Άρθρο 41: Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου

Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου είναι υποχρεωμένος να:
α) Εφαρμόζει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος.
β) Ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λιμενικών αρχών, και να προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση τυχόν ευρημάτων κατά τις επιθεωρήσεις ασφαλείας.
γ) Ενημερώνει και να τροποποιεί τα Εγχειρίδια Υδατοδρομίου, με υπόδειξη των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών.
δ) Εποπτεύει με κατάλληλα μέσα την υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου και να διατηρεί την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ελεύθερη από κάθε εμπόδιο. Ειδικά σημειώνεται ότι το υδατοδρόμιο θα πρέπει να διαπλέεται με μέριμνα του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου του κάθε ημέρα πριν την πρώτη προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση για την απομάκρυνση αντικειμένων που συνιστούν κίνδυνο για την κίνηση των αεροσκαφών.
ε) Τηρεί και να παρέχει στην Υ.Π.Α., στην αρμόδια λιμενική αρχή και σε άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες κατόπιν έγγραφης πράξης των τελευταίων λεπτομερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης καθώς και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τα εξυπηρετούμενα αεροσκάφη, τα πληρώματα, τους επιβάτες, το φορτίο και το ταχυδρομείο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν τον Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου για τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία έντυπα, τα οποία υποβάλλονται πριν την έναρξη της πτήσης, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής τους
στ) Διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδρομίου και να μην επιτρέπει τη χρησιμοποίησή του, σε περίπτωση που διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων ή στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των απαραιτήτων υπηρεσιών, μέσων, προσωπικού, και εξοπλισμού για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου, ενημερώνοντας άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας των Πτήσεων (Ε.Δ.Α.Α.Π.), τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και την Επιτροπή Αναφοράς Περιστατικών Ασφαλείας (Ε.Α.Π.Α.), καθώς και την αρμόδια Λιμενική Αρχή για το πρόβλημα ασφαλείας που εντοπίστηκε. Το υδατοδρόμιο μπορεί να επαναλειτουργήσει αφού διαπιστωθεί η αποδεδειγμένη άρση των προβλημάτων που επέβαλαν τη διακοπή λειτουργίας του. Τόσο για την ανωτέρω διακοπή λειτουργίας όσο και για την επαναλειτουργία, ενημερώνονται η ΥΠΑ και η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και η αρμόδια Λιμενική Αρχή για την έκδοση των σχετικών οδηγιών.
ζ) Ενημερώνει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο την Ε.Δ.Α.Α.Π., τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α., την Ε.Α.Π.Α. και την αρμόδια Λιμενική Αρχή για κάθε αεροπορικό ατύχημα ή συμβάν.
η) Αποστέλλει στην Υ.Π.Α. όλες τις προβλεπόμενες αεροναυτικές πληροφορίες, για τη δημοσίευση τους στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (A.I.P. – GREECE), καθώς και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την έκδοση σχετικής οδηγίας.
θ) Συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους,
ι) Μεριμνά για τη συντήρηση των λιμενικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί.
ια) Παρέχει τις υπηρεσίες του τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης εσωτερικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
ιβ) Διατηρεί σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και να χρησιμοποιεί τον απαιτούμενο εξοπλισμό ως ακολούθως:
αα) ΣΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ: Το σήμα αυτό σε σχήμα άγκυρας, διαστάσεων από τέσσερα (4) μέτρα μήκος και δυόμιση (2,5) μέτρα πλάτος έως δέκα (10) μέτρα μήκος και έξι (6) μέτρα πλάτος, απαιτείται να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος ή άλλη επίπεδη επιφάνεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΠΑ, ώστε να είναι εύκολα ορατό από αέρος.
ββ) ΦΑΝΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Ράδιο – ενεργοποιούμενος φανός ο οποίος είναι διαθέσιμος προς χρήση πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση παρακείμενων πλωτών μέσων για έναρξη αεροπορικής δραστηριότητας (άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους). Ο φανός πρέπει να είναι τοποθετημένος σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΠΑ και του της Λιμενικής Αρχής, ώστε να είναι εύκολα ορατός.
γγ) ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ή ΣΗΜΕΙΟ «Τ»: Ανεμούριο κατάλληλων διαστάσεων, το οποίο πρέπει να είναι τοποθετημένο σε τέτοια θέση στο χώρο του υδατοδρομίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΠΑ και της Λιμενικής Αρχής, ώστε να είναι εύκολα ορατό. Αντί για ανεμούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ». Τόσο το ανεμούριο όσο και ο ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ», απαιτείται να φωτίζονται ώστε να είναι εύκολα ορατά σε περίπτωση μειωμένης ορατότητας.
