Άρθρο 20: Παροχή φορολογικών κινήτρων

1. Στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του ν. 3908/2011 (Α΄8) περίπτωση α στην τέταρτη περίοδο, η περίοδος αξιοποίησης του φορολογικού κινήτρου για τις νέες επιχειρήσεις γίνεται (12) διαχειριστικές περίοδοι και για τις υφιστάμενες (10) δέκα διαχειριστικές περίοδοι και ισχύει ως ακολούθως:
«α. To ποσόν της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής διαμορφώνεται κατ’ έτος με τους ακόλουθους περιορισμούς: Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από τη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο, η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Κατά την αμέσως επόμενη διαχειριστική περίοδο η μέγιστη φορολογική απαλλαγή, συνυπολογιζομένης και της ενίσχυσης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το σύνολο του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Το υπόλοιπο ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής καλύπτεται από τις νέες επιχειρήσεις εντός δώδεκα (12) διαχειριστικών περιόδων και από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις εντός δέκα (10) διαχειριστικών περιόδων, μετά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας δημοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.»
2. Το στοιχείο α. της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (Α΄8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων
α. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής ύψους έως και πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενσιχύσεων του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, το ύψος των οποίων, για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται με απόφσση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής, ύψους άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ μπορεί να παρέχεται μόνο φορολογική απαλλαγή, για το ποσό της επένδυσης που υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 παρέπτωση α του άρθρου 4 του παρόντος νόμου».
3. Τα στοιχεία β. βα. ββ. και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (Α΄8) καταργούνται. Τα επόμενα στοιχεία της παραγράφου αυτής αναριθμούνται από δ. σε β., από ε. σε γ. από στ. σε δ και από ζ. σε ε.
4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε.της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (Α΄8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων της παραγράφου αυτής τελούν υπό την προϋπόθεση της κύρωσής τους με νόμο.»

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 11:08 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

  Προτιμότερη η κύρωση με ΠΔ, γιατί με νόμο σημαίνει δυστοκία και εμπόδια. Υπαγωγή στις στρατηγικές επενδύσεις με ΦΕΚ η ΠΔ όλων των σοβαρών επενδύσεων από φορέα της επένδυσης.

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 22:21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΠΟΥΛΑΚΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΠΑΡ. 2, Ν.3908/11 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
  Να προστεθεί ρύθμιση παρόμοιας λογικής με τη ρύθμιση που είχε τεθεί στο άρθρο 5, παρ. 26 (γ) του προηγούμενου αναπτυξιακού Ν.3299/04 για τα επενδυτικά σχέδια που η υλοποίησή τους διαρκεί πέραν του ενός (ή των δύο, εναλλακτικά) ετών (διαχειριστικών χρήσεων), με την οποία να παρέχεται στην επιχείρηση η δυνατότητα, για τις επενδυτικές δαπάνες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου κάθε χρόνο, να πραγματοποιούν το ½ της δικαιούμενης για τις υλοποιηθείσες αυτές δαπάνες φορολογικής απαλλαγής, με το κλείσιμο της κάθε μιας από αυτές τις διαχειριστικές χρήσεις. Η δυνατότητα αυτή να παρέχεται υπό τον όρο ότι το όλο επενδυτικό σχέδιο θα ολοκληρώνεται εντός μιας 5-ετίας το αργότερο από την έναρξή του.

  ΑIΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
  Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα ωθηθούν αρκετές επιχειρήσεις να προγραμματίσουν – υλοποιήσουν πιο ολοκληρωμένα και μεγαλύτερης κλίμακας επενδυτικά σχέδια διάρκειας 2 έως 5 ετών, ενεργοποιώντας με τον τρόπο αυτό πιο δυναμικά τον αναπτυξιακό μοχλό της οικονομίας. Ο λόγος είναι ότι η προτεινόμενη δυνατότητα θα μειώσει σε ένα λογικό βαθμό τον μεγάλο ετεροχρονισμό στην πραγματοποίηση της φορολογικής απαλλαγής που καθιερώθηκε με τον Ν.3908/11, αυξάνοντας έτσι την Καθαρή Παρούσα Αξία της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και ως εκ τούτου τη δυναμική της εν λόγω μορφής ενίσχυσης. Έτσι όπως είναι η ρύθμιση στο Ν.3908/11 περί της πραγματοποίησης της φορολογικής απαλλαγής (αλλά και όπως διαμορφώνεται με τις υπό διαβούλευση τροποποιήσεις) δεν βοηθάει τις επιχειρήσεις στον προγραμματισμό και υλοποίηση πιο σοβαρής κλίμακας ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια, αλλά τις ωθεί για υλοποίηση μικρών – ετήσιας διάρκειας επενδύσεων, οι οποίες δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στην ανάπτυξη.

