Άρθρο 28: Κύρωση Απόφασης Υπαγωγής της υπό σύσταση επιχείρησης «KAVALA FLOAT GLASS A.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η ……….Αριθμ. Πρωτ: ……../ΥΠΕ/5/01135/Ε/Ν.3299/04/.. – … – 2012. η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων « η Αρ. πρωτ.: /ΥΠΕ/4/01135/Ε/Ν.3299/04/ αποφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανατγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Υπαγωγή της υπό σύσταση επιχείρησης «KAVALA FLOAT GLASS A.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Υπαγωγή της υπό σύσταση επιχείρησης «KAVALA FLOAT GLASS A.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α/23-12-2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», όπως ισχύει.

2. Τις παρ.1 και 2 του άρθρου 16 του Ν.3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».

3. Τo άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α/14-7-2000) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.

6. Το Π.Δ 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμ. 30377/5-7-2012 (ΦΕΚ 2094/Β/6-7-2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη».

9. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε (ως ενίσχυση αρ. Ν573/2004) το καθεστώς χορήγησης κινήτρων σε ιδιωτικές επενδύσεις του Ν.3299/04. (C(2005)166 fin/02.11.2005).

10. Το πολυτομεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια (2002/C 70/04) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, και ειδικότερα το Παράρτημα I αυτού «Ορισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» (L 214/9-8-2008).

12. Την υπ’ αριθμ. 8352/3-3-2005 (Φ.Ε.Κ. 360/Β/21-3-2005) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον «Καθορισμό των δικαιολογητικών και των τεχνικοοικονομικών στοιχείων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004».

13. Την υπ’ αριθμ. 8356/3-3-2005 (Φ.Ε.Κ. 350/Β/17-3-2005) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τα «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004».

14. Την υπ΄ αριθμ. 8354/3-3-2005 ( Φ.Ε.Κ. 329/Β/15-3-2005 ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον «Καθορισμό ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004».

15. Την υπ΄ αριθμ. 8351/3-3-2005 (Φ.Ε.Κ. 337/Β/16-3-2005) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τον «Καθορισμό επιπλέον ποσοστού ενίσχυσης, ανά νομό, βάσει του κριτηρίου του κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004».

16. Την υπ΄ αριθμ. 8355/3-3-2005 (Φ.Ε.Κ. 337/Β/16-3-2005) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τον «Καθορισμό ύψους χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004».

17. Την υπ΄ αριθμ. 9603/3-3-2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον «Καθορισμό των Κονδυλίων για τις επιχορηγήσεις των επενδύσεων τις επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και τις επιδοτήσεις του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, του έτους 2006, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 13 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Tην από 16-10-2006 (446/ΕΛΚΕ) αίτηση της υπό σύσταση επιχείρησης «KAVALA FLOAT GLASS A.E.», για την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004, επενδυτικού σχεδίου, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής υαλοπινάκων –float glass- (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 261.1) δυναμικότητας 185.000 τόνων/έτος, στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας του Νομού Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, συνολικής δαπάνης ποσού ενενήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε (99.779.995,00) Ευρώ.

19. Την από 22-12-2006 (53308/27-12-2006/ΥΠΟΙΟ) έκθεση σκοπιμότητας του ΕΛ.ΚΕ.

20. Την αρ. πρωτ. 44062/30-12-2006 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών η οποία αφορούσε την μη ικανοποίηση της αίτησης υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας «KAVALA FLOAT GLASS A.E.» στις διατάξεις του Ν.3299/2004.

21. Την υπ’ αρ. 15426/4-4-2007 αίτηση θεραπείας της εταιρείας «KAVALA FLOAT GLASS A.E.».

22. Τις από 18-6-2008 και 26-9-2011 (ομόφωνες) Γνωμοδοτήσεις της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, για την αποδοχή του αιτήματος θεραπείας της υπό σύσταση επιχείρησης «KAVALA FLOAT GLASS A.E.» και την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής υαλοπινάκων (float glass), δυναμικότητας 185.000 τόνων/έτος, στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας του Νομού Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, συνολικής δαπάνης ποσού ενενήντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (97.500.000,00) €, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004, καθώς η ανωτέρω επένδυση πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3299/04.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1
Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου
1. Εγκρίνουμε την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, της υπό σύσταση επιχείρησης «KAVALA FLOAT GLASS A.E.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, ποσού είκοσι εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (29.250.000,00) Ευρώ, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής υαλοπινάκων (float glass), δυναμικότητας 185.000 τόνων/έτος, στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας του Νομού Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, συνολικής δαπάνης ποσού ενενήντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (97.500.000,00) Ευρώ .
2. Τμήμα του επενδυτικού σχεδίου ποσού 97.100.000,00 € που αφορά αρχική επένδυση υπάγεται στο καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων του νόμου αυτού, που είχε κριθεί συμβατό με το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα σύμφωνα με την αρ. C (2005) 166fin/2.11.2005 επιστολή της (Ν 573/2004).
3. Τμήμα του επενδυτικού σχεδίου ποσού 400.000,0 € που αφορά τις δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων υπάγεται στο καθεστώς που έχει καταχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στοιχεία XS 138/05 και είχε γνωστοποιηθεί κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) 70/2001.

