Άρθρο 12: Διαχειριστική Αμοιβή

2. Το άρθρο 16 του ν. 3984/2010 (Α΄204) όπως αυτή αντικαταστάθηκε του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 (Α΄86), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 16
Διαχειριστική Αμοιβή
1. Στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και μόνο για τις Ιδιωτικές Στρατηγικές Επενδύσεις καταβάλλεται, με την κατάθεση του φακέλου της επενδυτικής πρότασης και για το διοικητικό κόστος διεκπεραίωσης του φακέλου, Διαχειριστική Αμοιβή, από τον αιτούντα επενδυτή.
2. Το ύψος της Διαχειριστικής Αμοιβής, καθορίζεται στο 0,2%
του συνολικού κόστους της επένδυσης, με κατώτατο όριο τις εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ και ανώτατο όριο τις τετρακόσιες χιλιάδες
(400.000) ευρώ.
3. Με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. μπορεί να ορίσει επιπρόσθετη Διαχειριστιή Αμοιβή για την επαναξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων, σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους αυτές έχουν διαφοροποιηθεί κατά τρόπο ουσιώδη με πρωτοβουλία των επενδυτών. Το ποσό της Διαχειριστικής Αμοιβής για επαναξιολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αρχικής Διαχειριστικής Αμοιβής.
4. Το ποσό της Διαχειριστικής Αμοιβής καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση και σε ποσοστό 20% κατά την κατάθεση του φακέλου στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και το υπόλοιπο μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. περί εντάξεως της επένδυσης. Σε περίπτωση μη εντάξεως, δεν καταβάλλεται το υπόλοιπο της Διαχειριστικής Αμοιβής.».

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 16:56 | Invest in Greece A.E.

  Προτείνεται επενδυτικά σχέδια τα οποία κατά την υποβολή του αιτήματος αξιολόγησής τους από την Invest in Greece βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αδειοδοτικής ωριμότητας, να καταβάλουν μικρότερη διαχειριστική αμοιβή από αυτή που ορίζεται στη παρ. 3 του άρθρου 4. του σχεδίου νόμου, μετά από σχετική εισήγηση της Invest in Greece και έγκρισης της Δ.Ε.Σ.Ε.

 • Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 4 ως εξής:
  4. Το ποσό της διαχειριστικής αμοιβής καταβάλλεται σε δόσεις, ως ακολούθως: Η πρώτη δόση και σε ποσοστό 5%,με ελάχιστο όριο τις 20.000 ευρώ,κατά την κατάθεση του φακέλου στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Σε περίπτωση μη εντάξεως, δεν καταβάλλεται το υπόλοιπο της Διαχειριστικής Αμοιβής. Η δεύτερη δόση και σε ποσοστό 30%, μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. περί εντάξεως της επένδυσης. Το υπόλοιπο 65% με την επιτυχή ολοκλήρωση από την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» των εργασιών προώθησης των επενδυτικών σχεδίων.

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 11:27 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

  Διαχειριστική αμοιβή με αναλογικότητα. Προτείνεται και κάτω των 100.000 €, όταν οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι ανάλογες.

 • 5 Νοεμβρίου 2012, 13:42 | Στέφανος

  Να δούμε ποιός θα επενδύσει με ..καπέλο και μια διαχειριστική αμοιβη

 • Παράγραφος 2
  προτείνεται τροποποίηση που θα αποτελέσει ένα ακόμη κίνητρο για την διαδικασία fast track :
  Σε περίπτωση κατάθεσης φακέλου στην «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΕ» ιδιωτικής στρατηγικής επένδυσης, της οποίας οι αδειοδοτικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και σε προχωρημένο στάδιο των προβλεπομένων διαδικασιών, ήτοι τουλάχιστον να έχει κατατεθεί η Μ.Π.Ε. του έργου, η διαχειριστική αμοιβή καθορίζεται με το κατώτατο όριο των 100.000 €.

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 10:16 | Invest in Greece A.E.

  Προτείνεται το ποσοστό επί του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής, το οποίο πρέπει να καταθέσει ο επενδυτής για την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου να μειωθεί σε 10% της συνολικής αμοιβής με ελάχιστο τις 30.000 ευρώ.
  Επιπρόσθετα προτείνεται το υπόλοιπο της διαχειριστικής αμοιβής προς την Invest in Greece (δηλ. το μέρος το οποίο αντιστοιχεί στις ενέργειες αδειοδότησης του έργου) να καταβάλλεται σε δύο δόσεις: α)το 50% αυτής με την κατάθεση των φακέλων για την έναρξη αδειοδότησης του έργου αμέσως μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου από την Δ.Ε.Σ.Ε. και β) το υπόλοιπο 50%, εντός 15 ημερών μετά την έκδοση της πολεοδομικής άδειας του έργου.

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 10:20 | Invest in Greece A.E.

  Επενδυτική πρόταση η οποία έχει ενταχθεί στην διαδικασία και έχει καταβάλει την αμοιβή προώθησης σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο ίσχυε κατά την ημέρα ένταξης της, προτείνεται να μην υποχρεούται να καταβάλει εκ νέου την αμοιβή αυτή (το σύνολό της ή την διαφορά που τυχόν προκύπτει από μεταγενέστερη τροποποίηση του υπολογισμού της) στην περίπτωση κατά την οποία εγκριθεί από την Δ.Ε.Σ.Ε. τροποποίηση του σχεδίου μετά από επαναξιολόγηση του. Σε περίπτωση όμως που με την τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου αυξάνεται ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, η διαχειριστική αμοιβή προτείνεται να αναπροσαρμόζεται ανάλογα.