δδ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ: Αρμοδίως και προσηκόντως πιστοποιημένα σημεία για την πρόσδεση των αεροσκαφών (δέστρες) επί της πλωτής προβλήτας από – επιβίβασης επιβατών, ως προς την σταθερότητά τους και την αντοχή τους σε σχέση με τη χρήση για την οποία προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενέστερες των καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούν στη συγκεκριμένη περιοχή.
εε) ΣΩΣΙΒΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Παραπλεύρως του σημείου πρόσδεσης και παραμονής του αεροσκάφους απαιτείται η ύπαρξη σε κατάλληλη θέση τριών (3) κυκλικών σωσιβίων μη φουσκωτού τύπου, μετά σχοινιού πρόσδεσης μήκους τριάντα (30) μέτρων, έτοιμων για χρήση οποιαδήποτε στιγμή.
στστ) ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Η ύπαρξη και διαρκής διαθεσιμότητα ταχύπλοου σκάφους ολικού μήκους τουλάχιστον έξι (6) μέτρων με εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης εξήντα (60) ίππων κατ’ ελάχιστο, εφοδιασμένο με τις προβλεπόμενες άδειες και εφόδια και, με επιβαίνοντα άτομο με Άδεια Χειριστή Ταχύπλοου και ειδικά εκπαιδευμένο επί θεμάτων παροχής πρώτων βοηθειών από επίσημο φορέα. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, επί του σκάφους θα επιβαίνει και δεύτερο άτομο, με παρόμοια εκπαίδευση.
ζζ) ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ: Επιβάλλεται η ύπαρξη φορητών πυροσβεστήρων ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 55Α-233Β (είτε 233 Β μέχρι το ήμισυ του συνολικά απαιτούμενου αριθμού) κατασκευασμένοι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ – 3, Μέρη 1-7 και με κατάλληλη γόμωση για τα υλικά που πρόκειται να προστατεύσουν.
Ο απαιτούμενος αριθμός των φορητών πυροσβεστήρων προκύπτει από την απαίτηση ότι κανένα σημείο των χώρων δεν θα απέχει απόσταση μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) μέτρων από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.
Οι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένα ερμάρια, με γυάλινη πρόσοψη ή μηχανισμό παραβίασης με θραύση υάλου. Κάθε ερμάριο, πρέπει να φέρει τη σήμανση «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ» και να αναγνωρίζεται εύκολα. Επαρκής αριθμός πυροσβεστήρων να βρίσκεται δίπλα ακριβώς από το σημείο στάθμευσης του α/φ.
Επιβάλλεται επίσης η ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης ή διοξειδίου του άνθρακα των 25 ή 20 κιλών αντίστοιχα, που είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-1866, Μέρη 1-3.
Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός φορητών πυροσβεστήρων σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος από τέσσερις (4).
ηη) ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται να καλύπτει την πλωτή προβλήτα.
Η σύνδεση της σωλήνωσης του μονίμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου που προστατεύει πλωτή προβλήτα, επιτρέπεται να γίνεται με τη σωλήνωση της σταθερής αποβάθρας μέσω εύκαμπτης σύνδεσης κατασκευασμένης από άκαυστο υλικό.
Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο κατασκευάζεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα ‘’Β’’ της υπ’ αριθμ. 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης και στο πρότυπο ΕΛΟΤ 664. Επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά στοιχεία που καθορίζονται στην Τεχνική Οδηγία Τ.Ε.Ε. 2451/1986. Ως αποδεκτή πηγή ύδατος θεωρείται και το θαλασσινό νερό.
Οι Πυροσβεστικές Φωλιές εγκαθίστανται έτσι ώστε κανένα σημείο του χώρου να μην απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 30 μέτρων από την πλησιέστερη πυροσβεστική φωλιά.
Η απόσταση των Πυροσβεστικών Φωλιών της προηγούμενης παρ., δύναται να αυξηθεί στα 50 m, με τοποθέτηση επαρκούς αριθμού πυροσβεστικών σωλήνων.
Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ένας πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων και μέσων, ο οποίος θα διαθέτει πλέον των οριζόμενων στο Παράρτημα Δ της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄ 20) ένα (1) δοχείο με αφρογόνο υλικό χωρητικότητας 25 λίτρων, έναν (1) αναμικτήρα αφρού και έναν (1) αυλό παραγωγής αεραφρού.
Επίσης προστίθεται ένας (1) σταθμός εργαλείων και μέσων ανά τρείς (3) Π.Φ.
Τα παραπάνω δύνανται να τροποποιούνται με πυροσβεστική διάταξη ανάλογα με το μέγεθος του συνολικού έργου.
θθ) ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ: Πρόσβαση σε κατάλληλα πλωτά φράγματα για τον περιορισμό τυχόν διαρροής καυσίμου ή λαδιού στο νερό και, κατάλληλα απορροφητικά υλικά αντιμετώπισης ρύπανσης, εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1218.91/1997 (Β’ 951) κοινή υπουργική απόφαση, η ποσότητα των οποίων θα υποδειχθεί μετά από σχετική αυτοψία και επιθεώρηση του υδατοδρομίου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή ή την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή για υδατοδρόμια σε λίμνη.

