμμάτων στον Εθνικό Αναπτυξιακό Νόμο πιστεύω ότι είναι πολύ υψηλός για επενδύσεις των Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων. Η βάση σήμερα είναι 40, προτείνω να είναι από 30 – 35. Αυτό θα βοηθήσει τις ταλαιπωρημένες οικονομικά από την κρίση επιχειρήσεις να μπορέσουν να εκσυγχρονισθούν.

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 22:39 | Γεωργός Ιωάννης

  Η πρωτογενής παραγωγή (γεωργία , κτηνοτροφία) που τόσο κόπτονται όλες οι κυβερνήσεις γιατί τις εξαιρείται από την ενίσχυση του αναπτυξιακού και λαμβάνουν μικρότερα ποσοστά ενίσχυσης???????? Θα πρέπει να πάει κανείς να επενδύσει (στον γεωργικό τομέα) στην κορυφή της Πίνδου η του Ολύμπου για να θεωρείται ορεινή περιοχή και να λάβει όλη την ενίσχυση του αναπτυξιακού όπως και οι άλλες δραστηριότητες. Μήπως και η πρωτογενής παραγωγή πρέπει να εξισωθεί με τις άλλες δραστηριότητες και να πάψει να ισχύει παραγρ. 5.5.1. (επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων) στο άρθρου 5 του ν. 31054/25-07-2007 όπου αναφέρει για ορεινές περιοχές και λοιπές.

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 10:16 | VALUE RIGHT Α.Ε. – Λουκάς Δημήτρης, Κυριαζής Ηλίας

  Άρθρο 19
  Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων
  Προτείνουμε την απαλλαγή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που επιβαρύνει τα τιμολόγια παγίων μίας επένδυσης που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου. Ενδεχομένως να είναι η επιλογή της απαλλαγής στην ευχέρεια του επενδυτή, διότι είναι πιθανόν να επιθυμεί να μην απαλλάσσεται του ΦΠΑ σε περιπτώσεις συμψηφισμού ΦΠΑ που έχει δημιουργηθεί από την έκδοση τιμολογίων πωλήσεις προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών. Η απαλλαγή του Φ.Π.Α. θα δύναται να ενεργοποιείται με την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της όποιας επένδυσης στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου. Αυτό θα σημαίνει ότι θα ξεκινάει πρακτικά το έργο όχι από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, αλλά από την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Στο καθεστώς της απαλλαγής θα υπόκεινται τα τιμολόγια που θα έχουν γίνει αποδεκτά από το όργανο ελέγχου της αρμόδιας υπηρεσίας και θα έχουν σφραγιστεί ως αντικείμενο ελέγχου.

  Δεδομένου ότι βάσει ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:
  Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
  Η ελληνική έννομη τάξη διέπεται από ένα συγκεκριμένο σύστημα κανόνων δικαίου, εντός του οποίου οι επιμέρους διατάξεις υπηρετούν έναν καθορισμένο σκοπό και εφαρμόζονται διαλεκτικά, προκειμένου το σύστημα αυτό να διαπνέεται από αρμονία και ασφάλεια δικαίου. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει οι έννομες σχέσεις να ρυθμίζονται κατά τέτοιο χρόνο, λαμβανομένων υπόψη όλων των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περίπτωσης, ώστε οι εκάστοτε ρυθμίσεις να είναι κοινωνικά αποδεκτές, δίκαιες και να μην παραβιάζονται οι θεμελιώδεις νομικές αρχές της ασφάλειας και σταθερότητας του δικαίου.

  Εντός αυτού του πλαισίου, εκδόθηκε ο Ν.3299/2004, με τις ρυθμίσεις του οποίου, βάσει και της αιτιολογικής του έκθεσης, επιδιώκεται, πέραν άλλων, η αύξηση των επενδύσεων και κατ’ επέκταση, η ανάπτυξη της οικονομίας, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η αναδιάρθρωση της οικονομίας.

  Ο Ν.3752/2009, ο οποίος τροποποίησε τον Ν.3299/2004 εκδόθηκε στα ίδια ως άνω πλαίσια. Για να διαφυλαχθούν, όμως, αφενός οι επιδιώξεις των δύο ως άνω Νόμων και αφετέρου η ασφάλεια και σταθερότητα δικαίου, δεν πρέπει να ανατρέπονται σε χρόνο μεταγενέστερο κεκτημένα δικαιώματα ή έστω προσδοκίες δικαιωμάτων των επενδυτών που είχαν υποβάλει αιτήματα υπαγωγής στον Ν.3299/2004 πριν από την τροποποίησή του από τον Ν.3752/2009.

  Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
  Βάσει όσων αναλύθηκαν στο Γενικό Μέρος της παρούσης Αιτιολογικής Έκθεσης, προστίθεται νέο εδάφιο iii στην παράγραφο 4 εδάφιο α του άρθρου 3 του Ν.3752/2009, δυνάμει του οποίου προβλέπεται ρητά ότι τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν υποβάλει αιτήματα υπαγωγής στο καθεστώς του Ν.3299/2004, πριν την δημοσίευση του Ν.3752/2009 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν καταλαμβάνονται από τον περιορισμό του ορίου των 10.000.000,00 € για μεμονωμένη επιχείρηση σωρευτικά για μια πενταετία για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία, τον οποίο (περιορισμό) θέσπισε, για πρώτη φορά ο Ν.3752/2009. Αντίθετα, για αυτές τις περιπτώσεις ισχύει το όριο των είκοσι εκατομμυρίων 20.000.000,00 € για μεμονωμένη επιχείρηση σωρευτικά για μια πενταετία για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία, που προβλεπόταν στο εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθ. 5 του Ν.3299/2004 πριν από την τροποποίησή του από τον Ν.3752/2009.

  Προτείνουμε όπως προστεθεί νέο εδάφιο iii στην παράγραφο 4. εδάφιο α. του άρθρου 3. του Ν.3752/2009 ως ακολούθως:
  «iii. Οι ρυθμίσεις της υποπερίπτωσης i δεν καταλαμβάνουν τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν υποβάλει αιτήματα υπαγωγής στο καθεστώς του ν. 3299/2004, πριν την δημοσίευση του παρόντος νόμου 3752/2009 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τις περιπτώσεις αυτές συνεχίζει να ισχύει το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3299/2004, πριν την τροποποίησή του με τον παρόντα νόμο 3752/2009. Δηλαδή οι παρεχόμενες κάθε φορά ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά για μια πενταετία το όριο των 20.000.000,00€ για μεμονωμένη επιχείρηση για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία».

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 10:41 | VALUE RIGHT Α.Ε. – Λουκάς Δημήτρης, Κυριαζής Ηλίας

  Μέγεθος Επιχείρησης – Επενδυτικού Φορέα
  (σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003 / C 118 / 03 και το Παράρτημα του Κανονισμού ΕΚ 70/2001 της Ε.Ε.)

  Το θεσμικό πλαίσιο όλων των Αναπτυξιακών/Επενδυτικών Νόμων (Ν.3299/2004 και Ν.3908/2011) διέπεται από την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003 / C 118 / 03 και το Παράρτημα του Κανονισμού ΕΚ 70/2001 της Ε.Ε., στοχεύει -δε- στην ενθάρρυνση της εφαρμογής της Σύστασης 96/280/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 1996, σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ, όπως τροποποιήθηκε από τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ

  Όπως ρητά αναφέρεται στην επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, του κειμένου / περιεχομένου της συγκεκριμένης ανακοίνωσης και ειδικότερα στην παραπομπή υπ’ αριθμ. 5, γίνεται μνεία για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης – επενδυτικού φορέα ως συνεργαζόμενης και συνδεδεμένης επιχείρησης, όπου:

  ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ

  Ι. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  Ο ορισμός των ΜΜΕ κάνει διάκριση μεταξύ τριών τύπων επιχειρήσεων ανάλογα με τον τύπο των σχέσεων που διατηρούν με άλλες επιχειρήσεις σε επίπεδο συμμετοχής στο κεφάλαιο, στα δικαιώματα ψήφου ή δικαιώματος άσκησης κυριαρχικής επιρροής .

  Τύπος 1: Ανεξάρτητη Επιχείρηση
  Αποτελεί την συνηθέστερη περίπτωση. Πρόκειται απλά για όλες τις επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στους άλλους δύο τύπους επιχειρήσεων, δηλαδή στις συνεργαζόμενες ή στις συνδεδεμένες.

  Η αιτούσα επιχείρηση είναι ανεξάρτητη εάν:
  – δεν έχει συμμετοχή 25% η περισσότερο σε άλλη επιχείρηση
  – το 25%3 ή περισσότερο του κεφαλαίου της δεν ανήκει σε μία άλλη επιχείρηση ή σε δημόσιο οργανισμό ή από κοινού σε πολλές συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε δημόσιους οργανισμούς, πλην ορισμένων εξαιρέσεων
  – δεν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ούτε περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς και συνεπώς δεν είναι συνδεδεμένη επιχείρηση .
  Τύπος 2 : Συνεργαζόμενη Επιχείρηση
  Ο τύπος αυτός αντιπροσωπεύει την περίπτωση επιχειρήσεων που διατηρούν σημαντικές χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις, χωρίς όμως η μία να ασκεί σημαντικό άμεσο ή έμμεσο έλεγχο στην άλλη. Είναι συνεργαζόμενες οι επιχειρήσεις που δεν είναι ανεξάρτητες αλλά ούτε και συνδεδεμένες μεταξύ τους.

