Άρθρο 24: Επιτάχυνση Διαδικασιών

1. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων επενδυτών, μπορεί να διενεργούνται ενδιάμεσοι έλεγχοι πιστοποίησης καθώς και τελικοί έλεγχοι ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 (Α΄261) όπως ισχύει και 3908/2011 (Α΄8) όπως ισχύει, από πιστοποιημένους φορείς. Οι εκθέσεις ελέγχου του προηγουμένου εδαφίου υποβάλλονται στις αρμόδιες για την έκδοση της απόφασης Υπηρεσίες της Διοίκησης, οι οποίες αποφαίνονται σχετικά, στο πλαίσιο της διακριτικής τους ευχέρειας.
2. Με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης, καθώς και η διαδικασία ανάθεσης του έργου ελέγχου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Αιτήσεις θεραπείας επί επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί κατά τις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Α΄261) όπως ισχύει, οι οποίες έχουν υποβληθεί ως «Αιτήματα Θεραπείας» έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και δεν έχουν εξετασθεί, εξετάζονται από την αρμόδια Υπηρεσία κατά προτεραιότητα, εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Επί αιτήσεων θεραπείας που υποβάλλονται, αναφορικά με επενδυτικά σχέδια του προηγουμένου εδαφίου, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται απευθείας η διάταξη του άρθρου 24 του ν. 2690/1996 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45).
4. Η παράγραφος 1 άρθρου 8 του ν. 3908/2011 (Α΄8) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η δε αξιολόγησή τους γίνεται δύο φορές το χρόνο, ήτοι το Μάϊο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και το μήνα Νοέμβριο για .επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους.»

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 02:28 | Ρόκας Κωνσταντίνος

  Αν και σωστά ετέθη από τους προηγούμενους σχολιαστές το θέμα της καθυστέρησης των αιτήσεων υποβολής, χρήζει επισήμανσης και η χρονολογική σειρά αξιολόγησης των αιτημάτων. Θα γίνεται σε μια βάση first come forst served, δηλαδή με ημερολογιακή σειρά του αριθμού πρωτοκόλλου του αιτήματός του? ή θα γίνεται αξιολόγηση όλων των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν σε μία περίοδο υποβολής με τυχαία σειρά, ή πχ με κλήρωση? νομίζω ορθότερη η χρονολογική σειρά του αριθμ πρωτοκόλλου, αλλά καλό θα ήταν να διευκρινιστεί με την προσθήκη εδαφίου στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νομοσχεδίου ως εξής:

  Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 (Α΄8) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η δε αξιολόγησή τους γίνεται δύο φορές το χρόνο, ήτοι το Μάϊο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και το μήνα Νοέμβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους. Τα επενδυτικά σχέδια κάθε περιόδου εξετάζονται κατά τις ανωτέρω περιόδους με χρονική σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκαν και έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου, από τα παλαιότερα στα πλέον πρόσφατα επενδυτικά σχέδια»

 • Αναφορικά με το συγκεκριμένο άρθρο προτείνουμε τα ακόλουθα:

  1. Σε σχέση με τη διαδικασία αξιολόγησης, θα πρέπει να δίνεται περισσότερος χρόνος ανταπόκρισης στους επενδυτές, ειδικά όταν σήμερα η επί της ουσίας αξιολόγηση ολοκληρώνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών, αλλά η ανακοίνωση της βαθμολογίας, καθώς και η ετοιμασία και η υπογραφή της υπουργικής απόφασης υπαγωγής καθυστερεί αφάνταστα υπερβολικά. Κατά την ανακοίνωση της βαθμολογίας θα πρέπει να ανακοινώνεται επίσης και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός ώστε να υπάρχει δικαίωμα ένστασης και επί της περικοπής δαπανών. Επίσης παράλληλα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να αναρτώνται και οι εκθέσεις αξιολόγησης ώστε να είναι τεκμηριωμένες οι ενστάσεις.