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 14:39 | Γιαννης Βουτσιτσουδης

  συμφωνω με τα σχολια

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 13:11 | Γιώργος Τσουγιόπουλος, χειριστής α/φων

  Συμφωνώ με τα σχόλια των κ.κ.: Σ.Μπόγδανου,Α.Κουτσουδάκη, Π.Θεοδοσίου,Ι.Πατέλλη, Γ.Νικολούζου, Π.Ποδογιάννη.

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 11:10 | Θεμιστοκλής Γαλάνης

  Συμφωνώ με τα σχόλια.

 • 7 Νοεμβρίου 2012, 19:44 | stavros morfis

  Μεταξυ των αλλων η Eυθηνη του 6μετρου σκαφους ειναι να προηγητε του Υδροπλανου & να καθαριζει την περιοχη απο εμποδια & αλλα πλεουμενα για την ομαλη & ασφαλη θαλασσιοδρομηση του Υδροπλανου Απο & προς τον χωρο Σταθμευσης & Υδατοδιαδρομου. ΜΕ τον κυμματισμο που δημιουργει ενα 6 μετρο σκαφος που προηγητε ενος Υδροπλανου προβλημμα του δημιουργει, παρα βοηθεια προσφερει. Προτεινεται ενα μικροτερο σκαφος & για ολους τους προαναφερομενους λογους απο τους αλλους (κοστος αγορας, συντηρηση,λειτουργικα εξοδα κα)καθοτι και ενα μικροτερο ανταποκρινεται ομοια ακριβως.

 • 7 Νοεμβρίου 2012, 18:08 | Γεώργιος κ. Καραγκούνης Επαγγελματίας πιλότος (υδροπλάνα)

  Συμφωνώ με τα σχόλια των Κων : Σ. Μπογδάνου, Α.Κουτσουδάκη, Ελλ. Δ. Μ. Νησιών, Π.Θεοδοσίου,Ι. Πατέλλη, Γ. Νικολούζου,Π.Ποδογιάννη, Γ.Ζωγραφάκη.

 • 6 Νοεμβρίου 2012, 15:00 | Σπύρος Μαζαράκης

  θεωρώ ότι ο Κύριος Θεοδοσίου έχει καλύψει πλήρως το θέμα της πυρόσβεσης και θέλω να προσθέσω σχετικά με το σκάφος υπηρεσίας ότι τα 4 μέτρα είναι υπέρ αρκετά για την κάλυψη των αναγκών. Αξίζει να σημειωθεί ότι έξι μέτρα σκάφος σε μικρά νησιά όπως το νησί της Ερείκουσας δύσκολα μπορούν να βρεθούν.

 • Άρθρο 49 & (β) – Συμφωνώ με την AOPA σχετικά με τον ανεφοδιασμό «…από κινητά μέσα αποθήκευσης, από πιστοποιημένη εταιρεία ανεφοδιασμού αεροσκαφών…». Άκρως απαγορευτικό. Όχι μόνο οι εταιρίες αυτές δεν διαθέτουν το απαραίτητο καύσιμο ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ αερολιμένες της χώρας ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ το καλοκαίρι (πόσο μάλλον σε παγοδρόμια), αλλά έστω κι αν ακόμα δεχτούν να το φέρουν, το επιπλέον κόστος μεταφοράς του εκτός των εγκαταστάσεων τους (μέχρι τώρα σε αεροδρόμια), θα είναι υπέρογκο.