Αρθρο 2
Φορέας του Επενδυτικού Σχεδίου
1. Φορέας του επενδυτικού σχεδίου θα είναι η επιχείρηση με την επωνυμία «KAVALA FLOAT GLASS A.E.», σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001, όπως ισχύει, θεωρείται ¨μικρή επιχείρηση¨, θα συσταθεί μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, και θα αποτελείται από τους:

        Μέτοχος

Ποσοστό Συμμετοχής

Χ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

40,00%

METRON HOLDINGS A.G.

40,00%

Ιωάννης Βαμβακούρης

13,31%

Γεώργιος Αρμούτης

6,69%

Σύνολο

100,00%

Οι ανωτέρω αμέσως μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης και το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης ή της προκαταβολής υποχρεούνται να συστήσουν εταιρεία με σκοπό την πραγματοποίηση του εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου και την άσκηση της συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Στην εταιρεία αυτή θα μεταβιβάζεται με διάταξη του καταστατικού το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που δημιουργούνται από την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3
Αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου
Το επενδυτικό σχέδιο που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής υαλοπινάκων (float glass), δυναμικότητας 185.000 τόνων/έτος, στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας του Νομού Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, εντάσσεται στον δευτερογενή τομέα (άρθρο 3 παρ. 1, περ. β, υποπερ. iii) και κατατάσσεται στην κατηγορία 1.

Είδη Ενισχυόμενων Δαπανών

Σύντομη Περιγραφή Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΣΥΝΟΛΟ

Τόπος Εγκατάστασης

Νομός Καβάλας

Νομός Καβάλας

Δραστηριότητα  άρθρου 3

Κατηγορία

παρ 1 εδ. β. iii

1

παρ 1 εδ. β. iii

1

Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων

Περιφεριακές

Περιφεριακές

 

 

 

Επιχορηγούμενη δαπάνη

Ενότητα 1:

Σύνολο

1. Κτιριακά – Εγκαταστάσεις κτιρίων

23.100.000,0€

23.100.000,0€

2. Μηχανήματα- Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός

51.000.000,0€

51.000.000,0€

3. Τεχνικές (ειδικές)  εγκαταστάσεις

17.500.000,0€

17.500.000,0€

4. Μεταφορικά μέσα

3.300.000,0€

3.300.000,0€

5.  Τεχνικά Έργα (Έργα υποδομής και Έργα διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου)

2.200.000,0€

2.200.000,0€

Συνολικό Επιχορηγούμενο Κόστος Αρχικής Επένδυσης

97.100.000,0€

97.100.000,0€

    5. Δαπάνες  μελετών και αμοιβές συμβούλων

400.000,0

400.000,0

Συνολικό Επιχορηγούμενο Κόστος Επένδυσης

97.500.000,0€

97.500.000,0€

Άρθρο 4
Παρεχόμενες Ενισχύσεις
Ποσοστό Ενίσχυσης
Το ποσοστό επιχορήγησης για το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο αναλύεται ως εξής:

Σύντομη Περιγραφή Ενότητας

Ενότητα 1:

Τόπος Εγκατάστασης

ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας Νομός Καβάλας Δ3΄ Περιοχή

Δραστηριότητα  άρθρου 3

(Κατηγορία 1ή 2)

Κατηγορία 1

Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων

Περιφερειακές

α

Αρχικό ανώτατο Ποσοστό βάσει ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ και ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Άρθρο 4 §1) για κόστος επένδυσης μέχρι 50.000.000€

45,5%

β

Αρχικό ανώτατο Ποσοστό βάσει ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ και ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Άρθρο 4 §1) για κόστος επένδυσης από 50,0 εκατ.€ έως 100,0 εκατ.€.

22,75%

γ

Πρόσθετο ποσοστό ενίσχυσης ως Μ.Μ.Ε   (ΚΥΑ 8351/3-3-2005)

15%

δ

Ανώτατο ποσοστό επιτρεπόμενης ενίσχυσης

για δαπάνες μελετών και συμβούλων (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1β της υπ΄αριθμ. 8354/3-3-2005 απόφασης για τον καθορισμό των ενισχυόμενων δαπανών).

50%

ε

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

30%

στ.