  2. Πρέπει να υπάρξει δομημένος τρόπος ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τα γραφεία εξυπηρέτησης επενδυτών ώστε να είναι δυνατή η αποστολή γραπτών ερωτημάτων με αντίστοιχη γραπτή – δεσμευτική απάντηση, εντός δύο εργάσιμων ημερών. Θα πρέπει να υπάρχει ανάρτηση στο διαδίκτυο των συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων, για την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

  3. Στις περιπτώσεις αξιολόγησης και ελέγχου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων όταν ο επενδυτής αδυνατεί να προσκομίσει κάποια δικαιολογητκά (π.χ. αποδεικτικά αδειοδοτήσεων, πιστοποιήσεις αυξήσεων κεφαλαίου,κ.α.) εξαιτίας καθυστέρησης των αρμόδιων υπηρεσιών και όχι δικής του υπαιτιότητας, τότε να ολοκληρώνεται επιτυχώς η διαδικασία ελέγχου με τη προσκόμιση υπέυθυνης δήλωσης του επενδυτή, ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν όταν εκδοθούν.

 • Παράγραφοι 1 και 2
  Ο όρος «στη διακριτική ευχέρεια Υπηρεσιών», δημιουργεί ασάφειες και ανασφάλεια στους επενδυτές. Πρέπει να υπάρξει πλέον προκαθορισμένη διαδικασία ικανού, ταχύτατου και τεχνοκρατικού ελέγχου των επενδύσεων, στα πλαίσια ανάλογης λειτουργίας άλλων περιπτώσεων ελέγχων εντός και εκτός Ελλάδος.

 • 31 Οκτωβρίου 2012, 02:05 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

  Να τροποποιηθεί το άρθρο 241, παράγραφος 2 του ν. 4072/2012 που δίνει την δυνατότητα υποβολής αιτημάτων θεραπείας για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, του ν. 3299/2004, που έχουν υποβληθεί με ελλιπείς φακέλους (δηλαδή χωρίς τα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται στις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις, όπως η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων-Ε.Π.Ο.), υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  α) Οι αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών να είχαν υποβληθεί πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου
  β) Η διασύνδεση των φωτοβολταϊκού σταθμού να είχε ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση του ν. 4072/2012, δηλαδή πριν την 11.04.2012.
  Το άρθρο αυτό αντιμετωπίζει κατά τρόπο αδικαιολόγητα άνισο επενδυτικά σχέδια κατ’ ουσίαν όμοια και παραβιάζει πλήρως την αρχή της εμπιστοσύνης του Επενδυτή στο Κράτος και την αρχή της χρηστής Διοίκησης, καθώς:
  α) Ευνοεί τους Επενδυτές που καταστρατήγησαν την Υ.Α. 33017/25.07.2007 που ΔΕΝ ΕΔΙΝΕ την δυνατότητα στους Επενδυτές να καταθέτουν ελλιπείς φακέλους (η Υ.Α. αναφέρει ρητά ότι αιτήσεις που δεν συνοδευόταν από ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο και συμπληρώνει μάλιστα ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν μπορούν να αντικατασταθούν ούτε από υπεύθυνες δηλώσεις!) και αποκλείει αυτούς που συμμορφώθηκαν με αυτήν και δεν υπέβαλαν επενδυτικά σχέδια εμπρόθεσμα ενώ ήταν αποδεδειγμένα και καθόλα έτοιμοι αλλά λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων τους έλλειπε ένα ειδικό δικαιολογητικό, π.χ. η Ε.Π.Ο.
  β) Αποκλείει χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο τους Επενδυτές που κατά την δημοσίευση του ν. 4072/2012 είχαν τα έργα τους υπό κατασκευή και ακολουθούσαν ένα χρονοδιάγραμμα που είχε διαμορφωθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους πριν ξεκινήσει η επένδυσή τους (βάσει των οποίων η μόνη προθεσμία που ίσχυε ήταν αυτή των 18 μηνών από την υπογραφή των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον Διαχειριστή του Δικτύου σύμφωνα με τον ν. 3734/2009).
  Προτείνουμε να τροποποιηθεί το εν λόγω άρθρο ως εξής:
  • Να αρθεί ο όρος της προσκόμισης πρακτικού διασύνδεσης με την ΔΕΗ με ημερομηνία πριν την 11.04.2012 ή έστω να δοθεί μία εύλογη παράταση για την ημερομηνία του πρακτικού διασύνδεσης 2, 3 ή 6 μηνών μετά την δημοσίευση του ν. 4072/2012 ή του παρόντος νομοσχεδίου.
  • Να γίνεται δεκτή η μεταγενέστερη υποβολή και η ένταξη επενδυτικών σχεδίων που είχαν εξασφαλίσει τα εξής παραστατικά με ημερομηνίες προγενέστερες της προθεσμίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004, δηλαδή την 29.01.10:
  i. Άδεια παραγωγής ή βεβαίωση εξαίρεσης σύμφωνα με το ν. 3468/2006
  ii. Προσφορά όρων σύνδεσης ΔΕΗ εν ισχύ
  iii. Προέγκριση τραπεζικού δανείου
  iv. Αποδεικτικά των ιδίων κεφαλαίων του επενδυτικού σχεδίου
  v. Τίτλους ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο του οικοπέδου
  vi. Νομιμοποίηση της εταιρείας
  vii. Αποδεικτικά κατάθεσης αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες των οποίων οι θετικές αποφάσεις αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της Ε.Π.Ο., με ημερομηνία προγενέστερη της προθεσμίας της 29.01.2010
  viii. Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό που αποδεικνύει της πρόθεση υποβολής αίτησης ένταξης πριν την 29.01.10 όπως π.χ. την αγορά παραβόλων του Ελληνικού Δημοσίου που απαιτούνται για την υποβολή, με ημερομηνία προγενέστερη της 29.01.10.

