Άρθρο 21: Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου

1. Η περίτπωση 86 της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) τροποποιείται ως ακολούθως: «Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των κέντρων αποκατάστασης»
2. Το άρθρο 2 παράγραφος ζβ εδάφιο α του ν. 3908/2011 (Α΄8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
ζβ. Τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας. Στην πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας της παρούσας περίπτωσης περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.
3. Το άρθρο 5 παράγραφος 12 εδάφιο α του ν. 3908/2011 (Α΄8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«12. Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.) και Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται, κατ’ εξαίρεση του ανώτατου ποσοστού της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ποσοστό ενίσχυσης μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.»
4. Στο άρθρο 5 του ν. 3908/2011 (Α΄’8) καταργείται η παράγραφος 13.
5. Το άρθρο 241 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) παράγραφος 14, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 12 παράγραφος 5 του ν. 3908/2011, τελευταίο εδάφιο, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το κόστος μετακίνησης των μελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών των άρθρων 7 και 11 αντίστοιχα του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83), που συνίσταται σε οδοιπορικά έξοδα, έξοδα διαμονής και ημερήσια αποζημίωση, καθορίζεται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών και βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.» και ισχύει ως ακολούθως«5. Τμήμα που δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8%ο) των προβλεπόμενων πιστώσεων για την καταβολή των επιδοτήσεων του παρόντος που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, αφορά την κάλυψη δαπανών των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, περιλαμβανομένων των αποζημιώσεων των Οργάνων που συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές. Δεν υπόκειται στην ανωτέρω κράτηση το ποσό των πιστώσεων που προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια. Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ειδικό έργο με πίστωση που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσό των πιστώσεων που προβλέπονται κατ’ έτος από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων εν γένει του παρόντος νόμου. «Το κόστος μετακίνησης των μελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών των άρθρων 7 και 11 αντίστοιχα του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83), που συνίσταται σε οδοιπορικά έξοδα, έξοδα διαμονής και ημερήσια αποζημίωση, καθορίζεται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών και βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 15:47 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΥΚΗΣ

  Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων
  Εξαίρεση για τις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής και επέκτασης ξενοδοχειακής μονάδας της απαίτησης για υποβολή άδεια λειτουργίας εν ισχύ. Να μπορεί δηλαδή να υποβάλλεται αίτημα με σήμα λειτουργίας το οποίο δεν είναι σε ισχύ αλλά θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
  Εισαγωγή προτεινόμενης τροποποίησης Άρθρο 2 υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια περίπτωση ζα έως ζγ:
  Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης ή ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους μέχρι πέντε (5) έτη κατ΄ ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους ήταν τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*).

  Εισαγωγή προτεινόμενης τροποποίησης Άρθρο 2 υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια περίπτωση ζε:
  Ζε. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά στη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισινών και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης, με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.
  Να δίνεται η δυνατότητα σε υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες τριών αστέρων και άνω, να δημιουργούν συμπληρωματικές εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από την περίοδο που έχει περάσει από την έναρξη λειτουργίας τους ή από την ολοκλήρωση άλλου επενδυτικού σχεδίου. Να επιτρέπεται η δημιουργία νέων χρήσεων επί κοινόχρηστών χώρων ή την δημιουργία νέων χώρων προκειμένου να διαφοροποιείται το τουριστικό προϊόν της μονάδας.

  Στο εδάφιο στ. Οι ακόλουθοι τομείς και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της «Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1086/2009, ήτοι: 68 – Διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που αναφέρονται σε ειδικές μορφές τουρισμού.
  Με την διαφοροποίηση αυτοί θα πετυχαίνεται η επιλεξιμότητα των ειδικών μορφών τουρισμού που σήμερα είναι στα σχέδια που εξαιρεί ο επενδυτικός νόμος.

 • Tα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προσπάθειες της εκάστοτε Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να διαμορφώσει ένα ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο και να τονώσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Προσπάθειες τελικά αναποτελεσματικές λόγω αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού, αλλά και του τραπεζικού συστήματος να ανταποκριθούν στην τόνωση της ανάπτυξης. Έτσι, σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, από την ψήφιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 3908/2011, υπάρχει η ανάγκη αναθεώρησης ή και πλήρους τροποποίησής του, γεγονός που δεν συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων.

  Καταρχήν, βασική προϋπόθεση για την διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι η δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού συστήματος και ενός εξίσου σταθερού επενδυτικού πλαισίου. Ο κατακερματισμός των φορέων, υπηρεσιών και γραφείων που διαχειρίζονται τα επενδυτικά προγράμματα και ειδικά αυτά που μπορούν να χαρακτηριστούν ως στρατηγικού χαρακτήρα, είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τη δημιουργία ολοένα και περισσότερων φορέων, υπηρεσιών, εταιρειών και σχημάτων για τη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού Νόμου κλπ (βλέπε Γεν. Γραμματεία ΕΣΠΑ, Γεν. Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης, Υπουργείο Γεωργίας, ΓΓΕΤ, ΚΑΠΕ, ΔΙΣΑ Περιφερειών, Μητρώα Ανεξάρτητων Αξιολογητών και Ελεγκτών, ΕΦΕΠΑΕ, Invest in Greece, Διαχειριστικές, ΜΟΔ, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Ψηφιακές Ενισχύσεις, παλαιότερα ΕΟΜΜΕΧ κλπ). Αν λάβουμε υπόψη μας και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην έναρξη, εξέλιξη και ολοκλήρωση μιας επένδυσης, (ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειες, Δήμους, Πολεοδομίες, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Δασαρχεία, Πυροσβεστική υπηρεσία, ΕΟΤ, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Επιμελητήρια, Τραπεζικά Ιδρύματα κλπ) θα συνθέσουμε το πολυδαίδαλο σύστημα του ελληνικού κράτους (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) που το μόνο που καταφέρνει με τη λειτουργία του είναι η ανάσχεση των επενδύσεων και η διαμόρφωση ενός εχθρικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για όλες τις επενδύσεις, είτε αυτές είναι στρατηγικού χαρακτήρα, είτε μη στρατηγικού.

  Επιθυμούμε να εκφράσουμε τη διαφωνία μας στη διάκριση στρατηγικών και μη επενδύσεων χωρίς τη θέσπιση κατάλληλων κριτηρίων που να την αιτιολογούν.

  Προϋπόθεση για την αναστροφή του κλίματος είναι η δημιουργία μιας Κεντρικής Υπηρεσίας Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των επενδυτικών σχεδίων. Η Υπηρεσία οφείλει να έχει κεντρική και περιφερειακή οργάνωση διαθέτοντας γραφείο σε κάθε Περιφέρεια της χώρας και ειδικά κοντά ή εντός των θεσμοθετημένων ΒΕΠΕ για την αξιολόγηση, διαχείριση, έλεγχο όλων επενδυτικών σχεδίων.

  Για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός και η αναγκαία περιφερειακή της οργάνωση, η Υπηρεσία οφείλει να είναι στελεχωμένη με ικανό αριθμό υπαλλήλων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο, όπως αυτό περιγράφεται από τα πτυχία τους και τα επαγγελματικά τους προσόντα να καλύπτει όσο το δυνατόν ευρύτερα τις ανάγκες του εγχειρήματος. Απορίας άξιο είναι η παράλειψη σημαντικότατων ειδικοτήτων για τη λειτουργία της προτεινόμενης εκ του Ν/Σ Υπηρεσίας με επαρκή επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία (Χημικούς Μηχανικούς, Μεταλλειολόγους Μηχανικούς, Ναυπηγούς Μηχανικούς, Γεωπόνους, Γεωλόγους κ.α.). Η Γενική Δ/νση της Υπηρεσίας οφείλει να στελεχώνεται από κατάλληλα έμπειρα στελέχη της αγοράς τα οποία θα προσλαμβάνονται με 5 ετή σύμβαση έργου με δικαίωμα 3 ετούς ανανέωσης και τα οποία πρέπει να αξιολογούνται ετήσια για το έργο τους και την επίτευξη των στόχων, που θα τους τίθενται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

  Η κατάθεση επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο, μπορεί και οφείλει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους οφείλει να ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης.

  Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει το Μητρώο Ανεξάρτητων Αξιολογητών και το Μητρώο Ανεξάρτητων Ελεγκτών τα οποία δημιουργήθηκαν προσφάτως βάσει του Ν. 3908/2011, να ενισχυθούν περαιτέρω (κατάρτιση, στελέχωση με περισσότερα άτομα, συνεχείς ανανέωση) και να λειτουργήσουν αξιοκρατικά. Αντ’ αυτού παρατηρούμε ότι επιχειρείται επαναφορά σε καθεστώς στο οποίο καρποφόρησαν φαινόμενα διαφθοράς και μονοπώλησης των επενδύσεων.

  Σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης σε περισσότερες από 2 υποθέσεις να γίνεται αυτόματη διαγραφή των αξιολογητών και των ελεγκτών από το μητρώο. Οι αμοιβές τους να προέρχονται εξ ολοκλήρου από τα παράβολα που κατατίθενται από τον φορέα της επένδυσης στον λογαριασμό του Υπουργείου, τα οποία οφείλουν να εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες αξιολόγησης και ελέγχων. Επίσης, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των οργάνων ελέγχων πρέπει να επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον φορέα της επένδυσης. Η αμοιβή των οργάνων ελέγχων και των αξιολογητών να καταβάλλεται άμεσα με την κατάθεση της έκθεσης ελέγχου ή της έκθεσης αξιολόγησης και να διαμορφώνεται βάσει της μέσης τιμής της αγοράς για την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών.

  Βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται ως πρωτεύοντα κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων θα πρέπει να είναι:
  – Η υποκατάσταση των εισαγωγών.
  – Η εξωστρέφεια και η δυνατότητα εξαγωγών.
  – Η προσέλκυση συναλλάγματος – ξένων κεφαλαίων.
  – Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  – Η προστασία του περιβάλλοντος (αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα).
  – Η τεχνολογική στάθμιση των επενδυτικών σχεδίων έτσι ώστε να πριμοδοτούνται επενδύσεις που αφορούν τεχνολογικές καινοτομίες και σύγχρονες μεθόδους παραγωγής.
  – Η αξιοποίηση των ΒΕΠΕ και ενίσχυσή τους στα πρότυπα του εξωτερικού έτσι ώστε να διαθέτουν το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων.
  – Οι συνέργειες με εγχώριους ερευνητικούς φορείς για αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας.

  Η υποβολή θετικής γνωμοδότησης – έγκρισης δανείου από τραπεζικό ίδρυμα δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική για την υπαγωγή μιας επένδυσης στα χρηματοδοτικά προγράμματα.
  Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής να γίνεται:
  Α) Με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
  Β) Με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών ή ταμειακών διαθέσιμων που προκύπτουν από αποτελέσματα τριμήνου.
  Γ) Με δέσμευση ρευστοποίησης παγίων χωρίς δυνατότητα μεταβολής μετά την υπαγωγή στα χρηματοδοτικά προγράμματα.

  Βασικό στοιχείο όλων των προγραμμάτων, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, πρέπει να είναι η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση όλων των επενδυτικών προγραμμάτων. Αυτό είναι δυνατό να γίνει μόνο με την δυνατότατα εκταμίευσης του 100% του εγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από οποιαδήποτε ίδρυμα ή φορέα έχει τη δυνατότητα και τη φερεγγυότητα τέτοιου είδους εγγυήσεων (πέραν δηλ. των τραπεζών) για όλα τα επενδυτικά προγράμματα και όχι περιοριστικά μόνο για τον Ν. 3299/2004. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή πρέπει να σταθεί και το ΕΤΕΑΝ το οποίο οφείλει να ενισχυθεί με περαιτέρω κεφάλαια για να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ένας κρατικός φορέας εγγυήσεων και πιστώσεων, μοχλός σταθερότητας και ανάπτυξης για τη χώρα.

  Οι εκταμιεύσεις της επιχορήγησης, εφόσον επιλεγεί η χρηματοδοτική, να είναι δυνατή με τους ως εξής τρόπους:
  Α) 100% καταβολή της επιχορήγησης με την απόφαση υπαγωγής της επένδυσης και την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%.
  Β) Ποσοστό ίσο με 25% χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, με την υποβολή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των στοιχείων της επένδυσης (τιμολόγια, εξοφλήσεις, συμφωνητικά κλπ) και χωρίς την ανάγκη διεξαγωγής επιτόπιου ελέγχου. Το επόμενο 25% της επιχορήγησης με την υλοποίηση και πιστοποίηση – έλεγχο του 50% του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και την πιστοποίηση καταβολής του 50% της ιδίας συμμετοχής. Αντίστοιχη διαδικασία να προβλέπεται για την υλοποίηση του 75% του έργου (υποβολή στοιχείων ηλεκτρονικά για εκταμίευση της επόμενης δόσης) και του 100% του έργου (πιστοποίηση ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας).

  Σε περίπτωση που επιλεγεί η ενίσχυση με φορολογικά κίνητρα, να είναι δυνατή η ενίσχυση να δίνεται τουλάχιστον εντός 2 ετών από την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας. Επίσης προτείνουμε τα επιλέξιμα πάγια, κατά την υπαγωγή της επένδυσης, να απαλλάσσονται ΦΠΑ.
  Οι ενδιάμεσοι επιτόπιοι έλεγχοι από μέλη του Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών πρέπει να γίνεται εντός μηνός από την γνωστοποίηση του ορισμού τους. Η κατάθεση της έκθεσης ελέγχου θα πρέπει να κατατίθεται εντός 15 ημερών από την κατάθεση εκ μέρους του φορέα της επένδυσης όλων των δικαιολογητικών και εγγράφων που ζητήθηκαν εγγράφως από το ΚΟΕ.

  Η σύσταση Οργάνων Επανελέγχων των επενδύσεων από μικτό κλιμάκιο (ΣΔΟΕ, Υπουργείου Ανάπτυξης, ΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο, Όργανα της ΕΕ) μετά την πάροδο έως και 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης, οφείλει άμεσα να τεθεί σε ισχύ.

  Σε περίπτωση υιοθέτησης περιβαλλοντικών πρακτικών που προχωρούν πέραν των υποχρεώσεων της νομοθεσίας, για την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, τη συμπαραγωγή ενέργειας ή την χρήση ανανεώσιμων πηγών (αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας), για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση ουσιών από απόβλητα, οι εξοπλισμοί, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι μελέτες να ενισχύονται σε ποσοστό μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες δαπάνες της επένδυσης (σε κάθε περίπτωση ο Μ.Ο. του ποσοστού της επιχορήγησης να μην υπερβαίνει τα ποσοστά που έχουν προβλεφθεί από τον Ν. 3908/2011) έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα στην περιβαλλοντική βελτίωση των επιχειρήσεων και την εξοικονόμηση πόρων άρα και τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.

  Τέλος, θεωρούμε απαραίτητη την ενίσχυση επενδύσεων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομικής δραστηριότητας σε ποσοστό 60% των συνολικών χρηματοδοτήσεων που δίνονται ετησίως από όλα τα προγράμματα.

 • Προτείνεται η προσθήκη στη παράγραφο 2, του άρθρου 1, της απόφασης υπ’αριθμόν 17297, της 19/4/2011, περί εξειδίκευσης των ενισχυόμενων δαπανών, και συγκεκριμένα στη κατηγορία «άυλα περουσιακά στοιχεία», να προστεθούν δαπάνες όπως υπεργολαβίες για έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, δαπάνες υπηρεσιών cloud computing, δαπάνες ποιοτικού ελέγχου και τεχνικών δοκιμών, δαπάνες μεταφοράς γνωσιακής εμπειρίας και coaching, δαπάνες λοιπών υπηρεσιών outsourcing προς τρίτους,κ.α.

  Ο λόγος της αναγκαίας προσθήκης έγκειται στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες προέκυψαν λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης το τελευταίο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε πλήθος επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται κυρίως σε αγορές του εξωτερικού.

 • Προσθήκη άρθρου στο Νόμο 3908/2011 για τις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας σε τομείς προτεραιότητας της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία

  Επενδύσεις στην καινοτομία και στη βιομηχανία έντασης γνώσης
  Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και η σύνδεση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριο παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Υποστηρίζονται δράσεις μετατροπής της γνώσης σε καινοτομικά προϊόντα, η μεταφορά τεχνολογίας -τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιστημονικής γνώσης και αγοράς.

  Α. Ως προς το χαρακτήρα κινήτρων
  Οι επενδύσεις στη βιομηχανία που βασίζεται σε δραστηριότητες έντασης γνώσης και στην καινοτομία (π.χ. οι τομείς υψηλής τεχνολογίας, ΤΠΕ, βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία, μικροηλεκτρονική, ενέργεια, περιβάλλον) απαιτούν μεγάλα κεφάλαια για έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, εξειδικευμένο και ακριβό προσωπικό, και ακριβές υποδομές. Το ουσιαστικό κίνητρο για την πραγματοποίηση της επένδυσης θα πρέπει να είναι η επιχορήγηση για επιχειρηματική ανάπτυξη και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων (και όχι μόνο η φορολογική απαλλαγή).

  Β. Ως προς το ποσοστό επιδότησης
  Δεδομένου ότι τόσο οι εταιρίες όσο και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό βρίσκονται σε νομούς που είναι εγκατεστημένα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, το ποσοστό επιχορήγησης να είναι το μέγιστο που προβλέπει ο Επενδυτικός Νόμος.

  Γ. Ως προς τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που θα πρέπει να υποστηριχθούν με δράσεις υποστήριξης της καινοτομίας
  Οι επιχειρήσεις που θα υποστηριχθούν θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά
  • Να βασίζονται στη γνώση, να αξιοποιούν προϊόντα έρευνας και να διαθέτουν εξειδίκευση σε καινοτομικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας
  • Να αναπτύσσουν τεχνολογικά καινοτόμα προϊόντα ( που αυξάνουν τον κύκλο εργασιών ή/ και ποσοστά κερδών επί των δικαιωμάτων χρήσης τους)
  • Να χρησιμοποιούν/ενσωματώνουν καινοτόμες τεχνολογίες/ καινοτόμες παραγωγικές διεργασίες
  • Να εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο, σημαντικές εξαγωγές και διείσδυση στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά
  • Να κατοχυρώνουν την Διανοητική ιδιοκτησία τους και γενικότερα να αξιοποιούν την παραγόμενη γνώση
  • Να επενδύουν σημαντικό ποσοστό των εσόδων τους σε Ε&Α
  • Να επιδεικνύουν συστηματική συνεργασία με φορείς παραγωγής γνώσης (φορείς ΕΤΑΚ)

  Τα παραπάνω θα πρέπει να τεκμηριώνονται με μετρήσιμους δείκτες όπως:
  • Ποσοστό επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη
  • Ποσοστό προσωπικού απασχολούμενο σε Ε&Α / με εξειδίκευση / με μεταπτυχιακό/ διδακτορικό τίτλο
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  • Αριθμός νέων προϊόντων /χρόνο
  • Εξαγωγές
  • Διεθνές πελατολόγιο
  • Διεθνείς ακαδημαϊκοί/ερευνητικοί συνεργάτες

  Γ. Ως προς τους τομείς προτεραιότητας
  Προτεραιότητα θα πρέπει να έχουν οι τομείς που εμφανίζουν σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, θεωρούνται τομείς προτεραιότητας της ΕΕ και βασίζονται στη γνώση, διαθέτουν εξειδίκευση σε καινοτομικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως:
  • Υγεία και Βιοϊατρική
  • Προηγμένες τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και υπηρεσίες έντασης γνώσης
  • Φωτονική
  • Νανοτεχνολογίες
  • Ενέργεια και Περιβάλλον

  Δ. Ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις άυλες δαπάνες που αποτελούν τις σημαντικότερες επενδύσεις στην επιχειρηματική ανάπτυξη των καινοτόμων εταιρειών. Στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνονται:
  • Έξοδα ανάπτυξης πρωτοτύπων / νέων προϊόντων
  • Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξειδικευμένες μελέτες αγοράς
  • Έξοδα κατοχύρωσης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας
  • Έξοδα πιστοποίησης
  • Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
  • Επαγγελματική εκπαίδευση (γενική και ειδική)
  • Εξοπλισμός, λογισμικό
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας και υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας
  • Έξοδα υπεργολαβίας για εξειδικευμένες εργασίες

  Ε. Ως προς την αξιολόγηση, αυτή θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης, όπως:

  • Αύξηση κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων
  • Αύξηση εξωστρέφειας
  • Αύξηση των πωλήσεων, εξαγωγών προϊόντων/ υπηρεσιών νέων για την αγορά
  • Αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα στις επιχειρήσεις
  • Αύξηση θέσεων εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού (κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών)
  • Αύξηση αριθμού διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
  • Αύξηση πιστοποιήσεων ποιότητας
  • Αύξηση συμμετοχής σε εκθέσεις, δράσεις δημοσιότητας
  • Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 14:28 | Σοφία Ξενάκη

  Στο παρόντα νόμο πρέπει να γίνει η ακόλουθη νομοτεχνική αποκατάσταση, που αφορά το θέμα της σώρευσης των κρατικών ενισχύσεων:

  Με το άρθρο 3 παρ. 4 του νόμου 3752/09 τροποποιήθηκε το άρθρο 5 παρ. 1 περ. γ’ του 3299/04, η οποία προέβλεπε πριν την τροποποίηση ότι «γ. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά για μια πενταετία το όριο των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ για επενδύσεις που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία».

  Η σημερινή διατύπωση της περίπτωσης γ’, μετά την ως άνω τροποποίηση, έχει ως ακολούθως:
  «γ. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις των επενδυτικών νόμων, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6.8.2008, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία και υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 περίπτωση βνί του άρθρου 3 των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής».

  Η τροποποίηση επέφερε ένα νέο ανώτατο όριο επιχορήγησης ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και είκοσι εκατομμυρίων σωρευτικά για επενδυτικά σχέδια ίδιου αντικειμένου εντός της ίδιας περιφέρειας από την ίδια επιχείρηση.

  Προκειμένου να διευκρινιστεί ότι η νέα ρύθμιση δεν καταλαμβάνει επενδυτικά σχέδια των οποίων οι αποφάσεις υπαγωγής δημοσιεύτηκαν μεν μετά την δημοσίευση του ν. 3752/09, ωστόσο η εξέτασή τους ή/και η υποβολή των αιτημάτων τους πραγματοποιήθηκε πριν την δημοσίευση του ν. 3752/09, δηλαδή με το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς (δηλαδή με το προϊσχύσαν όριο επιχορήγησης των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ), προτείνεται η προσθήκη νέου εδαφίου iii στην παράγραφο 4 εδάφιο α του άρθρου 3 του ν. 3752/2009 ως ακολούθως:
  «iii. Οι ρυθμίσεις της υποπερίπτωσης i δεν καταλαμβάνουν τα επενδυτικά σχέδια τα οποία υποβλήθηκαν προς ένταξη στον καθεστώς επιχορήγησης του ν. 3299/04 πριν την δημοσίευση του παρόντος νόμου».