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

30%

α. Επιχορήγηση.
i. Το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται στην περίπτωση του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν.3299/04 «…επενδύσεις με σημαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση…..».
ii. Για το επενδυτικό σχέδιο συνολικού κόστους ενισχυόμενων δαπανών ποσού ενενήντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (97.500.000,00) Ευρώ εγκρίνεται επιχορήγηση συνολικού ποσού είκοσι εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (29.250.000,00) Ευρώ, (για ποσό επένδυσης μέχρι 50.000.000 € αντιστοιχεί επιχορήγηση ύψους 19.830.500 € ήτοι ποσοστό 39,661% και για το υπόλοιπο ποσό των 47.500.000 € αντιστοιχεί επιχορήγηση ύψους 9.419.500 € ήτοι ποσοστό 19,831%) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30%. Το ποσό αυτό της επιχορήγησης συνάγεται από το ποσό 29.130.000,0 € που αναλογεί στην αρχική επένδυση και το ποσό των 120.000,0 € που αναλογεί στις δαπάνες μελετών και συμβούλων.
iii. Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγματοποιείται σε πέντε ισόποσες δόσεις ως εξής:
– Η πρώτη δόση που αντιστοιχεί στο 20% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 20% της επένδυσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) και μετά από πιστοποίηση του αρμοδίου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας που καλύπτει το αντίστοιχο ποσό (20%) της ίδιας συμμετοχής.
– Η δεύτερη δόση που αντιστοιχεί στο 20% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 40% της επένδυσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) και μετά από πιστοποίηση του αρμοδίου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας που καλύπτει το αντίστοιχο ποσό (40%) της ίδιας συμμετοχής.
– Η τρίτη δόση που αντιστοιχεί στο 20% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 60% της επένδυσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) και μετά από πιστοποίηση του αρμοδίου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας που καλύπτει το αντίστοιχο ποσό (60%) της ίδιας συμμετοχής.
– Η τέταρτη δόση που αντιστοιχεί στο 20% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 80% της επένδυσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) και μετά από πιστοποίηση του αρμοδίου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας που καλύπτει το αντίστοιχο ποσό (80%) της ίδιας συμμετοχής.
– Η πέμπτη δόση που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 20% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου) και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 με την προϋπόθεση της συμμόρφωση του επενδυτή με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής.
Σημείωση. Η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης ορίζονται στην υπ΄ αριθμ.50128/5-1-1996(Φ.Ε.Κ.21/τ.Β΄/16-1-1996) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
– Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής που συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης και αφαιρείται αναλογικά από το ποσό της πρώτης δόσης της επιχορήγησης κατά την καταβολή αυτής, επιστρεφόμενης αντίστοιχα της εγγυητικής επιστολής.

iv. Απαγόρευση εκχώρησης. Εξαιρέσεις
Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, εφόσον κάθε φορά έχει αναληφθεί, ισόποσο τουλάχιστον της καταβαλλόμενης επιχορήγησης τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου.

β. Γενικοί όροι χορήγησης ενισχύσεων
Δεν επιτρέπεται οι παρεχόμενες ενισχύσεις επί του κόστους του επενδυτικού σχεδίου (χωρίς να υπολογίζονται τα ποσοστά ενίσχυσης που παρέχονται στις επιχειρήσεις λόγω της ιδιότητάς τους ως μικρομεσαίες) αναγόμενες σε Καθαρό Ισοδύναμο Επιχορήγησης, να υπερβούν τα ποσοστά του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

γ. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης.
Το ποσό της επιχορήγησης που θα εισπράξει η επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος θα εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.
Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει, κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α). Ο οφειλόμενος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρος εισοδήματος αποδίδεται εφάπαξ με δήλωση η οποία υποβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανομή. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου καθώς και των μετόχων, εταίρων για το πιο πάνω αποθεματικό. Επί του οφειλόμενου φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 65 έως 72, 74, 75, 79 έως 81, 83 έως 85 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α) και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το ν, 2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α). Αν η κεφαλαιοποίηση ή διανομή γίνει πριν από την παρέλευση των δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης.
δ. Η επιχορήγηση της επένδυσης που καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών προκειμένου να προσδιορισθούν τα φορολογητέα κέρδη.

Άρθρο 5
Πηγές Χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου
Το επενδυτικό σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί με την Ιδία συμμετοχή του φορέα, με μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο καθώς και με την οριζόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, επιχορήγηση.
Σε περίπτωση που για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα συναφθεί τραπεζικό δάνειο, η συνολική δαπάνη της επένδυσης θα καλυφθεί αποκλειστικά με την ιδία συμμετοχή και με την επιχορήγηση.
Η Ιδία συμμετοχή και το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο θα πρέπει να έχουν καλυφθεί εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

α. Ιδία συμμετοχή.
i. Η Ιδία συμμετοχή του φορέα του επενδυτικού σχεδίου θα ανέλθει σε ποσοστό 25% της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης που αντιστοιχεί στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (24.375.000,00) Ευρώ.
ii. Το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής που έχει εγκριθεί με την παρούσα απόφαση υπαγωγής δεν είναι δυνατόν να μειωθεί μετά την έκδοση της απόφασης αυτής.
iii. Η Iδία συμμετοχή αποτελείται από μετρητά ποσού 24.375.000,00 Ευρώ που θα καλυφθούν στο σύνολό τους από εισφορές των μετόχων και θα αποτελέσει μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
iv. Το ποσό της ιδίας συμμετοχής θα καθοριστεί ακριβώς με την ολοκλήρωση της ενισχυόμενης επένδυσης και θα υπολογιστεί στο πραγματικό κόστος αυτής.

γ. Δάνειο.
ii. Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για το επενδυτικό σχέδιο.
Το τραπεζικό δάνειο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (43.875.000,00) Ευρώ, ήτοι ποσοστό 45% και θα πρέπει:
– να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,
– να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού,
– να έχει ληφθεί για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, όπως θα προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύμβαση και
– να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό οργανισμό, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.
iii. Δάνειο για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης.
Δύναται να χρησιμοποιηθεί βραχυπρόθεσμο ή μεσομακροπρόθεσμο δάνειο, για την μερική ή ολική κάλυψη του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης. Το δάνειο αυτό μπορεί να έχει και την μορφή του αλληλόχρεου λογαριασμού.