  Γνωρίζω ότι υπάρχει παγκόσμιος κανονισμός μεταφοράς επικινδύνων ουσιών τον οποίο έχει υιοθετήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο οποίος παραθέτει λεπτομερώς και τις προδιαγραφές δεξαμενών (στάσιμες και με μεταφοράς) και εγκαταστάσεων καθώς και τους κανονισμούς για την μετάγγιση και ανεφοδιασμό οχημάτων, σκαφών, αεροπλάνων και άλλων μέσων ανάλογα με το είδος του υλικού (π.χ. καυσίμου).

  Η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του κανονισμού που αφορούν τα διάφορα είδη καυσίμου θα εξασφαλίσει μια νόμιμη και ασφαλή εγκατάσταση με τον σωστό τρόπο μετάγγισης χωρίς την αποκλειστική χρήση εταιρίας ανεφοδιασμού αεροσκαφών.

 • 6 Νοεμβρίου 2012, 11:17 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

  ββ) ΦΑΝΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ¨: Εντελώς περιττό για τη λειτουργία του υδατοδρομίου. Πρέπει να μην συμπεριληφθεί.
  εε) ΣΩΣΙΒΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υπερβολική τουλάχιστον απαίτηση για τα σωσίβια και το σχοινί πρόσδεσης μήκους τριάντα (30) μέτρων!!!!!!!!!!
  στστ) ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Η απαίτηση σκάφους γίνεται ακόμα πιο υπερβολική αλλά και απρόσιτη όταν συνοδεύεται από την προϋπόθεση του ολικού μήκους τουλάχιστον έξι (6) μέτρων με εξωλέμβια μηχανή μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης εξήντα (60) ίππων κατ’ ελάχιστο!!!!!
  Προτείνεται τουλάχιστον η μείωση των χαρακτηριστικών του σκάφους (μήκος).
  Η πρόταση για ύπαρξη δευτέρου ατόμου σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, είναι μη έφικτή γνωρίζοντας το κόστος και το πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον και πρέπει να μην συμπεριληφθεί.

  ζζ) ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ & ηη) ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ :Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του κυρίου Μπογδάνου. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο που αν περάσει έτσι θα είναι μεγάλο εμπόδιο .Άλλο υδατοδρόμιο και άλλο αεροδρόμιο .
  θθ) ΜΕΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ: Συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση του κυρίου Θεοδοσίου και προτείνω τα μέσα να περιοριστούν σε έναν συγκεκριμένο μικρό αριθμό πετσετών περιορισμού θαλάσσιας ρύπανσης.

  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
  GROUND OPERATIONS MANAGER/SECURITY MANAGER

 • 4 Νοεμβρίου 2012, 22:23 | Παναγιωτης Θεοδοσιου μηχανικος αεροσκαφων B1.1

  επηρεάζουν το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ περισσότερο!
  Στο ΑΡΘΡΟ 41, (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ) παράγραφος ηη,’ στο οποίο αναφέρεται η υποχρέωση ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ και η επέκταση του ΣΤΗΝ ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ, κάνοντας πιο δύσκολη την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ και ΕΚΤΟΞΕΥΟΝΤΑΣ το ΚΟΣΤΟΣ των ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ και συνεπώς και της ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, για ένα μέσο το οποίο αφενός βρίσκεται ήδη στο νερό, αφετέρου Το ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ από ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του,(αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης κινητήρων +πυροσβεστικές φιάλες σε συγκεκριμένα εμφανή σημεία εντός της ατράκτου), πυροσβεστικές φιάλες σε κάθε σημείο πρόσδεσης ΥΔΡΟΠΛΑΝΟΥ, συν την ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, ΜΟΝΙΜΗ παροχή γλυκού νερού, ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ με ειδικό λάστιχο για την εξυπηρέτηση του,(αφαλάτωση) στο ίδιο σημείο.
  Επίσης, στο ίδιο ΑΡΘΡΟ παρ.θ,θ(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) τα όποια , επίσης, ΕΚΤΟΞΕΥΟΥΝ το κόστος κατασκευής(αγορά και εγκατάσταση ΑΚΡΙΒΟΥ εξοπλισμού), την κάνουν δυσκολότερη και απαιτούν συντήρηση! Για ένα μέσο μεταφοράς οπού όπως επεσήμανα παραπάνω, μετά από ΕΠΙΣΗΜΕΣ έρευνες, ΔΕΝ ΡΥΠΑΙΝΕΙ! Η τουλάχιστον ρυπαίνει λιγότερο ,από ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ άλλο, πλωτό η επίγειο μέσο. Οι διαρροές και η ρύπανση από ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ σε αεροπλάνα(ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ) ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ! Απόδειξη για αυτό είναι και η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τους ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ όχι μονό στη ΘΑΛΑΣΣΑ αλλά και σε ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ όπως ΛΙΜΝΕΣ η ΠΟΤΑΜΙΑ από τα οποία, πολλά ανήκουν και σε ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ( Ιταλία, Ισπανία ,Καναδάς, Αμερική κλπ) με ΜΗΔΕΝΙΚΑ φαινόμενα ρύπανσης.