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 21:17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΠΟΥΛΑΚΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 6,7 & 8 ν.3908/11

  Να γίνει κατάλληλη τροποποίηση και να καθοριστεί ότι στις περιπτώσεις που η επιχείρηση επιλέγει την αξιοποίηση της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για την επένδυσή της, δεν απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή αίτησης επενδυτικής πρότασης ούτε η εφαρμογή των αναλυτικών διαδικασιών αξιολόγησης έγκρισης κ.λ.π. που παγίως ισχύουν μόνο για τις επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις να θεσπιστεί η λειτουργία του συστήματος της ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α., που είχε καθιερωθεί και λειτούργησε με επιτυχία στο πλαίσιο του Ν.3299/04.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
  Με την προτεινόμενη τροποποίηση: (α) Θα μειωθεί το κόστος υλοποίσης της επένδυσης αφού δεν θα απαιτείται η εκπόνηση – υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης που είναι μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσης, ειδικά υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης. (β)Θα καταργηθούν οι πολύ μεγάλες γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις αξιολόγησης – έγκρισης – καταβολής της ενίσχυσης που πρώτη φορά καθιερώθηκαν με τον ν.3908/11 για την εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής, χωρίς ουσιαστικούς λόγους, δεδομένου ότι η επένδυση πραγματοποιείται μόνο με τις δυνάμεις χρηματοδότησης της επιχείρησης χωρίς τις εισροές χρημάτων από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις.
  Με αυτόν το τρόπο θα επανέλθουμε σε ένα σύστημα «αυτόματης», γρήγορης και χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση απόφασης από την πλευρά της επιχείρησης για την πραγματοποίηση της επένδυσης, όπως ίσχυε με τον προηγούμενο Ν.3299/04, πράγμα που θα συμβάλλει στην ώθηση της πενεδυτικής και αναπτυξιακής διαδικασίας. Η πλήρης παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, της ολοκλήρωσης της επένδυσης και της εφαρμογής της φορολογικής απαλλαγής στο σύνολό της θα γίνεται με το υφιστέμενο σύστημα Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής που έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία επί 6ετία στο πλαίσιο του Ν.3299/04.

 • Άρθρο 20
  §1
  Α. Να διαγραφούν οι λέξεις «δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγής λειτουργίας της επένδυσης» και να γραφεί «με την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης».
  Επίσης να διαγραφούν όλες οι υπόλοιπες διατάξεις (προτάσεις Νόμου) και να γραφεί:
  Η φορολογική απαλλαγή να μπορεί να καλυφθεί με το κέρδος, οποιασδήποτε χρονιάς, από την έναρξη υλοποίησης του έργου, έως το ύψος των κερδών και έως του ύψους του υλοποιήσιμου έργου.
  Έτσι θα μπορούν να χρησιμοποιούνται τα κέρδη για την εξόφληση του υλοποιημένου έργου, των τόκων και να δημιουργηθεί κεφάλαιο κίνησης, που ήδη έχει καταναλωθεί για την υλοποίηση του έργου.

  §2
  Να μην χρειάζεται έγκριση για κίνητρο φορολογικής απαλλαγής όπως ίσχυε με παλαιότερους Νόμους.
  Α. Να μπορούν για επενδυτικά έργα έως 50 εκατ.€ να γίνονται επενδύσεις ασχέτως ύψους επένδυσης, έως το ανωτέρω ποσό με χρησιμοποίηση κινήτρων επιχορήγησης και αφορολόγητων αποθεματικών, ταυτόχρονα χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες εγκρίσεων, μετατροπών, αλλά με αίτημα μετατροπής μετά την υλοποίηση του έργου.

