Άρθρο 08: Τροποποίηση άρθρου 22 ν. 3894/2010 (Α΄204)

1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010 (Α΄204) προστίθενται οι λέξεις: «του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2. Στο άρθρο 22 του ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παράγραφο 19 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 (Α΄86), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«Για την έκδοση αδειών που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8 (Κεφάλαιο Β’) του ν. 3894/2010 (Α΄204), ο ενδιαφερόμενος δηλώνει εγγράφως και υπευθύνως τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων έκδοσής τους και υποβάλλει όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ή στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, για τις ιδιωτικές στρατηγικές Επενδύσεις ή τις δημόσιες στρατηγικές επενδύσεις αντίστοιχα. Κατόπιν εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον πρόεδρο της ΔΕΣΕ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, όπου βεβαιώνεται η υποβολή της δηλώσεως και των δικαιολογητικών του προηγούμενου εδαφίου και η οποία εξομοιούται με την αντίστοιχη άδεια/έγκριση ως προς όλες τις συνέπειες Ο σχετικός φάκελος, στη συνέχεια, διαβιβάζεται αμελητί στη Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων για τις περαιτέρω κατ’ αρμοδιότητα ενέργειες. Εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η αρμόδια για κάθε άδεια/έγκριση υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχο των προϋποθέσεων του νόμου για την έκδοση της αδείας/έγκρισης και είτε εκδίδει τη σχετική άδεια σύμφωνα με την αίτηση και τα στοιχεία του φακέλου, είτε απορρίπτει αυτήν αιτιολογημένα.

Ή

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παράγραφο 19 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 (Α΄86), καταργείται.
2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010 (Α΄204) προστίθενται οι λέξεις: «του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παράγραφο 19 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 (Α΄86), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την έκδοση αδειών που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8 (Κεφάλαιο Β’) του ν. 3894/2010 (Α΄204), ο ενδιαφερόμενος δηλώνει εγγράφως και υπευθύνως τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων έκδοσής τους και υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ή στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, για τις ιδιωτικές στρατηγικές Επενδύσεις ή τις δημόσιες στρατηγικές επενδύσεις αντίστοιχα. Ο σχετικός φάκελος, στη συνέχεια, διαβιβάζεται αμελητί στη Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων για περαιτέρω κατ’ αρμοδιότητα ενέργειες. Με την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής άδειας μεταφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ειδικών και γενικών, στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος, με απόφασή του, βεβαιώνει την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και την υποβολή της δηλώσεως του προηγούμενου εδαφίου και είτε εκδίδει τη σχετική άδεια σύμφωνα με την αίτηση και τα στοιχεία του φακέλου, είτε απορρίπτει αυτήν, αιτιολογημένα»

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 15:49 | ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΙΔIΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
  Παράγραφος 12 Άρθρο 18

  Προτεινόμενη τροποποίηση: από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, που εντάχθηκαν τους τρείς τελευταίους μήνες. Δηλαδή αποτίμηση κατοχής μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικών προϊόντων εντός του τριμήνου πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής
  Ειδικό Αφορολόγητο αποθεματικό επανεπένδυσης κερδών φορέα επένδυσης.
  Επιχειρήσεις από όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας να έχουν την δυνατότητα από τα κέρδη έκαστης χρήσης να μπορούν να δημιουργούν Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό το οποίο θα προορίζεται για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα ενταχθούν στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011. Το ανωτέρω Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό θα μπορεί να ανέρχεται έως το 70% των κερδών έκαστης χρήσης και θα πρέπει εντός 3 ετών από την έναρξη
  της δημιουργίας του να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης. Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης με την χρήση του ανωτέρω Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε φορολόγηση συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Σ.Κ.
  Αν η επιχείρηση μετά την δημιουργία του Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού δεν έχει προβεί στην έναρξη της υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου εντός των προβλεπόμενων 3 ετών θα μπορεί με αιτιολογημένη αίτηση να ζητά την παράταση από την υπηρεσία ένταξης του επενδυτικού της σχεδίου η οποία θα κοινοποιείται και στην Δ.Ο.Υ. του φορέα επένδυσης και για διάστημα 1 ακόμη έτους.

  Επανεπένδυση μερισμάτων
  Οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα από τα κέρδη έκαστης χρήσης, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος Φόρου, το εναπομείνον υπόλοιπο ποσό προς διάθεση – μέρισμα, να απαλλάσσεται του φόρου στην περίπτωση όπου αυτό θα χρησιμοποιείται από τους μετόχους για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν σε επενδυτικούς νόμους ή/και προγράμματα, του ίδιου ή άλλου νομικού προσώπου.

  Κάλυψη ιδίας συμμετοχής από βασικό προμηθευτή έργου
  Απόδειξη ιδίας συμμετοχής μέσω διαθεσίμων του βασικού προμηθευτή του επενδυτικού σχεδίου και με την προσκόμιση αποδεικτικών ικανών για την απόδειξη της διαθεσιμότητας των προβλεπόμενων ιδίων κεφαλαίων του φορέα επένδυσης.

  Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
  Επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει ή πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων, μπορούν να προβούν στην μείωση του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου τους τουλάχιστον 1 έτος μετά την απόφαση ολοκλήρωσης του
  επενδυτικού τους σχεδίου και εφόσον η μείωση αυτή δεν αποδυναμώσει την ταμειακή ρευστότητα της επιχείρησης.

  ΔΆΝΕΙΟ: Παράγραφος 7 Άρθρου 8 Ν.3908/2011

  Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι επενδυτικού δανείου και ειδικότερα στο εδάφιο δ στο τέλος να εισαχθεί νέα παράγραφος η οποία θα είναι ως εξής:
  Παρέχεται η δυνατότητα, αντί επενδυτικού δανείου, ο φορέας της επένδυσης να συνάψει για τους σκοπούς της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ιδιωτικό συμφωνητικό με τον προμηθευτή ή κατασκευαστή του έργου ή τμήματος του, διακανονισμού της εξόφλησης της επενδυτικής εργασίας σε δόσεις τουλάχιστον τριετούς χρονικής διάρκειας. Η εν λόγω σύμβαση διακανονισμού δεν επιδοτείται ως προς τις επιβαρύνσεις τόκων που τυχόν θα προβλέπει. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να συνυποβάλλεται με την αίτηση υπαγωγής το ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό.

  – Έναρξη έργων
  Να μην θεωρείται η τυχούσα έναρξη επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της πρότασης ως λόγος απόρριψης ολόκληρου του έργου αλλά αυτές οι δαπάνες να μην θεωρούνται επιλέξιμες.

 • ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Ν3908/2011 : «ΕΝΤΟΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΔΑΝΕΙΟΥ»
  Για πολλές επενδύσεις που έχει υποβληθεί αίτημα να ενταχθούν στα αναπτυξιακά κίνητρα του Ν3908/2011, στο στάδιο της υλοποίησης τα προβλήματα ρευστότητας που συνδέονται με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία της χώρας, γεννούν ερωτήματα αν πράγματι μπορεί να υλοποιηθούν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011 . Όπως είναι γνωστό τα προβλήματα χρηματοδότησης από την Ελληνική τραπεζική αγορά σήμερα είναι τεράστια ακόμα και για δάνεια που να καλύπτουν ανάγκες του κεφαλαίου κίνησης, πόσο μάλλον ανάγκες ενός επενδυτικού έργου! Την ίδια αντιμετώπιση έχουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις και από τράπεζες χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης που δεν θέλουν να επιβαρύνουν άλλο τον Ισολογισμό τους με δάνεια προς Ελληνικές επιχειρήσεις, ακόμα και στις εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτές έχουν καταφέρει να διασφαλίσουν μέσω των προμηθευτών τους κάλυψη της εξαγωγικής πίστωσης μέσω των ευρωπαϊκών οργανισμών ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων (HERMES, EKN, ONDD, κλπ).
  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η μοναδική λύση χρηματοδότησης των παραπάνω επενδύσεων είναι, χρησιμοποιώντας την ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων, η αποπληρωμή των μηχανημάτων να γίνει με την παρουσίαση promissory notes σε μακροχρόνιο διακανονισμό της αξίας από τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής του μηχανολογικού εξοπλισμού θα παρουσιάσει στην τράπεζα του τα promissory notes για προεξόφληση λαμβάνοντας το 100% της αξίας των μηχανημάτων. Η Ελληνική Εταιρεία θα είναι υπόχρεη στην εξόφληση των promissory notes που περιλαμβάνουν την αξία των μηχανημάτων και τους προσυμφωνημένους τόκους προεξόφλησης. Ετσι, στην ουσία ο προμηθευτής με βάση την ασφάλιση της εξαγωγικής πίστωσης θα λάβει δάνειο για λογαριασμό της Ελληνικής εταιρείας.
  Η παραπάνω λύση προσκρούει στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου Ν3908/2011, διότι το Αρθρο 8 προβλέπει ότι όταν το επενδυτικό σχέδιο απαιτεί την λήψη δανείου, προϋπόθεση είναι να είναι τραπεζικό δάνειο η δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Επίσης προσκρούει στις διατάξεις του ΠΔ 33 ΦΕΚ/83 /Α/14-4-2011 διότι παρά του ότι θα έχει ολοκληρωθεί η επένδυση και θα έχει γίνει η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, δεν θα εμφαίνεται η εξόφληση των τιμολογίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού ώστε να δύναται η εταιρεία να εισπράξει την επιχορήγηση. Πιθανό δε και να μην πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση, αν η πίστωση που απαιτηθεί από το επιχειρηματικό σχέδιο ξεπερνάει την τριετία από την έγκριση η την πενταετία, εφόσον ζητηθεί παράταση.
  Ετσι καθίσταται εμφανές ότι αν δεν προκριθεί ο παραπάνω τρόπος χρηματοδότησης, που στην ουσία δεν είναι ενάντια στο πνεύμα του Νόμου αλλά είναι η μόνη δυνατότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν βιώσιμες επενδύσεις με ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ, τα περισσότερα επιχειρηματικά σχέδια είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν υπό τις παρούσες συνθήκες χρηματοοικονομικής κρίσης. Αποτέλεσμα θα είναι ο περιορισμός της παραγωγικής δραστηριότητας στη χώρα, η ένταση της ανεργίας και η περαιτέρω ύφεση. Ετσι για την υποστήριξη
  • τόσο της υλοποίησης επενδύσεων που ήδη έχουν εγκριθεί αλλά δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την μορφή τραπεζικής χρηματοδότηση που προέβλεπε το υποβληθέν κι εγκριθέν επενδυτικό τους σχέδιο
  • όσο και της υποβολής νέων επενδυτικών σχεδίων εφικτών να υλοποιηθούν υπό τις κρατούσες συνθήκες ρευστότητας .
  προτείνεται να αναγραφεί στο
  Άρθρο 8 «Όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων» /Παράγραφός 7.Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για επενδυτικό Δάνειο, στην ενότητα β
  η εξής προσθήκη
  «Ως μορφή δανείου μπορεί να ληφθεί και η έντοκη πίστωση προμηθευτών καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού». Η εν λόγω προσθήκη ισχύει για εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια και νέες υποβολές.