  Με τιμή,

  Σοφία Ξενάκη
  Δικηγόρος Αθηνών
  LL.M Αστικού Δικαίου
  Δικηγορικό Γραφείο
  Σοφίας Ξενάκη
  &
  Συνεργατών
  Μαυροματαίων 9 Αθήνα 10682
  Τηλ.: 210 8816538, 6944 777733
  Fax: 210 8816532
  E-mail: sofia.xenaki@gmail.com

 • Τροποποίηση των παραγράφων γ και δ της υπουργικής απόφασης υπ’αριθμόν 10852, της 7/3/2012, περί καθορισμού επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων της Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
  Στις συγκεκριμένες παραγράφους να προστεθούν οι κωδικοί δραστηριότητας των τομέων προτεραιότητας της ΕΕ για την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας (τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της βιοτεχνολογίας, της μικροηλεκτρονικής, της διαστημικής τεχνολογίας, νανοτεχνολογίας, καθώς και λοιπών δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας).

 • Κοινή τοποθέτηση των 5 ενώσεων καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές), ΕΝΕΒΗ (Μικροηλεκτρονικής), HBio (Βιο-Ιατρικής Τεχνολογίας) ΕΒΙΔΙΤΕ (Αεροδιαστημικής) και ΕΕΝΕ (Νεοφυών επιχειρήσεων -Startups).

  Σήμερα, η Ελληνική Οικονομία, εξαιτίας του νέου διαμορφωμένου παγκόσμιου περιβάλλοντος βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σταυροδρόμι. Η ενίσχυση των καινοτομικών και εξωστρεφών επενδύσεων θα κρίνει όσο ποτέ άλλοτε την αναπτυξιακή πορεία της χώρας στην κρίσιμη αυτή περίοδο, αποτελώντας ένα κύριο εργαλείο εξόδου από τη δυσμενή οικονομική συγκυρία.

  Ταυτόχρονα, η χώρα μας παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης σε συγκεκριμένους τομείς, με επιχειρήσεις που ήδη διακρίνονται παγκοσμίως στους κλάδους εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας, βιο-ιατρικής τεχνολογίας, μικρο-ηλεκτρονικής, αλλά και σε τομείς όπου η Ελλάδα διακρίνεται για ιστορικούς και γεωμορφολογικούς λόγους, όπως: ειδικών μορφών τουρισμού, αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μεσογειακής διατροφής, βιολογικών προϊόντων κ.α.

  Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των κλάδων είναι η ανάγκη για επενδύσεις σε τεχνογνωσία, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνουν οι μελέτες διεθνών οργανισμών, οι επιδόσεις των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών εξαγωγικών χωρών, καθώς και οι διεθνώς παρατηρούμενη στροφή τόσο νέων όσο και παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας προηγμένων βιομηχανικών χωρών σε τομείς υπηρεσιών ή προϊόντων ή δραστηριοτήτων εντάσεων γνώσης.

  Το κύριο ζητούμενο της ελληνικής κοινωνίας είναι πλέον ο συντονισμός των δράσεων, πρωτοβουλιών και εμπλεκόμενων φορέων με γνώμονα τη στροφή του παραγωγικού ιστού της χώρας σε κοινωνία παραγωγής εντάσεως γνώσης, με στόχο την ανασυγκρότηση και τη μετέπειτα ανάδειξή της στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό οικονομικό γίγνεσθαι.

  Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προοπτική, μπορεί να προσφέρει η βελτίωση του Επενδυτικού Νόμου, ο οποίος πέρα της ενίσχυσης παραδοσιακών επενδύσεων (κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός κ.ά.), θα πρέπει να δώσει έμφαση στην ενίσχυση των επενδύσεων έντασης γνώσης και λοιπών άυλων ενεργειών, με στόχο τη μεταστροφή των επιχειρήσεων από επιχειρήσεις εντάσεως πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, σε επιχειρήσεις ικανές να παρέχουν νέα ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες.

  Σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω, είναι η σύνδεση του βελτιωμένου Επενδυτικού νόμου με τα ταμεία χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιπρόσθετους κανονισμούς χρηματοδότησης, όπως π.χ. του κανονισμού Έρευνας και Τεχνολογίας ή του κανονισμού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να μπορούν να ενισχύονται σημαντικές άυλες δαπάνες οι οποίες ήταν μη επιλέξιμες για χρηματοδότηση έως σήμερα.

  Προτάσεις:

  Οι προτάσεις μας για τη βελτίωση του Επενδυτικού Νόμου εστιάζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  1. Διεύρυνση των επιλέξιμων προς επιχορήγηση δαπανών.

  Σε όλες τις παραπάνω προτάσεις, η ενίσχυση των επιλέξιμων δαπανών εκτός των συμβατικών (κτίρια, εξοπλισμός) και αυτών που ήδη ισχύουν θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι ακόλουθες:

  – Διεύρυνση των δαπανών που σχετίζονται με τον εξωστρεφή προσανατολισμό των επιχειρήσεων, όπως: συμμετοχή σε εκθέσεις σε χώρες του εξωτερικού, δημιουργία ή ενίσχυση δικτύων διανομής στις διεθνείς αγορές, δικτύωση μέσω δημιουργίας ειδικών συναντήσεων ή εταιρικών γεγονότων, ειδικών καταχωρήσεων, δημιουργία διαφημιστικών προγραμμάτων στα δικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικότερα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προαναφερθέντα δύνανται να επιτευχθούν, μέσω ειδικής εξαίρεσης για την Ελλάδα, κατά τη παρούσα χρονική στιγμή επαναπροσδιορισμού του ΕΣΠΑ, ώστε να επωφεληθεί πλήθος Ελληνικών επιχειρήσεων που αγωνίζονται να αυξήσουν την εξωστρέφειά τους.
  – Δυνατότητα ενίσχυσης προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες ερευνών αγοράς, κατοχυρώσεις δικαιωμάτων, δημιουργία εμπορικών συμφωνιών διάθεσης και υποστήριξης, προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες των τοπικών αγορών, λοιπές μελέτες που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των εταιρειών, κ.ά.), για την προώθηση των συγκεκριμένων προϊόντων/υπηρεσιών, σε αγορές του εξωτερικού, καθώς και των δαπανών εκπόνησης επενδυτικών σχεδίων και αμοιβές συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό δράσεων.
  – Δυνατότητα ενίσχυσης δαπανών για μετάδοση γνωστικής εμπειρίας και την παροχή τεχνογνωσίας και επίβλεψης, από ειδικούς (του ίδιου ή όμορων κλάδων), με στόχο τη βελτίωση του ενδο-επιχειρησιακού περιβάλλοντος και την βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων.

  Οι συγκεκριμένες δαπάνες που συνήθως χαρακτηρίζονται άυλες θα μπορούσαν να αποτελούν και το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων, ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γεγονός που δεν αντιτίθεται στον απαλλακτικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  2. Τροποποίηση του ειδικού καθεστώτος συνέργειας και δικτύωσης του επενδυτικού νόμου.

  Κρίνεται επιτακτική και αναγκαία για τα μέλη των συνδέσμων μας, η τροποποίηση της υφιστάμενης δράσης και δικτύωσης, όπως παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο απόφασης της παρούσας, με στόχο τη δημιουργία πιο ευέλικτων και αποτελεσματικότερων σχηματισμών πραγματικής δικτύωσης και συνέργειας, κυρίως σε άυλες επενδυτικές δαπάνες και ενέργειες διάχυσης, για την βέλτιστη ενίσχυση και επέκταση του οικοσυστήματος των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην χώρα μας.

  3. Λοιπές προτεινόμενες τροποποιήσεις

  1. Η υποβολή προτάσεων για την υπαγωγή επενδύσεων, στις διατάξεις ενίσχυσης του νόμου να είναι εφικτή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο δύο φορές το έτος, όπως ισχύει σήμερα.

  2. Άμεσα, θα πρέπει να υπογραφούν και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που θα αποσαφηνίζουν και θα ενεργοποιούν την υποβολή αιτημάτων από τους επενδυτές, ώστε να επισπευσθεί η ενεργοποίηση του νέου Επενδυτικού πλαισίου, ειδάλλως ο νόμος καθίσταται ανενεργός για σημαντικό χρονικό διάστημα με δυσμενείς επιπτώσεις για τους υποψήφιους επενδυτές και την χώρα.

  3. Σε σχέση με το κριτήριο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, οι σύνδεσμοί μας προτείνουν να τροποποιηθεί και να ισχύει εναλλακτικά η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης άυλων πάγιων (οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική μερίδα των επενδυτικών σχεδίων των εταιρειών μελών μας), από παρελθόντα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών που αποδεικνύουν την ύπαρξη θετικής ρευστότητας. Ο λόγος της συγκεκριμένης πρότασης έγκειται στο γεγονός ότι οι ενδεχόμενες αυξήσεις κεφαλαίου για την υλοποίηση δαπανών που ούτως ή άλλως συνήθως εξοφλούνται προγενέστερα από τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, μειώνουν τους δείκτες απόδοσης ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων, δημιουργώντας θέματα με τους κεφαλαιούχους μετόχους των εταιρειών.

  4. Κατά τη βαθμολογία επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων εταιρειών (άνω των τριών ετών λειτουργίας), να αξιολογείται και το ιστορικό των επενδυτών κατά την υλοποίηση προηγούμενων επενδύσεων στους αναπτυξιακούς νόμους. Προτείνεται η μέγιστη βαθμολογία να είναι 1 βαθμός και να κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των επιτυχημένων ολοκληρωμένων σχεδίων, δηλαδή 0-0,5 βαθμούς για μέχρι και τρία ολοκληρωμένα έργα, ενώ 1 βαθμός για περισσότερων των τριών ολοκληρωμένων έργων.

  5. Μέχρι την έναρξη του νέου Επενδυτικού Νόμου, να μην ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής προτάσεων στον υφιστάμενο επενδυτικό νόμο.

  6. Σε σχέση με το ύψος της ενίσχυσης για δαπάνες έρευνας & ανάπτυξης και εξωστρέφειας, θα πρέπει αυτό να είναι το μέγιστο δυνατό σύμφωνα με τον γενικό απαλλακτικό κανονισμό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη γεωγραφικά κριτήρια.

  7. Να δίδεται η δυνατότητα να υποβάλλονται ενστάσεις κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, στην περίπτωση που υπάρχει περικοπή των εγκεκριμένων σε σχέση με τις προτεινόμενες δαπάνες, και στα επιτυχόντα και επιλέξιμα προς χρηματοδότηση έργα, έτσι ώστε οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα όρια των εγκεκριμένων επενδύσεων.

  4. Βελτιώσεις στη λειτουργία των υπηρεσιών κατά τον έλεγχο της υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδύσεων

  I. Να υπάρξει δομημένος τρόπος ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τα γραφεία εξυπηρέτησης επενδυτών, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή γραπτών ερωτημάτων με αντίστοιχη γραπτή – δεσμευτική απάντηση, εντός δύο εργάσιμων ημερών. Να αναρτώνται στο διαδίκτυο οι συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις, για την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

  II. Κατά την ανακοίνωση της βαθμολογίας να κοινοποιείται και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός, ώστε να υπάρχει δικαίωμα ένστασης και επί της περικοπής δαπανών. Παράλληλα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να αναρτώνται και οι εκθέσεις αξιολόγησης ώστε να είναι τεκμηριωμένες οι ενστάσεις. Επίσης, να δίνεται στους επενδυτές ο απαιτούμενος χρόνος ανταπόκρισης στις σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης.

  III. Να καταργηθεί ο περιορισμός της δυνατότητας της μίας μόνο τροποποίησης κατά την υλοποίηση της εγκεκριμένης επένδυσης, διότι κατά τη περίοδο τριών ετών είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν πολλές αλλαγές στις δράσεις, στο κόστος, στη ποσότητα και στους προμηθευτές των εγκεκριμένων δαπανών, ειδικότερα στο σημερινό ασταθές οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.
  IV. Να προγραμματιστούν κύκλοι εκπαίδευσης των ελεγκτών του Υπουργείου και συναντήσεις εργασίας με τους συλλογικούς φορείς των σχετικών κλάδων, ειδικότερα για τα επενδυτικά σχέδια στα οποία ο κύριος όγκος των δαπανών αφορά στα άυλα πάγια (μισθοδοσία ειδικευμένου προσωπικού, μεταφορά τεχνογνωσίας, απόκτηση εξειδικευμένων εργαλείων λογισμικού, κ.α.), δαπάνες οι οποίες μεταβάλλονται συνεχώς λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.
  V. Οι σχετικοί οδηγοί εφαρμογής, καθώς και οι γενικοί κανόνες αποτίμησης των άυλων δαπανών, να διαμορφωθούν βάσει της διεθνούς εμπειρίας με τη συμμετοχή των επιστημονικών και κλαδικών φορέων.

  Οι συγκεκριμένες προτάσεις έχουν κατατεθεί ανά άρθρο.

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 11:26 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

  Το ανώτατο όριο των ενισχύσεων να δίνεται όχι μόνο σε ΒΕΠΕ, Ζ.ΚΑΙΝ., αλλά και σε όλα τα κτήρια που αργούν εκτός περιοχών, επειδή είναι πολλές χιλιάδες τ.μ. και χρήσιμο είναι να αξιοποιηθούν.

 • Με την επερχόμενη τροποποίηση του επενδυτικού νόμου χρήζουν νομοθετικής ρύθμισης (ή ορθότερα, βελτίωσης) οι παρακάτω δύο συναφείς μεταξύ τους πραγματικές καταστάσεις, που τείνουν να αποθαρρύνουν μεγάλο αριθμό επενδύσεων σε τουριστικά αγροτεμάχια.

  Ι. Ο επενδυτικός νόμος επιτρέπει, και ορθώς, την πραγματοποίηση τουριστικών επενδύσεων σε μισθωμένα ακίνητα, αρκεί η μίσθωση να έχει περιβληθεί συμβολαιογραφικό τύπο και να έχει ελάχιστη διάρκεια 16 έτη.

  Στην Ελλάδα η δυνατότητα αυτή αξιοποιείται από πολλές επιχειρήσεις, διότι ενώ το κόστος αγοράς γης (ιδίως παραθαλάσσιας) είναι υψηλό, η μισθωτική αξία της ίδιας γης είναι πολύ χαμηλή.

  Υποτιθέσθω ότι οικόπεδο κυριότητας του Α (εκμισθωτής), εκμσθώνεται για τριάντα έτη σε ξενοδοχειακή εταιρεία Β (μισθώτρια), προκειμένου η τελευταία να ανεγείρει επ’ αυτού ξενοδοχείο, το οποίο και θα διαχειριστεί / εκμεταλλευτεί καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Στην έναρξη της μίσθωσης ο Α παραδίδει οικόπεδο, ενώ στη λήξη της μίσθωσης θα παραλάβει ξενοδοχείο (οικόπεδα με κτίσματα).

  Υποτιθέσθω ότι το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ, και η επένδυση της Β ανέρχεται σε δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ.

  Η παραπάνω συναλλαγή, όπως προειπώθηκε, είναι αρκετά συχνή και συντείνει στην πραγματοποίηση πολλών επενδύσεων, που άλλως (λόγω του ακριβού κόστους γης ή/και της δυσκολίας εκταμίευσης κεφαλαίων για την αγορά της) δεν θα πραγματοποιούνταν.

  Με την υπάρχουσα νομοθεσία (ν. 2238/94 άρθρο 21), ο Α φορολογείται όχι μόνο για την ετήσια πρόσοδο (από μισθώματα) ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (φόρος 20% + 3% x 50.000), αλλά καταβάλλει και επιπλέον φόρο εισοδήματος για την απόκτηση του κτηρίου που ανεγέρθηκε, αφού του αναγνωρίζεται τεκμαρτή απόκτηση εισοδήματος ίσου με την αξία του κτηρίου. Το τεκμαρτό αυτό εισόδημα ευρίσκεται ετησίως από τη διαίρεση του book value (αξίας κτηρίων) του ακινήτου διά τα έτη της μίσθωσης.
  Σημειωτέον ότι α) το εισόδημα αυτό είναι τεκμαρτό και ο Α ουδέποτε το εισπράττει
  β) το κόστος κτήσης (στο παράδειγμά μας 15 εκ ευρώ) το έχει εγγράψει στα βιβλία της η εταιρεία Β, η οποία και επιχορηγείται επί αυτού

  Επειδή στον Α δεν αναγνωρίζεται φορολογικά το δικαίωμα να αποσβένει την αξία του κτηρίου (και ορθώς, αφού το δικαίωμα αυτό ανήκει στον μισθωτή, ο οποίος καταβάλλει τις δαπάνες ανέγερσης), οι εν λόγω εκμισθώσεις καθίστανται πλέον παντελώς ασύμφορες, αφού στο παραπάνω παράδειγμα ο Α καλείται να πληρώσει φόρο εισοδήματος συνολικού ύψους 117.000 ευρώ, ως ακολούθως:
  23% x 50.000 = 11.500 €
  20% x (15.000.000 / 30) = 100.000 €

  Καθίσταται σαφές ότι η ισχύουσα φορολογική αντιμετώπιση των εν λόγω περιπτώσεων είναι
  – παράλογη, διότι α) ο Α καλείται να πληρώσει φόρο 111.500 €, ενώ η πραγματική του πρόσοδος από το ακίνητο είναι μόλις 50.000 € β) ο Α φορολογείται κάθε χρόνο για κάτι που θα περιέλθει στην εξουσία διάθεσή του, μετά από 30 έτη γ) η λογιστική αξία του ακινήτου μετά από 30 έτη προφανώς δεν μπορεί να ισούται με την αρχική αξία κτήσης (book value) των κτηρίων
  – αντιεπενδυτική, διότι κανείς δεν θα μισθώνει τα αγροτεμάχιά του σε ξενοδόχους, αφού η φορολογική του επιβάρυνση καθιστά την συναλλαγή αυτή ασύμφωρη για τον ιδιοκτήτη. Έτσι είναι βέβαιο ότι πολλές επενδύσεις, οι οποίες βασίζονται στο επιχειρηματικό μοντέλο της μακροχρόνιας μίσθωσης της γης και ανέγερσης κτηρίων επί αυτής (μοντέλο καθόλα υγιές, το οποίο είναι πολύ σύνηθες και στο εξωτερικό) δεν θα πραγματοποιηθούν.

  Για τους παραπάνω λόγους αυτούς, αντί να λογίζεται ετησίως ως τεκμαρτό εισόδημα του εκμισθωτή η λογιστική αξία του ακινήτου δια τα έτη της μίσθωσης, προτείνεται η ακόλουθη φορολογική αντιμετώπιση του εκμισθωτή:

  Φορολόγηση της πραγματικής προσόδου (μίσθωμα) κατά τα ισχύοντα (με 20%+3%) και επιπλέον, κατά την λήξη της μίσθωσης, οπότε το ακίνητο επανέρχεται στην κατοχή του ιδιοκτήτη, επιπρόσθετη φορολόγηση του ιδιοκτήτη ως εξής:
  είτε να επιβάλλεται επιπλέον φόρος ίσος με το φόρο μεταβίβασης από χαριστική αιτία επί της αντικειμενικής αξίας που θα έχει το κτήριο κατά την παράδοσή του
  είτε να επιβάλλεται ως τεκμαρτό εισόδημα η αναπόσβεστη αξία του μεταβιβαζομένου ακινήτου (ή η αντικειμενική).

  Συνεπώς προτείνεται η ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 21 παραγρ 1 περ β’ του ν. 2238/1994 (ΚΦΕ)

  ΙΙ. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ο ΦΜΑΠ ανέρχεται σε 0,33‰, όταν το ακίνητο ιδιοχρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη. Σε διαφορετική περίπωση, όταν δηλαδή το ακίνητο εκμισθώνεται σε τρίτον, ο ΦΜΑΠ που επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη ανέρχεται σε 6‰.

  Στο παραπάνω παράδειγμα, υπόχρεος καταβολής του ΦΜΑΠ είναι ο Α.
  Εάν το ξενοδοχείο είχε ανεγείρει ο ίδιος, στο ακίνητό του, θα κατέβαλε ΦΜΑΠ ύψους 0,33‰ επί της αντικειμενικής αξίας.
  Τώρα που έχει εκμισθώσει το αγροτεμάχιο στην εταιρεία Β, θα καταβάλλει ΦΜΑΠ 6‰, ήτοι φόρο 18 φορές μεγαλύτερο, συγκριτικά με την προηγούμενη περίπτωση.

  Σε περιπτώσεις όπως αυτήν, ορθότερη θα ήταν η υποχρέωση καταβολής του ΦΜΑΠ να βαρύνει την Β εταιρεία (δηλαδή τον εκάστοτε μισθωτή, ο οποίος έχει ανεγείρει τα κτίσματα στο γήπεδο του εκμισθωτή), και όχι τον Α (δηλαδή τον εκάστοτε εκμισθωτή – ιδιοκτήτη), με τον χαμηλό συντελεστή του 0,33‰, καθώς εν τοις πράγμασι η εταιρεία Β είναι ορθό να εξομοιώνεται με τον Α, υπο την έννοια ότι ιδιοχρησιμοποιεί τα κτίσματα που η ίδια ανήγειρε.

  Σχετική η ΠΟΛ 1102/25.6.10

  Με τιμή,

  E-Logistiki – Καραδημήτρης Νίκος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 21:26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΠΟΥΛΑΚΗΣ

  Πρόταση τροποποίησης άρθρου 8, παραγράφου 4 Ν.3908/11, ως προς το ελάχιστο ύψος επένδυσης.
  Προτείνεται να μειωθεί το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται για να είναι δυνατή η εφαρμογή των ενισχύσεων ως εξής:
  -Για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις στις 500.000€
  -Για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις στις 250.000€
  -Για τις Μικρές Επιχειρήσεις στις 150.000€
  -Για τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στις 100.000€

  Ειδικά προκειμένου για επενδύσεις για τις οποίες εφαρμόζεται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλάγής, το ελάχιστο ύψος επένδυσης να διαμορφωθεί στο 70% των παραπάνω προτεινόμενων κατά περίπτωση ποσών.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Στις συνθήκες βαθειάς ύφεσης που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα, πολύ λίγες επιχειρήσεις σκέπτονται να προχωρήσουν σε νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Από αυτές όμως τις λίγες που σκέπτονται να προχωρήσουν σε περαιτέρω επενδύσεις, ελάχιστες τελικά αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις και αυτό διότι δεν δικαιούνται ούτε μπορούν να αξιοποιήσουν τις κρατικές ενισχύσεις του Ν.3908/11, δεδομένου ότι τα καθορισθέντα ελάχιστα κατά περίπτωση ποσά επένδυσης είναι πολύ υψηλά για την οικονομική κρίση που διανύουμε και συνεπώς στις περισσότερες περιπτώσεις απαγορευτικά για την εφαρμογή των κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου.
  Είναι φυσικό εξάλλου ότι τώρα πλέον η κάθε επιχείρηση σκέφτεται και δρα πολύ συντηρητικά ιδίως όσον αφορά τις επενδυτικές της πρωτοβουλίες. Ετσι, τα «προ κρίσης» ελάχιστα όρια επένδυσης που είχε καθορίσει ο ν.3908/11, ουδόλως βοηθούν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για την πραγματοποίησης των όποιων μικρότερης κλίμακας επενδυτικών πρωτοβουλιών.