  Αξιολόγηση κόστους επένδυσης
  Το κόστος της επένδυσης, να μην αλλάζει αυθαίρετα από τον αξιολογητή, χωρίς προηγούμενη έγγραφη ζήτηση από τον επενδυτή, συμπληρωματικών στοιχείων και επεξηγήσεων, ερωτήματος προς αυτόν.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ
  Κώστας Παναγιωτόπουλος
  Πρόεδρος ΔΣ – Γενικός Δ/ντής

 • Παράγραφος 2 «Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων».
  -Παρατηρήσεις και επισημάνσεις επί του άρθρου :
  Παραθέτουμε ορισμένες σημαντικότατες επισημάνσεις για τις επενδύσεις ΑΠΕ, στη προσπάθεια εμβάθυνσης του νομοθέτη στην σημαντική αυτή κατηγορία επενδύσεων :
  i. Ο τομέας των ΑΠΕ είναι σήμερα ίσως ο μόνος τομέας της οικονομίας μας που παρουσιάζει σχετική κινητικότητα και δεδομένη δυναμική, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία.
  ii. Ταυτόχρονα αποτελεί κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με τους τομείς των μεγάλων έργων των αυτοκινητοδρόμων και της διαχείρισης απορριμμάτων, τους τομείς στους οποίους θα στηριχθεί η επανεκκίνηση της οικονομίας μας, οι επενδύσεις, η μόχλευση κεφαλαίων και η δημιουργία θέσεων εργασίας την προσεχή περίοδο.
  iii. Οι ΑΠΕ δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας ανά μονάδα από τις αντίστοιχες θερμικές μονάδες και συμβάλλουν τα μέγιστα στην Εθνική οικονομία υποκαθιστώντας την πανάκριβη εισαγωγή ορυκτών καυσίμων. Προσφέρουν ουσιαστικά Εθνικό «Καύσιμο».
  iv. Ορισμένες κατηγορίες ΑΠΕ, όπως τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα και τα Υδροηλεκτρικά και Υβριδικά έργα, μεγιστοποιούν το ποσοστό Ελληνικής προστιθέμενης αξίας που κινείται από 65 έως 90%.
  Οι επενδύσεις όμως αυτές:
  Εντάσσονται σχεδόν στο σύνολό τους, στην κατηγορία των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, αφού και τα φωτοβολταικά έργα έχουν ορθώς εξαιρεθεί από τον νόμο και τα μικρά αιολικά έχουν σχεδόν εξαντλήσει την χωροθέτησή τους.
  Ταυτόχρονα οι ΑΠΕ, ως επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, δεν είναι δυνατόν να εξαντλήσουν τα κίνητρα των φοροαπαλλαγών που δίνει ο νόμος, δεδομένου ότι για το συγκεκριμένο προτεινόμενο χρονικό διάστημα παρουσιάζουν χαμηλή κερδοφορία.
  Η ιδιαιτερότητα των επενδύσεων ΑΠΕ, έχει γίνει κατανοητή από σειρά Αναπτυξιακών νόμων όπως για παράδειγμα ο 3299/2004 όπως ισχύει (άρθρο 5, παράγραφος 1γ) που εξαιρεί τις ΑΠΕ από τους «κανόνες σώρευσης».
  Με την προτεινόμενη διάταξη:
  Αποθαρρύνονται οι μεγάλες επενδύσεις. Το ποσοστό ενίσχυσης μειώνεται με την αύξηση του προϋπολογισμού και δεδομένου ότι το μεγαλύτερο ποσό ενίσχυσης θα αντιστοιχεί σε φοροαπαλλαγές, που στην πράξη δεν θα μπορούν να εξαντληθούν και τελικά το πραγματικό ποσοστό ενίσχυσης θα είναι εξαιρετικά χαμηλό και δεν θα αποτελεί κίνητρο ενίσχυσης επενδύσεων.
  Προτείνεται επομένως:
  Τα έργα επενδύσεων ΑΠΕ να εξαιρεθούν από την συγκεκριμένη διάταξη και να συνεχίζει να ισχύει η διάταξη του Άρθρου 13 του νόμου 3908/2011.
  Παράγραφος 4 «Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων».
  -Παρατηρήσεις και επισημάνσεις επί του άρθρου :
  Η προϋπόθεση κύρωσης από την βουλή έργων άνω των 50εκ € με νόμο, δεν αποτελεί κριτήριο που θα συμβάλει στην επένδυση καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, ούτε στην ελεγκτική διαδικασία. Το όριο των 50εκ € είναι εξαιρετικά χαμηλό για να θεωρηθεί μία επένδυση «Μεγάλο Επενδυτικό Σχέδιο». Το ισχύον όριο των 150εκ € είναι ήδη συγκρατημένα ρεαλιστικό.

