Άρθρο 32: Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας, εφεξής καλούμενο υδατοδρόμιο»: Το αεροδρόμιο επί υδάτινης επιφάνειας το οποίο προορίζεται στο σύνολο ή εν μέρει για την αποθαλάσσωση, προσθαλάσσωση και επί της επιφάνειας αυτής κίνηση αεροσκαφών και στο οποίο περιλαμβάνεται η κατάλληλη υποδομή σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προοριζόμενη για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου.
β) «Αεροπορική ημέρα»: Το χρονικό διάστημα που ορίζεται 30 λεπτά πριν την ανατολή του ηλίου έως και 30 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου.
γ) «Άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου»: Η άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος για την ίδρυση, κατασκευή, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση υδατοδρομίου από το Δημόσιο, από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ ή Β’ βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από φυσικά πρόσωπα.
δ) «Αεροσκάφος που επιχειρεί σε υδατοδρόμιο»: Υδροπλάνο ή αμφίβιο αεροπλάνο ή αμφίβιο ελικόπτερο.
ε) «Αερομεταφορέας»: Επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών που διαθέτει το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό αερομεταφορέα και Άδεια Εκμετάλλευσης εν ισχύ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
στ) «Αποθαλάσσωση»: Η με ίδιες δυνάμεις αποκόλληση αεροσκάφους από την επιφάνεια του ύδατος.
ζ) «Δ.Κ.Α.Σ»: Οι «Διεθνείς Κανονισμοί για την Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα» του έτους 1972, όπως έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα, τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά.
η) «Διάδρομος»: Καθορισμένη υδάτινη επιφάνεια προορισμένη για την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση των αεροσκαφών .
θ) «Ζώνη ασφαλείας διαδρόμου προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης Υδατοδρομίου»: Καθορισμένη υδάτινη επιφάνεια που περικλείει το διάδρομο προορισμένη:
(αα) να μειώσει τον κίνδυνο ζημιάς σε αεροσκάφος που εκτρέπεται από το διάδρομο,
(ββ) να προστατέψει αεροσκάφος υπεριπτάμενο αυτής κατά την προσθαλάσσωση και την αποθαλάσσωση.
ι) «Εγχειρίδια Υδατοδρομίου»: Τα εγχειρίδια που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για την χορήγηση της Άδειας Λειτουργίας Υδατοδρομίου και τα οποία περιλαμβάνουν:
(αα) το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) του,
(ββ), το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program)
(γγ) το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Plan).
(ια) «Μετεωρολογικές Συνθήκες εξ’ Όψεως (VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS/V.M.C.)»: Μετεωρολογικές συνθήκες εκφρασμένες από την άποψη ορατότητας, απόστασης από νέφη και οροφής νεφών, που είναι ίσες ή καλύτερες από τα καθορισμένα ελάχιστα όρια.
(ιβ) «Περιοχή ελιγμών Υδατοδρομίου»: Το μέρος του Υδατοδρομίου το οποίο χρησιμοποιείται για την αποθαλάσσωση, προσθαλάσσωση και υδατοδρόμηση των αεροσκαφών, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτό οι χώροι ελλιμενισμού των αεροσκαφών.
(ιγ) «Περιοχή κίνησης Υδατοδρομίου»: Το μέρος του Υδατοδρομίου που χρησιμοποιείται για την αποθαλάσσωση, προσθαλάσσωση και υδατοδρόμηση αεροσκάφους, και αποτελείται από τις περιοχές ελιγμών του Υδατοδρομίου και ελλιμενισμού αεροσκαφών.
ιδ) «Προσθαλάσσωση»: Η προσυδάτωση του αεροσκάφους,
ιε) «Πτήσεις γενικής αεροπορίας»: Πτητική δραστηριότητα αεροσκάφους της πολιτικής αεροπορίας η οποία δεν είναι πτητική λειτουργία δημοσίων μεταφορών ή πτητική λειτουργία αεροπορικών εργασιών.
ιστ) «Πτήση VFR (VFR Flight)»: Η πτήση που διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες πτήσεως εξ όψεως.
ιζ) «Σύστημα W.G.S.-84»: Το Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα (World Geodetic System) του έτους 1984.
ιη) «Υδάτινο πεδίο»: Η υδάτινη περιοχή προσθαλάσσωσης και αποθαλάσσωσης αεροσκάφους, που χρησιμοποιείται περιστασιακά ή εκτάκτως για την εξυπηρέτηση μη τακτικών πτήσεων.
ιθ) «Φορέας Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένα»: Ο κάθε δημόσιος φορέας ή φορέας της Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μικτός φορέας που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης, της λειτουργίας και της εκμετάλλευσης λιμένα.
κ) «Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου»: Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται η διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση των υποδομών και υπηρεσιών του υδατοδρομίου, όπως επίσης και αρμοδιότητα για τον συντονισμό και την ασφάλεια των τυχόν δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν εντός των ορίων του υδατοδρομίου.