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Μείωση όλων των κατά περίπτωση ορίων μόνο κατά 25-30%, σε συνδυασμό με θέσπιση μιας περαιτέρω «εσωτερικής» αποκλιμάκωσης για κάθε κατηγορία, προκειμένου ειδικά για επενδύσεις (α) επέκτασης και (β) εκσυγχρονισμού (όπως είχε εφαρμοστεί σε παλαιότερο αναπτυξιακό νόμο). Η εναλλακτική αυτή πρόταση είναι μια πιο ρεαλιστική από αναπτυξιακής σκοπιάς προσέγγιση του ζητήματος, αφού για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων (Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές) θα καθορίζεται»μεγαλύτερο» έλάχιστο ποσό για ίδρυση μονάδας, «χαμηλότερο» για επέκταση μονάδας και ακόμα «πιο χαμηλό» για τον εκσυγχρονισμό, όπως είναι και το λογικό.

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 11:46 | POLIS PARK A.E

  Δεδομένου ότι την στιγμή αυτή δεν αρκούν μόνο Μικρές και Μεσαίες επενδύσεις αλλά θα πρέπει να ενθαρυνθούν και μεγαλύτερες θα προτείναμε η υποπαράγραφος θ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.3908/2011 να αναδιατυπωθεί ως εξής «Μελέτες και αμοιβές συμβούλων. Κατ ΄εξαίρεση οι δαπάνες αυτές ενισχύονται για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του Επενδυτικού Σχεδίου»
  Χαράλαμπος Στ. Ησαΐας
  Διευθύνων Σύμβουλος

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 11:30 | POLIS PARK A.E

  Οι σημερινές συνθήκες υπερφόρτωσης των μεγάλων, ιδίως, πόλεων από αυτοκίνητα επιβάλουν την παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε Κλειστούς Χώρους Στάθμευσης εκτός οδού δεδομένου ότι κάθε είδος στάθμευσης επί των οδών στραγγαλίζει την κυκλοφορία και καθιστά την ζωή και την παραγωγική διαδικασία ανυπόφορες και αναποτελεσματικές. Πέραν αυτού όμως έχει αποδειχθεί ότι οι εισπράξεις από την στάθμευση δεν είναι σε θέση να αποσβέσουν το σύνολο των απαιτουμένων κεφαλαίων. Για τον λόγο αυτό όλοι ανεξαιρέτως οι σχετικοί διαγωνισμοί απέβαινα άγονοι μέχρις ότου έγινε αντιληπτό και καθιερώθηκε επιδότηση των Σταθμών Δημόσιας χρήσης με 4080€ ανά θέση και τότε έγιναν αρκετές επενδύσεις στην Αθήνα κυρίως γιατί ΄στην επαρχία με την μικρή χρέωση αποδείχθηκε ανεπαρκές. Κατόπιν αφ΄ενός μεν λόγω αύξησης του κόστους κατασκευής το ποσό της επιδότησης έγινε ανεπαρκές τελείως ακόμη και για την Αθήνα και στην συνέχεια καταργήθηκε τελείως οπότε δεν γίνεται πλέον καμία παρόμοια επένδυση και όλοι οι προκηρυχθέντες διαγωνισμοί βγήκαν άγονοι και θα συνεχίσουν να βγαίνουν ‘οσο δεν προβλέπεται σχετική ανακούφιση. Επιβαρυντικό των ανωτέρω είναι ο ανεπαρκής έλεγχος της παράνομης στάθμευσης που καταδικάζει τις πόλεις να μη μπορούν να αναπνεύσουν. Κατόπιν αυτού θα προτείναμε στο άρθρο 2, παράγραφος 3 περίπτωση δ του Ν. 3908/2011 να προστεθεί το εξής: «εκτός των έργων κλειστών σταθμών δημόσιας χρήσης» όπως ίσχυε στον Ν.3299/2004 καθώς και «επενδυτικών σχεδίων ειδικής εθνικής σημασίας όπως θα καθορίζεται από σχετική υπουργική απόφαση»
  Χαράλαμπος Στ. Ησαΐας
  Διευθύνων Σύμβουλος

 • Πρόταση τροποποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 21:
  Στον όρο Β.Ε.Π.Ε. θα πρέπει να προστεθεί και ο όρος Ε.Π.(Επιχειρηματικά Πάρκα),σύμφωνα με το θεσμοθετημένο χαρακτηρισμό από το Νόμο 3982/2011.

  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ στα ΑΡΘΡΑ 2, 3, του Ν.3908/2011

  Στην περίπτωση – 41 της υποπαραγράφου(στ)της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 3908/2011, όπου αναφέρεται ότι δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων, οι κατασκευές κτιρίων, να προβλεφθεί συγκεκριμένη εξαίρεση ως εξής: «εκτός από την κατασκευή μεγάλων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά εντός περιοχών ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικών Πάρκων..»
  Η υποπαράγραφος θ της παραγράφου 2 του άρθρου 3(Ενισχυόμενες Δαπάνες) του Ν.3908/2011 προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής:
  «θ. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων. Κατ’ εξαίρεση, οι δαπάνες αυτές ενισχύονται για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.»

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 00:14 | Γιώργος Χρυσοχοΐδης

  Προτείνεται να προστεθεί διάταξη ώστε οι ενστάσεις που υποβάλλονται και κυρίως επί του ελέγχου νομιμότητας των περιφερειών να εξετάζονται από το υπουργείο και οπωσδήποτε από υπηρεσία εκτός της συγκεκριμένης περιφέρειας.

 • Προτείνεται να γίνουν οι ακόλουθες προσθήκες στο άρθρο:

  Διατάξεις για την βιομηχανία και τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις:

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3908/11 μπορεί να προστεθεί :
  – Ως επενδυτικά σχέδια σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3908/2011 λογίζονται και όσα αποσκοπούν στην επαναλειτουργία μονάδων, με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, των οποίων η παραγωγική λειτουργία έχει αποδεδειγμένα παύσει πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού.

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Νόμου 3908/11 να προστεθεί η περίπτωση (δ), ως εξής:
  (δ) Για τα επενδυτικά σχέδια που αναφέρονται στο δεύτερο χωρίο της παραγράφου 1 του άρθρου 2, αποτελούν ενισχυόμενες δαπάνες και οι δαπάνες εκσυγχρονισμού των κτιριακών και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και της λειτουργικής αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου και των λοιπών εγκαταστάσεων.

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Νόμου 3908/11 να προστεθεί η περίπτωση (ε), ως εξής:
  (ε). Για μεταλλευτικές επιχειρήσεις ενισχύονται οι δαπάνες:
  • Οι δαπάνες επενδύσεων για προστασία του περιβάλλοντος, περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας και για ανακύκληση του ύδατος.
  • Οι δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκμετάλλευσης, που αφορούν σε δρόμους, στοές, φρέατα, αντλιοστάσια, κύρια έργα αερισμού, κεκλιμένα προσπέλασης, περιχάραξης και έργα διαμόρφωσης επιφανειών προς εκμετάλλευση.
  Αιτιολόγηση προτεινόμενης τροπολογίας:
  Με την προτεινόμενη τροπολογία αποσαφηνίζεται η δυνατότητα παροχής των κινήτρων του νόμου 3908/2011 και για επενδυτικά σχέδια που αφορούν επαναλειτουργία μονάδων οι οποίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις τοπικές οικονομίες, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενώ και η συμβολή τους ιδιαίτερα στην αποκλιμάκωση της ύφεσης και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αναμένεται σημαντική, σηματοδοτώντας την επανεκκίνησή της με την αξιοποίηση καταρχήν, του αργούντος παραγωγικού δυναμικού της χώρας και τη δημιουργία ενός νέου ευνοϊκότερου επενδυτικού κλίματος.
  Με σκοπό την ενίσχυση των μεταλλευτικών επενδύσεων για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, οι οποίες κατά κανόνα έχουν ιδιαίτερα εξαγωγικό προσανατολισμό, πρέπει να ληφθεί υπ όψιν ότι στο συνολικό κόστος των επενδύσεων του κλάδου για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων σημαντική συμμετοχή στο κόστος της αρχικής επένδυσης έχουν οι δαπάνες των έργων προσπέλασης και περιχάραξης των υπό εκμετάλλευση γεωλογικών κοιτασμάτων. Η ενίσχυση των δαπανών αυτών καθιστά τις επενδύσεις αυτές βιώσιμες και διεθνώς ανταγωνιστικές έναντι κυρίως του ανταγωνισμού από την Ασιατική Ήπειρο και την Κίνα.
  Για τους ανωτέρω λόγους στον παλαιό αναπτυξιακό Νόμο 2601/1998 στο Άρθρο 3 παρ.1 εγίνετο ειδική αναφορά στην ενίσχυση των δαπανών αυτών.

 • Προτείνεται η κατάργηση της υπουργικής απόφασης υπ’αριθμό 47718 της 8/11/2011, με την οποία επιφέρει σημαντικό χρηματικό πρόστιμο στις επιχειρήσεις που υλοποίησαν επενδύσεις στον Ν.3299/2004 και πιθανόν και στον Ν.3908/2011 και που δεν έχουν επιτύχει τον στόχο δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης ή και τον στόχο διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης.
  Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη απόφαση δεν μπορεί να καταργηθεί (π.χ. λόγω ευρωπαϊκής νομοθεσίας) τότε προτείνεται να μειωθούν στο ελάχιστο οι χρηματικές ποινές, διότι η ως έχουσα εφαρμογή της, θα οδηγήσει στην παύση λειτουργίας αρκετών επιχειρήσεων.

 • Προτείνεται να τροποποιηθεί η παράγραφος 10, του άρθρου 14, του ν.3908/2011, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διανομής ή κεφαλοποίησης των ποσών της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της απαλλαγής από καταβολή φόρου, έπειτα από την έλευση δεκαετίας από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης.

 • Αναλύοντας τις μελέτες διεθνών οργανισμών, καθώς και τις επιδόσεις ιδιαίτερα ανταγωνιστικών χωρών, παρατηρείται η στροφή τόσο νέων όσο και παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας προηγμένων χωρών σε τομείς υπηρεσιών ή προϊόντων ή δραστηριοτήτων εντάσεων γνώσης.
  Ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού πλέον της ενίσχυσης των συμβατικών επενδύσεων, κρίνεται επιβεβλημένη η ενίσχυση ειδικών μορφών θεματικού τουρισμού, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη χώρα μας
  να επανατοποθετηθεί στη λίστα κατάταξης των χωρών παγκόσμιου προορισμού.
  Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη (προς ενίσχυση στον Ν.3908/2011)νέων κλάδων οικονομικής τουριστικής δραστηριότητας, με τη προσθήκη του ακόλουθου κειμένου στο τέλος της περίπτωσης στ, της παραγράφου 3, του άρθρου 2 του Ν.3908/2011.

  «Εξαιρούνται οι παρακάτω δραστηριότητες:
  – 77.21.10.01 – Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και πηδαλιούχων.
  – 77.21.10.04 – Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων κ.λπ.).
  – 77.21.10.05 – Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων.
  – 77.21.10.07 – Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων, κλπ.).
  – 77.21.10.09 – Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού.
  – 77.34.10.02 – Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα.
  – 85.51.10.03 – Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων
  – 86.10.13 – Νοσοκομειακές υπηρεσίες αποκατάστασης
  – 93.11.10.02 – Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ
  – 93.12.10.01 – Υπηρεσίες οργάνωσης αγώνων ράλι αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
  – 93.21.10.01 – Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κλπ)
  – 93.21.10.02 – Υπηρεσίες λούνα παρκ
  – 93.29.11.02 – Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών
  – 93.21.10.03 – Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής)
  – 93.29.11.06 – Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
  – 93.29.19.07 – Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου
  – 96.04.10.04 – Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών.»

 • Επειδή σημαντικός αριθμός επενδυτικών έργων δύναται να υλοποιηθεί αποκλειστικά σε εκτάσεις που υποχρεωτικά πρέπει να παραχωρηθούν από δήμους και λοιπούς φορείς του ευρύτερου Δημοσίου, εφόσον δεν τίθεται κάποιος περιορισμός από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, προτείνουμε στο άρθρο2, του Ν.3908/2011, παράγραφος3, περίπτωση δ, να προστεθεί ο όρος
  « εκτός των έργων κλειστών σταθμών δημόσιας χρήσης στάθμευσης», όπως ίσχυε στον Ν.3299/2004, καθώς και «επενδυτικών σχεδίων ειδικής εθνικής σημασίας, όπως θα καθορίζεται από σχετική υπουργική απόφαση».

 • Προτείνεται να συμπεριληφθούν στο άρθρο οι κάτωθι τροποποιήσεις στα ΑΡΘΡΑ 2, 3, 8 του Ν.3908/2011:

  Στην περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 2(Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια)του Ν.3908/2011, να προστεθεί ο όρος:
  «εκτός των έργων κλειστών σταθμών δημόσιας χρήσης στάθμευσης», όπως ίσχυε στον Ν.3299/2004, καθώς και «επενδυτικών σχεδίων ειδικής εθνικής σημασίας, όπως θα καθορίζεται από σχετική υπουργική απόφαση».
  Επίσης,στην περίπτωση – 41 της υποπαραγράφου(στ)της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 3908/2011, όπου αναφέρεται ότι δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων, οι κατασκευές κτιρίων, να προβλεφθεί συγκεκριμένη εξαίρεση ως εξής: «εκτός από την κατασκευή μεγάλων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά εντός περιοχών ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικών Πάρκων..»

  Η υποπαράγραφος θ της παραγράφου 2 του άρθρου 3(Ενισχυόμενες Δαπάνες) του Ν.3908/2011 να αντικατασταθεί ως εξής:
  «θ. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων. Κατ’ εξαίρεση, οι δαπάνες αυτές ενισχύονται για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.»

  Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 (Όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων)του Ν.3908/2011, προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής:
  «1.Χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής: Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στον παρόντα νόμο υποβάλλονται οποτεδήποτε, καθ όλη τη διάρκεια του έτους.»

 • Παράγραφος 3
  Στον όρο Β.Ε.Π.Ε. θα πρέπει να προστεθεί και ο όρος Ε.Π. (Επιχειρηματικά Πάρκα) σύμφωνα με το θεσμοθετημένο χαρακτηρισμό από το Νόμο 3982/2011.

  Παράγραφος 4
  Η διάταξη δεν πρέπει να καταργηθεί,για να μην αποθαρρυνθούν κάποιες σχεδιαζόμενες σημαντικές επενδύσεις, ειδικά έργων ΑΠΕ σε νησιά περιφερειών της ηπειρωτικής Ελλάδος.

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 16:47 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

  Διατάξεις που αφορούν στα κριτήρια αξιολόγησης

  Με σκοπό τη βελτίωση της πληρότητας των κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, προτείνεται η υιοθέτηση και ένταξη στο Άρθρο 21 (του Σχεδίου Νόμου) διατάξεων, με τις οποίες θα προβλέπεται :

  α. Η συμπλήρωση των κριτηρίων της § 1δ, του Άρθρου 10, του Ν. 3908/2011 (κριτήρια συμβολής της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη), με την προσθήκη των κατωτέρω υποκριτηρίων :

  (1) Συμβολή της επένδυσης στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τοπικών αναγκών και περιφερειακών προβλημάτων.

  (2) Συμβολή της επένδυσης στην αξιοποίηση τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

  (3) Συμβολή της επένδυσης στην συγκράτηση, σε τοπικό επίπεδο, του πληθυσμού της περιφέρειας και στην απασχόληση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

  β. Η αναδιατύπωση του κριτηρίου της § 1δ(δδ), του Άρθρου 10, του Ν. 3908/2011 (Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα η εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης), με την προσθήκη της φράσης «συνεξεταζομένων των προοπτικών περιορισμού της εκροής συναλλάγματος, με την εξασφάλιση της δυνατότητας παροχής στην Ελλάδα υπηρεσιών, η έλλειψη των οποίων καθιστούσε μέχρι τώρα αναγκαία τη μετάβαση Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό, καθώς επίσης και της εισαγωγής συναλλάγματος, με την παροχή στην Ελλάδα υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που δεν παρέχονται σε γειτονικές χώρες».

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 16:46 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

  Διατάξεις που αφορούν στον περιορισμό του ύψους των δαπανών κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

  α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 [§ 1α(αα)] του επενδυτικού νόμου 3908/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7, του Άρθρου 241, του νόμου 4072/2012, «το ύψος της δαπάνης για την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%».

  β. Η συγκεκριμένη αυτή διάταξη :

  (1) Περιορίζει τουλάχιστον κατά 40%, έως και 70%, την ενίσχυση των πάσης φύσεως κτηριακών δαπανών, σε μία περίοδο αναμφισβήτητης οξύτατης ύφεσης της εγχώριας οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία έχει και το υψηλότερο ποσοστό Ελληνικής προστιθεμένης αξίας από όλες τις επί μέρους δαπάνες της επένδυσης.

  (2) Δείχνει την προτίμηση του νομοθέτη στην ενίσχυση :

  (α) Δαπανών που αφορούν σε αγορές μηχανημάτων και εξοπλισμού, που κατά κανόνα εισάγονται από το εξωτερικό, για τις οποίες δεν τίθεται αντίστοιχος περιορισμός.

  (β) Υφισταμένων μονάδων που υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού – συμπλήρωσης του εξοπλισμού, χωρίς την ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων.

  (γ) Επιχειρηματικών σχεδίων που προβλέπεται να υλοποιηθούν εντός μισθωμένων κτηριακών εγκαταστάσεων.

  (3) Παραγνωρίζει την αναμφισβήτητη πραγματικότητα ότι οποιαδήποτε σοβαρή μεγάλη επένδυση προϋποθέτει την ανέγερση ίδιων σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων.

  γ. Σε κανένα από τους προϊσχύσαντες μέχρι σήμερα Αναπτυξιακούς Νόμους (Ν.1262/1982, Ν.1892/1990, Ν.2601/1998, Ν.3299/2004) δεν είχε περιληφθεί τέτοια περιοριστική διάταξη για τις κτηριακές δαπάνες.

  δ. Προτείνεται η υιοθέτηση και ένταξη στο Άρθρο 21 (του Σχεδίου Νόμου) διάταξης, με την οποία θα προβλέπεται η τροποποίηση της § 1α(αα), του Άρθρου 3, του Ν. 3908/2011 (όπως ισχύει), με την αφαίρεση της φράσης «Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το (60%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών ταυ επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%».

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 16:21 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

  Διατάξεις που αφορούν στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, που εξαιρούνται από τις χορηγούμενες ενισχύσεις (Ν 3908/2011, Άρθρο 2, § 3)

  α. Συμφωνούμε με την τροποποίηση που προωθείται με την προτεινόμενη στην παράγραφο 1, του Άρθρου 21 (του Σχεδίου Νόμου), για την επανένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων του επενδυτικού νόμου των επενδυτικών σχεδίων, που αφορούν στην δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης.

  β. Επισημαίνεται ότι η εξαίρεση της ενίσχυσης επενδύσεων αυτών επιχειρήθηκε για πρώτη φορά από τη θεσμοθέτησή τους (Ν. 2072/1992, Άρθρο 10) στον επενδυτικό νόμο 3908/2011, δεδομένου ότι η ενίσχυσή τους προβλεπόταν ρητά τόσο από τον Ν. 2601/1998 όσο και από το Ν. 3299/2004. Πέραν τούτου προβλεπόταν επίσης και στα δύο σχέδια του επενδυτικού νόμου 3908/2011, που τέθηκαν σε διαβούλευση, το πρώτο τον Αύγουστο του 2010 και το δεύτερο τον Δεκέμβριο του 2010.

  γ. Η σκοπιμότητα ενίσχυσης των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων κρίνεται επιβεβλημένη για τους κατωτέρω λόγους :

  (1) Στην Ελλάδα σήμερα είναι διαπιστωμένη και εξαιρετικά περιορισμένη, σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες, η σημαντική έλλειψη προσφοράς στην παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης.. Η Ελλάδα, σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, διαθέτει, αναλογικά με τον πληθυσμό της, πολύ μικρό αριθμό Κέντρων Αποθεραπείας – Αποκατάστασης, που συγκεντρωτικά αριθμούν μόνον 2071 ιδιωτικές και 436 δημόσιες κλίνες. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ενώ στη Γαλλία λειτουργούν 150 κλίνες αποκατάστασης, ανά 100.000 κατοίκους και στη Γερμανία 210 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους, στην Ελλάδα η σχέση κλινών προς το γενικό πληθυσμό είναι μόλις 16 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μεταφέρεται ο ασθενής από τη μία μονάδα υγείας στην άλλη, χωρίς τελικά να λαμβάνει τις απαιτούμενες φροντίδες αποκατάστασης και αποθεραπείας.

  (2) Η ύπαρξη ικανού αριθμού κλινών Κέντρων Αποθεραπείας – Αποκατάστασης οδηγεί στην αποδοτικότερη χρήση κλινών των Γενικών Νοσοκομείων.

  (3) Το γεγονός ότι η παροχή της κοινωνικής πρόνοιας είναι ελάχιστη, σε συνδυασμό με το κόστος των υπηρεσιών αποκατάστασης, έχει ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να αναζητά υπηρεσίες στα δημόσια νοσοκομεία ή σε ειδικά Κέντρα του εξωτερικού, με προφανείς συνέπειες ως προς το κόστος και την ποιότητα της αποθεραπείας.

  (4) Οι παρεχόμενες σήμερα από το ΕΣΥ υπηρεσίες αποκατάστασης είναι μέτριας ως κακής ποιότητας, δεδομένου ότι παρέχονται σε ιδρυματικού τύπου θεραπευτήρια. Η ολική έλλειψη των ειδικών κέντρων αποκατάστασης, της οργάνωσης κατάλληλων και ειδικών χώρων και του εξοπλισμού, οδηγεί στην αδυναμία της συγκεντρωτικής και συστηματοποιημένης παροχής των αναγκαίων υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

  (5) Είναι αναμφισβήτητη η συμβολή των Κέντρων Αποθεραπείας – Αποκατάστασης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), (είτε προσωρινές, είτε μόνιμες), συνεισφέροντας στην αναβάθμιση των παρεχομένων σε αυτά υπηρεσιών υγείας και υιοθετώντας μέτρα που βασίζονται σε ορθή εκτίμηση της κατάστασής τους, την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους, διασφαλίζοντας έτσι την επίτευξη σημαντικών κοινωνικών ωφελειών.

  δ. Προτείνεται η τροποποίηση του εδαφίου «86» της παραγράφου 2, του Άρθρου 2, του νόμου 3908/2011, με την ακόλουθη διατύπωση : «-86- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εκτός των επενδύσεων κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του Ν. 2072/1992».

