Άρθρο 34: Xρηματοδότηση επένδυσης υδατοδρομίων

Είναι δυνατή η χρηματοδότηση μέρους ή όλων των επιμέρους ενεργειών για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία του υδατοδρομίου από ιδιωτικούς, ή/και δημόσιους, εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, κατά τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Η δημιουργία υδατοδρομίων δύναται να υπαχθεί στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 (Α’ 204), όπως ισχύει. Η δημιουργία υδατοδρομίων δύναται να υπαχθεί στο πλαίσιο των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.