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 14:45 | Γιαννης Βουτσιτσουδης

  συμφωνω με τα σχολια

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 11:59 | Θεμιστοκλής Γαλάνης

  Συμφωνώ με τους κυρίους :Α. Κουτσουδάκη , Π.Δημητριάδη , Π.Ροντογιάννη.

 • 6 Νοεμβρίου 2012, 15:51 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

  Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του κυρίου Κουτσουδάκη.

  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
  GROUND OPERATIONS MANAGER/SECURITY MANAGER

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 09:20 | ΑΟΡΑ Α. Κουτσουδάκης

  Άρθρο 32 & (ιγ) ΑΟΡΑ Α. Κουτσουδάκης
  «Περιοχή κίνησης… κλπ» Η έννοια «Περιχή κίνησης…. κλπ» έχει εφαρμογή μόνον στα αεροδρόμια ξηράς. Με έρευνα που έγινε σε περισσότερα από 150 δημοσιευμένα υδατοδρόμια, ΚΑΝΕΝΑ δεν περιλαμβάνει αυτήν την έννοια.
  Προτείνουμε αυτή η παράγραφος να απαλειφθεί.

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 09:51 | ΑΟΡΑ Α. Κουτσουδάκης

  Άρθρο 32 & (ιβ) ΑΟΡΑ Α. Κουτσουδάκης
  «Περιοχή ελιγμών…κλπ» Και αυτή η έννοια έχει εφαρμογή μόνον στα αεροδρόμια ξηράς. Με την ίδια έρευνα που έγινε σε περισσότερα από 150 δημοσιευμένα υδατοδρόμια, ΚΑΝΕΝΑ δεν περιλαμβάνει αυτήν την έννοια.
  Προτείνουμε λοιπόν, και αυτή η παράγραφος να απαλειφθεί.

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 09:51 | ΑΟΡΑ Α. Κουτσουδάκης

  Άρθρο 32 & (θ) ΑΟΡΑ Α. Κουτσουδάκης
  «Ζώνη ασφαλείας …» κλπ Η έννοια «Ζώνη ασφαλείας διαδρόμου κλπ» έχει εφαρμογή μόνον στα αεροδρόμια ξηράς. Με έρευνα που έγινε σε περισσότερα από 150 δημοσιευμένα υδατοδρόμια, ΚΑΝΕΝΑ δεν περιλαμβάνει αυτήν την έννοια.
  Προτείνουμε αυτή η παράγραφος να απαλειφθεί.

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 09:04 | ΑΟΡΑ Α. Κουτσουδάκης

  Άρθρο 32 & (η) ΑΟΡΑ Α.Κουτσουδάκης
  Στην ξηρά, τυχόν έξοδος του αεροπλάνου έξω από τα όρια του διαδρόμου προσγείωσης, δημιουργεί κίνδυνο ατυχήματος.
  Δεν συμβαίνει το ίδιο στη θάλασσα. Απ εναντίας, ενδείκνυται πάντοτε τα υδροπλάνα να προσγειώνονται και να απογειώνονται με φορά αντίθετη στον άνεμο.
  Προτείνεται η έννοια «διάδρομος» να αντικατασταθεί με την έννοια «περιοχή προσγειώσεων και απογειώσεων» Στον Καναδά, και στην Ευρώπη, με περισσότερα από 150 δημοσιευμένα υδατοδρόμια, χρησιμοποιείται ο όρος «take off and landing area»

 • 23 Οκτωβρίου 2012, 23:48 | Παναγιωτης Δημητριάδης

  παρ. ιδ προσθαλάσσωση και προσυδάτωση είναι το ίδιο πράγμα, η ερμηνεία είναι »προσγείωση αεροσκάφους επί υδάτινης επιφάνειας» όπως αναφέρεται και στην αποθαλάσσωση

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 19:34 | ΑΟΡΑ Ελλάς Α.Κουτσουδάκης

  Στο άρθρο 32 γίνεται προσπάθεια να μεταφερθούν στα υδατοδρόμια, συνθήκες και καταστάσεις που υπάρχουν στα αεροδρόμια της ξηράς.
  Στην ξηρά, υπάρχει συγκεκριμένος διάδρομος και τυχόν έξοδος του αεροπλάνου έξω από τα όρια αυτού, δημιουργεί κίνδυνο ατυχήματος.