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 12:43 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΠΟΔΟΣΤΡΙΑΣ

  Μολονότιείναι αντικείμενο υπουργικής απόφασης, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας των αιτίων, των χαμηλων βαθμολογιών που επιτυγχάνουν τα υποαλλόμενα επενδυτικά σχέδια στον Ν3908/2011. Είναι σε όλους γνωστό ότι απορρίπτονται βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, επειδή δεν κατόρθωσαν να ξεπεράσουν το όριο των 40 βαθμών της 100βαθμιαίας κλίμακας.
  Τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια (σχεδόν όλα) που εντάσσονται, δεν ξεπερνούν την βαθμολογία των 50 βαθμών. Αυτό διπιστώνεται πολύ εύκολα απο τον καθένα, αφού πλέον στην περίλληψη υπαγωγής που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, αναγράφεται και η βαμολογία των επενδυτικών σχεδίων.
  Κατα την γνώμη μου και επειδή δεν υποβάλλονται και πολλά επενδυτικά σχέδια, θα έπρεπε είτε να είναι πιο χαμηλό το κατώτερο όριο π.χ. 30 βαθμοί, είτε να εγκρίονται τα βιώσιμα επενδυτικά σχεδια σύμφωνα με την βαθμολογία τους μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπομένων κονδυλίων για το εξάμηνο αξιολόγησης, είτε να ξαναδιατυπωθούν τα κριτήρια ώστε οι βαθμολογίες τους να είναι πιο κοντά στο ανώτερο όριο των 100 βαθμών και όχι όπως σήμερα συμβαίνει στο κατώτερο των 40 βαθμών.

 • 1 Νοεμβρίου 2012, 19:16 | ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ

  Η κατασκευή μεγάλων έργων Α.Π.Ε. με κοινό υποσταθμό ισχύος άνω των 150 MW) ή έργων που απαιτούν την κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδίου διασύνδεσης, που είναι και τεχνικά πολύπλοκο έργο στην υλοποίηση αλλά και απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα για την πόντιση του καλωδίου, αποτελούν ειδικά επενδυτικά έργα τόσο ως προς σκέλος της λήψης του συνόλου των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται, όσο και ως προς το σκέλος της κατασκευής τους. Για τον λόγο αυτό και για την ενθάρρυνση υλοποίησης μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299, κρίνεται σκόπιμη η δυνατότητα παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ειδικές περιπτώσεις όπου αντικειμενικά η ολοκλήρωση τους δεν δύναται να πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών περιθωρίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3299.
  Επειδή, οι αντικειμενικές δυσκολίες κάθε ενός μεγάλου επενδυτικού σχεδίου μπορεί να διαφέρουν κρίνεται σκόπιμη η υιοθέτηση, σε ότι αφορά την δυνατότητα παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης ειδικών επενδυτικών σχεδίων Α.Π.Ε., αντίστοιχων διατάξεων που ισχύουν με τον Ν. 3468/2006 (άρθρο 8), για την παράταση της άδειας εγκατάστασης. Σύμφωνα με τις οποίες η παράταση χορηγείται στην βάση αιτιολογημένης πρότασης του επενδυτή με την προσκόμιση σχετικού χρονοδιαγράμματος.
  Συνεπώς βάσει των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο στο τέλος της παραγράφου 5, του άρθρου 5 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει να προστεθεί η ακόλουθη παράγραφος:
  «Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων έργων Α.Π.Ε. στις οποίες συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των εκατόν πενήντα (150) MW που αφορά είτε μεμονωμένο φορέα, είτε διαφορετικούς φορείς που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια Α.Π.Ε. με κοινή διασύνδεση και οι οποίοι φορείς έχουν καταστεί συνδεδεμένοι μεταξύ τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, κατά τον χρόνο υποβολής της πρότασης παράτασης, και β) σύνδεση με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτου υποθαλάσσιου καλωδίου, η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης όπως αυτή ισχύει, μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για την ολοκλήρωσης της επένδυσης πλέον ενός έτους, μετά την υποβολή και έγκριση τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιάγραμμα από τον φορέα της επένδυσης.»

 • Οκτώβριος 2012
  Σ.Κ ΑΙΓΙΣ ΕΠΕ info@skaegis.gr
  Ηλίας Κυριακόπουλος-Παναγιώτης Γρίβας

  Τροποποίηση των υποπαραγράφων β και δ της παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.3908/2011

  Αρθρο 8. Όροι Υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων
  Παρ.7. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για το επενδυτικό δάνειο.
  Αν στο προτεινόμενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η χρησιμοποίηση δανείου, αυτό πρέπει:
  Η υποπαράγραφος β της παρ. 7, του άρθρου 8 του Ν. 3908/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:
  (β.) να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από εταιρεία συνδεδεμένη με τον φορέα της επένδυσης κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού.

  Η υποπαράγραφος δ της παρ. 7, του άρθρου 8 του Ν. 3908/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:
  (δ). να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό οργανισμό ή την συνδεδεμένη εταιρεία με τον φορέα της επένδυσης, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος. Το σχετικό έγγραφο της έγκρισης του πρέπει να αναφέρει τους όρους χορήγησης του δανείου και συγκεκριμένα το ύψος του, τη διάρκεια του, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του και να περιλαμβάνεται στον υποβαλλόμενο με την αίτηση υπαγωγής φάκελο.
  Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :
  Λαμβανομένης υπόψη της αρνητικής χρηματοοικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα μας, αλλά και της γενικότερης κρίσης χρέους που πλήττει την Ευρωζώνη, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία του χρηματοπιστωτικού συστήματος να χρηματοδοτήσει επενδυτικά έργα στην Ελλάδα. Για την άμβλυνση των δυσκολιών χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές προκρίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και με μακροπρόθεσμο δανεισμό από συνδεδεμένες με τον επενδυτή εταιρείες. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις ομίλων εταιρειών όπου υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης του φορέα της επένδυσης με δάνειο απευθείας από εταιρεία του ομίλου, η σχετική προσαρμογή θα διευκολύνει σημαντικά την υλοποίηση επενδύσεων στην χώρα.
  Ακόμα σημαντικότερα σε περιπτώσεις πολυεθνικών ομίλων η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω δανεισμού από εταιρεία του ομίλου εκτός Ελλάδας προς Ελληνική θυγατρική του ομίλου θα δημιουργήσει σημαντικές θετικές ροές κεφαλαίων προς την χώρα που θα προωθηθούν για αναπτυξιακά έργα.

 • Σ.Κ ΑΙΓΙΣ ΕΠΕ info@skaegis.gr
  Ηλίας Κυριακόπουλος-Παναγιώτης Γρίβας

  Τροποποίηση της παρ.7 του άρθρου 5 του Ν.3299/2004
  Η παράγραφος 7, του άρθρου 5 του Ν. 3299/2004, τροποποιείται ως ακολούθως:

  7. Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για το επενδυτικό δάνειο.
  Αν στο προτεινόμενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η χρησιμοποίηση δανείου, αυτό πρέπει:

  (Ι) να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,
  (ΙΙ) να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή δάνειο από εταιρεία συνδεδεμένη με τον φορέα της επένδυσης κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού,
  (ΙΙΙ) να λαμβάνεται για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό θα προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύμβαση και,
  (ΙV) να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό οργανισμό ή την συνδεδεμένη εταιρεία με τον φορέα της επένδυσης, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος. Το σχετικό έγγραφο της έγκρισης του πρέπει να αναφέρει τους όρους χορήγησης του δανείου και συγκεκριμένα το ύψος του, τη διάρκεια του, το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του και να περιλαμβάνεται στον υποβαλλόμενο με την αίτηση υπαγωγής φάκελο.

  Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ :
  Λαμβανομένης υπόψη της αρνητικής χρηματοοικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα μας, αλλά και της γενικότερης κρίσης χρέους που πλήττει την Ευρωζώνη, υπάρχει αντικειμενική δυσκολία του χρηματοπιστωτικού συστήματος να χρηματοδοτήσει επενδυτικά έργα στην Ελλάδα. Για την άμβλυνση των δυσκολιών χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές προκρίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και με μακροπρόθεσμο δανεισμό από συνδεδεμένες με τον επενδυτή εταιρείες. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις ομίλων εταιρειών όπου υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης του φορέα της επένδυσης με δάνειο απευθείας από εταιρεία του ομίλου, η σχετική προσαρμογή θα διευκολύνει σημαντικά την υλοποίηση επενδύσεων στην χώρα.

  Ακόμα σημαντικότερα σε περιπτώσεις πολυεθνικών ομίλων η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω δανεισμού από εταιρεία του ομίλου εκτός Ελλάδας προς Ελληνική θυγατρική του ομίλου θα δημιουργήσει σημαντικές θετικές ροές κεφαλαίων προς την χώρα που θα προωθηθούν για αναπτυξιακά έργα.

 • Σ.Κ ΑΙΓΙΣ ΕΠΕ info@skaegis.gr
  Ηλίας Κυριακόπουλος-Παναγιώτης Γρίβας

  Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 και ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

  A – Συνοπτική παρουσίαση των προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου στον αγροτο-διατροφικό τομέα.

  1. Ενίσχυση των επιχειρήσεων του αγροτο-διατροφικού τομέα.
  Στήριξη για επενδύσεις στον αγροτο-διατροφικό τομέα παρέχεται από δύο διαφορετικά επενδυτικά εργαλεία: α) τον Αναπτυξιακό Νόμο και β) την Αγροτική Ανάπτυξη.

  Η Αγροτική Ανάπτυξη, ευθύνης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), περιλαμβάνει συγχρηματοδοτούμενα καθεστώτα για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στην εμπορία και μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων. Επειδή αφορά αποκλειστικά τον αγροτο-διατροφικό τομέα σχεδιάζεται με γνώμονα τις ιδιαιτερότητές του. Η νομική βάση συγχρηματοδότησης είναι οι εκάστοτε Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί «Αγροτικής Ανάπτυξης». Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο (2007 – 2013) είναι ο Καν (ΕΕ) 1968/2005 του Συμβουλίου.
  Αντίθετα ο Αναπτυξιακός νόμος σχεδιάζεται κυρίως με γνώμονα τις επιχειρήσεις του δευτερογενή και του τριτογενή τομέα και σχεδόν πάντα παρουσιάζει προβλήματα εφαρμογής στον πρωτογενή τομέα.

  2. Προβλήματα στην εφαρμογή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου στον αγροτο-διατροφικό τομέα.

  Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος (ν. 3908/2011) ίσως είναι ο Αναπτυξιακός με τα μεγαλύτερα προβλήματα εφαρμογής στον αγροτο-διατροφικό τομέα. Μετά από τρείς περιόδους υποβολής έχει διαπιστωθεί ότι ο νέος Αναπτυξιακός: α) δεν διευκολύνει την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στον αγροτο-διατροφικό τομέα, β) διαστρεβλώνει τον ανταγωνισμό σε σχέση με τα αντίστοιχα καθεστώτα του ΥπΑΑΤ, και γ) δεν λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτά.

  Ειδικότερα:
  2.1. Δυσκολεύει την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στον αγροτο-διατροφικό τομέα για τους εξής λόγους:
  1) Δεν προβλέπεται ξεχωριστή κατηγορία επενδυτικών σχεδίων πρωτογενούς παραγωγής ή αγροτο-διατροφικού τομέα.
  2) Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δεν λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του αγροτο-διατροφικού τομέα.
  3) Δεν προβλέπεται ξεχωριστή κατανομή για επενδυτικά σχέδια στον αγροτο-διατροφικό τομέα.
  4) Η βαθμολογία δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες του τομέα.
  5) Η αίτηση υπαγωγής είναι δυσανάλογα δύσκολη για επενδύσεις χαμηλού κόστους.

  2.2. Διαστρεβλώνει τις συνθήκες ανταγωνισμού γιατί τους εξής λόγους:
  1) Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται (είναι μικρότερα) από τα αντίστοιχα καθεστώτα του ΥπΑΑτ.
  2) Δεν έχει επικαιροποιηθεί το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει.

  2.3. Δεν λειτουργεί συμπληρωματικά με τα αντίστοιχα καθεστώτα του ΥπΑΑΤ για τους εξής λόγους:
  1) Επειδή δεν έχει επικαιροποιηθεί το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει, δεν λαμβάνει υπόψη του, τους περιορισμούς στα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια και στις επενδυτικές δαπάνες που ισχύουν για τα αντίστοιχα καθεστώτα του ΥπΑΑΤ.

  3. Αλλά προβλήματα της πρωτογενούς παραγωγής που δεν αντιμετωπίζονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο.
  Επιπρόσθετα, ο Αναπτυξιακός Νόμος δεν λαμβάνει υπόψη του κάποιες επενδυτικές ιδιαιτερότητες του πρωτογενή τομέα που σχετίζονται με υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Ενωσιακό δίκαιο.

  4. Λοιπά προβλήματα που δυσχεράνουν την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου και αποθαρρύνουν τους επενδυτές.
  Τέλος, από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου έχουν προκύψει ορισμένα προβλήματα που δυσχεραίνουν την εφαρμογή του ανεξαρτήτως τομέα και κατηγορίας επενδυτικής πρότασης. Ειδικότερα:
  1) Οι περίοδοι υποβολής
  2) Η ίδια συμμετοχή
  Αρθρο 8, 6 α. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις
  επενδύσεις που λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της
  επιχορήγησης κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτε−
  ρο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ενισχυόμενων
  δαπανών.
  1) β. Το ποσοστό
  2) Τα κίνητρα που χορηγούνται στις υπό σύσταση επιχειρήσεις

  Β – Αναλυτική παρουσίαση των προβλημάτων που δυσκολεύουν την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στον πρωτογενή τομέα.
  1. Δεν προβλέπεται ξεχωριστή κατηγορία επενδυτικών σχεδίων πρωτογενούς παραγωγής ή αγροτο-διατροφικού τομέα.
  1.1 Τι ισχύει σήμερα.
  Σύμφωνα με το άρθρο 6 «Γενικά Επενδυτικά Σχέδια – Καθεστώς ενισχύσεων» τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: α) Γενικής επιχειρηματικότητας, β) Τεχνολογικής Ανάπτυξης και γ) Περιφερειακής Συνοχής.

  1.2 Ποια είναι η πρόταση.
  Να προστεθεί ακόμα μία κατηγορία που να αφορά αποκλειστικά τις επενδύσεις στις γεωργικές εκμ/σεις ή που να αφορά τις επενδύσεις στις γεωργικές εκμ/σεις και στην εμπορία και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Στην πρώτη περίπτωση τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στην πρωτογενή παραγωγή, ενώ στην δεύτερη περίπτωση υπάγονται στον αγροτο-διατροφικό τομέα.

  Για τα σχέδια αυτά θα προβλέπεται η ενίσχυση της επιχορήγησης σε ποσοστά ανάλογα με εκείνα που προβλέπονται στην Ενωσιακή νομοθεσία για επενδύσεις στον αγροτο-διατροφικό τομέα.

  1.3 Τι επιτυγχάνεται με την πρόταση.
  Την διαφοροποίηση των επενδυτικών σχεδίων του αγροτο-διατροφικού τομέα ώστε κατά την εκπόνηση της σχετικής νομοθεσίας να λαμβάνεται υπόψη «ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της γεωργικής δραστηριότητας».

  1.4 Αιτιολόγηση της πρότασης.
  Η αναγκαιότητα της ξεχωριστής κατηγορίας επενδυτικών σχεδίων επιβάλλεται από την ακόλουθη συλλογιστική:

  i. Σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναγνωρίζεται «ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της γεωργικής δραστηριότητας, που απορρέει από την κοινωνική δομή της γεωργίας και τις διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων γεωργικών περιοχών». Πράγματι, ο πρωτογενής τομέας (γεωργία – κτηνοτροφία) της ελληνικής οικονομίας χαρακτηρίζεται κυρίως από επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή της ατομικής επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι «οικογενειακής μορφής» γεωργικές εκμεταλλεύσεις που ανήκουν σε παραγωγούς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (συνήθως γυμνάσιο), κάνουν μηδαμινή χρήση μισθωτής εργασίας, τις περισσότερες φορές αδήλωτης εποχιακής, και έχουν χαμηλούς τζίρους. Παράγουν χρησιμοποιώντας ζωντανούς οργανισμούς με υψηλό κόστος λόγω διαρθρωτικών προβλημάτων ή/και ανικανότητας κοστολόγησης της παραγωγής και υπόκεινται σε πολύ δύσκολα μετρήσιμο επιχειρηματικό κίνδυνο. Τέλος δραστηριοποιούνται σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία το κέρδος τους τείνει να μηδενιστεί. Η πιο συνηθισμένη μορφή επιχείρησης είναι η «ατομική επιχείρηση» η οποία αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα. Ωστόσο σε ορισμένους κλάδους συναντώνται και νομικά πρόσωπα εμπορικού δικαίου, κυρίως υπό την μορφή της Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ). Στους κλάδους αυτούς περιλαμβάνονται κυρίως η χοιροτροφία και η πτηνοτροφία και δευτερευόντως η βοοτροφία (γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία και εντατική πάχυνση μοσχαριών) και η παραγωγή κηπευτικών υπό κάλυψη (θερμοκήπια). Ανεξάρτητα της νομικής μορφής τους, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή κατατάσσονται σύμφωνα με την Ενωσιακή νομοθεσία στην κατηγορία των «πολύ μικρών επιχειρήσεων», ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων κατατάσσονται και στην κατηγορία των «μικρών επιχειρήσεων».

  ii. Σε επίπεδο Ενωσιακής νομοθεσίας, οι επενδύσεις στον αγροτο-διατροφικό τομέα καθορίζονται από διαφορετικές διατάξεις από εκείνες άλλων κλάδων της οικονομίας.

  iii. Μόνο για τον αγροτο-διατροφικό τομέα η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ειδικό κανονισμό ανάπτυξης, τον εκάστοτε κανονισμό Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ για την υπόλοιπη οικονομία οι σχετικοί κανονισμοί έχουν κλαδική εφαρμογή.

  iv. Εξάλλου και ο προηγούμενος αναπτυξιακός νόμος (N. 3299/2004), αν και διαφορετικής φιλοσοφίας όσο αφορά τον καθορισμό των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων, στο άρθρο 3 αναγνώριζε επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα.

  2. Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δεν λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του αγροτο-διατροφικού τομέα.

  2.1 Τι ισχύει σήμερα.
  Με δεδομένο την μορφή που έχει η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτο-διατροφικό τομέα (πολύ μικρή ατομική επιχείρηση) και σύμφωνα με το άρθρο 8 τεκμαίρεται ότι ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι 200.000 € και ο μέγιστος 300.000 €

  2.2 Ποια είναι η πρόταση.
  α) Τα επενδυτικά σχέδια στον αγροτο-διατροφικό τομέα, ανάλογα τον προϋπολογισμό της επένδυσης, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ως εξής:
  – Μικρά επενδυτικά με προϋπολογισμό από 60.000 € έως 180.000 €, και
  – Μεγάλα επενδυτικά με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 180.000 €
  Δυνατότητα υποβολής μικρού επενδυτικού θα παρέχεται μόνο στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής, το ΥπΑΑΤ δεν προγραμματίζει την προκήρυξη ανάλογων επενδυτικών σχεδίων. Τα μικρά επενδυτικά θα υποβάλλονται με απλοποιημένες διαδικασίες που θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  β) Για τα επενδυτικά σχέδια στον αγροτο-διατροφικό τομέα η υποχρέωση του εδαφίου δ, της παραγράφου 5, του άρθρου 8, για την μετατροπή της υπαγόμενης επιχείρησης σε επιχείρηση με μορφή εμπορικής εταιρίας, να αφορά επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.000.000 €.

  2.3 Τι επιτυγχάνεται με την πρόταση.
  Ο αναπτυξιακός νόμος εναρμονίζεται με τις επικρατούσες συνθήκες του αγροτο-διατροφικού τομέα και συγχρόνως, μέσω του μικρού επενδυτικού, παρέχεται στους παραγωγούς η δυνατότητα πρόσβαση στα καθεστώτα ενισχύσεων όταν τα επενδυτικά προγράμματα του ΥπΑΑΤ δεν είναι ενεργοποιημένα.

  2.4 Αιτιολόγηση της πρότασης.
  Η αναγκαιότητα της πρότασης επιβάλλεται από την ακόλουθη συλλογιστική:
  i. Ενισχύσεις στον αγροτο-διατροφικό τομέα παρέχονται μόνο μέσω του ΥπΑΑΤ και του αναπτυξιακού νόμου. Μέσω του «μικρού επενδυτικού στον αγροτο – διατροφικό τομέα» δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις του τομέα να έχουν πρόσβαση στα καθεστώτα ενισχύσεων όταν τα αντίστοιχα του ΥπΑΑΤ δεν είναι ενεργοποιημένα. Επειδή σκοπός του «μικρού επενδυτικού» είναι η κάλυψη τρεχουσών επενδυτικών αναγκών των επιχειρήσεων, γι’ αυτό έχει περιορισμένο προϋπολογισμό και απλοποιημένες διαδικασίες υπαγωγής.
  ii. Ο αγροτο-διατροφικός τομέας, και κυρίως η γεωργία – κτηνοτροφία χαρακτηρίζονται από την συνεχή ανάγκη επενδύσεων, τόσο σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όσο και σε εξοπλισμό προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα. Ο μέσος προϋπολογισμός των επενδύσεων αυτών υπολογίζεται σε περίπου 500.000 €. Επιπροσθέτως η ίδρυση βιώσιμης κτηνοτροφικής μονάδας (χοιροστάσιο, ποιμνιοστάσιο, βουστάσιο κλπ) ή θερμοκηπιακής μονάδας, κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο ποσό του 1.000.000 €. Συνεπώς ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων του αγροτο–διατροφικού τομέα κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 500.000 και 1.000.000 €.
  iii. Η πιο συνηθισμένη μορφή του τομέα είναι η ατομική επιχείρηση. Λόγω του μορφωτικού επιπέδου των επιχειρηματιών του τομέα και του αυξημένου διαχειριστικού κόστους των εμπορικών εταιριών (συμβολαιογράφος, λογιστής, ισολογισμοί), δεν υπάρχει η θέληση για μετατροπή των υφιστάμενων ατομικών επιχειρήσεων σε εμπορικές εταιρείες με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να μην μπορούν τελικά να επωφεληθούν από τα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου.
  iv. Συμπερασματικά, η δυσκολία μετατροπής των ατομικών επιχειρήσεων σε εμπορικές εταιρείες σε συνδυασμό με το μέσο προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων του αγροτο-διατροφικού τομέα συνηγορούν στην κατά παρέκκλιση διατήρηση της ατομικής επιχείρησης για επενδυτικά σχέδια του αγροτο-διατροφικού τομέα μέχρι προϋπολογισμού 1.000.000 €.

  3. Η βαθμολογία δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες του τομέα.
  3.1 Τι ισχύει σήμερα.
  Η ισχύουσα βαθμολογία καθιστά πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την υπαγωγή επενδυτικών προτάσεων του αγροτο-διατροφικού τομέα γιατί δεν εξειδικεύεται ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (πρωτογενής – δευτερογενής – τριτογενής) η κλάδο παραγωγής (πχ στον πρωτογενή τομέα μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής).

  3.2 Ποια είναι η πρόταση.
  Ειδίκευση της βαθμολογίας ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας.
  Ειδικότερα, η βαθμολογία των επενδυτικών σχεδίων στον αγροτο-διατροφικό τομέα να είναι ταυτόσημη τόσο για τα καθεστώτα ενισχύσεων αρμοδιότητας του ΥπΑΑΤ, όσο και για εκείνα του Αναπτυξιακού Νόμου. Επιπροσθέτως, επιπλέον ποσοστό 25% της βαθμολογίας αυτής να εκχωρείται στις Περιφέρειες της Χώρας προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες της πρωτογενούς παραγωγής σε κάθε Περιφέρεια.