  Κατερίνα ΜΑΝΑΛΗ
  Διευθύντρια Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου

 • 1. Νόμος 3908 Άρθρο 8
  Ίδια Συμμετοχή
  Να μπορεί να καλύπτεται και χωρίς Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, από ίδια διαθέσιμα της επιχείρησης.

  2. Νόμος 3908 Άρθρο 10
  Να μην υπάρχει όρος θέσεων εργασίας, ούτε στη βαθμολόγηση, ούτε μετά την υλοποίηση, και των έργων που θα παραταθούν του Νόμου 3299/2004.

  3. Να μην υπάρχει υποχρέωση και κριτήριο για την εταιρική μορφή σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. Να είναι μόνο βιβλία Γ’ κατηγορίας.

  Άρθρο 19

  §2
  Να δίνεται η καταβολή επιχορήγησης με την πιστοποίηση υλοποίησης μέρους της επένδυσης ή όλης, χωρίς την υποχρεωτική εξόφληση εκ των προτέρων του έργου, αλλά την εξόφληση με την καταβολή της επιχορήγησης με τα ποσά αυτής. Οι επιταγές της επιχορήγησης να είναι εις διαταγήν του προμηθευτή του έργου. Έτσι δεν θα είναι απαραίτητη για την επιχορήγηση η χρηματοδότηση από τις τράπεζες, καθώς η εκχώρηση γίνεται κατευθείαν στον προμηθευτή που υπάρχουν οφειλές.
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ KEΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε.

  Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος

  Πρόεδρος Δ.Σ. – Γενικός Διευθυντής

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 21:43 | Γεώργιος Σάμπαλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαμεσολαβητής επίλυσης διαφορών (CEDR)

  Και οι δύο εναλλακτικές διατυπώσεις φαίνονται ατελείς:
  Στην 1η λείπει η δυνατότητα παρέμβασης του Υπουργού και στην 2η φαίνεται σαν όλα να μεταφέρονται αυτομάτως στον Υπουργό μετά την νόμιμη προθεσμία (ή αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της ρυθμίσεως). Η σύνθεση των δύο είναι προτιμότερη:
  «… Ο σχετικός φάκελος, στη συνέχεια, διαβιβάζεται αμελητί στη Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων για περαιτέρω κατ’ αρμοδιότητα ενέργειες. Ο πρόεδρος της ΔΕΣΕ ή ο νόμιμος αναπληρωτής εκδίδει διαπιστωτική πράξη με την οποία βεβαιώνει σχετικά με την υποβολή της δηλώσεως και των δικαιολογητικών του προηγούμενου εδαφίου και η οποία εξομοιούται με την αντίστοιχη άδεια/έγκριση ως προς όλες τις συνέπειες [χρειάζεται ανάλυση / εξειδίκευση]. Ο σχετικός φάκελος, στη συνέχεια, διαβιβάζεται αμελητί στη Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων για τις περαιτέρω κατ’ αρμοδιότητα ενέργειες. Εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η αρμόδια για κάθε άδεια/έγκριση υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχο των προϋποθέσεων του νόμου για την έκδοση της αδείας/έγκρισης και είτε εκδίδει τη σχετική άδεια σύμφωνα με την αίτηση και τα στοιχεία του φακέλου, είτε απορρίπτει αυτήν αιτιολογημένα. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής άδειας μεταφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ειδικών και γενικών, στον Υπουργό Ανάπτυξης …