  Στη θάλασσα όμως δεν συμβαίνει αυτό. Το υδροπλάνο μπορεί να προσγειωθεί δεξιότερα ή αριστερότερα του «διαδρόμου» με απόλυτη ασφάλεια. Ενδείκνυται μάλιστα να προσγειώνεται πάντοτε με φορά αντίθετη με τον άνεμο της στιγμής.
  Στην πράξη, και στις Ελληνικές θάλασσες τα πυροσβεστικά υδροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιούν εκατοντάδες από-προσγειώσεις κάθε χρόνο επί μακρά σειρά ετών ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Χωρίς τους τεχνητούς περιορισμούς που αναφέρει το σχέδιο νόμου.

  Το σχέδιο νόμου εκφράζει αυτό που προβλέπει η σημερινή νομοθεσία για αεροδρόμια στην ξηρά. Δεν καλύπτει τις ανάγκες των υδροπλάνων. Ο καινούργιος νόμος δεν δεσμεύεται από την νομοθεσία των αεροδρομίων ξηράς.

  Στον Καναδά, τη χώρα με την μεγαλύτερη δραστηριότητα υδροπλάνων στον κόσμο, οι χώροι προσγείωσης υδροπλάνων έχουν ακανόνιστο σχήμα, κυκλικό ή τετράγωνο, και χαρακτηρίζονται σαν «sea plane areas». Το ίδιο συμβαίνει και στο υδατοδρόμιο της Μασσαλίας στη Γαλλία. Εξαίρεση αποτελεί το υδατοδρόμιο της λίμνης Como στην Ιταλία. Αυτό έχει επίμηκες σχήμα, διότι απλούστατα αυτό είναι το σχήμα της λίμνης.

  Σημειώνουμε ακόμη και τα εξής
  Στο σχέδιο Νόμου αναφέρονται η «Περιοχή ελιγμών αεροδρομίου» Άρθρο 32 & (ιβ) και η «Περιοχή κίνησης Υδατοδρομίου» ¨Αρθρο 32 & (ιγ)
  Και τα δύο παραπάνω αποτελούν προσπάθεια να μεταφερθεί στα υδατοδρόμια, το σύστημα τροχοδρόμων που υπάρχει στα αεροδρόμια ξηράς..
  Αυτό δεν είναι μόνον λάθος. Είναι επίσης αντίθετο με το νόμο. Σύμφωνα με το νόμο, ένα υδροπλάνο, από τη στιγμή που έρχεται σε επαφή με τη θάλασσα, ακολουθεί τους νόμους των σκαφών θαλάσσης και κινείται σύμφωνα με αυτούς.

  Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε
  Να απαλειφθούν από το σχέδιο νόμου οι παράγραφοι (η), (θ), (ια), (ιβ) του Άρθρου 32
  Να αντικατασταθούν, ως εξής :
  «Για την προσγείωση – απογείωση των υδροπλάνων ορίζεται υδατοδρόμιο με μορφή κύκλου, μέγιστης ακτίνας 1000 μέτρων, όπου το βάθος της θάλασσας σε κανένα σημείο δεν είναι μικρότερο από 50 εκατοστά του μέτρου. Οι συντεταγμένες του κέντρου του κύκλου, ορίζουν το υδατοδρόμιο.
  Όταν η διαμόρφωση του εδάφους δεν επιτρέπει τον ορισμό κυκλικής επιφάνειας, το υδατοδρόμιο μπορεί να έχει ακανόνιστο σχήμα, που θα ορίζεται με γεωγραφικές συντεταγμένες. Το βάθος της θάλασσας σε κανένα σημείο δεν θα είναι μικρότερο από 50 εκατοστά του μέτρου.
  Μετά την προσγείωση τα υδροπλάνα κινούνται για αποβίβαση – επιβίβαση επιβατών και φορτίου, όπως οποιοδήποτε άλλο σκάφος.»