  3.3 Τι επιτυγχάνεται με την πρόταση.
  Η βαθμολογία προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες του αγροτο-διατροφικού τομέα τόσο σε Εθνικό όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο ενώ συγχρόνως ενοποιείται για όλα τα καθεστώτα ενισχύσεων, επιτυγχάνοντας πλήρως τους σκοπούς των καθεστώτων που είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και η άμβλυνση των διαθρωτικών και φυσικών ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας.

  3.4 Αιτιολόγηση της πρότασης.
  i. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνεται υπόψη «ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της γεωργικής δραστηριότητας, που απορρέει από την κοινωνική δομή της γεωργίας και τις διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων γεωργικών περιοχών».
  ii. Αποφεύγεται η διαστρέβλωση του ανταγωνισμού (επενδυτικό σχέδιο που μπορεί να υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων του ΥπΑΑΤ δεν μπορεί να υπαχθεί στα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου).

  4. Δεν προβλέπεται ξεχωριστή κατανομή για επενδυτικά σχέδια στον αγροτο-διατροφικό τομέα.
  4.1 Τι ισχύει σήμερα.
  Σύμφωνα με το άρθρο 7 «Ετήσιος προγραμματισμός επενδύσεων» προβλέπεται ο κατ’ έτος προγραμματισμός των επενδύσεων και η κατανομή του στις Περιφέρειες της Χώρας, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 10 «Κριτήρια αξιολόγησης», παράγραφος 3 «με βάση τη βαθμολογία … καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια, … Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων».
  Συνεπώς το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων συναγωνίζεται βάση της βαθμολογίας και υπάγονται στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου εκείνα που συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη βαθμολογία, αποκλείοντας τα επενδυτικά σχέδια του αγροτο-διατροφικού τομέα που αδυνατούν να συγκεντρώσουν ικανοποιητική βαθμολογία.
  Επιπροσθέτως, ακόμα και στην περίπτωση εξειδίκευσης της βαθμολογίας ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας δεν εξασφαλίζεται η υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων του αγροτο-διατροφικού τομέα στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου.

  4.2 Ποια είναι η πρόταση.
  Ποσοστό της περιφερειακής κατανομής να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων του αγροτο-διατροφικού τομέα. Το ποσοστό αυτό θα μεταβάλλεται ανάλογα τα γεωργο-κτηνοτροφικά χαρακτηριστικά της κάθε Περιφέρειας. Εννοείται ότι στην περίπτωση που δεν θα υπάρχει ανάλογη ζήτηση ο προϋπολογισμός θα διατίθεται για επενδυτικά σχέδια στους λοιπούς τομείς της οικονομίας και αντιστρόφως.

  4.3 Τι επιτυγχάνεται με την πρόταση.
  Εξασφαλίζεται ότι ένα ποσοστό των πόρων θα προσανατολιστεί στον αγροτο-διατροφικό τομέα και αποφεύγεται αφενός η λογική του «first coming, first serving» και αφετέρου η σύγκριση επενδυτικών σχεδίων διαφορετικών τομέων της οικονομίας και συνεπώς διαφορετικών δυνατοτήτων βαθμολόγησης.

  4.4 Αιτιολόγηση της πρότασης.
  Με δεδομένη την διεθνή οικονομική συγκυρία καθώς και την αναγκαιότητα βελτίωσης του εμπορικού ισοζυγίου και βεβαίως της εξασφάλισης της επισιτικής ασφάλειας της χώρας, κρίνεται απαραίτητη η διασφάλιση της υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο επενδυτικών σχεδίων του αγροτο-διατροφικού τομέα ώστε να προωθηθεί η γεωργο-κτηνοτροφική παραγωγή και να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια του τομέα.

  5. Η αίτηση υπαγωγής είναι δυσανάλογα δύσκολη για επενδύσεις χαμηλού κόστους.
  Με δεδομένη την σκοπιμότητα των «μικρών επενδυτικών» είναι απαραίτητη μια πιο απλοποιημένη μορφή της αίτησης υπαγωγής, κυρίως όσο αφορά την τεχνο-οικονομική μελέτη και δευτερευόντως την βαθμολογία.

  Γ – Αναλυτική παρουσίαση των προβλημάτων που διαστρεβλώνουν τις συνθήκες ανταγωνισμού.
  1. Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται (είναι μικρότερα) από τα αντίστοιχα των καθεστώτων ενίσχυσης ευθύνης του ΥπΑΑΤ.
  1.1 Τι ισχύει σήμερα.
  Σύμφωνα με το άρθρο 5 «Ποσοστά ενισχύσεων», το ποσοστό ενίσχυσης για επενδύσεις στον αγροτο-διατροφικό τομέα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 50%

  1.2 Ποια είναι η πρόταση.
  Το ποσοστό ενισχύσεων για επενδύσεις στον αγροτο-διατροφικό τομέα να καθορίζεται από την ισχύουσα για τον τομέα Ενωσιακή νομοθεσία και όχι από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Για παράδειγμα για επενδυτικά σχέδια στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από ένα ελάχιστο 40% μέχρι 75%, ανάλογα την ιδιότητα του παραγωγού και τον τόπο διαμονής του.

  Επιπροσθέτως ποσοστό ανάλογο εκείνου για επενδύσεις στις γεωργικές εκμ/σεις θα πρέπει να παρέχεται στην περίπτωση επενδύσεων για την εμπορία και την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο καθετοποίησης της παραγωγής γεωργικών εκμεταλλεύσεων (το προς εμπορία ή μεταποίηση προϊόν προέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 75% από την γεωργική εκμετάλλευση και θα αποδεικνύεται στην ολοκλήρωση της επένδυσης μέσω υποβολής του εντύπου της ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης).

  1.3 Τι επιτυγχάνεται με την πρόταση.
  Άρση της διαστρέβλωσης των συνθηκών ανταγωνισμού αφού πλέον αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια θα έχουν το ίδιο ποσοστό ενίσχυσης.
  1.4 Αιτιολόγηση της πρότασης.

  Η πρόταση στηρίζεται στην Κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα:
  • Κανονισμός Αγροτικής Ανάπτυξης 1698/2005.
  • Εφαρμοστικός Κανονισμός Αγροτικής Ανάπτυξης 1974/2006.
  • Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας 2007 – 2013 (200/C 319/ΕΚ).

  2. Δεν έχει επικαιροποιηθεί το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει.
  1.1 Τι ισχύει σήμερα.
  Στο άρθρο 2, παράγραφος 5 αναφέρεται ότι οι ενισχύσεις και λοιπές προϋποθέσεις για επενδύσεις στον αγροτο-διατροφικό τομέα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η υπόψη ΚΥΑ είναι η ΚΥΑ 31054/12-07-2007 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 36976/31-07-2008, δηλαδή η ΚΥΑ που ίσχυε κατά την διάρκεια της 3ης Προγραμματικής Περιόδου 2000 – 2006. Στην τρέχουσα περίοδο, 2007 – 2013, οι προτεραιότητες έχουν μεταβληθεί και αυτό φαίνεται στις αποφάσεις του ΥπΑΑΤ για τα καθεστώτα επενδύσεων στον αγροτο -διατροφικό τομέα. Η μεταβολή των προτεραιοτήτων αυτών διαστρεβλώνει τις συνθήκες ανταγωνισμού για δύο λόγους: α) διαφοροποίηση επιλεξιμότητας επενδυτικών σχεδίων, και β) διαφοροποίηση κριτηρίων αποκλεισμού.
  Όσο αφορά το πρώτο σημείο, επενδυτικά σχέδια που δεν είναι πλέον επιλέξιμα στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΥπΑΑΤ είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου και αντίστροφά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην ΚΥΑ 31054/12-07-2007, σημείο 2.2.1.2 ενισχύεται: «Ίδρυση νέων μονάδων ελαιοτριβείων ή επέκταση υφιστάμενων σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη παραγωγικού δυναμικού και εξυπηρετούν ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας ….., καθώς και τα νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους» ενώ στο αντίστοιχο καθεστώς ενισχύσεων του ΥπΑΑΤ (βλέπε Προκήρυξη Μέτρου 123Α με στοιχεία 181677/1558/20-09-2011) ενισχύεται μόνο η «Ίδρυση ελαιοτριβείων δύο φάσεων αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές – νησιωτικές περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη».
  Όσο αφορά το δεύτερο σημείο, την διαφοροποίηση ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού, και σύμφωνα με την Προκήρυξη Μέτρου 123Α με στοιχεία 181677/1558/20-09-2011, πλέον το ΥπΑΑΤ στον τομέα των ελαιούχων προϊόντων δεν ενισχύει: «επενδύσεις μελών αναγνωρισμένης ΟΕΦ που αφορούν βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και αξιοποίησης των καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών»
  1.2 Ποια είναι η πρόταση.
  Να αντικατασταθεί το ειδικό θεσμικό πλαίσιο με νέο σύγχρονο και ανάλογο των τρεχουσών προτεραιοτήτων Αγροτικής Πολιτικής.
  Σε κάθε περίπτωση εάν αποφασιστεί ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος μπορεί να δουλέψει συμπληρωματικά των αντίστοιχων καθεστώτων ενίσχυσης του ΥπΑΑΤ, δηλαδή να ενισχύει διαφορετικά επενδυτικά από αυτά που ενισχύονται από τα αντίστοιχα του ΥπΑΑΤ, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το ΥπΑΑΤ θα μπορεί να προκηρύσσει τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο τα καθεστώτα του, διαφορετικά θα εξακολουθούν να υπάρχουν θέματα άνισης μεταχείρισης των επενδυτών.

  Δ – Αλλά προβλήματα της πρωτογενούς παραγωγής που δεν αντιμετωπίζονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο.
  1. Επενδυτικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Κοινοτική Νομοθεσία .
  1.1 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Κοινοτικη Νομοθεσία

  Στο πλαίσιο της Κοινοτικής νομοθεσίας, προκύπτει πολλές φορές η αναγκαιότητα προσαρμογής των επιχειρήσεων σε νέα επενδυτικά πρότυπα τα οποία συνεπάγονται πρόσθετο κόστος για την επιχείρηση, χωρίς παράλληλα να αυξάνονται τα έσοδα και κατ’ επέκταση το κέρδος της επιχείρησης. Η προσαρμογή πρέπει να γίνει εντός καθορισμένης ημερομηνίας, πέραν της οποίας για λόγους ανταγωνισμού απαγορεύεται αφενός η ενίσχυση της προσαρμογής και αφετέρου η λειτουργία της επιχείρησης που δεν έχει προσαρμοστεί. Συνήθως τα πρότυπα αυτά σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την δημόσια υγεία ή την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων.

  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων (Οδηγίες 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου και 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής, όπως ενσωματώθηκαν στην Εθνική Νομοθεσία με το ΠΔ 216/03), στις υφιστάμενες επιχειρήσεις εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων, τα υφιστάμενα «συμβατικά» κλούβια πρέπει να αντικατασταθούν με νέα «εμπλουτισμένα» μέχρι την 31/12/2012.

  1.2 Τι ισχύει σήμερα.
  Δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση στον Αναπτυξιακό Νόμο.

  1.3 Ποια είναι η πρόταση.
  Στο πλαίσιο του άρθρου 6 «Γενικά Επενδυτικά Σχέδια – Καθεστώς ενισχύσεων» να προστεθεί επιπλέον κατηγορία επενδυτικών σχεδίων ως εξής: Προσαρμογής σε πρότυπα που εκπορεύονται από την Ενωσιακή Νομοθεσία.

  Λεπτομέρειες για τα επενδυτικά σχέδια προσαρμογής καθορίζονται με απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών και:
  • αφορούν αποκλειστικά δαπάνες προσαρμογής όπως αυτές θα ορίζονται στην σχετική ΚΥΑ (π.χ. στην ειδική περίπτωση, αντικατάσταση των «συμβατικών» κλουβιών με «εμπλουτισμένους»),
  • υποβάλλονται μέσω απλοποιημένης αίτησης υπαγωγής, σύμφωνα με προδιαγραφές που ορίζονται στην σχετική ΚΥΑ, μόνο στην Κεντρική Υπηρεσία,
  • δεν βαθμολογούνται,
  • αξιολογούνται με ταχύτατες διαδικασίες (κατά προτεραιότητα χωρίς να τηρείται η ισχύουσα διαδικασία της διπλής αξιολόγησης),
  • γνωμοδοτούνται από επιτροπή στην οποία συμμετέχει και υπάλληλος του συναρμόδιου Υπουργείου.

  1.4 Τι επιτυγχάνεται με την πρόταση.
  Η δυνατότητα προσαρμογής των επιχειρήσεων στα νέα πρότυπα και η αποφυγή ανάκλησης των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω μη προσαρμογής τους στην Ενωσιακή Νομοθεσία.

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κοζάνη 26/10/2012
  Αρ. Πρωτ. 93551/3306
  Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Περιοχή ΖΕΠ
  Ταχ. Κώδικας : 50100 Κοζάνη ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
  Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις».
  Τηλέφωνο : 2461052610-3
  Fax : 2461052614
  Email : info@pdm.gov.gr

  Θέμα: Παρατηρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Διαβούλευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την «Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις».

  Κατ’ αρχήν θα θέλαμε να χαιρετίσουμε την προσπάθεια βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος και στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων που επιχειρείται με το προτεινόμενο νομοσχέδιο.

  Η δυνατότητα επιλογής μίγματος ενίσχυσης θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις (επί τω πλείστον ΜΜΕ) της Περιφέρειάς μας να λάβουν ευκολότερα και ταχύτερα την ενίσχυση.

  Η δυνατότητα λήψης προκαταβολής μέχρι και ποσού 100% με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής διευκολύνει την υλοποίηση της επένδυσης και αναμένεται να συντελέσει στη μείωση του χρόνου υλοποίησης. Επιφυλασσόμαστε ωστόσο για την δυνατότητα λήψης σχετικής εγγυητικής επιστολής από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, έστω κι αν – όπως διαβάσαμε – θα παρέχεται εγγυοδοσία από το ΕΤΕΑΝ για το 50% αυτής.

  Στη συνέχεια προτείνουμε κάποιες διορθώσεις/παρατηρήσεις κατ’ άρθρο ενώ ακολουθούν προτάσεις μας για επιπλέον βελτιώσεις στον Επενδυτικό Νόμο.

  Α. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  Άρθρο 19

  Στο εδάφιο 1: «…. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος ή σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης. Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 50% και άνω, σύμφωνα με τα ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης, αποδεσμεύεται η κατατεθειμένη Εγγυητική Επιστολή και ο επενδυτής:
  α. λαμβάνει το υπόλοιπο της αναλογούσας επιχορήγησης μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ποσοστό έως και 100% ή
  β. δύναται να προσκομίσει νέα Εγγυητική Επιστολή, για το υπολειπόμενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του καταβληθεί το ισόποσο της Εγγυητικής Επιστολής, έως την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης.»

  Στο α να προστεθεί μετά το «ολοκλήρωσης της επένδυσης» το εξής: «και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας»
  Στο β να αντικατασταθεί το «ισόποσο της Εγγυητικής Επιστολής» με το «υπολειπόμενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης».

  Άρθρο 21

  «Το κόστος μετακίνησης των μελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών…»

  Η διαδικασία αξιολόγησης χρησιμοποιεί το Πληροφοριακό Σύστημα για να διασφαλίσει «απρόσωπη επικοινωνία» με τη χρήση των μηνυμάτων του συστήματος.
  Στον κώδικα δεοντολογίας των αξιολογητών απαγορεύεται η επαφή (τηλεφωνική ή άλλη) με το φορέα της επένδυσης ή άλλους εμπλεκόμενους. Γιατί λοιπόν να δοθούν έξοδα κίνησης αν κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται;
  Προτείνουμε απαλοιφή του «Αξιολογητών».

  Άρθρο 22
  «Στην περίπτωση που η Υπηρεσία αποδεχτεί το αίτημα τροποποίησης ολικά ή μερικά, εκδίδει τροποποίηση της υ.α. Υπαγωγής.»

  Να αντικατασταθεί το «υ.α.» με «απόφασης»

  «Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας ή της έδρας της επιχείρησης, είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, είτε μετά από την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται σε προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας.»

  Η έδρα καθορίζει το ποσοστό επιχορήγησης και ίσως πρέπει να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση πριν την αλλαγή της.
  Η μεταβολή της επωνυμίας για ποιο λόγο πρέπει να κοινοποιείται η πρόθεση αλλαγής πριν να γίνει;

  «Προκειμένου ένα αίτημα τροποποίησης να γίνεται δεκτό θα πρέπει επιπλέον να διασφαλίζεται ότι: α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της, β) εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προκήρυξης»

  Το «προκήρυξης» να γίνει «απόφασης υπαγωγής»….

  Άρθρο 24

  «1.Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων επενδυτών, μπορεί να διενεργούνται ενδιάμεσοι έλεγχοι πιστοποίησης καθώς και τελικοί έλεγχοι ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 (Α΄261) όπως ισχύει και 3908/2011 (Α΄8) όπως ισχύει, από πιστοποιημένους φορείς»

  Ποια είναι η έννοια του «μπορεί»; Ότι διατηρείται η εναλλακτική του μητρώου ελεγκτών; Αν ναι πρέπει να προστεθεί ένα «και» πριν το «από πιστοποιημένους φορείς».
  “4. Η παράγραφος 1 άρθρου 8 του ν. 3908/2011 (Α΄8) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η δε αξιολόγησή τους γίνεται δύο φορές το χρόνο, ήτοι το Μάιο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και το μήνα Νοέμβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους.»”
  Ποιο είναι το νόημα της υποβολής των προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον δε θα γίνει αξιολόγησή τους παρά μόνο το Μάιο ή τον Οκτώβριο;
  Αν οι προτάσεις υποβάλλονται π.χ. Νοέμβριο και ανατίθενται σε αξιολογητές το Μάιο θα φαίνεται μεγάλη καθυστέρηση.
  Πρέπει η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης να γίνεται όλο το χρόνο, η έκδοση όμως σχετικών πινάκων κατάταξης να γίνεται 2 φορές το χρόνο.
  Προτείνεται αναδιατύπωση ως εξής:
  1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η αξιολόγηση και η ένταξή τους σε αντίστοιχους πίνακες κατάταξης γίνεται δύο φορές το χρόνο, ήτοι το Μάιο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και το μήνα Νοέμβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους.»

  Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Το σύνολο των προτάσεων αποσκοπούν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος δίνοντας βαρύτητα στη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του επενδυτή.
  Κάποιες προτάσεις μπορούν να ενσωματωθούν στα υπάρχοντα άρθρα του νομοσχεδίου (προτάσεις 3,4,9,10) άλλες με επιπλέον άρθρα στο νομοσχέδιο (προτάσεις 5,6,7,8).
  Οι δύο πρώτες προτάσεις πρέπει να εφαρμοστούν όταν και εφόσον έχουν οριστικοποιηθεί α) Ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός ο οποίος βρίσκεται υπό επικαιροποίηση και β) ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων.

  1) Νόμος-πλαίσιο: Πρέπει να δημιουργηθεί νόμος-πλαίσιο που περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων που αφορούν την επιχειρηματικότητα, ήτοι:
  a. Ενημέρωση και συμβουλευτική (Γραφείο Ενημέρωσης Επενδυτών)
  b. Άρση εμποδίων (π.χ. αδειοδοτήσεις)
  c. Χρηματοδότηση – Επιδότηση επιτοκίου – Εγγυοδοσία (ΕΤΕΑΝ)
  d. Επιχορήγηση από Εθνικούς Πόρους
  e. Επιχορήγηση από Άλλους Πόρους

  Η λογική one-stop shop πρέπει να εφαρμοστεί με μια συγκέντρωση και στη δημιουργία ενός και μόνο νόμου πλαισίου. Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής θα μπορεί σε ένα και μόνο κείμενο να δει πως θα ανοίξει την επιχείρησή του, πως θα τη λειτουργήσει, πως θα λάβει κρατική ενίσχυση οποιασδήποτε μορφής κλπ

  2) Φορέας διαχείρισης: Για δράσεις επιχορήγησης, η διαχείριση των φακέλων πρέπει να γίνεται από αρμόδιο φορέα ανεξαρτήτως της χρηματοδότησης της δράσης.
  Η λογική διαχείρισης των ενισχύσεων πρέπει να είναι αντίστοιχη με αυτή του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ) που θα εφαρμοστεί κατά την Πέμπτη Προγραμματική Περίοδο. Συγκεντρώνονται όλοι οι πόροι, σχεδιάζονται ενιαία όλες οι δράσεις και στη συνέχεια κατανέμονται στους φορείς διαχείρισης.
  Π.χ. ο ΕΟΤ να εξετάζει τόσο προτάσεις Επενδυτικού Νόμου όσο και προτάσεις ΟΠΑΑΧ-Leader για επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, έτσι ώστε να έχει πλήρη εικόνα.
  Αντίστοιχα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να διαχειρίζονται τα σχέδια του πρωτογενούς τομέα (π.χ. σχέδια βελτίωσης, επενδύσεις πρωτογενούς στον επενδυτικό νόμο κλπ).

  3) Εξωτερικοί αξιολογητές: Η εξέταση των φακέλων μπορεί να γίνεται από εξωτερικούς αξιολογητές με την προϋπόθεση όμως τα κριτήρια αξιολόγησης είναι απολύτως αντικειμενικά και μπορούν να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις. Από ως τώρα λειτουργία εξωτερικών αξιολογητών διαπιστώθηκαν διάφορα προβλήματα π.χ. κάποιος αξιολογητής θεωρεί κάτι καινοτόμο ενώ κάποιος όχι.

  Ένα άλλο θέμα που δημιουργήθηκε είναι ότι ο κάθε αξιολογητής αξιολογεί το φάκελο τόσο ως προς τη βιωσιμότητα όσο και ως προς τον ορθολογικό σχεδιασμό και την κοστολόγηση εργασιών. Αναγκάζεται δηλαδή ο οικονομολόγος να εξετάζει τιμές κτιριακών ή τεχνικά χαρακτηριστικά εξειδικευμένου πολλές φορές εξοπλισμού και αντίστοιχα ο μηχανικός να μελετά και να αξιολογεί λογιστικά στοιχεία, ανάλυση βιωσιμότητας κλπ.

  Προτείνεται:
  α) Βελτίωση του οδηγού αξιολόγησης και
  β) κατανομή του έργου της αξιολόγησης σε δυο βασικά μέρη ι) Οικονομική Ανάλυση ιι) Τεχνική Ανάλυση.

  4) Ο ρόλος του κράτους: Η ενσωμάτωση εξωτερικών αξιολογητών/ ελεγκτών περιόρισε πολύ το βαθμό εμπλοκής των Υπηρεσιών, ενώ ο ρόλος τους Υποβαθμίστηκε. Σε περίπτωση λοιπόν που παραμείνει το μητρώο πρέπει να υπάρξει αναβάθμιση του ρόλου των αρμοδίων Υπηρεσιών δίνοντας τους αρμοδιότητα αξιολόγησης.
  Προτείνεται:
  α) αντί για συγκερασμό να κάνουν την οριστική αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ανέφεραν οι πρώτοι αξιολογητές (με δυνατότητα παρέμβασης σε οποιοδήποτε θέμα, κόστος-επιλεξιμότητα-προϋποθέσεις-ανάλυση βιωσιμότητας κ.α.) ή
  β) σε περίπτωση μεγάλης διαφοράς των 2 αξιολογητών, η τελική αξιολόγηση να γίνεται από την Υπηρεσία.