 • Άρθρο41,παρ. ζζ) ηη), σελ.119
  Προτείνεται να μειωθούν οι απαιτήσεις Πυρόσβεσης και να επανέλθουν στα αναγραφόμενα του προηγούμενου σχεδίου Νόμου του 2010.
  Είναι απορίας άξιον πως μετά από έξι (6) χρόνια προσωρινής λειτουργίας (15) υδατοδρομίων, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα πυρκαγιάς, αλλά και πολυάριθμων σχεδίων Προεδρικού Διατάγματος και σχεδίων Νόμου όπου πάντα οι απαιτήσεις πυρόσβεσης ήταν προσαρμοσμένες στην χαμηλή επικινδυνότητα των χερσαίων μόνο χώρων του Υδατοδρομίου καθώς η θάλασσα ελαχιστοποιεί περαιτέρω κινδύνους, ξαφνικά στο τελικό σχέδιο Νόμου να προστίθενται πολύπλοκες και κοστοβόρες απαιτήσεις.
  Αιτιολόγηση:
  Η ύπαρξη του θαλάσσιου στοιχείου στα Υδατοδρόμια και ιδιαίτερα στους χώρους όπου προσθαλασσώνεται και ελλιμενίζεται το υδροπλάνο μειώνει κατά πολύ τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ως εκ τούτου και τις απαιτήσεις σε μέσα και εξοπλισμούς πυρόσβεσης.
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΔΜΝ
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
  ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΜΝ Τ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΔΜΝ Τ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΑΣ
  ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΑΡΔΕΛΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
  ΦΩΤΙΟΣ ΣΩΛΛΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 22:24 | Γεώργιος Νικολούζος

  Προτείνεται η μείωση των απαιτήσεων του συνοδευτικού σκάφους υπηρεσίας απο 6μ σε 4μ καθαρά για λόγους κόστους, καθώς μπορούν να εξοικονομηθούν κονδύλια μερικών χιλιάδων ευρώ.

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 21:50 | Γεώργιος Νικολούζος

  Προτείνεται η μείωση των απαιτήσεων Πυρόσβεσης και να επανέλθουν όπως αναφέρονται στο προηγούμενου σχεδίου Νόμου του 2010. Μετά από έξι (6) χρόνια προσωρινής λειτουργίας 15 υδατοδρομίων, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα πυρκαγιάς, αλλά και πολυάριθμων Προεδρικών Διαταγμάτων και σχεδίων Νόμου όπου πάντα οι απαιτήσεις πυρόσβεσης ήταν προσαρμοσμένες στην χαμηλή επικινδυνότητα των χερσαίων μόνο χώρων του Υδατοδρομίου καθώς η θάλασσα ελαχιστοποιεί περαιτέρω κινδύνους, ξαφνικά στο τελικό σχέδιο Νόμου να προστίθενται πολύπλοκες και κοστοβόρες απαιτήσεις.
  Η ύπαρξη του θαλάσσιου στοιχείου στα Υδατοδρόμια και ιδιαίτερα στους χώρους όπου προσθαλασσώνεται και ελλιμενίζεται το υδροπλάνο μειώνει κατά πολύ τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ως εκ τούτου και τις απαιτήσεις σε μέσα και εξοπλισμούς πυρόσβεσης.