  Η αιτούσα επιχείρηση είναι συνεργαζόμενη με μία άλλη εάν:
  – κατέχει ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 25%3 και 50%3 σε αυτήν
  – ή εάν η άλλη επιχείρηση κατέχει ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 25%3 και 50%3 στην αιτούσα επιχείρηση.
  – και η αιτούσα επιχείρηση δεν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους να περιλαμβάνεται η άλλη επιχείρηση βάσει ενοποίησης ούτε περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους λογαριασμούς αυτής της άλλης επιχείρησης ή μίας επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με την τελευταία αυτή5.

  Τύπος 3: Συνδεδεμένη Επιχείρηση
  Αυτό ο τύπος αντιστοιχεί στην οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε έναν όμιλο, μέσω του άμεσου ή έμμεσου ελέγχου της πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου (ακόμη και μέσω συμφωνιών ή σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω φυσικών προσώπων που είναι μέτοχοι), ή μέσω της ικανότητας άσκησης κυριαρχικής επιρροής σε μία επιχείρηση. Πρόκειται λοιπόν για πιο σπάνιες περιπτώσεις που διακρίνονται κατά κανόνα σαφέστατα από τους δύο προαναφερόμενους τύπους.

  Προκειμένου να μην συναντήσουν οι επιχειρήσεις δυσκολίες ερμηνείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε αυτόν τον τύπο επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνοντας, εφόσον αυτές ανταποκρίνονται στο αντικείμενο του ορισμού, τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο άρθρο της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς , η οποία εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια.

  Συνεπώς, μία επιχείρηση γνωρίζει κατά κανόνα αμέσως εάν είναι συνδεδεμένη, εφόσον υποχρεούνται κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας να καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους λογαριασμούς μιας επιχείρησης που υποχρεούται να καταρτίζει παρόμοιους ενοποιημένους λογαριασμούς.

  Οι δύο μοναδικές και σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες μία επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί συνδεδεμένη ενώ δεν υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς περιγράφονται στις δυο πρώτες παραγράφους της υποσημείωσης 5 στο τέλος το παρόντος επεξηγηματικού σημειώματος. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρησης πρέπει να διευκρινίζει εάν πληροί κάποιον από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του ορισμού.

  Μολαταύτα, παρότι το κείμενο της ανωτέρω ανακοινώσεως είναι σαφές, κατά την διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, για τις οι όποιες έχουν υποβληθεί αιτήματα υπαγωγής στις διατάξεις τόσο του Ν.3299/2004 και Ν.3908/2011, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, όσο παράδοξο και αν φαίνεται, στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

  Υπάρχει δε πλήθος περιπτώσεων, στις οποίες μολονότι η αιτούσα επιχείρηση (επενδυτικός φορέας) δεν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους να περιλαμβάνεται η άλλη επιχείρηση βάσει ενοποίησης ούτε περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους λογαριασμούς αυτής, σε αντιδιαστολή με τα ανωτέρω αναφερόμενα, χαρακτηρίζεται ως Συνεργαζόμενη Επιχείρηση ή ακόμα και ως Συνδεδεμένη Επιχείρηση (εφεξής Συγγενείς Επιχειρήσεις).

  Πολλές δε είναι οι περιπτώσεις (πολλάκις αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση), στις οποίες λόγω του κατωτέρω εδαφίου της παραπομπής υπ’ αριθμ. 5:
  «Υπάρχουν ορισμένες πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπου μία επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ως συνδεδεμένη με μία άλλη μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας προσώπων που ενεργούν από κοινού»

  είτε αυθαίρετα είτε λανθασμένα, κατηγοριοποιούνται και χαρακτηρίζονται αιτούσες επιχειρήσεις από την ΓΔΙΕ ως Συγγενείς Επιχειρήσεις, μολονότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι μέτοχοι του επενδυτικού φορέα κατέχουν την πλειοψηφία επί του συνόλου των ψήφων της Γ.Σ. (Γενικής Συνελεύσεως) των Μετόχων της Εταιρείας, κατέχοντας δε ποσοστό άνω των 1/2 των ψήφων της Γ.Σ., με τους υπόλοιπους μέτοχους συμμετέχουν με ποσοστό που είτε αθροιστικά είτε μεμονωμένα να υπολείπεται του 25,00%, οπότε συνιστά για έκαστο εξ αυτών ή συνολικά απλά συμμετοχή (εξ’ ορισμού) και οι οποίοι να μετέχουν σε άλλες εταιρείες, είτε να είναι κατά πλειοψηφία οι κύριοι μέτοχοι άλλων εταιρειών.