Άρθρο 6
Όροι Χορήγησης της Ενίσχυσης
Η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 εγκρίνεται με την προϋπόθεση τήρησης από την επιχείρηση των παρακάτω ειδικών όρων:
α. Τόπος εγκατάστασης
Το επενδυτικό σχέδιο θα πραγματοποιηθεί στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας, του Νομού Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
Ο τόπος εγκατάστασης ανήκει στην Περιοχή Δ3 του άρθρου 2 παρ. 1 του νόμου 3299/2004.

β. Νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας
Οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης και οι οποίες προσδιόρισαν και την βαθμολογία κατά την αξιολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου είναι εκατόν ενενήντα πέντε (195), {195,0 Ε.Μ.Ε.}
Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης.
Στον αριθμό αυτό δεν συνυπολογίζονται θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από άλλες επενδύσεις ή δραστηριότητες της επιχείρησης ενώ ο συνολικός αριθμός των θέσεων απασχόλησης στην επιχείρηση θα είναι εκατόν ενενήντα πέντε (195), {195 Ε.Μ.Ε.}
γ. δυναμικότητα
i. Νέα παραγωγική δυναμικότητα: 186.500 τόνοι υαλοπίνακες/έτος.
ii. Συνολική παραγωγική δυναμικότητα: 186.500 τόνοι υαλοπίνακες/έτος.
iii.
δ. Ισχύς Μηχανημάτων σε KW
i. Νέα Ισχύς: 12.500ΚW
ii. Συνολική Ισχύς: 12.500ΚW
ε. Έκδοση αδειών
Η επιχείρηση ευθύνεται για την έκδοση όλων των απαιτούμενων κατά την ισχύουσα νομοθεσία αδειών οικοδομικών και λοιπών εργασιών και για τη λήψη και τήρηση όλων των απαιτούμενων κατά την ισχύουσα νομοθεσία μέτρων.
στ. Προϋπόθεση για την επιχορήγηση της επιχείρησης είναι:
i. η τήρηση από αυτήν λογιστικών βιβλίων Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ.
ii. η μη επιχορήγηση της παρούσας επένδυσης από άλλη πηγή.
iii. η προσκόμιση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 9 για κύρωση με νόμο των παρεκκλίσεων της εγκριτικής πράξης και την υλοποίηση της επένδυσης εντός ΒΙ.ΠΕ.) πριν την εκταμίευση της προκαταβολής ή της πρώτης δόσης της επιχορήγησης.

Άρθρο 7
Υλοποίηση του επενδυτικού έργου
α. Ημερομηνία έναρξης
Η ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται η 16-10-2006 (ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο).
β. ‘Εναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.
Ενισχύονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ανωτέρω ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου ενώ όσες προηγήθηκαν αυτής δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος ούτε και στην ίδια συμμετοχή.
γ. Προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου
Ως προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται η περίοδος τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης της παρούσας απόφασης υπαγωγής.

δ. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης
Η προβλεπόμενη στην ανωτέρω παράγραφο προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο, υπό τις προϋποθέσεις ότι:
i. η υποβολή του αιτήματος γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης.
ii. έχει πραγματοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εγκριθέντος έργου εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης.
Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας, η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρα βία ανακύπτει κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά με την απόφαση υπαγωγής, το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί μόνο εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποίησης του 50% του εγκριθέντος έργου.

ε. Αίτηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας γίνεται μετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως αυτή ισχύει.
Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάμηνης προθεσμίας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ή χωρίς η υποβληθείσα αίτηση να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παραστατικά η επένδυση θεωρείται κατ’ αμάχητο τεκμήριο ως μη ολοκληρωθείσα και εκδίδεται απόφαση με την οποία ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και διατάσσεται η επιστροφή του ποσού της καταβληθείσας επιχορήγησης προσαυξημένο κατά το ποσό των νομίμων τόκων από της καταβολής.
Αν χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η επένδυση ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από τη λήξη της αρχικής ή μετά την παράταση, προθεσμίας, η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επιτρέπεται να πιστοποιηθεί εφόσον κατατεθεί η σχετική αίτηση της επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση όμως αυτή θα ενισχυθούν μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα.
στ. Ολοκλήρωση και Έναρξη Παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
– Η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται μετά από επιτόπιο έλεγχο των αρμόδιων οργάνων ελέγχου εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί αγορές πρώτων υλών και πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών σε βαθμό που να τεκμηριώνουν τη λειτουργία της μονάδας.
– Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής. Επίσης η απόκτηση των νομιμοποιητικών αδειών λειτουργίας της επένδυσης.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις της Ενισχυόμενης Επιχείρησης
1. Η Επιχείρηση «KAVALA FLOAT GLASS A.E.», από την υπαγωγή του παρόντος επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης οφείλει:

α. Να τηρεί τους όρους της υπαγωγής.
β. Να μη διακόπτει την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.
γ. Να μην παύσει τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.
δ. Να μη μεταβιβάζει για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα κυριότητας της και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία.