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 15:00 | ΑΟΡΑ Α. Κουτσουδάκης

  Άρθρο 49 & (β) ΑΟΡΑ Α. Κουτσουδάκης
  Ανεφοδιασμός. Στο Άρθρο αυτό αναφέρεται ότι ο ανεφοδιασμός μπορεί να γίνεται «…από κινητά μέσα αποθήκευσης, από πστοποιημένη εταιρεία ανεφοδιασμού αεροσκαφών…»
  Η διατύπωση ….από πστοποιημένη εταιρεία ανεφοδιασμού αεροσκαφών… είναι απαγορευτική. Τουλάχιστον στην αρχή, οι εταιρείες αυτές δεν προκειται να επενδύσουν και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στην αρχική ανάπτυξη των υδροπλάνων.

  Η διεθνής νομοθεσία, αφήνει το θέμα του ανεφοδιασμού στην ευθύνη του χειριστή και του εκμεταλλευόμενου.
  Ειδικα στην Ελλάδα και ειδικά για τα ιδιωτικά αεροπλάνα-υδροπλάνα ο ανεφοδιασμός είναι μία πονεμένη ιστορία. Σήμερα το 98 % των Ελληνικών αεροδρομίων (σχεδόν το σύνολο) δεν διαθέτει καύσιμο για ελαφρά αεροπλάνα.
  Ας μην αντιγράψουμε στα υδροπλάνα, τις καταστάσεις που ζούμε στα αεροπλάνα. Οδός διαφυγής είναι η διάταξη που επιτρέπει στον κυβερνήτη, να έχει ο ίδιος την ευθύνη του ανεφοδιασμού του αεροπλάνου του. Αυτό σώζει τα ιδιωτικά αεροπλάνα σήμερα.

  Προτείνουμε η σχετική παράγραφος να τροποποιηθεί και να γίνει «…από κινητά μέσα αποθήκευσης με ευθύνη του χειριστή…»

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 12:00 | Σπύρος Μπογδάνος

  Άρθρο41,παρ. ζζ) ηη), σελ.119
  Προτείνεται να μειωθούν οι απαιτήσεις Πυρόσβεσης και να επανέλθουν στα αναγραφόμενα του προηγούμενου σχεδίου Νόμου του 2010.
  Είναι απορίας άξιον πως μετά από έξι (6) χρόνια προσωρινής λειτουργίας (15) Υδατοδρομίων, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα πυρκαγιάς, αλλά και πολυάριθμων σχεδίων Προεδρικού Διατάγματος και σχεδίων Νόμου όπου πάντα οι απαιτήσεις πυρόσβεσης ήταν προσαρμοσμένες στην χαμηλή επικινδυνότητα των χερσαίων μόνο χώρων του Υδατοδρομίου καθώς η θάλασσα ελαχιστοποιεί περαιτέρω κινδύνους, ξαφνικά στο τελικό σχέδιο Νόμου να προστίθενται πολύπλοκες και κοστοβόρες απαιτήσεις.
  Αιτιολόγηση:
  Η ύπαρξη του θαλάσσιου στοιχείου στα Υδατοδρόμια και ιδιαίτερα στους χώρους όπου προσθαλασσώνεται και ελλιμενίζεται το υδροπλάνο μειώνει κατά πολύ τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ως εκ τούτου και τις απαιτήσεις σε μέσα και εξοπλισμούς πυρόσβεσης.

  ΄Όλο το κείμενο της αποφ 16-114α/2012 Δ.Σ του Δ. Παξών μπορείτε να
  βρείτε στην κάτωθι δ/νση:

  http://sites.diavgeia.gov.gr/paxoi/ada/%CE%9243%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%9E-166
  ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ
  Ο Δήμαρχος Παξών

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 10:53 | ΑΟΡΑ Α. Κουτσουδάκης

  Άρθρο 41 & (ιβ-στστ) ΑΟΡΑ Α. Κουτσουδάκης
  Σκάφος Υπηρεσίας. Με έρευνα που έγινε σε περισότερο από 150 δημοσιευμένα υδατοδρόμια του εξωτερικου ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ που να έχει νομοθετημενη υποχρέωση να διατηρεί οποιοδήποτε σκάφος υπηρεσιας. Και μάλιστα μήκους τουλάχιστον 6 μέτρων και με πλήρωμα 2 ατόμων, που θα έχουν την προβλεπόμενη εκπαίδευση.
  Ουσιαστικά, το σκάφος υπηρεσίας δεν προσφέρει τίποτε. Διότι το υδροπλάνο, ακόμα και άν χαλάσουν και οι κινητήρες του, δεν βυθίζεται. Επιπλέει σαν βάρκα.
  Η καθαρά Ελληνική επινόηση του σκάφους υπηρεσίας εκτοξεύει στα ύψη το κόστος χρήσης του υδατοδρομίου ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.
  Προτείνουμε να απαλειφθεί η παράγραφος (ιβ – στστ) του Άρθρου 41