  Η ίδια σύγχυση επικρατεί και σε περιπτώσεις που αφορά μετόχους του επενδυτικού φορέα, οι οποίοι τυγχάνει να μετέχουν στο Δ.Σ. (Διοικητικό Συμβούλιο) άλλων εταιρειών, με αποτέλεσμα επίσης να τεκμηριώνεται αυθαίρετα σύνδεση μεταξύ αυτών των εταιρειών.

  Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι ενώ υπάρχει ισχυρή πλειοψηφία επί της κατοχής του πακέτου των μετοχών της αιτούσης εταιρείας (επενδυτικός φορέας) από τους κύριους/βασικους μετόχους αυτής, ήτοι δεν υπάρχει διασπορά μετοχών σε ευρεία ή πολυμετοχική βάση, παρόλα αυτά η αρμόδια Υπηρεσία αξιολόγησης να θεωρεί ότι συντρέχει περίπτωση «δεσπόζουσας / κυριαρχικής επιρροής», παρά την ύπαρξη ισχυρής πλειοψηφίας (κατοχή ποσοστού άνω των 1/2 επί των ψήφων της Γ.Σ.).

  Οι οικονομικές προεκτάσεις και οι καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων οι οποίες βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τις αιτούσες επιχειρήσεις (επενδυτικοί φορείς) από την ολιγωρία ή την αδυναμία της αρμόδια υπηρεσίας να παράσχει μια επαρκή, σαφή και κατατοπιστική ερμηνεία, υπό μορφήν οδηγίας, επί σειρά ετών.

  Σε αρκετές -δε- περιπτώσεις αυτό πρακτικά μεταφράζεται στα ακόλουθα σημεία:
  (α) Διαφοροποίηση του μεγέθους της αιτούσας επιχείρησης, με αποτέλεσμα την ανάγκη τροποποίησης του χρηματοδοτικού σχήματος της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης.
  (β) Την εκ των πραγμάτων συνακόλουθη μείωση της οιονεί – καταβληθείσης επιχορήγησης της επενδυτικής πρότασης, με παράλληλη αύξηση είτε των δανειακών κεφαλαίων είτε της απαιτούμενης ιδίας συμμετοχής στην επένδυση.
  (γ) Είτε οικονομική επιβάρυνση με την μορφή πρόσθετης τεκμηρίωσης της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση, η όποια μεταφράζεται σε προσθετό κόστος λόγω της ανάγκης περαιτέρω αύξησης του μετοχικού/εταιρικου κεφαλαίου για την κάλυψη της διαφυγούσης χρηματοδότησης (μείωση του ποσοστού ενίσχυσης ως αποτέλεσμα του μεγέθους της επιχείρησης, κατ’ εκτίμηση της ΓΔΙΕ), με παράλληλη δε αύξηση του καταβληθέντος φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.
  (δ) Είτε οικονομική επιβάρυνση με την μορφή πρόσθετης χρηματοδότησης μέσω δανειακών κεφαλαίων, με ότι αυτό συνεπάγεται.
  (ε) Είτε οικονομική επιβάρυνση με συνδυασμό των δύο ανωτέρω παραμέτρων.
  (στ) Πρόσθετη χρονική καθυστέρηση στη αξιολόγηση – γνωμοδότηση – έγκριση και υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης. Αδυναμία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
  (ζ) Οικονομικές κυρώσεις επιβληθείσες επί της αιτούσας επιχειρήσεως / του επενδυτικού φορέα (αναλογιστείτε την περίπτωση όπου υπάρχουν ρητές δεσμεύσεις/οικονομικές ρήτρες σε περιπτώσεις ίδρυσης – επέκτασης – εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες έχουν προκαθορισμένο χρονικό διάστημα παράδοσης του ξενοδοχείου, βάσει συμβάσεων και συμφωνιών με tour operators).
  (η) Την ενδεχόμενη υπέρβαση του ορίου συσσώρευσης, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας.