2. Η Επιχείρηση «KAVALA FLOAT GLASS A.E.», για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου:
Να εκμισθώσει μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίδεται με τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής παραμένει στον εκμισθωτή.

3. Η Eπιχείρηση «KAVALA FLOAT GLASS A.E.», οφείλει να καταχωρεί τις δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου στα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, σε διακριτούς λογαριασμούς ανά κατηγορία παγίου, με βάση το Ε.Λ.Σ. με αναφορά του αριθμού πρωτ. της απόφασης υπαγωγής
( /ΥΠΕ/4/01135/Ε/ Ν.3299/04/ ).

4. Η Επιχείρηση «KAVALA FLOAT GLASS A.E.», οφείλει, για διάστημα πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, να αποστέλλει στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεών της που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, καθώς και της εγκριτικής απόφασης.

Τα στοιχεία αυτά θα αποστέλλονται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση εκάστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήματος των πέντε (5) ετών.
Σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων αυτών ή αποστολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

5. Εάν η επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας:

α. Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1.

β. Δύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί μέρος αυτής, στις περιπτώσεις α, β της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2.

6. Εάν η επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εντός του οριζόμενου στην παρ. 1 χρονικού περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης.

7. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης:

α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή, εάν έχει δοθεί τμήμα της επιχορήγησης κατά την περίπτωση (iii) της παραγράφου 1α του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004,
β) εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης.
Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά νόμο αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων.

8. Κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης του φορέα της επένδυσης οφείλει να γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία.
Δεν έχει χορηγηθεί στην εταιρεία πρόσθετο ποσοστό ενίσχυσης λόγω του χαρακτηρισμού αυτής ως ΜΜΕ, καθώς το ανώτατο ποσοστό ενισχύσεων της περιόδου 2000 – 2006 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας για τις μεγάλες επιχειρήσεις ανέρχεται σε 45,5%, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν.3299/2004.

9. Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται με βάση το νόμο αυτόν γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων, τα δε επιστρεφόμενα ποσά προσαυξάνονται κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή τους. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ( Δ.Ο.Υ. ).

10. Ο έλεγχος για την διαπίστωση της προόδου των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ο έλεγχος της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας και γενικότερα της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τους όρους της παρούσας απόφασης και των διατάξεων του Ν. 3299/2004, θα πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 7 του νόμου αυτού.

11. Η παρούσα απόφαση δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί:

α) χωρίς έγκριση του αρμόδιου φορέα υπαγωγής ως προς τα σημεία εκείνα που προσδιόρισαν το ποσοστό ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου και

β) ως προς τα σημεία που σχετίζονται με τα κριτήρια υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την υπ΄αρ. 8356/3-3-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. 33021/25-7-2007 όμοιά της, εφόσον προκύπτει ότι εάν τα προτεινόμενα για την τροποποίηση δεδομένα είχαν ληφθεί υπόψη κατά την διαδικασία βαθμολόγησης το επενδυτικό σχέδιο δεν θα πληρούσε τις ελάχιστες προϋποθέσεις ούτε και την ελάχιστη βαθμολογία για την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.
Άρθρο 9

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3299/2004 και οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις.
Άρθρο 10

Η ισχύς της παρούσας απόφασης ( /ΥΠΕ/4/01135/Ε/Ν.3299/04/ ) αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου με τον οποίο αυτή κυρώνεται.

Αθήνα , / /2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 14:57 | KAVALA FLOAT GLASS A.E. – Υπό Σύσταση Εταιρεία

  Η υπό σύσταση εταιρεία μας «Kavala Float Glass Α.Ε» υπέβαλλε στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων στις 16-10-2006, αίτηση υπαγωγής επένδυσης στις διατάξεις του νόμου 3299/04, που αφορά στην ίδρυση μονάδας παραγωγής υαλοπινάκων στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας του Νομού Καβάλας. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν.3299/04 καθορίζονται κατά παρέκκλιση των γενικών προβλέψεων του Ν.3299/2004, το ύψος της ίδιας συμμετοχής, της επιχορήγησης και του δανείου, σε Υπουργική Απόφαση η οποία στην συνέχεια κυρώνεται με νόμο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

  Η αίτηση μας περιελάμβανε το ακόλουθο Χρηματοδοτικό σχήμα: Ιδία Συμμετοχή 15%, Δημόσια Επιχορήγηση 49,125%, Τραπεζικός Δανεισμός 35,875%, ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης έφθανε τα 99.000.000€.

  Το αίτημα μας συζητήθηκε στις 21-3-2008 (421η συνεδρίαση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής), στην οποία παραστήκαμε και εμείς, οι εκπρόσωποι της εταιρείας. Μετά τη προσκόμιση διευκρινιστικών στοιχείων το θέμα συζητήθηκε στις 18/6/2008 στη 443η συνεδρίαση της Κ.Γ.Ε.

  Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του Ν.3299/04 με την διερεύνηση τριών χρηματοδοτικών σχημάτων με ποσοστά επιχορήγησης του δημοσίου 35%, 40% και 45% και ύψος επένδυσης 97.500.000 €.

  Με την υπ’ αρ. 18807/ΥΠΕ/4/01135/ Ν.3299/04/9.4.2009 Απόφαση Υπαγωγής, η επένδυση υπήχθη στις διατάξεις του Ν.3299/04 με το ακόλουθο Χρηματοδοτικό σχήμα: Ιδία Συμμετοχή 25%, Δημόσια Επιχορήγηση 40%, Τραπεζικός Δανεισμός 35%.

  Εν συνεχεία, στις 29/11/2010 εκδόθηκε νέα Απόφαση Υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3299/04 με το ακόλουθο Χρηματοδοτικό σχήμα: Ιδία Συμμετοχή 25%, Δημόσια Επιχορήγηση 40%, Τραπεζικός Δανεισμός 45%.

  Μετά την αλλαγή, τόσο του Υπουργείου, όσο και των αρμόδιων Υπουργών, η νέα πολιτική ηγεσία ζήτησε και έλαβε από εμάς την επικαιροποίηση των στοιχείων της ίδιας συμμετοχής και του δανείου.

  Σήμερα, το Υπουργείο εκδηλώνει την πρόθεση του να οριστικοποιήσει το χρηματοδοτικό σχήμα στην ακόλουθη μορφή: Ιδία Συμμετοχή 25%, Δημόσια Επιχορήγηση 30%, Τραπεζικός Δανεισμός 45%.

  Εδώ και 6 χρόνια, έχουμε γνωστοποιήσει προς το Υπουργείο την σαφέστατη πρόθεσή μας να υλοποιήσουμε το φιλόδοξο αυτό επενδυτικό σχέδιο, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει άνω των 350 θέσεων εργασίας και να αναγεννήσει την τοπική και ευρύτερη οικονομική ζωή του τόπου. Γίνεται όμως σαφές ότι σε περίπτωση που δεν εγκριθεί ένα βιώσιμο χρηματοδοτικό σχήμα, το οποίο θα βασίζεται στις διατάξεις και στα δικαιώματα που παρέχει το νομικό πλαίσιο του Ν3299/04, δεν είναι δυνατή η υλοποίηση του επενδυτικού εγχειρήματος.

  Πρόταση
  Ως εκ τούτου, προτείνουμε την εφαρμογή και έγκριση του ακόλουθου χρηματοδοτικού σχήματος: Ιδία Συμμετοχή 15%, Δημόσια Επιχορήγηση 45%, Τραπεζικός Δανεισμός 40%. Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης είναι μικρότερο από αυτό που ορίζεται από την απόφαση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής υπ αριθ. 443 της 18/06/2008 (49,125%).

  Επιπλέον, προτείνεται η χορήγηση Προκαταβολής της δημόσιας επιχορήγησης, σε ποσοστό 50%, με την παράλληλη στήριξη του ΕΤΕΑΝ ή άλλων οργάνων που θα παρέχουν τις αναγκαίες εξασφαλίσεις του Δημοσίου προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα, αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

  Πρέπει να επισημανθεί ότι η μείωση του ποσοστού δημόσιας επιχορήγησης σε 40% και η αύξηση της ιδίας συμμετοχής σε 25%, την οποία εισηγείται το παρόν – προς διαβούλευση – νομοσχέδιο, αντιτίθεται τόσο στις δυνατότητες και τις προθέσεις μας, όσο και στην ουσιαστική βιωσιμότητα της επενδυτικής πρωτοβουλίας.

  Έτσι, θα πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι η ικανοποίηση των στοιχείων βιωσιμότητας του μεγαλόπνοου αυτού επενδυτικού σχεδίου, αποτελεί αναγκαία συνθήκη, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην ομάδα επενδυτών που δημιουργήσαμε, να υλοποιήσει την επένδυση.

  Τέλος, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι η σημαντικότατη αυτή επενδυτική πρωτοβουλία, στηρίζεται ομόφωνα από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας της Καβάλας, όπως αυτή εκφράστηκε με ψηφίσματα και επιστολές προς το Υπουργείο, τόσο από τους εκλεγμένους βουλευτές της Καβάλας, όσο και από τους τοπικούς φορείς της περιοχής.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)

  Άρθρο 5, παράγραφος γ (Δάνειο)

  Προτείνουμε για θέματα ισονομίας να συμπεριληφθεί μετά την περίπτωση ii και η χρηματοδοτική μίσθωση για τον μηχανολογικό εξοπλισμό.

 • θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για να ξεκινήσω μια επιχείρηση είναι η διαρκείς εναλλαγή και μάλιστα βλακωδώς κάθε είδους διατάξεων.Αλλάζει το καθεστώς ωσαν να ήταν ρευστό ή μάλλον αέριο γιατί μεγαλύτερη επιπολαιοτητα στην ανευθυνη πρόταση ανόητων πραγμάτων εξωφρενικών και παντελώς στερούμενων λογικής δεν έχει γνωρίσει τόπος.
  Αντί να κάνουν οι ειδικοί μελέτες μιλάνε ανέυθυνα και αυτο γίνεται λόγω της ατιμωρησίας τους.Πετάνε μια χαμένη κι όποιον πάρει ο χάρος και τι έγινε το ξανααλλάζουν και πάλι από την αρχή.
  Βήμα πρώτο να φοβάται κανείς να λέει πρόταση ειδικά πρόταση που θα αποβεί σε βάρος έστω κι ενός πολίτη να του καταστρέφει τη ζωή!
  Οτι αλλάζει θα είναι θέμα ζωής και θανάτου.
  Βήμα δεύτερο.
  καθε επιχείρηση που ανοίγει να υπογράφει συμβόλαιο με το κράτος ότι θα τηρεί κάθε δέσμευση και νόμο του κράτους που ισχύέι τη παρούσα στιγμή ή σε αντίθετη περίπτωση θα του δημεύεται η περιουσία.
  Το κράτος δεν μπορεί σε διάστημα μέχρι και 20 ετών να αλλάξει ούτε κόμμα από τη δέσμευση του επιχειρηματία αλλιώς ο επιχειρηματίας κλείνει την επιχείρηση και δικαιούται το κεφάλαιο του πίσω και μάλιστα επαυξημένο με το νόμιμο τόκο όπως και κάθε εργαζόμενος του θα αποζημιώνεται αδρά.
  Βήμα τρίτο
  κάθε νέος επιχειρηματίας δικαιούται στήριξης κάθε είδους από το κράτος όπως νέο λογιστή, νέο οικονομολόγο, νέο δικηγόρο, νέο διακοσμητή, νέο γραφίστα, νέο φωτογράφο, νέο οτιδήποτε του χρειάζεται, μέ κουπόνι κρατικό που θα βοηθά τους νέους επαγγελματίες μέχρι δεκαετίας να οργανώνουν πυρήνες επαγγελματικών συνεργασιών και ένα συμβούλιο επιχειρηματικών στελεχών να ελέγχουν την επιχείρηση σαν καθοδηγητές σύμβουλοι και καταγραφείς λαθών και επιτυχιών στο συμβούλιο θα είναι ένα μόνο στέλεχος κρατικό όλα τα άλλα θα είναι πετυχημένοι επαγγελματίες του κάθε φορά χώρου επιτυχία θεωρείται η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων επιχειρηματικών ο νέος επιχειρηματίας μπορεί να εισηγηθεί συμβούλους που θα ήθελε.
  Βήμα τέταρτο
  Η εφορία μπαίνει στη ζωή του επιχειρηματία μετά τη πενταετία μέχρι τότε κάνει απλά δήλωση εισοδήματος ατομική ενώ η αναλυτική επιχειρηματική γίνεται μέσω του συμβουλίου στήριξης του αυτόματα με τους συνεργάτες του εγγυητές.
  Η εφορία στη συνέχεια παίρνει ένα μέρισμα σταθερό όπως καταγράφεται ευθύς εξαρχής στο συμβόλαιο του επιχειρηματία με το κράτος 25% των καθαρών κερδών του και αυτό βγαίνει από την εποπτεία των λογιστών κι όχι των επιχειρηματιών οι επιχειρηματίες δεν κόβουν τιμολόγια λιανικής δεν κόβουν αποδείξεις καταγράφονται μέσω των προμηθευτών τους.
  Βήμα πέμπτο
  Οι πετυχημένοι επιχειρηματίες κάθε χρόνο στηρίζονται με άτοκο δανεισμό ίσο με το αναμενόμενο κέρδος ίσο με της προηγούμενης χρονιάς [τα οποία είναι οι φόροι των επόμενων τριών τεσσάρων ετών περίπου].
  Οι αποτυχημένοι μετά τη παρέλευση των 10 ετών [όσοι δεν πετυχαίνουν να είναι κερδοφόρα η επιχείρηση τους σε βαθμό ενός μισθού πρωτοδιόριστου στον ιδιωτικό τομέα και παραμένει ατομική χωρίς να δίνει εργασία σε άλλο άτομο] διαγράφεται αυτόματα από το δωρεάν επιμελητήριο-συμβούλιο και κλείνει αυτόματα η επιχείρηση. Μπορεί να την κρατήσει ώς ερασιτεχνική-πάρεργο- οικονομική δραστηριότητα εκεί η εφορία δεν ασχολείται εκτός άν καταφέρει να ανακάμψει σε βάθος χρόνου πάντως παρακολουθείται το ίδιο από το λογιστή του-‘Εφορο-.
  Βήμα εκτο
  ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΩΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΛΠ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΚΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΡΟΠΟ.-ΠΟΣΟ, ΠΟΥ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ-
  Βήμα έκτο
  Δημιουργείται τράπεζα-οργανισμός ερευνών που κάθε χρόνο με το προυπολογισμό δίνει τις κατευθύνσεις του κράτους για τις ανάγκες του σε κάθε παραγωγικό τομέα ιδιωτικό και δημόσιο με αδειοδότηση συγκεκριμένων θέσεων επιχειρήσεων με συγκεκριμένα πρότυπα σεο ποιότητα και ποσότητα προιόντων και υπηρεσιών ως μίνιμουμ και προκήρυξη θέσεων ενδιαφερομένων. Όσες θέσεις υπερ-καλύπτονται μπορούν να επεκταθούν μόνο με ευθύνη του επιχειρηματία για δημιουργία καλύτερων προτύπων σε ποσότητα και ποιότητα.