  5) Κατώτερο όριο βαθμολογίας: Αφού γίνεται συγκριτική αξιολόγηση διασφαλίζεται ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθυνθούν στις καταλληλότερες επενδύσεις. Προτείνουμε λοιπόν την κατάργηση του κατώτερου ορίου βαθμολογίας . Θα μπορούσε εναλλακτικά να υπάρχει κατώτερο όριο βαθμολογίας στη βιωσιμότητα (όπως λειτουργούσε το κριτήριο 3 στο Ν.3299/04 στο οποίο ο φορέας της επένδυσης έπρεπε να λάβει 10 από τις 18 μονάδες).

  6) Κριτήρια Καινοτομίας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Εξοικονόμησης πόρων: Προτείνουμε να παραμείνουν, να μειωθεί όμως ο συντελεστής βαρύτητά τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω περιπτώσεις .

  Προστασία Περιβάλλοντος
  Η επένδυση στην προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να επιβάλλεται από τη νομοθεσία. Στις επενδύσεις αυτές λοιπόν γίνεται αυτόματα χορήγηση βαθμολογίας. Επιχειρήσεις λιγότερο ή και καθόλου ρυπογόνες (π.χ. εταιρείες παραγωγής λογισμικού) δε μπορούν να λάβουν βαθμολογία στο κριτήριο αυτό.

  Εξοικονόμηση Πόρων
  Η εξοικονόμηση πόρων επιλέγεται από επιχειρήσεις που είναι ενεργοβόρες. Π.χ. ένα ξενοδοχείο μπορεί απλά να χρησιμοποιεί συσκευές ενεργειακής κλάσης Α. Αυτό τεκμηριώνει τις ανάγκες του κριτηρίου;

  Από την άλλη μια μονάδα μπορεί να προμηθευτεί εξοπλισμό ενεργειακής κλάσης Α, μεγαλύτερο όμως από τον απαιτούμενο (π.χ. αντί να επιλεγεί μικρότερος ενεργειακής κλάσης Β που καταναλώνει 800 KWh να επιλεγεί μεγαλύτερος ενεργειακής κλάσης Α με προοπτική μεγέθυνσης της επιχείρησης που καταναλώνει 1000 KWh). Θεωρείται αυτό εξοικονόμηση πόρων; Αποδεικνύεται από την κλάση, αναιρείται από την κατανάλωση!

  Καινοτομία
  Μια πολύ μικρή επιχείρηση (<9 ΕΜΕ) όπως οι περισσότερες στην περιοχή μας, πόσο εύκολα να εισάγει την έρευνα και την καινοτομία; Η ύπαρξη εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης στην επιχείρηση μπορούν να δημιουργήσουν καινοτομία όμως απαιτούν πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός, αναλώσιμα).

  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της χώρας σ’ ότι αφορά την καινοτομία πρέπει να ενθαρρυνθούν οι συνεργατικοί σχηματισμοί, να ενισχυθούν εξειδικευμένα εργαστήρια εφαρμοσμένης και βιομηχανικής έρευνας, να δημιουργηθούν δεσμοί συνεργασίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις.

  7) Σύνδεση με την απασχόληση: Υπάρχουν δραστηριότητες εντάσεως εργασίας (π.χ. επεξεργασία γούνας) και άλλες εντελώς αυτοματοποιημένες όπου ο εκσυγχρονισμός οδηγεί στην μείωση απαιτήσεων σε εργασία. Εκσυγχρονισμός με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητας μπορεί να οδηγήσει στην άμεση ή έμμεση αύξηση της απασχόλησης Π.χ. επένδυση στη μεταποίηση, δημιουργία θέσεων στην εμπορία του προϊόντος στην ίδια την επιχείρηση ή σε Τρίτη επιχείρηση κ.α.

  8) Ποσόστωση Κτιριακών: Με την τροποποίηση που αύξησε την ποσόστωση σε 60%-70% το πλαίσιο βελτιώθηκε. Υπάρχουν όμως μονάδες (π.χ. κτηνοτροφικές πάχυνσης) όπου σχεδόν το σύνολο των δαπανών αφορούν αυτή την κατηγορία οπότε εφαρμογή της ποσόστωσης μικραίνει πολύ το ενισχυόμενο τμήμα της επένδυσης

  9) Τήρηση όρων: Πρέπει να καθιερωθεί αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου όρων της εγκριτικής απόφασης. Εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα, να γίνεται αυτόματος συσχετισμός με αρχεία άλλων υπηρεσιών (π.χ. TAXISnet για ποσοστό εξαγωγών, ΙΚΑ/Επιθεώρηση εργασίας για θέσεις απασχόλησης κ.α.)

  10) Όροι χρηματοδότησης: Πρέπει να βελτιωθούν οι όροι λήψης επιχορήγησης. Στο παρόν νομοσχέδιο υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής ως και 100%. Επιπλέον πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός δόσεων από 2 σε 4-5 με δυνατότητα χορήγησης ποσού ανάλογα με την υλοποίηση/πιστοποίηση π.χ. 1η δόση 20%, 2η 25%, 3η 40%, 4η 15%. Μπορεί να αναζητηθεί η δυνατότητα παρακράτησης ποσού 5% και απόδοσή του μετά τη λήξη περιόδου τήρησης υποχρεώσεων (5ετίας)

  Η ανωτέρω πρόταση δημιουργεί επιπλέον φόρτο εργασίας στις υπηρεσίες, διευκολύνει όμως τον επενδυτή και ιδιαίτερα αυτόν που δεν επιθυμεί να λάβει δάνειο ή να επιβαρυνθεί με διαχειριστικό κόστος που προκύπτει από λήψη εγγυητικής επιστολής.

  Ελπίζουμε ότι με τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας συνεπικουρούμε στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και είμαστε στη διάθεσή σας για επιπλέον διευκρινήσεις.

  O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
  Γεώργιος Κ. Δακής

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 13:59 | PROMETHEUS GAS S.A.

  Στο άρθρο αυτό του Σ/Ν, προτείνεται να προστεθεί ακόμη μια τροποποίηση στις διατάξεις του ν. 3908/2011 και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση 42 του ν. 3908/2011.
  Στον τομέα των Ενεργειακών έργων και κατασκευών, τα έργα πολιτικού μηχανικού αποτελούν σημαντικό τμήμα της επένδυσης.
  Εάν συνεχισθεί η εξάιρεσή τους από την υπαγωγή στις επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες του ν. 3908/2011, αποκλείονται σε μεγάλο βαθμό σημαντικού μεγέθους ενεργειακά έργα, δηλαδή έργα σε στρατηγικό τομέα για την ανάπτυξη της χώρας όπως για παράδειγμα, αγωγοί, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, συμπίεσης κλπ..
  Προτείνεται λοιπόν το σχετικό εδάφιο του ν. 3908/2011. (περίπτωση 42) να τροποποιηθεί ως εξής:

  «Έργα πολιτικού μηχανικού. Εξαιρούνται η κατασκευή και οι κατασκευαστικές εργασίες ενεργειακών και λιμενικών έργων».

 • 24 Οκτωβρίου 2012, 18:02 | ELICA GROUP

  Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» περιλαμβάνονται τα άρθρα 19 έως και 25 με τα οποία εισάγονται τροποποιήσεις άρθρων των αναπτυξιακών νόμων 3908/2011 και 3299/2004.
  Συνεπώς τα σχόλια και οι τροποποιήσεις άρθρων που προτείνουμε αναφέρονται σε άρθρα των δύο αυτών νόμων.
  ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ, ΚΑΤ’ΑΡΘΡΟ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1. Δαπάνες διασύνδεσης ΑΠΕ με το δίκτυο.
  1.1. Άρθρο 2 § 3στ ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8/1.2.2011)
  Όπως προκύπτει από τις εξαιρέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενισχύσεων του σχολιαζόμενου σχεδίου διαφόρων κλάδων όπως αυτοί προσδιορίζονται από τους ΚΑΔ 2008, ο υποκωδικός 35.11.10.09 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα εξαιρείται ρητά, συνάγεται ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που περιλαμβάνονται στον ΚΑΔ 35 δεν εξαιρούνται. Ωστόσο επειδή στο συνολικά εξαιρούμενο ΚΑΔ 42 «έργα πολιτικού μηχανικού», περιλαμβάνεται και ο ΚΑΔ 42.22 «Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών», υπάρχει κίνδυνος να εξαιρεθούν έμμεσα οι δαπάνες κατασκευής «δικτύου σύνδεσης» των λοιπών έργων ΑΠΕ με το «δίκτυο» ή το «σύστημα» θεωρούμενα έργα δημόσιας ωφέλειας, σύμφωνα με τον Ν. 2941/2001, ανεξάρτητα του φορέα υλοποίησής τους. Επειδή αφενός τα έργα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα ενός έργου ΑΠΕ που, με βάση νόμο μετά την κατασκευή τους μεταβιβάζονται στον κύριο του δικτύου ή του συστήματος, αφετέρου συνιστούν σημαντικό τμήμα του επενδυτικού κόστους η ενίσχυση του οποίου αποτελεί, στις περισσότερες των περιπτώσεων, προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου, παρακαλούμε να γίνει η σχετική νομοτεχνική τακτοποίηση που θα μπορούσε να έχει την παρακάτω μορφή.
  « Στο τέλος της περίπτωσης 42, της παραγράφου 3στ, του άρθρου 2, του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8/1.2.11) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
  «Επίσης εξαιρούνται οι δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης με το «δίκτυο» ή το «σύστημα» προκειμένου για επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγής.

  1.2. Άρθρο 3 § 1β ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8/1.2.2011)
  Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, τελείως αναγκαία δαπάνη σε έργα ΑΠΕ είναι η κατασκευή διασύνδεσης με το «δίκτυο ή το σύστημα» το οποίο στη συνέχεια μεταβιβάζεται (κατ’ επιταγή νόμου) στον «κύριο» αυτού, πρέπει να αναφερθεί σαφώς, για την άρση αμφισβητήσεων, ότι στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται – ως δικαίωμα χρήσης – η κατασκευή και μεταβίβαση στον κύριο του δικτύου ή του συστήματος, «μη ιδιόκτητου δικτύου» αναγκαίου για τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
  2. Άρθρο 5 § 8 ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α’/1.2.2011)
  Το κόστος κατασκευής ενός Αιολικού Πάρκου κυμαίνεται από 1.200.000€ έως 1.500.000 € ανάλογα με τις δαπάνες διασύνδεσης. Με τον περιορισμό των ενισχύσεων στα 10.000.000 € ανά φορέα, οδηγεί τους επενδυτές σε αιολικά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος έως 20MW το πολύ και μάλιστα χωρίς να μπορεί ο ίδιος φορέας να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο για νέο Αιολικό Πάρκο στην ίδια Περιφέρεια για μια τετραετία. Νομίζουμε ότι στόχος του Υπουργείου στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε δεν μπορεί να είναι ο περιορισμός των επενδυτικών σχεδίων. Αντίθετα πιστεύουμε (σύμφωνα και με τις κατά καιρούς διακηρύξεις), ότι πολιτική βούληση είναι η όσο το δυνατό μεγέθυνση των Ιδιωτικών Επενδύσεων, προκειμένου να αναστραφεί το κλίμα της επενδυτικής άπνοιας που επικρατεί στη χώρα μας. Και η διάταξη αυτή δε βοηθά καθόλου στην υλοποίηση της βουλήσεως αυτής.
  Σημειώνουμε ότι η διάταξη αυτή είναι αντιγραφή του άρθρου 3 § 4.α.ι. του ν. 3752/ΦΕΚ Α’ 40/4-03-09 που είχε ως εξής:
  «Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 (του ν. 3299/04) αντικαθίσταται ως εξής:
  «γ. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις των επενδυτικών νόμων, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6.8.2008, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία και υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 περίπτωση βvi του άρθρου 3 των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.»
  Ο προηγούμενος νομοθέτης εξαιρούσε, ορθά, από τους παραπάνω περιορισμούς (για τους λόγους που προαναφέραμε) τις επενδύσεις των ΑΠΕ.
  Επειδή θεωρούμε ότι από αβλεψία δεν περιλαμβάνεται στην § 8 του άρθρου 5 η αναφερόμενη εξαίρεση, προτείνουμε η § 8 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «8. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του παρόντος νόμου, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας το όριο των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας τα προαναφερόμενα ποσά ορίζονται στο διπλάσιο. Οι περιορισμοί του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τα επενδυτικά σχέδια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».
  3. Άρθρο 14 § 1ε ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8/1.2.2011)
  Οι δαπάνες σύνδεσης των ΑΠΕ με τη σύστημα ή το δίκτυο (που είναι τελείως αναγκαία δαπάνη για τη λειτουργία της επένδυσης και αποτελούν το 20% έως 50%, ανάλογα με την περίπτωση, του κόστους της επένδυσης), κατασκευάζονται συνήθως από τους επενδυτές και μεταβιβάζονται, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (δηλ. κατ’ επιταγή νόμου), στην κυριότητα του Κυρίου του Συστήματος ή του Δικτύου.
  Έτσι όπως είναι διατυπωμένη η παράγραφος 1ε του άρθρου 14 του ν. 3908/2011, οι δαπάνες για τα έργα αυτά που, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μεταβιβασθούν στην κυριότητα του Κυρίου του Συστήματος ή του Δικτύου, θα θεωρηθούν «μη επιλέξιμες» δαπάνες με συνέπεια να μην εντάσσονται στις ενισχύσεις του νόμου αυτού, σε αντίθεση με τον προηγούμενο ν. 3299/04 με τον οποίο ενισχύονταν.
  Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, οι παραπάνω δαπάνες αποτελούν σημαντικότατα τμήμα της όλης επένδυσης η μη ενίσχυση των οποίων θα επηρεάσει τη βιωσιμότητά της και κατ’ επέκταση την απόφαση για την υλοποίησή της, προτείνουμε η παράγραφος 1ε του άρθρου 14 να συμπληρωθεί ως εξής:
  «§ 1ε) Να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία. Εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή τα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που ενισχύονται με τον παρόντα νόμο και αντιστοιχούν στις δαπάνες έργων επέκτασης για τη σύνδεσή τους με το Δίκτυο. Τα πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία, επιτρέπεται να μεταβιβάζονται στον Κύριο του Συστήματος ή του Δικτύου ή σε όποια άλλη αρχή έχει το δικαίωμα αυτό, εφόσον υπάρχει τέτοια υποχρέωση με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»

  4. Άρθρο 14 § 10 ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α’ 8/1.2.2011)
  Στις §§ 1 ως και 9 του άρθρου 14 ρυθμίζονται κυρίως οι όροι και προϋποθέσεις επιστροφής των επιχορηγήσεων και του φορολογικού οφέλους σε περίπτωση παράβασης των όρων υπαγωγής.
  Στις §§ 10, 11, 12 και 13, ρυθμίζεται πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις αίρεται η φορολογική απαλλαγή (από το φόρο εισοδήματος) των ενισχύσεων οι οποίες, για να παραμένουν αφορολόγητες, πρέπει να τηρούνται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.
  Σημειώνεται ότι στο σχέδιο νόμου που είχε αναρτηθεί από 10/12/2010 έως 24/12/2010 προς Δημόσια Διαβούλευση και στη συνέχεια είχε κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, οι §§ 10, 11 & 12 ακολουθούσαν τη λογική προηγουμένων αναπτυξιακών νόμων ως προς το χρόνο και τον τρόπο αναστολής της φορολογίας των επιχορηγήσεων.
  Στο ψηφισθέν τελικά νομοσχέδιο, οι §§ 10, 11 & 12, άλλαξαν τελείως χωρίς να προκύπτει ούτε από τα σχετικά πρακτικά συνεδριάσεως της επιτροπής και της ολομέλειας της Βουλής αλλά ούτε και από την εισηγητικής έκθεση του νομοσχεδίου ο λόγος της αλλαγής αυτής.
  Συγκεκριμένα για πρώτη φορά, με τον ν. 3908/12, προβλέπεται η επιστροφή του συνόλου των ενισχύσεων σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, οποτεδήποτε αυτό συμβεί (ακόμη και μετά 50 χρόνια που είναι η συνήθης διάρκεια λειτουργίας που αναφέρουν τα καταστατικά των Ανώνυμες Εταιρείες) αντί της φορολόγησης των ενισχύσεων αυτών όπως γινόταν σε όλους τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και στην περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, και πάλι οποτεδήποτε αυτό συμβεί.
  Αν πράγματι ερμηνεύουμε σωστά τις παραπάνω διατάξεις και τελικά προβλέπεται η συνολική επιστροφή των ενισχύσεων, τότε οι ρυθμίσεις αυτές: α) αναιρούν πλήρως τη φιλοσοφία των αναπτυξιακών νόμων δια των οποίων παρέχονται ενισχύσεις (κίνητρα) για τη δημιουργία επενδύσεων που χωρίς τις ενισχύσεις αυτές δεν θα υλοποιούνταν β) είναι σε αναντιστοιχία με τις κυρώσεις μερικής επιστροφής που επιβάλλονται για ουσιαστικές παραβιάσεις των όρων υπαγωγής και γ) είναι παράλογο να ζητείται η επιστροφή των ενισχύσεων ακόμη και κατά τη λύση της επιχείρησης, δεδομένου ότι τα οφέλη για την Εθνική Οικονομία από την ενισχυθείσα επένδυση, για τα οποία εξάλλου έχουν δοθεί οι σχετικές ενισχύσεις, έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
  Θα μπορούσε βέβαια να υποθέσει κανείς ότι με το τελευταίο εδάφιο της § 10 σύμφωνα με το οποίο «Σε περίπτωση διανομής τους ή κεφαλαιοποίησης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο», επιχειρείται η ορθολογικοποίηση των κυρώσεων ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες κάθε παράβασης και επιβάλλονται οι κυρώσεις της § 8 (μερική επιστροφή από 0,5% έως 30% της επιχορήγησης), ενώ με το ν. 3299/04 οι κυρώσεις για την περίπτωση διανομής των αφορολογήτων αποθεματικών (επιστροφή ή φορολόγησή τους) επιβάλλονταν γενικά σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως των ειδικών συνθηκών. Αν αυτή είναι η βούληση του νομοθέτη, με την οποία συμφωνούμε πλήρως, τότε η διατύπωση του άρθρου 10, προκειμένου να αποτυπωθεί η βούληση αυτή και να μην υπάρχουν παρερμηνείες, πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:
  «10. Τα ποσά των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και απαλλαγής από καταβολή φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να κεφαλαιοποιηθεί πριν την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην παράγρ. 1 του παρόντος άρθρου.
  Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους πριν την παρέλευση του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγρ. 8 του παρόντος άρθρου.»

  Στην παράγραφο 8 του Άρθρου 5 του Ν.3908/11 προστίθεται το εδάφιο :
  Οι περιορισμοί που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζονται για τα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου επενδυτικά σχέδια των Ανανεωσίμων πηγών ενέργειας
  Αιτιολογική Έκθεση
  Τα επενδυτικά σχέδια ΑΠΕ είχαν εξαιρεθεί από τους περιορισμούς συσσώρευσης επιχορηγήσεων του άρθρου 5 παρ.1-γ του Ν.3299/04 .

 • 23 Οκτωβρίου 2012, 14:49 | nikos papadopoulos

  Η σχετική τροποποίηση για αύξηση στο 60% του ποσοστού των ενισχυόμενες δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έναντι του 40% που ίσχυε), στον 3908/2011 αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέτρο για την επιτυχή ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων, τα οποία κατά την υποβολή και την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Νόμου, βασίστηκαν εξολοκλήρου σε διαφορετικά εθνικά και διεθνή οικονομικά δεδομένα από τα σημερινά.το ποσοστό επιχορήγησης θα πρέπει να αυξάνεται κατά 10% όταν πρόκειται για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να ανέρχεται στο 70%.

  Ωστόσο αντίστοιχο πρόβλημα ολοκλήρωσης αντιμετωπίζουν τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάχθηκαν στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 και παραμένουν εν εξελίξει . Τα εν λόγω σχέδια παρουσιάζουν ακόμα μεγαλύτερη παρέκκλιση καθώς βασίστηκαν σε προδιαγραφές και δεδομένα που ίσχυαν προ οκταετίας.

  Βάση των παραπάνω κρίνουμε απόλυτα δίκαιο, η συγκεκριμένη τροποποίησης για την αύξηση στο 70% του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές να έχει άμεση ισχύ και για επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάχθηκαν στις διατάξεις Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. Θεωρούμε ότι αποτελεί μεγάλη παρέκκλιση μια τέτοια αναθεώρηση να έχει εφαρμογή αποκλειστικά στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 και όχι στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004, δεδομένου ότι όλα τα εν εξελίξει επενδυτικά προγράμματα υπόκεινται στις ίδιες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.Επιπλέον το ίδιο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια που έχουν εγκριθεί και παρακολουθούνται από την ΓΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ στα πλαίσια του ν. 3299/2004

  Άρα σημαντικό θα είναι να γίνει «τροποποίηση για αύξηση μέχρι 70% του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και να αποκτήσει ισχύ και για τα εν εξελίξει επενδυτικά σχέδια και τα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον Επενδυτικό Νόμο 3299/2004», θα αποτελέσει δίκαιο μέτρο, το οποίο θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση σημαντικού μέρους των εν λόγω επενδυτικών προγραμμάτων.

 • Σ.Κ ΑΙΓΙΣ ΕΠΕ info@skaegis.gr
  Ηλίας Κυριακόπουλος-Παναγιώτης Γρίβας

  Τροποποίηση (προσθήκη) της Παραγράφου 8 του Άρθρου 5 του Ν.3908/11

  Στην παράγραφο 8 του Άρθρου 5 του Ν.3908/11 προστίθεται το εδάφιο :

  Οι περιορισμοί που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζονται για τα υπαγόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου επενδυτικά σχέδια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

  Αιτιολογική Έκθεση

  Οι επενδύσεις ΑΠΕ εκτός της συμβολής τους στην μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας και την μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων συμβάλλουν στην βελτίωση της εικόνας του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υποκαθιστώντας εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο και φυσικό αέριο), και δεν αποτελούν μοχλό νόθευσης των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού τον οποίο θέλουν να προστατεύσουν οι διατάξεις περί συσσώρευσης καθ όσον η συγκεκριμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται από συγκεκριμένες τιμές (feed in tariff) μέσω υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατόπιν εισηγητικής έκθεσης της ΡΑΕ.

  Τα επενδυτικά σχέδια ΑΠΕ είχαν εξαιρεθεί από τους περιορισμούς συσσώρευσης επιχορηγήσεων του άρθρου 5 παρ.1-γ του Ν.3299/04 .

 • Σ.Κ ΑΙΓΙΣ ΕΠΕ info@skaegis.gr
  Ηλίας Κυριακόπουλος-Παναγιώτης Γρίβας

  Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3908/11 .