  Ανακύπτουν -δε- εύλογα ερωτήματα απορρέοντα εκ της μη ύπαρξης σχετικής οδηγίας, καθώς η συγκεκριμένη ανακοίνωση, κατά τα οριζόμενά της, συνυπολογίζει τα κατά αναλογία συγκεντρωτικά στοιχεία όλων των (ενδεχόμενων) συνεργαζόμενων επιχειρήσεων αναφορικά με:
   Τον Αριθμό των Εργαζομένων (σε Ε.Μ.Ε. – Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
   Τον Κύκλο Εργασιών (Πωλήσεις)
   Το Σύνολο του Ισολογισμού (Ενεργητικό),

  ήτοι εάν επί παραδείγματι η αιτούσα επιχείρηση (ο επενδυτικός φορέας) μετέχει απευθείας με ποσοστό 70% στο μετοχικό κεφάλαιο άλλης επιχείρησης, τότε στο δελτίο σύνδεσης θα πρέπει να μεταφερθούν τα κατά αναλογία συγκεντρωτικά στοιχεία της συνδεδεμένης με τον επενδυτικό φορέα επιχείρησης, ήτοι:
   Αριθμός Εργαζομένων (σε Ε.Μ.Ε.) Συνδεδεμένης Χ 70,00%
   Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) Συνδεδεμένης Χ 70,00%
   Σύνολο Ισολογισμού (Ενεργητικό) Συνδεδεμένης Χ 70,00%

  και όχι τα συνολικά μεγέθη σε ποσοστό 100,00%, πρακτική η οποία ωστόσο δεν υιοθετείται μέχρι σήμερα από την ΓΔΙΕ.

  Για όλους τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται η υιοθέτηση μιας διευκρινιστικής και πλήρως κατατοπιστικής οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω περιπτώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες -σημειωτέον- δεν αποτελούν εξαίρεση για το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον στην χώρα μας, ούτως ώστε να καθίσταται ex ante (εκ των προτέρων) σαφές κατά πόσο ένας επενδυτικός φορέας συνιστά ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση.

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 13:32 | D. Glarakis

  Η δυνατότητα λήψης προκαταβολής για το 100% της επιχορήγησης με αντίστοιχη ισόποση εγγυητική προσαυξημένη κατά 10%, στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση που σχεδόν καμιά επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να την κάνει πράξη. Διότι για να πάρεις σήμερα τέτοια εγγυητική πρέπει να έχεις κατατεθημένα στην τράπεζα τα χρήματα σε κλειστό λογαριασμό, άρα τι νόημα έχει να μην τα χρησιμοποιήσεις άμεσα για την αποπληρωμή των δαπανών της επένδυσης.
  Εάν πράγματι θέλουμε να βοηθήσουμε με ρευστότητα τις επιχειρήσεις που επενδύουν, μια καλή σκέψη-πρόταση είναι, η προκαταβολή έναντι επιχορήγησης να δίνεται στον φορέα με τη προσκόμιση δεσμευτικών συμφωνητικών συνεργασίας με τους προμηθευτές (π.χ. με τον εργολάβο που θα αναλάβει τα κτιριακά)ή παραγγελιών εξοπλισμού, το δε ποσό να κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του φορέα (υπάρχει δυνατότητα απο πλευράς τραπεζών για το άνοιγμα τέτοιων δεσμευμένων λογαριασμών)και στη συνέχεια ανάλογα με το τι προβλέπεται στο συμφωνητικό, να εκταμιεύεται απ’ ευθείας στον προμηθευτή ώστε να μην υπάρχει περίπτωση εκματάλλευσης του ποσού από τον φορέα για άλλο σκοπό. Τεχνικά εκτιμώ ότι μπορεί να δοθεί λύση για μια τέτοια διαδικασία.

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 10:48 | Νικόλαος Γραμματόπουλος

  Τα βαθμολογικά κριτήρια, ειδικά για νέες επενδύσεις, προσδιορίζουν στους αξιολογητές της πρότασης προς ένταξη εάν έχει τα δεδομένα μιας καλής επένδυσης. Το σύνολο των μονάδων που πρέπει να συγκεντρώσει μια πρόταση πρέπει να είναι υψηλότερη του 40.
  Αυτή η βάσει κρατάει πολλούς επενδυτές ειδικά νέους έξω από την δυνατότητα τους να ενταχθούν στις ευεργετικά κίνητρα του νόμου.
  Εάν εξεταστούν τα αποτελέσματα των εγκρίσεων του πρώτου κύκλου του 2012 θα αντιληφθεί την ορθότητα των παραπάνω.

  Προτείνω το κατώτερο όριο από 40 να κατέβει στο 30, έστω για τις νέες επενδύσεις.