 • 31 Οκτωβρίου 2012, 02:13 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

  Να τροποποιηθεί το άρθρο 241, παράγραφος 1α του ν. 4072/2012 που δίνει την δυνατότητα υποβολής αιτημάτων θεραπείας για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, του ν. 3299/2004, που είχαν απορριφθεί ή δεν είχαν εγκριθεί λόγω μη υπέρβασης του ελάχιστου ορίου κόστους της επένδυσης, με την προϋπόθεση ότι η διασύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού πρέπει να είχε ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση του ν. 4072/2012, δηλαδή πριν την 11.04.2012. Το άρθρο αυτό αντιμετωπίζει κατά τρόπο αδικαιολόγητα άνισο επενδυτικά σχέδια κατ’ ουσίαν όμοια και παραβιάζει πλήρως την αρχή της εμπιστοσύνης του Επενδυτή στο Κράτος και την αρχή της χρηστής Διοίκησης καθώς αποκλείει χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο τους Επενδυτές που κατά την δημοσίευση του ν. 4072/2012 είχαν τα έργα τους υπό κατασκευή και ακολουθούσαν ένα χρονοδιάγραμμα που είχε διαμορφωθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους πριν ξεκινήσει η επένδυσή τους (βάσει των οποίων η μόνη προθεσμία που ίσχυε ήταν αυτή των 18 μηνών από την υπογραφή των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον Διαχειριστή του Δικτύου σύμφωνα με τον ν. 3734/2009). Η απροειδοποίητη και αυθαίρετη προθεσμία διασύνδεσης δεν εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο σκοπό ενώ η τήρησή της δεν επαφίεται στην επιμέλεια του Επενδυτή αλλά αντιθέτως εξαρτάται από παράγοντες που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής αυτού (καθυστερήσεις συνεργείων της ΔΕΗ να διασυνδέσουν, καθυστερήσεις στην παράδοση του εξοπλισμού και στις εργασίες κατασκευής, καθυστερήσεις έγκρισης τραπεζικού δανεισμού).
  Προτείνουμε να τροποποιηθεί το εν λόγω άρθρο και να αρθεί ο όρος της προσκόμισης πρακτικού διασύνδεσης με την ΔΕΗ με ημερομηνία πριν την 11.04.2012 ή έστω να δοθεί μία εύλογη παράταση για την ημερομηνία του πρακτικού διασύνδεσης 2, 3 ή 6 μηνών μετά την δημοσίευση του ν. 4072/2012 ή του παρόντος νομοσχεδίου. Εξάλλου ο ν. 4072/2012 (παράγραφος 5) δίνει παράταση ενός έτους (μέχρι 31.12 2013) για την ολοκλήρωση όλων των άλλων επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 (που υπερέβαιναν το ελάχιστο όριο κόστους) και το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπει (στο άρθρο 25) την περεταίρω παράταση κατά ένα έτος επιπλέον (δηλαδή 31.12.2014).