  Βήμα έβδομο
  Αποσυνδέεται η εκπαίδευση από την παιδεία γίνονται δύο κατευθύνσεις στην εκπαιδευτική δραστηριότητα με αντίστροφη αναλογία πολύ παιδεία στην αρχή και λίγη εκπαίδευση και αντιστρόφως αργότερα.
  Γίνονται σε εκπαιδευτικό πεδίο εξετάσεις κάθε χρονιά καταλληλότητας και προόδου αυτό ξεκινάει από το πρώτο έτος του δημοτικού σχολείου.
  Έτσι το παιδί προκηρύσσει τι του αρέσει και τι όχι και παράλληλα βλέπουμε που προοδεύει και που όχι.
  Στην παιδευτική δραστηριότητα μπαίνουν όλες οι κατευθύνσεις μόρφωσης εκ παραλλήλου και δεν τίθεται κανενός είδους περιορισμός εισαγωγής σε σχολή και πανεπιστήμιο ούτε και σταματά ποτέ ενώ όλες οι εξετάσεις είναι προαιρετικές για τον σπουδαστή και υποβοηθητικές εμπέδοσης της ύλης, υπάρχουν μόνο μερικές έκτακτες εξετάσεις όπου εφόσον φανεί ότι δεν κατέχει το υπόβαθρο για να συνεχίσει απορρίπτεται ως ακατάλληλος εμπιστοσύνης ορθής αυτοκριτικής και μπαίνει σε καθεστώς τακτικών εξετάσεων.

  Όλες οι σχολές εκπαίδευσης καθίστανται επαγγελματικού τύπου και μπορούν να είναι τριών επιπέδων πρωτοβάθμια , δευτεροβάθμια , τριτοβάθμια εδώ η πρόοδος φαίνεται από το πόσο γρήγορα και καλά περνάει κανείς τις λεπτομερείς τακτικότατες εξετάσεις.
  Υπογράφεται συμβόλαιο με τον μελλοντικό παραγωγό του κράτους ότι θα καλύπτει πάγια και αποφασισμένη ανάγκη του κράτους.

  Τα πτυχία μόρφωσης δεν αποδίδονται στο σπουδαστή είναι ο ίδιος.
  Τα πτυχία εκπαίδευσης αποδίδονται και ενέχουν οικονομική διάσταση διαφοροποίησης μισθολογικής και ιεραρχικής εφόσον συνδυάζονται με απτά αποτελέσματα απόδειξης ικανότητας στη πράξη ώς ιδιώτης επιχειρηματίας ή υπάλλλος .

  ‘Ολες οι επαγγελματικές παροχές προιόντων και υπηρεσιών προτυποποιούνται και διατιμούνται με σταθερό καθεστώς τιμών.

  Καταργείται κάθε μορφής φόρος εκτός του επιχειρηματικού, μόνο όποιος παράγει δημιουργεί υπεραξία οπότε μπορεί να στερηθεί μέρος αυτών που παράγει για να επενδυθεί σε κοινής ωφέλειας υποδομές και παροχές.
  Όποιος παράγει έχει κάθε προτεραιότητα παντού ως εθνικός ευεργέτης.
  ειδικά ταμεία στις υπηρεσίες ειδικά ταμεία στους οργανισμούς ειδικά ταμεία στις τράπεζες ειδικές θέσεις διευκόλυνσης παντού στο δημόσιο τομέα.
  Πρέπει να γίνει δακτυλοδεικτούμενος αδιακρίτως κερδών αρκεί να είναι παραγωγικός ο επιχειρηματίας.

  Ο πετυχημένος επιχειρηματίας γυρίζει στην εκπαιδευτική δραστηριότητα υποχρεωτικά για να διαχύσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία του ως έκτακτος καθηγητής σε αντίστοιχου πεδίου σχολή.

  Βήμα όγδοο
  όταν το κράτος διαθέτει επάρκεια σε στελέχη σε προιόντα σε υπηρεσίες σε ποιότητα και ποσότητα τότε μπορεί να διεκδικήσει δάφνες στις εξαγωγές.
  Τότε ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να εισάγει τίποτε έτοιμο αλλά μπορεί να εξάγει τα πάντα με τη βοήθεια του κράτους και των πολιτών αυτό το βήμα απευθύνεται μόνο στους αρίστους.

  Βήμα ένατο
  όταν το κράτος δεν διαθέτει επάρκεια σε στελέχη σε προιόντα σε υπηρεσίες σε ποιότητα και ποσότητα, εισάγει πρώτα στελέχη, μετα υπηρεσίες, μετά ποιότητα και τέλος ποσότητα, απορροφώντας τεχνογνωσία και κερδίζοντας χρόνο ώστε να γινουν όλα αυτά με πρόγραμμα και σταθερά μειούμενες αναλογίες προγραμματισμένες και λεπτομερειακά εξετασμένες για αντισταθμίσματα υψηλής ποιότητας προιόντα και υπηρεσίες των αρίστων μας.