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3908/11 προστίθεται το χωρίο :

  – Ως επενδυτικά σχέδια σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3908/2011 λογίζονται και όσα αποσκοπούν στην επαναλειτουργία μονάδων, με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, των οποίων η παραγωγική λειτουργία έχει αποδεδειγμένα παύσει πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού.

  Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Νόμου 3908/11 .

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Νόμου 3908/11 προστίθεται η περίπτωση (δ ):

  (δ) Για τα επενδυτικά σχέδια που αναφέρονται στο δεύτερο χωρίο της παραγράφου 1 του άρθρου 2, αποτελούν ενισχυόμενες δαπάνες και οι δαπάνες εκσυγχρονισμού των κτιριακών και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και της λειτουργικής αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου και των λοιπών εγκαταστάσεων.

  Αιτιολογική Έκθεση

  Με την προτεινόμενη τροπολογία αποσαφηνίζεται η δυνατότητα παροχής των κινήτρων του νόμου 3908/2011 και για επενδυτικά σχέδια που αφορούν επαναλειτουργία μονάδων οι οποίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις τοπικές οικονομίες, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενώ και η συμβολή τους ιδιαίτερα στην αποκλιμάκωση της ύφεσης και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αναμένεται σημαντική, σηματοδοτώντας την επανεκκίνησή της με την αξιοποίηση καταρχήν, του αργούντος παραγωγικού δυναμικού της χώρας και τη δημιουργία ενός νέου ευνοϊκότερου επενδυτικού κλίματος.

 • Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3908/11 .

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3908/11 προστίθεται το χωρίο :

  – Ως επενδυτικά σχέδια σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3908/2011 λογίζονται και όσα αποσκοπούν στην επαναλειτουργία μονάδων, με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, των οποίων η παραγωγική λειτουργία έχει αποδεδειγμένα παύσει πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου αυτού.

  Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Νόμου 3908/11 .

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Νόμου 3908/11 προστίθεται η περίπτωση (δ ):

  (δ) Για τα επενδυτικά σχέδια που αναφέρονται στο δεύτερο χωρίο της παραγράφου 1 του άρθρου 2, αποτελούν ενισχυόμενες δαπάνες και οι δαπάνες εκσυγχρονισμού των κτιριακών και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και της λειτουργικής αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου και των λοιπών εγκαταστάσεων.

  Αιτιολογική Έκθεση

  Με την προτεινόμενη τροπολογία αποσαφηνίζεται η δυνατότητα παροχής των κινήτρων του νόμου 3908/2011 και για επενδυτικά σχέδια που αφορούν επαναλειτουργία μονάδων οι οποίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις τοπικές οικονομίες, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενώ και η συμβολή τους ιδιαίτερα στην αποκλιμάκωση της ύφεσης και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αναμένεται σημαντική, σηματοδοτώντας την επανεκκίνησή της με την αξιοποίηση καταρχήν, του αργούντος παραγωγικού δυναμικού της χώρας και τη δημιουργία ενός νέου ευνοϊκότερου επενδυτικού κλίματος.

 • 23 Οκτωβρίου 2012, 13:54 | NEOKEM A.E.

  Ζητάμε την μετατροπή και την άρση των συνεπειών για τις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων, ως προς τις θέσεις απασχόλησης της απόφασης με Αριθμό 47718 (1) ΦΕΚ 2669 / 9 Νοεμβρίου 2011 του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, η οποία καθορίζει τον τρόπο επέλευσης των συνεπειών για τις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων, ως προς τις θέσεις απασχόλησης, των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004. Η απόφαση αυτή αν και έχει λάβει εν μέρει υπόψη την οικονομική κρίση, δεν πρόβλεψε το μέγεθος αυτής, με αποτέλεσμα να είναι άδικη αλλά και επικίνδυνη για τις επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στον νόμο και που φυσικά δεν μπορούσαν να προβλέψουν την πρωτοφανή κρίση στην οποία περιήλθε η Χώρα. Κρίση για την οποία δεν ευθύνονται (ανωτέρα βία). Ειδικότερα δε για αυτές που κάλυπταν την ελάχιστη βαθμολογία και χωρίς τις μονάδες από την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  Θα πρέπει να προβλέπεται η αναδρομικότητα της άρσης της απόφασης, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ισχύει από το 2012.

 • 23 Οκτωβρίου 2012, 10:09 | Γίωργος Μιχ. Βασιλείου

  «Στο άρθρο 21 «Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου» του σχεδίου νόμου, δεν προβλέπεται τροποποίηση στην κατηγοριοποίηση δαπανών του Ν.3908/2011, άρθρο 3 Ενισχυόμενες δαπάνες.
  Επειδή κατά την εφαρμογή των Ν. 2601/1998, Ν. 3299/2004 και Ν. 3809/2011 προκύπτουν πολυποίκιλα προβλήματα λόγω της αναντιστοιχίας των δαπανών όπως ορίζονται, στο άρθρο 3 του Ν. 3809/2011 και αυτών που έχουν θεσπισθεί με το ΠΔ 1123/1980 (ΕΓΛΣ) και το άρθρο 48, παράγραφος 1 του Ν. 1041/1980, το ΠΔ 134/96 με το οποίο εφαρμόσθηκε η υποχρεωτική τήρηση των λογιστικών καταστάσεων για τις Ανώνυμες Εταιρίες και τις ΕΠΕ, του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων αλλά και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

  Τα προβλήματα αυτά επιλύονται με τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτημάτων Υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων και Κώδικας Δεοντολογίας Αξιολογητών, Έκδοση 1γ/15-11-2011. Η Διοικητική εγκύκλιος του ΟΑΑΥ και ΚΔΑ δεν κατισχύει του Νόμου και άρα επιδέχονται σειρά από αμφισβητήσεις, διαφορετικές ερμηνείες, ενστάσεις και άλογες καθυστερήσεις που τελικά γίνονται προσκόμματα στην υλοποίηση της επένδυσης.
  Για το λόγο αυτό προτείνεται: ο Οδηγός Αξιολόγησης Αιτημάτων Υπαγωγής και Κώδικας Δεοντολογίας Αξιολογητών, να γίνει με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

  Προτείνεται η να γίνει προσθήκη στη παράγραφο 4 του άρθρου 3 ως εξής:
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού εξειδικεύονται οι όροι της παραγράφου 1 εδάφια α, β, και γ. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται και για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο Ν. 2601/1998 και Ν. 3299/2004 και δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ολοκλήρωσης.

 • 22 Οκτωβρίου 2012, 23:41 | Γίωργος Μιχ. Βασιλείου

  «Στο άρθρο 21 «Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου» του σχεδίου νόμου, γίνεται τροποποίηση:
  2. Το άρθρο 2 παράγραφος ζβ εδάφιο α του ν. 3908/2011 (Α΄8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  ζβ. Τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας. Στην πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας της παρούσας περίπτωσης περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.»
  Η έννοια της τροποποίησης αυτής σωστά αναφέρεται στη χρονολογική προσέγγιση της πενταετίας από την ίδρυση ή από προηγούμενο ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό της μονάδας, διότι του ο νομοθέτης λαμβάνει υπόψη του το θεσμικό κριτήριο της ανά 4ετία αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων (σύμφωνα με το ν. 2065/1992 (ΦΕΚ − Α΄ 113).

  Κατά την εφαρμογή των Ν. 2601/1998, Ν. 3299/2004 και 3809/2011, τα αρμόδια όργανα (ΚΟΕ ή ΠΟΕ) πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης διατυπώνουν με σαφήνεια τις ανωτέρω ημερομηνίες, η δημοσίευση της απόφασης καθυστερεί πέραν του έτους («…ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας.»).

  Το γεγονός αυτό παρατηρείται ειδικά στην εφαρμογή του Ν. 3299/2004, οφείλεται αποκλειστικά στην λειτουργία της Κεντρικής Διοίκησης ή της Περιφέρειας που «καθυστερούν» στην έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας. Η «καθυστέρηση» μπορεί να είναι και δικαιολογημένη (φόρτος εργασίας, αλλαγή δομών στη Διοίκηση, αλλαγή θεσμικού πλαισίου κ.λπ.), αλλά όμως δεν είναι δυνατόν να αποβαίνει «η καθυστέρηση» αυτή σε βάρος των επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης.
  Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων στην Περιφέρεια Κρήτης έχουν ολοκληρωθεί από τα έτη 2007, 2008, και 2009 και οι αποφάσεις δεν έχουν εκδοθεί ακόμη (με ευθύνη της «Διοίκησης»), στην καλύτερη των περιπτώσεων κάποιες εκδόθηκαν το 2011 και το 2012.

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνω η διατύπωση της τροπολογίας του άρθρου 2 παράγραφος ζβ εδάφιο α του ν. 3908/2011 (Α΄8) να γίνει ως εξής:

  ζβ. Τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία διαπίστωσης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης σύμφωνα με την απόφαση ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας. Στην πενταετία ….. ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.

 • 22 Οκτωβρίου 2012, 15:25 | Νίκος Αναστασίου

  Eίναι σημαντικό με το συγκεκριμένο Νόμο να προσαρμοστούν τα όρια ορισμένων εκ των επιλέξιμων δαπανών που είχαν καθοριστεί με τον Ν.3908/2011, στις παρούσες συνθήκες. Συγκεκριμένα, το ανώτατο όριο των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στην κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και στις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, να αυξηθεί από σαράντα τοις εκατό (40%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου που ισχύει σήμερα βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 1, περίπτωση α, υποπερίπτωση αα του Ν.3908/2011, σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). Επιπροσθέτως, να διευκρινισθεί ότι στις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες των σχετικών υποδομών, δηλαδή τα κεντρικά δίκτυα εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων.

  Ομοίως με παραπάνω, το ανώτατο όριο των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στις μελέτες και αμοιβές συμβούλων, να αυξηθεί από πέντε τοις εκατό (5%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου που ισχύει σήμερα βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 2, περίπτωση θ του Ν.3908/2011, σε δέκα τοις εκατό (10%), και να μην ισχύει μόνο για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

  Αναστασίου Νίκος

 • Οκτώβριος 2012
  Σ.Κ ΑΙΓΙΣ ΕΠΕ info@skaegis.gr
  Ηλίας Κυριακόπουλος-Παναγιώτης Γρίβας

  Κριτήρια Βαθμολογίας Επενδύσεων του Ν.3908/11

  Πρόταση Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης
  αριθμ. 17299 (ΦΕΚ 652/26/4/11) περί στοιχείων αξιολόγησης και δεικτών βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων του Ν.3908/11.

  Κατ΄ εφαρμογήν της παραγράφου 2 του άρθρου10 του Ν.3908/11 έχει εκδοθεί η υπάριθμόν 17299 (ΦΕΚ 652 /26-4-2011) Υπουργική Απόφαση η οποία καθορίζει τα στοιχεία αξιολόγησης (δείκτες βαθμολογίας, στάθμιση, ελάχιστο όριο βαθμολογίας για την υπαγωγή).

  Η παρούσα πρόταση αφορά στην βελτίωση του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου που διέπει τον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/11 (αναπόσπαστη καθοριστική εφαρμοστική παράμετρο του οποίου αποτελεί και η εν λόγω Υπουργική Απόφαση) με σκοπό την απλούστευση και την βελτίωση της διαδικασίας αντικειμενικής εφαρμογής των κριτηρίων βαθμολογίας των επενδυτικών προτάσεων κατά την φάση της αξιολόγησης.

  Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό προτείνεται η αναθεώρηση-τροποποίηση των κάτωθι κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης των επενδυτικών σχεδίων:

  • Δείκτης 8: Στο κριτήριο επαγγελματική εξειδίκευση στελεχών διοίκησης (δείκτης 8) θα πρέπει να διαγραφεί η περιοριστική προϋπόθεση «εμπειρίας του στελέχους Διοίκησης (Προέδρου ΔΣ, Δ/ντή Συμβούλου ή Διαχειριστή) με εξειδίκευση σε κλάδο σχετικό με την κύρια δραστηριότητα και τουλάχιστον διετή εξειδίκευση μέσω προηγούμενης επαγγελματικής ενασχόλησης σε κλάδο ταυτόσημο με την κύρια δραστηριότητα».

  Προτείνεται η χορήγηση της μέγιστης βαθμολογίας στο κριτήριο αυτό, δηλαδή 2 βαθμοί , ανεξάρτητα εάν ο επενδυτικός φορέας έχει ή δεν έχει μία πλήρη διαχειριστική περίοδο σε πλήρη λειτουργία , εφόσον ένα από τα προαναφερόμενα στελέχη διοίκησης έχει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και διαθέτει διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία ως διευθυντικό στέλεχος επιχείρησης.

  • Δείκτης10: Στο Δείκτη 10 (IRR) η μέγιστη βαθμολογία θα πρέπει να δίνεται για ΙRR>10%.Στον Δείκτη 10 για να λάβει κάποιος επενδυτής τη βαθμολογία 4, ο οποίος αναφέρεται σαν δείκτης εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) επί του συνόλου των επενδυόμενων κεφαλαίων για τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας της επένδυσης μετά την ολοκλήρωση της, θα πρέπει να έχει περισσότερο από 15% απόδοση στον προαναφερόμενο δείκτη.

  Παρατηρείται το εξής παράδοξο :
  αφενός μεν η επιλογή της διάρκειας 10 ετών δεν λαμβάνει υπόψη την υπολειμματική αξία της επένδυσης και τη λειτουργία της επένδυσης μετά την πρώτη δεκαετία. Για παράδειγμα στον χώρο των ΑΠΕ η διάρκεια επενδύσεων είναι το λιγότερο 20 έτη όπως προβλέπεται και από τα εκάστοτε συμβόλαια πώλησης παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας,
  αφετέρου δε είναι πολύ δύσκολο στους περισσότερους κλάδους της αγοράς να επιτύχει μια επένδυση απόδοση άνω του 15% στο σύνολο του προϋπολογισμού του έργου, μόνο μέσα στα πρώτα 10 έτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η επένδυση δεν είναι κατά τα άλλα καλή ή χρήσιμη για την οικονομία της χώρα, ιδίως όταν το κριτήριο της αγοράς εστιάζεται στην απόδοση των Ιδίων Επενδυόμενων Κεφαλαίων και όχι στο Σύνολο των Επενδυόμενων Κεφαλαίων.

  Σε συνέχεια των προαναφερομένων προτείνεται για τον Δείκτη 10 η μείωση των βαθμίδων του IRR αναλογικά με την μέγιστη βαθμολογία των 4 μονάδων να δίνεται για IRR>10.

  • Δείκτης 13: Ο Δείκτης 13, ο οποίος αναφέρεται σαν δείκτης αποτελεσματικότητας (ΔΑ) και ορίζεται ως κύκλος εργασιών προς ξένα κεφάλαια προσδιορίζεται πάντα μικρότερος του 1 για επενδύσεις σε ΑΠΕ, οι οποίες περιέχουν δανειοδότηση στο χρηματοδοτικό τους σχήμα με συνέπεια, βάσει τού πίνακα βαθμολογίας, ο υποψήφιος επενδυτικός φορέας ΑΠΕ να λαμβάνει πάντα 0 στον συγκεκριμένο δείκτη.
  Ειδικά ο συγκεκριμένος δείκτης δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης για τον κλάδο των ΑΠΕ και πρέπει να μην λαμβάνεται υπ’ όψιν στην τελική βαθμολογία και αξιολόγηση.

  • Δείκτης 29: Στο κριτήριο της εξαγωγικής δραστηριότητας (>50% του ετήσιου κύκλου εργασιών) προτείνεται να χορηγείται υψηλότερη βαθμολογία :
  ΕΞ≥ 50% βαθμοί 10
  50%>ΕΞ≥ 40% βαθμοί 8
  30%>ΕΞ≥ 10% βαθμοί 5
  10%>ΕΞ≥ 50% βαθμοί 0

  με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων εξαγωγικού προσανατολισμού.

 • 19 Οκτωβρίου 2012, 12:37 | ΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Οι αποφασεις για τα επενδυτικα σχεδια των εταιρειων, που ενεταχθησαν στα πλαισια του Αναπτυξιακου Νομου 3299/2004,εληφθησαν κατω απο τελειως διαφορετικες οικονομικες συνθηκες (Εθνικες και διεθνεις),την εξελιξη των οποιων ουδεις ηδυνατο να προβλεψει. Πολυ σωστα επηλθε η τροποποιηση του Επενδυτικου Νομου 3908/11, με την αποφαση 18720/24-4/2012 του Υπουργειου Αναπτυξης-Ανταγωνιστικοτητας και Ναυτιλιας και με την οποια, αυξησε στο 60% για τις Μεγαλες Επιχειρησεις και στο 70% για τις Μεσαιες και μικρες επιχειρησεις,του 40% του ποσοστου ενισχυσης των δαπανων σε κτιριακες υποδομες,βοηθητικες εγκαταστασεις και διαμορφωσης περιβαλλοντος χωρου, που ισχυε. Πιστευουμε οτι για τους ιδιους λογους που επεβαλαν,την παραπανω τροποποιηση και για την ιση μεταχειρηση των αντιστοιχων Εταιρειων, που εχουν υπαχθει στον Αναπτυξιακο Νομο 3299/2004 και βρισκονται σε εξελιξη, θα πρεπει να υπαρξει μια αντιστοιχη τροποποιηση-προσαρμογη και να ισχυσουν και για τις Εταιρειες αυτες, τα ποσοστα 60% και 70% αντιστοιχως, για τις δαπανες κτιριακων υποδομων,βοηθητικων εγκαταστασεων και διαμορφωσης περιβαλλοντος χωρου. Η τροποποιηση αυτη, θεωρειται αφενος μεν δικαιο μετρο, αφετερου δε αναγκαιο μετρο, που θα βοηθησει τις εταιρειες να ολοκληρωσουν τα επενδυτικα προγραμματα και να μην διακινδυνευσουν την συνεχιση της λειτουργειας τους, λογω της ελλειψης ρευτοτητας,του μεγαλου κοστους του χρηματος και της μακροχρονης υφεσης της οικονομιας.

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 11:16 | ELBISCO

  Η απόφαση με Αριθμό 47718 (1) ΦΕΚ 2669 / 9 Νοεμβρίου 2011 του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, η οποία καθορίζει τον τρόπο επέλευσης των συνεπειών για τις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων, ως προς τις θέσεις απασχόλησης, των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 κρίνεται παντελώς άκαιρη με επικίνδυνες συνέπειες για το σύνολο των επιχειρήσεων που αφορά.
  Σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το σύνολο των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει εμπόδια, μεταξύ των οποίων η έλλειψη ρευστότητας και η υποχώρηση των πωλήσεων που ως αποτέλεσμα έχουν τη μείωση προσωπικού για την επιβίωση τους, η απόφαση αυτή έρχεται να τιμωρήσει όσες επιχειρήσεις υπέβαλαν επενδυτικά σχέδια, τα οποία λογικά βασίστηκαν σε προβλέψεις τουλάχιστον προ πενταετίας. Παρότι η παράμετρος της διατήρησης του προσωπικού καθώς και η πρόσληψη νέου προϋπήρχε ως προδιαγραφή όλων των Νόμων, η θεσμοθέτηση συγκεκριμένων υψηλών ποινών για την αθέτηση τους έρχεται σε μια στιγμή εντελώς ακατάλληλη. Ως αποτέλεσμα, το συντριπτικό σύνολο των επιχειρήσεων με εν εξελίξει επενδυτικά προγράμματα του Ν.3299/2004 καλείται σήμερα με την απόφαση αυτή να πληρώσει ποινή που φτάνει έως και το 30% της επιχορήγησης, επειδή δεν δύναται να τηρήσει προδιαγραφές οριοθετημένες κάτω από τελείως διαφορετικά οικονομικά δεδομένα. Παράλληλα με την απόφαση αυτή, αυτοαναιρείται ο ίδιος ο σκοπός της, που είναι η προάσπιση των θέσεων εργασίας, καθώς θα επιδεινώσει περαιτέρω τη ρευστότητα των επιχειρήσεων δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο. Ως εκ τούτου προτείνουμε την εξαίρεση της διατάξεως περί επιβολής ανάλογων ποινών.

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 09:56 | Υποδομή Σύμβουλοι Α.Ε.

  Άρση της «Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας και του τρόπου επέλευσης των συνεπειών για τις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων» (ως προς τις θέσεις απασχόλησης) των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004. Επίσης, να προβλέπεται μέσω της νομοθετικής εξουσιοδότησης η αναδρομικότητα της άρσης της απόφασης, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ισχύει από το 2012.

  Η απόφαση με Αριθμό 47718 (1) ΦΕΚ 2669 / 9 Νοεμβρίου 2011 του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, η οποία καθορίζει τον τρόπο επέλευσης των συνεπειών για τις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων, ως προς τις θέσεις απασχόλησης, των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 κρίνεται παντελώς άκαιρη με επικίνδυνες συνέπειες για το σύνολο των επιχειρήσεων που αφορά.

  Σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το σύνολο των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει απροσπέλαστα εμπόδια, μεταξύ των οποίων η έλλειψη ρευστότητας και η καθίζηση των πωλήσεων που ως αποτέλεσμα έχουν τη μείωση προσωπικού για την επιβίωση τους, η απόφαση αυτή έρχεται να τιμωρήσει όσες επιχειρήσεις υπέβαλαν επενδυτικά σχέδια, τα οποία λογικά βασίστηκαν σε προβλέψεις τουλάχιστον προ πενταετίας. Παρότι η παράμετρος της διατήρησης του προσωπικού καθώς και η πρόσληψη νέου προϋπήρχε ως προδιαγραφή όλων των Νόμων, η θεσμοθέτηση συγκεκριμένων υψηλών ποινών για την αθέτηση τους έρχεται σε μια στιγμή εντελώς ακατάλληλη. Ως αποτέλεσμα, το συντριπτικό σύνολο των επιχειρήσεων με εν εξελίξει επενδυτικά προγράμματα του Ν.3299/2004 καλείτε σήμερα με την απόφαση αυτή να πληρώσει ποινή που φτάνει έως και το 30% της επιχορήγησης, επειδή δεν δύναται να τηρήσει προδιαγραφές οριοθετημένες κάτω από τελείως διαφορετικά οικονομικά δεδομένα. Παράλληλα με την απόφαση αυτή, αυτοαναιρείται ο ίδιος ο σκοπός της, που είναι η προάσπιση των θέσεων εργασίας, καθώς θα επιδεινώσει περαιτέρω τη ρευστότητα των επιχειρήσεων δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο.

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 09:34 | Υποδομή Σύμβουλοι Α.Ε.

  Ρύθμιση για αύξηση στο 70% για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και στο 60% για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για τα εν εξελίξει επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004, συμπεριλαμβανομένων και των σχεδίων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, όπως ισχύει για τον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011.

