Άρθρο 10: Άδειες παραμονής αλλοδαπών στρατηγικών επενδυτών

Στο άρθρο 26 του ν. 3386/2005 (Α΄212) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«Για τις περιπτώσεις επενδύσεων οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως «στρατηγικές επενδύσεις», μετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί υπαγωγής στο ν. 3894/2010 (Α΄204), η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε. η οποία εισηγείται εντός προθεσμίας 5 ημερών, όσον αφορά τη σχέση των αιτούντων με τον κύριο της επενδυτικής πρότασης, στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, διαβιβάζοντας σε αυτόν το σύνολο των δικαιολογητικών. Εντός προθεσμίας 5 ημερών, το αργότερο, από την περιέλευση του φακέλου στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο τελευταίος διαβιβάζει στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης πρόταση, στην οποία επισυνάπτεται η σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και η σχετική εισήγηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αποφασίζει για την έγκριση της άδειας διαμονής, η οποία μπορεί να έχει διάρκεια έως και δέκα έτη. Αιτήματα τα οποία αφορούν σε επενδύσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010 (Α΄204), εξετάζονται από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά απόλυτη προτεραιότητα.»