 • Όροι Υπαγωγής

  Να προβλεφθεί εξαίρεση από τις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύει, αναφορικά με την υποχρέωση των υπαγομένων στο νόμο αυτό επιχειρήσεων Logistics να μηδενίζουν τυχόν αρνητικά κεφάλαια κίνησης, πριν την καταβολή της τελευταίας δόσης επιχορήγησης και με βάση τον τελευταίο, πριν την καταβολή, δημοσιευμένο ισολογισμό, για τις επιχειρήσεις super market.

  Η τροποποίηση προτείνεται διότι, κατά την πρακτική λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών και ειδικά λόγω δημιουργίας μεγάλων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (παραγγελιών) και προκαταβολών, συχνά εμφανίζουν αρνητικά κεφάλαια κίνησης, ενώ επί της ουσίας πρόκειται για εξαιρετικά εύρωστες επιχειρήσεις.
  Έτσι, δεν παρέχεται δυνατότητα πιστοποίησης ολοκλήρωσης των παραπάνω επενδύσεων και καταβολής της επιχορήγησης.

 • Όροι Υπαγωγής

  Να προβλεφθεί εξαίρεση από τις διατάξεις του ν.3299/2004 όπως ισχύει, αναφορικά με την υποχρέωση των υπαγομένων στο νόμο αυτό επιχειρήσεων Logisticks να μηδενίζουν τυχόν αρνητικά κεφάλαια κίνησης, πριν την καταβολή της τελευταίας δόσης επιχορήγησης και με βάση τον τελευταίο, πριν την καταβολή, δημοσιευμένο ισολογισμό, για τις επιχειρήσεις super market.

  Η τροποποίηση προτείνεται διότι, κατά την πρακτική λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών και ειδικά λόγω δημιουργίας μεγάλων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (παραγγελιών) και προκαταβολών, συχνά εμφανίζουν αρνητικά κεφάλαια κίνησης, ενώ επί της ουσίας πρόκειται για εξαιρετικά εύρωστες επιχειρήσεις.
  Έτσι, δεν παρέχεται δυνατότητα πιστοποίησης ολοκλήρωσης των παραπάνω επενδύσεων και καταβολής της επιχορήγησης.

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 11:17 | ELBISCO

  Εξαιτίας της ατέρμονης γραφειοκρατίας και της εμπλοκής πολλών δημοσίων υπηρεσιών στην διαδικασία ανανέωσης της Άδειας Λειτουργίας μιας επιχείρησης που βρίσκεται σε λειτουργία, ένας μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων υπαγμένων στους Επενδυτικούς Νόμους 3299/2004 και 3908/2011 δεν δύναται να θεωρηθεί και επίσημα ολοκληρωμένος παρόλο που έχει ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της επένδυσης. Αποτέλεσμα αυτού είναι η επ’ αόριστον αναβολή αποπληρωμής των επιχορηγήσεων στις εν λόγω επιχειρήσεις έως την έκδοση της σχετικής άδειας. Η προσωρινή αντικατάσταση της Άδειας Λειτουργίας με υπεύθυνη δήλωση του φορέα της επένδυσης προκειμένου να πιστοποιείται ως ολοκληρωμένο το επενδυτικό σχέδιο, θα λειτουργήσει προς όφελος των επιχειρήσεων και της ρευστότητάς τους καθώς θα αποδεσμευτούν άμεσα κεφάλαια των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η προσκόμιση των αδειών θα γίνεται από τον φορέα της επένδυσης σε επόμενο χρόνο.

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 09:02 | Υποδομή Σύμβουλοι Α.Ε.

  Αντικατάσταση της ανανέωσης της υφιστάμενης Άδειας Λειτουργίας με Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της επένδυσης για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε λειτουργία, προκειμένου να θεωρούνται ολοκληρωμένα τα επενδυτικά σχέδια των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, τα οποία πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις ολοκλήρωσης.