  Στα πλαίσια της τροποποίησης του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 με βάση την απόφαση 18720/24-4-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η σχετική ρύθμιση για αύξηση στο 70% για MME και στο 60% για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έναντι του 40% που ίσχυε) αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέτρο για την επιτυχή ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων, τα οποία κατά την υποβολή και την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Νόμου βασίστηκαν εξολοκλήρου σε διαφορετικά εθνικά και διεθνή οικονομικά δεδομένα από τα σημερινά. Κρίνουμε απόλυτα δίκαιο, η συγκεκριμένη ρύθμιση να έχει άμεση ισχύ και για επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάχθηκαν στις διατάξεις Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 (συμπεριλαμβανομένων και των σχεδίων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας) και τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο για τις Μικρομεσαίες όσο και για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις. Θεωρούμε ότι αποτελεί μεγάλη παρέκκλιση μια τέτοια ρύθμιση να έχει εφαρμογή αποκλειστικά για τα σχέδια του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 και όχι για αυτά του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, δεδομένου ότι όλα τα εν εξελίξει επενδυτικά προγράμματα υπόκεινται στις ίδιες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Αυτό θα αποτελέσει δίκαιο μέτρο, το οποίο θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση σημαντικού μέρους των εν λόγω επενδυτικών προγραμμάτων.

 • 16 Οκτωβρίου 2012, 12:58 | GASTRADE Α.Ε.

  Στο Άρθρο 3 του ν. 3908/2011, περίπτωση 2θ, εξαιρούνται των ενισχύσεων του νόμου οι Μελέτες και οι Αμοιβές Συμβούλων εκτός εκείνων που αφορούν νέες Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.

  Οι Μελέτες Συμβούλων αποτελούν, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μεγάλων έργων, σημαντική δαπάνη η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των έργων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μελέτες αυτές και κατά συνέπεια οι δαπάνες τους υποστηρίζουν εκτός των άλλων και την αδειοδότηση του έργου.

  Ειδικότερα για έργα καινοτόμα, με ιδιαίτερη έμφαση σε λύσεις τεχνολογικού εξοπλισμού που δεν έχουν εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα στην Ελληνική επικράτεια και για την μελέτη των οποίων δεν υπάρχει η σχετική τεχνογνωσία στην Ελληνική αγορά, το κόστος των μελετών αυτών είναι ιδιαίτερα αυξημένο.

  Συνεπώς, Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες οι Μελέτες και οι Αμοιβές Συμβούλων και για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις και για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια και μάλιστα μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των δαπανών, καταργώντας βεβαίως και το αριθμητικό όριο € 50.000 που προφανώς δεν έχει νόημα για μεγάλα έργα.

  Προτείνονται λοιπόν οι εξής αλλαγές που μπορούν να ενταχθούν σαν νέα παράγραφος στο άρθρο 21 του Σχεδίου νόμου:

  « Το άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο θ, του ν. 3908/2011 (Α’ 8) καταργείται. Προστίθεται νέο περίπτωση αε, στο άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο α του ν. 3908/2011 (Α’ 8) ως ακολούθως:
  «Μελέτες και αμοιβές συμβούλων μέχρι ποσοστού 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου»

 • 16 Οκτωβρίου 2012, 12:56 | GASTRADE Α.Ε.

  Στο άρθρο 21 του Σχεδίου νόμου, γίνονται τροποποιήσεις στις κατηγορίες που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3908/2011 υπό τον γενικό τίτλο «Βελτίωση του Θεσμικού Πλαισίου».

  Στον ν. 3908/2011, άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση 42, εξαιρούνται από το καθεστώς ενισχύσεων τα έργα πολιτικού μηχανικού, εκτός εκείνων που αφορούν κατασκευή παράκτιων, υπεράκτιων, και λιμενικών έργων και κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες, υπεράκτιες και λιμενικές κατασκευές.

  Με δεδομένο ότι η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών αποτελεί Εθνική Στρατηγική και ότι τα έργα ενεργειακών υποδομών υποστηρίζουν την κοινή ωφέλεια (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, κλπ.), είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται από το πλαίσιο ενισχύσεων η ανάπτυξή και υλοποίησή τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

  Ως εκ τούτου προτείνεται να προστεθεί και η ακόλουθη τροποποίηση σαν ξεχωριστή παράγραφος στο συγκεκριμένο άρθρο του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου:

  Νέα παράγραφος:
  « Η περίπτωση 42, της παραγράφου 3, του άρθρου 2, του ν. 3908/2011 (Α’ 8) τροποποιείται ως ακολούθως:
  «Έργα πολιτικού μηχανικού. Εξαιρούνται η κατασκευή παράκτιων, υπεράκτιων, και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες, υπεράκτιες και λιμενικές κατασκευές. Επίσης εξαιρούνται έργα πολιτικού μηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών».

 • 16 Οκτωβρίου 2012, 11:24 | GASTRADE Α.Ε.

  Στο άρθρο 21 του Σχεδίου νόμου, γίνονται τροποποιήσεις στις κατηγορίες που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3908/2011 υπό τον γενικό τίτλο «Βελτίωση του Θεσμικού Πλαισίου».

  Στον ν. 3908/2011, άρθρο 2, παράγραφος 2, περίπτωση δ, εξαιρείται από το καθεστώς ενισχύσεων ο τομέας της ναυπηγίας. (πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στην ναυπηγική βιομηχανία 2003/C317/06).

  Η έννοια της εξαίρεσης αυτής αναφέρεται στις δαπάνες ναυπήγησης αυτοπροωθούμενων ποντοπόρων εμπορικών πλοίων τα οποία χρησιμοποίούνται για εμπορικές ναυτιλιακές δραστηριότητες μέσω συνεχών πλόων.
  Ένα ναυπήγημα, ανεξάρτητα από την τεχνική δυνατότητα αυτοπρόωσής του, από τη στιγμή που δεν πραγματοποιεί πλόες, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για βιομηχανικούς / παραγωγικούς σκοπούς και είναι μονίμως αγκυρβολημένο σε σταθερό σημείο, είναι δηλαδή απολύτως παρεμφερές με μια χερσαία βιομηχανική μονάδα, δεν μπορεί να εξαιρείται των ενισχύσεων του παρόντος νόμου διότι αυτό, εκτός των άλλων θα συνιστούσε και άνιση μεταχείριση ως προς ευθέως ανταγωνιστικά και παρεμφερή έργα που αναπτύσσονται ή λειτουργούν στην ξηρά.

  Κατά συνέπεια, προτείνεται να προστεθεί και η ακόλουθη τροποποίηση σαν ξεχωριστή παράγραφος στο συγκεκριμένο άρθρο του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου:

  Νέα παράγραφος:
  « Η περίπτωση δ, της παραγράφου 2, του άρθρου 2, του ν. 3908/2011 (Α’ 8) τροποποιείται ως ακολούθως:
  «Ο τομέας της ναυπηγίας, όπως ορίζεται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στην ναυπηγική βιομηχανία (2003/C317/06) εξαιρουμένων των ναυπηγημάτων που προορίζονται για σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις».

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 10:32 | VALUE RIGHT Α.Ε. – Λουκάς Δημήτρης, Κυριαζής Ηλίας

  Κατηγοριοποίηση Δαπανών – Αναπτυξιακών/Επενδυτικών Νόμων
  Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, οι οποίες από κοινού συνθέτουν το ενισχυόμενο και επιλέξιμο επενδυτικό κόστος όλων των Αναπτυξιακών/ Επενδυτικών Νόμων (Ν.3299/2004 και Ν.3908/2011) ανεξαιρέτως, δεν συνάδουν με τις κατηγορίες παγίων βάσει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ), του ΚΒΣ (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων) ή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ), τα οποία περιλαμβάνουν τις ακόλουθες βασικές κατηγορίες παγίων (υλικών) περιουσιακών στοιχείων / ενσώματων ακινητοποιήσεων του ενεργητικού:
  Βάσει Ισολογισμού – Ενσώματες Ακινητοποιήσεις:
  1. Γήπεδα – Οικόπεδα
  3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα
  4. Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός
  5. Μεταφορικά Μέσα
  6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
  7. Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και Προκαταβολές

  Βάσει Ισοζυγίου Λογαριασμών Γενικού – Αναλυτικού Καθολικού Λογιστικής:
  Λογ.10 Εδαφικές Εκτάσεις
  Λογ.11 Κτίρια – Εγκαταστάσεις Κτιρίων – Τεχνικά Έργα
  Λογ.12 Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός
  Λογ.13 Μεταφορικά Μέσα
  Λογ.14 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
  Λογ.15 Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και Προκαταβολές Κτήσης Παγίων

  με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα:
  (α) Αναντιστοιχίας και συνεπώς περικοπών στο ύψος της επενδυτικής πρότασης, κατά τη φάση αξιολόγησης, λόγω περιορισμών στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών (π.χ. στον Ν.3908/2011 τα ΚΤΗΡΙΑΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ: αθροιστικά το ενισχυόμενο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%), δεδομένου ότι δεν υπάρχει σαφής προσδιορισμός π.χ. στο τι λογίζεται ως κτιριακή δαπάνη, καθώς και στις λοιπές κατηγορίες δαπανών, ενώ υπάρχει και σύγχυση μεταξύ της κατηγοριοποίησης/ομαδοποίησης/ελέγχου της κατανομής των δαπανών στις επιμέρους Ομάδες Εργασιών και Κατηγορίες Δαπανών, κατά την φάση της αξιολόγησης.
  (β) Αντιστοίχισης οικονομικού – φυσικού αντικείμενου κατά τη φάση υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων (υπαχθέντων στις διατάξεις των Ν.3299/2004 και Ν.3908/2011) μεταξύ των εξοφλημένων τιμολογίων – παραστατικών και των ενισχυόμενων / επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, βάσει απόφασης υπαγωγής.
  (γ) Λόγω της ενδεχόμενης ανακύπτουσας ανάγκης τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης Ειδικότερα το θεσμικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά ασαφές, όσον αφορά τον Ν.3299/2004. Αναφορικά -δε- με τον Ν.3908/2011, ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει αίτημα τροποποίησης όταν γίνονται μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ κατηγοριών ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές στο σύνολο τους δεν θα ξεπερνούν το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Σε περίπτωση -ωστόσο- που η τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου επιφέρει μεταβολή που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, τότε ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στην αρμόδια -περί τούτο- Υπηρεσία σχετικό αίτημα τροποποίησης, γεγονός το οποίο συνεπάγεται αδικαιολόγητες χρονικές καθυστερήσεις, διαδικαστική κωλυσιεργία και περιττή γραφειοκρατία στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.
  (δ) Τέλος δεν εξειδικεύεται -σαφώς- το θεσμικό πλαίσιο, ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας του αιτηθέντος προς υπαγωγή στις διατάξεις των Αναπτυξιακών/Επενδυτικών Νόμων επενδυτικού σχεδίου (π.χ. δευτερογενής τομέας, τριτογενής τομέας, ενέργεια, τουρισμός, κ.λ.π.).

  Προς επίρρωση των ανωτέρω επιχειρημάτων σας παραπέμπουμε στον ΟΔΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων και του Κώδικα Δεοντολογίας Αξιολογητών: Έκδοση 1γ / 15-11-2011 όπου ρητά αναφέρεται ότι:

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
  1. ΚΤΙΡΙΑΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
  1.2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

  α/α Τίτλος ομάδας Δαπάνες που περιλαμβάνονται στην ομάδα εργασιών
  8. Συνήθεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ισχυρά- ασθενή ρεύματα) Ηλεκτρικές – Υδραυλικές –Μηχανολογικές Κλιματιστικές – Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις κτηρίων οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το κτήριο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο αποχωρισμός τους να μην είναι δυνατό να γίνει εύκολα
  9. Συνήθεις υδραυλικές εγκαταστάσεις
  10. Συνήθεις Εγκαταστάσεις Κλιματισμού – αερισμού

  4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  4.2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

  Στην κατηγορία δαπανών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιλαμβάνονται οι τεχνικές κατασκευές και γενικά οι διευθετήσεις που γίνονται για την μόνιμη εγκατάσταση των μηχανημάτων και τη σύνδεσή τους στο παραγωγικό κύκλωμα. Επίσης περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις που χωρίς να σχετίζονται με τα μηχανήματα, έχουν σχέση με το παραγωγικό κύκλωμα (π.χ εγκαταστάσεις θέρμανσης, υδραυλικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ή αποθηκευτικές δεξαμενές) με την προϋπόθεση ότι δεν είναι συνδεδεμένες με το κτήριο κατά τέτοιο τρόπο που ο αποχωρισμός τους να μην είναι δυνατό να γίνει εύκολα. Συνήθεις ομάδες εργασιών στην κατηγορία αυτή δαπανών είναι:

  α/α Τίτλος ομάδας Δαπάνες που περιλαμβάνονται στην ομάδα εργασιών
  1. Εγκαταστάσεις θέρμανσης Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου θερμού νερού (Λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές, εναλλάκτες, πιεστικά συγκροτήματα, θερμαντικά σώματα κλπ)
  2. Κλιματισμός – Αερισμός Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού κλιματισμού – αερισμού (εξωτερικές και εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες, ανεμιστήρες κλπ)
  3. Υποσταθμός – Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Υποσταθμού και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (μετασχηματιστές, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, πίνακες, συστήματα αδιάλειπτης παροχής τάσης και προστασίας δικτύου κλπ)
  11 Εξοπλισμός λειτουργίας πισινών, εγκαταστάσεων θαλασσοθεραπείας και SPA ξενοδοχειακής μονάδας Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού λειτουργίας των πισινών, κέντρων θαλασσοθεραπείας και εγκαταστάσεων SPA (αντλίες, κυκλοφορητές κλπ)

  6.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  6.2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

  Συνήθεις ομάδες εργασιών στην κατηγορία αυτή δαπανών είναι:
  α/α Τίτλος ομάδας Δαπάνες που περιλαμβάνονται στην ομάδα εργασιών
  5. Πυρανίχνευση – Πυρόσβεση Αγορά εξοπλισμού πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης (ανιχνευτές, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές κλπ)

  Ενώ στη συνέχεια, εν αντιθέσει με τα προαναφερθέντα, διατυπώνεται ότι:
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

  ……………………………………………………………………………………………………

  Α.7. Μηχανολογικός Εξοπλισμός
  Το κόστος της κατηγορίας αυτής για τις ξενοδοχειακές μονάδες κυμαίνεται από 8% έως 13% του Συνολικού Προϋπολογισμού και αναλύεται ως εξής:
  Υποσταθμός Μέσης Τάσης = 60 €/KVA
  Κλιματισμός-Θέρμανσης = Σύνολο κλιματιζόμενης Επιφάνειας. χ 700 btu χ 0,10€
  Ανελκυστήρες (Καμπίνα και μηχανοστάσιο) = 18.500 € (μέχρι τις 4 στάσεις Προσαύξηση 900€/στάση)
  Πυροπροστασία = Σύνολο Δόμησης χ 35 €/τ.μ.
  Πισίνα = Εμβαδό χ 400 €/τ.μ. (Από το κόστος αυτό το 50% αφορά το Μηχανολογικό εξοπλισμό και το υπόλοιπο τις κτιριακές εγκαταστάσεις)

  Περαιτέρω χρίζει και ειδικής μνείας το γεγονός ότι υπάρχουν περιορισμοί επί του επιλέξιμου και ενισχυόμενου επενδυτικού κόστους, ήτοι προβλέπονται για κάποιες κατηγορίες δαπανών περιορισμοί ως προς το ποσό που θα τύχει ενίσχυσης (ενισχυόμενο ποσό) είτε ως απόλυτο μέγεθος είτε ως ποσοστό επί του επιλέξιμου κόστους, επί παραδείγματι:
   Γενικότερα τα ΚΤΗΡΙΑΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ αθροιστικά το ενισχυόμενο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των νέων ΜΜΕ επιχειρήσεων το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%.
   Πιο εξειδικευμένα ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ στην περίπτωση των ξενοδοχειακών μονάδων κυμαίνεται σε ποσοστό 8% – 13% επί του συνολικού προϋπολογισμού.

  Αποτελεί πραγματικά παράδοξο το γεγονός ότι υπόκεινται σε τέτοιους περιορισμούς τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια (εφεξής Ε/Σ), προς υπαγωγής στις διατάξεις των Επενδυτικών/Αναπτυξιακών Νόμων, ειδικότερα σήμερα, όπου το οικονομικό κλίμα είναι ιδιαιτέρως δυσχερές, το επενδυτικό περιβάλλον να καθίσταται πρακτικά ανύπαρκτο, με την χωρά μας να υπολείπεται δραματικά σε ανταγωνιστικότητα έναντι αρκετών κρατών – μελών της Ε.Ε., πόσο μάλλον -δε- έναντι των λοιπών χωρών της ευρωζώνης(ΟΝΕ) και να μην δύναται να αυξήσει τον βαθμό απορροφητικότητας των προς ημών διατιθεμένων κονδυλίων.

  Επίσης στερείται οποιασδήποτε λογικής τεκμηρίωσης το γεγονός των ανωτέρω περιορισμών και από άποψη τόνωσης βασικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, σε μικροοικονομικό επίπεδο, όπως φερ’ ειπείν την οικοδομική δραστηριότητα, η οποία και φαλκιδεύεται με την ανωτέρω δέσμευση.

  Προτείνεται -συνεπώς- η υιοθέτηση των βασικών κατηγοριών επιλέξιμων/ ενισχυόμενων επενδυτικών δαπανών, οι οποίες να αντιστοιχίζονται πλήρως με τις κατηγορίες παγίων στοιχείων του ενεργητικού (ενσώματες – ασώματες ακινητοποιήσεις ) βάσει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) και κατ’ επέκταση του ΚΒΣ (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων), προς αποφυγή συγχύσεως, χωρίς να υπάρχει το πλήθος των επενδυτικών δαπανών που επί του παρόντος ισχύουν σε όλους των Αναπτυξιακούς/Επενδυτικούς Νόμους (Ν.3299/2004 και Ν.3908/2011).

  Ακολούθως, δεν διευκρινίζεται σαφώς ποιες νοούνται ως βαθμολογούμενες ομάδες δαπανών, με αποτέλεσμα να επέρχονται σε αρκετές περιπτώσεις διαφοροποιήσεις στην βαθμολόγηση των επενδυτικών προτάσεων (υποβολή επενδυτικής πρότασης – αξιολόγηση επενδυτικής πρότασης).

  Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να επιτρέπει σε κάθε επενδυτικό φορέα (αιτούσα επιχείρηση) την ευελιξία να επιλέγει ο ίδιος τον βέλτιστο συνδυασμό επενδυτικών δαπανών (optimum allocation) ανάλογα με το αντικείμενο του Ε/Σ και τις ιδιάζουσες ανάγκες τις οποίες καλύπτει η υλοποίηση αυτού (του Ε/Σ), χωρίς να υπάρχει ipso facto περιορισμός π.χ. στα κτηριακά – εγκαταστάσεις κτηρίων και τα τεχνικά έργα – έργα υποδομής και έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου η οπουδήποτε αλλού, με κάποια εξειδίκευση –ωστόσο- όσον αφορά τις ενισχυόμενες βασικές κατηγορίες επενδυτικών δαπανών βάσει:
   Μεγέθους / Κόστους του Ε/Σ με κλιμακούμενη ενίσχυση,
   Εμβαδομετρικών – Ογκομετρικών Δεδομένων (ήτοι Ενίσχυση Παγίων : … € / m, … € / m2 και … € / m3) του Ε/Σ, βάσει σαφών κριτηρίων,
   Δυναμικότητα (Παραγωγής) του Ε/Σ, βάσει Προδιαγραφών,
   Εγκατεστημένης Ισχύος στα πλαίσια του Ε/Σ, βάσει Αδειοδοτήσεων,
   Σαφώς οριζόμενων Βαθμολογούμενων Ομάδων Δαπανών,

  ανά τομέα δραστηριότητας του Ε/Σ (πρωτογενής –δευτερογενής – τριτογενής τομέας, τουρισμός, ενεργειακά κ.ο.κ.), ενώ βάσει της ιδίας φιλοσοφίας πρέπει να εξειδικεύεται και η βαθμολογία των επενδυτικών προτάσεων.

  Ενδεικτικά αναφέρεται από τον ΟΔΗΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν.3908/2011 των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων και του Κώδικα Δεοντολογίας Αξιολογητών: Έκδοση 1γ / 15-11-2011:
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

  ……………………………………………………………………………………………………
  Στον πίνακα που ακολουθεί δίδεται παράδειγμα για τον υπολογισμό του συνολικού μέγιστου επιλέξιμου κόστους ξενοδοχειακής μονάδας 4(*) δυναμικότητας 200 κλινών, με το 50% των κλινών σε Bungalows, στη Ρόδο (περιοχή ΙΙ – νησιά).

  Παράδειγμα:
  Εκτίμηση μέγιστου συνολικού επιλέξιμου κόστους
  Προσαυξήσεις κόστους:
  – 50% των κλινών σε Bungalows + 3%
  – Περιοχή II (νησιά) +5%
  Συνολική προσαύξηση κόστους: + 8%
  Βασική Τιμή μονάδας κόστους κτηρίων: 1.360€/μ2
  Τιμή μονάδας κόστους κτηρίων μετά τις προσαυξήσεις: 1.468,8 €/μ2
  Κόστος Κτηριακών = 6.000 μ2 χ 1.468,8 €/μ2 8.812.800
  Κόστος Ξεν. Εξοπλ. = 200 κλίνες χ 7.000 €/κλίνη 1.400.000
  Κόστος Μηχ. Εξοπλ. = 10% χ Κτηριακά 881.280
  Κόστος Εργ. Υποδ. = 3% χ Κτηριακά 264.384
  Κόστος Περιβ. Χωρ. (πισίνες, γήπεδα, κλπ -10%) 12.000μ2 Χ146,9Ευρώ/μ2 1.762.800
  Συνολικό επιλέξιμο κόστος 13.121.024
  => 65.605,12€/κλίνη (=13.121.024€ / 200 κλίνες)

  τα ΚΤΗΡΙΑΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ αθροιστικά το ενισχυόμενο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%) του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των νέων ΜΜΕ επιχειρήσεων το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%.

  Ωστόσο τα ΚΤΗΡΙΑΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ + ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ + ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ) =
  = 8.812.800,00 € + (264.384,00 € + 1.762.800,00 €) =
  = 8.812.800,00 € + 2.027.184,00 € =
  = 10.839.984,00 €.

  Οπότε τελικά από κοινού τα ΚΤΗΡΙΑΚΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ + ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ + ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ) αθροίζουν σε:
   10.839.984,00 € > 7.872.614,40 € (= 60% Χ 13.121.024,00 €), σε περίπτωση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων.
   10.839.984,00 € > 9.184.716,80 € (= 70% Χ 13.121.024,00 €), σε περίπτωση Νέων ΜΜΕ Επιχειρήσεων.

  Συνεπώς η Υπηρεσία δεν αναγνωρίζει ως επιλέξιμο επενδυτικό κόστος, αυτό που κατά την κρίση της, θεωρείται -ομολογουμένως- όντως το επιλέξιμο κόστος της συγκεκριμένης επένδυσης!!!!!!!

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 14:58 | n.m. papa..

  Η παράγραφος 3 του άρθρου θα πρέπει να αναδιατυπωθεί για να περιλαμβάνεικαι τα Επιχειρηματικά Πάρκα του Ν.3982/2011

  ητοι:

  «Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.),……..

  σε Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Παρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.) και Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται,

  ……κατ’ εξαίρεση του ανώτατου ποσοστού της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ποσοστό ενίσχυσης μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων………..»