 • 2 Νοεμβρίου 2012, 16:34 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

  Διατάξεις που αφορούν στην ενίσχυση επενδύσεων με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής (Ν. 3908/2011, Άρθρο 12, § 2)

  Δεδομένης της επιτακτικότητας της ανάγκης για την λήψη μέτρων έστω και στοιχειώδους αναπτυξιακού χαρακτήρα, σε συνδυασμό με την κρατούσα δυσμενή δημοσιοοικονομική συγκυρία, θεωρείται σκόπιμο όπως εξετασθεί η δυνατότητα μερικής έστω αντιμετώπισης του επικρατούντος αρνητικού επενδυτικού κλίματος, με την υιοθέτηση και ένταξη στο Άρθρο 20 (του Σχεδίου Νόμου) των κατωτέρω ρυθμίσεων, που θα αφορούν αποκλειστικά και μόνον τις επενδύσεις που επιλέγουν να ενισχυθούν με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, για τις οποίες, όπως είναι γνωστό, δεν προβλέπονται άμεσες εκταμιεύσεις του Δημοσίου, οι δε αντίστοιχες απαλλαγές φόρου τοποθετούνται χρονικά μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας τους :

  α. Πρόβλεψη αυτοτελούς (και όχι συγκριτικής) αξιολόγησης των προτάσεων, για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων που αιτούνται την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής και ένταξης αυτών στο καθεστώς ενισχύσεων, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια φερεγγυότητας του φορέα και ο συνολικός βαθμός αξιολόγησης υπερβαίνει το ελάχιστο όριο βαθμολογίας.

  β. Επακριβής – ιδιαίτερος προσδιορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων, που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων, στο καθεστώς ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, τα οποία θα πρέπει να περιορίζονται στα στοιχεία που αφορούν στα κριτήρια φερεγγυότητας του φορέα υλοποίησης,, τα βασικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και στο προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα, δεδομένου ότι, τόσον τυπικά όσο και κυρίως ουσιαστικά, η έναρξη της απόδοσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής προϋποθέτει, όχι μόνον την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, αλλά και την πραγματοποίηση μιας πλήρους κερδοφόρας διαχειριστικής περιόδου.

  γ. Την πρόβλεψη επιπλέον ποσοστού ενίσχυσης, μέχρι το αντίστοιχο ανώτατο όριο περιφερειακής ενίσχυσης, για τα επενδυτικά σχέδια, που αιτούνται την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση υλοποίησης – ολοκλήρωσής τους γίνεται με ίδια και δανειακά κεφάλαια που εξασφαλίζονται, στο σύνολό τους, από τον επενδυτικό φορέα, οι δε αντίστοιχες απαλλαγές φόρου τοποθετούνται χρονικά μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας τους, αλλά και την πραγματοποίηση μιας πλήρους κερδοφόρας διαχειριστικής περιόδου.

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 13:12 | PROMETHEUS GAS S.A.

  Στην παράγραφο 2 του συγκεκριμένου άρθρου του υπό διαβούλευση Σ/Ν τίθεται περιορισμός για την μορφή της ενίσχυσης που δικαιούνται τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια για ποσά μεγαλύτερα από € 50 εκ..

  Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι για την κατηγορία αυτή των Επενδυτικών Σχεδίων η ενίσχυση πάνω από € 50 εκ. θα δίνεται μόνο σε μορφή Φοροαπαλλαγής.

  Η φοροαπαλλαγή όμως, δεν βοηθά πραγματοποίηση της επένδυσης. Για να υποστηριχθεί η υλοποίηση μιας Μεγάλης Επένδυσης χρειάζεται ενίσχυση στο αρχικό Κεφάλαιο, με τη μορφή Επιδότησης.

