Άρθρο 30 : Κύρωση Απόφασης Τροποποίησης Υπαγωγής (ΤΕΜΕΣ