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 10:19 | ΑΟΡΑ Α. Κουτσουδάκης

  Άρθρο 41 & (ιβ-γγ) ΑΟΡΑ Α. Κουτσουδάκης
  Φωτισμός ανεμουρίου. Στην παράγραφο αυτή, δημιουργείται η υποχρέωση για τον φορέα λειτουργίας, να κατασκευάσει και να συντηρεί σύστημα φωτισμού του ανεμουρίου και του ανεμοδείκτη σε σχήμα Τ.
  Αυτό προβλέπεται για τα αεροδρόμια ξηράς.
  Όμως τα υδατοδρόμια θα λειτουργούν μόνον την ημέρα και με καλή ορατότητα. Απαγορεύεται να λειτουργούν την νύχτα.
  Η κατασκευή και η συντήρηση του φωτισμού, αυξάνει το κόστος χωρίς να προσφέρει τίποτε.
  Η Καναδική ΥΠΑ ορίζει «The operator of the aerodrome shall install and maintain a wind direction indicator that is … (d)illuminated when the aerodrome is used at night…»
  Προτείνουμε να απαλειφθεί η παράγραφος (ιβ-γγ)του Άρθρου 41.

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 20:19 | ΑΟΡΑ Ελλάς Α.Κουτσουδάκης

  Άρθρο 41 & (ιβ – στστ). Η παράγραφος αναφέρεται στην ύπαρξη ΣΚΑΦΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  Κατ αρχήν δεν είναι κατανοητή, η ανάγκη ύπαρξης « … σκάφους ολικού μήκους τουλάχιστον έξι (6) μέτρων ….»
  Αυτό εκτινάσσει τα έξοδα λειτουργίας του υδατοδρομίου, δεδομένου ότι η ύπαρξη σκάφους ολικού μήκους τουλάχιστον 6 μέτρων, κοστίζει σχεδόν το διπλάσιο από το έξοδα σκάφους με τις ίδιες δυνατότητες ολικού μήκους 4 μέτρων.

  Υπενθυμίζουμε ότι η Πολεμική Αεροπορία έχει εμπειρία χιλιάδων
  από-προσγειώσεων, με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς καθόλου ΣΚΑΦΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

  Προτείνουμε να περιοριστεί το μήκος του σκάφους στα 4 μέτρα, και η παράγραφος να διορθωθεί «….σκάφους ολικού μήκους τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων ….»

  Στην ίδια παράγραφο, πρέπει να διευκρινιστεί ο αριθμός των ατόμων που ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να διατηρεί στο μισθολόγιο του ένα υδατοδρόμιο.
  Η υποχρέωση να διατηρεί δύο άτομα σε κάθε περίπτωση εκτινάσσει επίσης το κόστος λειτουργίας. Διότι η ύπαρξη 2 ατόμων, όταν ληφθούν υπ όψη άδειες ασθένειες κλπ κάνουν αντιοικονομική τη λειτουργία οποιουδήποτε υδατοδρομίου.
  Προτείνουμε, η σημερινή διατύπωση που είναι
  «…. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, επί του σκάφους θα επιβαίνει και δεύτερο άτομο, με παρόμοια εκπαίδευση.»

  να αντικατασταθεί και να γίνει
  « Είναι δυνατόν σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, επί του σκάφους να επιβαίνει και δεύτερο άτομο, με παρόμοια εκπαίδευση.

  Οι δύο παραπάνω διορθώσεις θα μειώσουν σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας των υδατοδρομίων

 • 14 Οκτωβρίου 2012, 15:06 | Ιωάννης Ν. Πατέλλης

  Αρθρο 41γ- εγχειρίδιο υδατοδρομίου σε ηλεκτρονική μόνον μορφή γιά υπεύθυνη, έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση με κωδικοποιημένη πρόσβαση από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.