  Η φοροαπαλλαγή είναι ενδεχομένως χρήσιμη κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. Όμως, εάν η επένδυση δεν υλοποιηθεί ποτέ, αναρωτιέται κανείς ποιο είναι το νόημα της φοροαπαλλαγής;

  Συνεπώς αν το Σ/Ν θέλει να βελτιώσει το περιβάλλον για επενδύσεις και μάλιστα για Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, ο περιορισμός αυτός δεν θα πρέπει να τεθεί. Αντίθετα, σε συνδυασμό με την κατάργηση των στοιχείων β. βα. ββ. και γ. της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 που προβλέπεται στο υπό διαβούλευση Σ/Ν, θα πρέπει να δίνεται στον επενδυτή η δυνατότητα επιλογής της μορφής ενίσχυσης για την πραγματοποίηση της επένδυσης.

 • 24 Οκτωβρίου 2012, 18:58 | ELICA GROUP

  Με την παράγρ. 3 του άρθρου 20 του Σχεδίου νόμου καταργούνται, ορθώς, τα στοιχεία β. βα. ββ. και γ. της παραγρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011.
  Η ευχέρεια όμως που αναφέρεται στην παράγρ. 2 του υπό διαβούλευση σχεδίου, με βάση την οποία στα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια και για ποσά πέραν των 50 εκ., μπορεί να παρέχεται μόνο η Φορολογική απαλλαγή, στην ουσία αναιρεί το πνεύμα της παραπάνω κατάργησης αφού η φορολογική απαλλαγή δεν υποστηρίζει την υλοποίηση της επένδυσης αλλά μόνο την λειτουργία της.
  Συνεπώς είναι σημαντικό, προκειμένου να προωθηθούν αλλαγές των υφιστάμενων αναποτελεσματικών επιχειρηματικών δομών, να έχει και στην περίπτωση των μεγάλων επενδύσεων την ευχέρεια ο επενδυτής να επιλέξει τον προσφορότερο τύπο ενίσχυσης για την πραγματοποίηση των σχετικών επενδύσεων. Οι μεγάλες επενδύσεις είναι εκείνες που τελικά θα συμβάλουν και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  Προτείνεται συνεπώς η αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του υπό διαβούλευση Σχεδίου νόμου ως εξής:
  «Το στοιχείο α. της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (Α’ 8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «3. Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων
  α. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων του άρθρου 4 του παρόντος νόμου μέχρι του ανωτάτου ποσοστού του Πίνακα του άρθρου 5, παράγραφος 5 του παρόντος»

 • 16 Οκτωβρίου 2012, 11:40 | GASTRADE Α.Ε.

  Στο άρθρο 20 του Σχεδίου νόμου, παράγραφος 3, καταργούνται τα στοιχεία β. βα. ββ. και γ. της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011.
  H κατάργηση αυτή είναι θετική. Όμως ο περιορισμός που τίθεται στην παράγραφο 2 του υπό διαβούλευση σχεδίου, με βάση τον οποίο στα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια οι ενισχύσεις για ποσά πέραν των 50 εκ. δίνονται μόνο στη μορφή της Φοροαπαλλαγής στην ουσία αναιρεί το πνεύμα της παραπάνω κατάργησης αφού η φοροαπαλλαγή δεν υποστηρίζει την υλοποίηση της επένδυσης αλλά μόνο την λειτουργία της.
  Συνεπώς είναι σημαντικό, στη προσπάθεια ενίσχυσης της μετάλλαξης των υφιστάμενων αναποτελεσματικών επιχειρηματικών δομών, να έχει και στην περίπτωση των μεγάλων επενδύσεων την ευχέρεια ο επενδυτής να επιλέξει τον προσφορότερο τύπο ενίσχυσης για την πραγματοποίηση των σχετικών επενδύσεων. Οι μεγάλες επενδύσεις είναι εκείνες που τελικά θα συμβάλουν και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  Προτείνεται συνεπώς η αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του υπό διαβούλευση Σχεδίου νόμου ως εξής:
  «Το στοιχείο α. της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 (Α’ 8) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «3. Καθεστώς Ενισχύσεων Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων
  α. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων του άρθρου 4 του παρόντος νόμου μέχρι του ανωτάτου ποσοστού του Πίνακα του άρθρου 5, παράγραφος 5 του παρόντος»