  Εξαιτίας της ατέρμονης γραφειοκρατίας και της εμπλοκής πολλών δημοσίων υπηρεσιών στην διαδικασία ανανέωσης της Άδειας Λειτουργίας μιας επιχείρησης που βρίσκεται σε λειτουργία, ένας μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων των Επενδυτικών Νόμων 3299/2004 και 3908/2011 δεν δύναται να θεωρηθεί και επίσημα ολοκληρωμένος παρόλο που έχει ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της επένδυσης. Αποτέλεσμα αυτού είναι η επ’ αόριστον αναβολή αποπληρωμής των επιχορηγήσεων στις εν λόγω επιχειρήσεις έως την έκδοση της σχετικής άδειας. Η προσωρινή αντικατάσταση της Άδειας Λειτουργίας με υπεύθυνη δήλωση του φορέα της επένδυσης προκειμένου να πιστοποιείται ως ολοκληρωμένο το επενδυτικό σχέδιο, θα λειτουργήσει προς όφελος των επιχειρήσεων και της ρευστότητάς τους καθώς θα αποδεσμευτούν άμεσα κεφάλαια των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και η προσκόμιση των αδειών θα γίνεται από τον φορέα της επένδυσης σε επόμενο χρόνο.

 • 13 Οκτωβρίου 2012, 22:20 | ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Η χρονική καθυστέρηση στην εξέταση των αιτημάτων ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων είναι γνωστό τοις πάσει ότι δεν οφείλεται σε έλλειψη προσωπικού των αρμόδιων υπηρεσιών αλλά στην έλλειψη χρημάτων για την πληρωμή των επενδυτών.
  Στο μητρώο ελεκτών του 3908 ΕΜΠΕ έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την ΑΔΑ:Β49ΨΦ-ΒΧ2/10095/2-3-2012 απόφαση 207 ελεκτές μετά από εξετάσεις (απόφαση αναρτημένη στη Διαύγεια). Αρμοδιότητα των ελεγτών είναι η υλοποίηση ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων του 3908. Σύμφωνα με τον νόμο και τις συνοδευτικές αποφάσεις (ΚΥΑ και ΠΔ) τα αιτήματα ενδιάμεσης και τελικής πιστοποίσηης υποβάλλονται ηλεκτρονικά και η διαδικασία θα ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά.
  Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ για τον καθορισμό της διαδικασίας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων, του τύπου και του περιεχομένου των εκθέσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών.
  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην έλλειψη ανθρώπινων πόρων άλλα υποδομών.
  Η παροχή δυνατότητας σε ιδωτικές εταιρίες να ελέγχουν αιτήματα ενδιάμεσης και τελικής πιστοποίησης επενδυτικών σχεδίων δεν θα προσθέσει τίποτα στην μείωση της καθυστέρησης αν δεν ολοκληρωθούν τα εργαλεία αξιολόγησης και δεν υπάρχουν τα χρήματα για την καταβολή της επιδότησης.
  Τέλος το κόστος ελέγχου από τις ιδιωτικές εταιρίες ποιός θα το επιβαρυνθεί; Ο κρατικός προϋπολογισμός ή ο επενδυτής. Το κόστος ελέγχου σήμερα είναι σύμφωνα με την ΚΥΑ μεταξύ 80-120€ για επιτόπιους ελέγχους και 40€ για διοικητικούς ελέγχους.
  Προτείνεται να παραμείνει η διαδικασία ελέγχου όπως προβλέπεται σήμερα (μητρώο ελεγτών, αροδιότητα περιφερειών και Υπουργείου) και να τεθούν δεσμευτικά χρονικά όρια για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου πχ 2 μήνες από την ανάθεση.

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 11:43 | Γεράσιμος Καββαδάς

  Θετικό που η υποβολή επενδυτικών σχεδίων παραμένει ανοιχτή όλο το έτος.
  Να μην φτάσουμε στο σημείο όμως οι εγκρίσεις να καθυστερούν άνω του έτους, όπως τώρα.