Άρθρο 07:Τροποποίηση του άρθρου 14 ν. 3894/2010 (Α΄204)

1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την «Επενδύστε στη Ελλάδα Α.Ε.» να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τον έλεγχο ή/και διασταύρωση των στοιχείων του φακέλλου της επενδυτικής πρότασης και την υπαγωγή της επενδυτικής πρότασης στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, (ο επενδυτής μπορεί να επιφυλαχθεί ως προς την αποδοχή των περαιτέρω όρων που ενδέχεται να του επιβληθούν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 3) καθώς και τη συναίνεσή του για τη δημοσίευσή στοιχείων της επένδυσης (με την εξαίρεση στοιχείων που υποβάλλονται εμπιστευτικά στο φάκελο της επενδυτικής πρότασης) και της εξέλιξής της, των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων, στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3894/2010 (Α΄204) προστίθεται εδάφιο στ ως ακολούθως:
«στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1559/1986 (Α΄75) όπως ισχύει, του νομίμου εκπροσώπου του φορέα της επένδυσης, ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία, δηλώσεις που εμπεριέχονται στον υποβληθέντα φάκελο είναι γνήσια και αληθή, όπως επίσης και η περιγραφή των πραγματικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο φάκελο.»

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 11:02 | ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

  Προσοχή στις συμβάσεις εμπιστευτικότητας !!! Οι επενδυτές αποφεύγουν όλα τα στοιχεία στις μεγάλες επενδύσεις, ενώ στις πιο μικρές δεν έχουν πρόβλημα.

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 20:03 | Θεόδωρος Νικολάου

  Σωστός ο Δημήτρης! Αφού σκοπός του νόμου είναι να βελτιώσουμε το επενδυτικό κλίμα στη χώρα μας, θα πρέπει να διασφαλίσουμε και τη συνεχή λειτουργία των επενδύσεων που έχουμε στην Ελλάδα.

 • 6 Νοεμβρίου 2012, 22:44 | Δημήτρης

  Η νομοθεσία όπως είναι σήμερα έχει ένα έλλειμμα, το οποίο δεν καλύπτει το νομοσχέδιο: σε όσες περιπτώσεις η νομοθεσία αφορά υφιστάμενες δραστηριότητες, είτε που επεκτείνονται είτε που πρέπει να εκσυγχρονισθούν ή διατηρηθούν, συμβάνει κάτι πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα: μέχρι να υπαχθούν στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων και να αποκτήσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία τις άδειές τους, κινδυνεύουν να πάψουν να λειτουργούν ή απειλούνται με πρόστιμα ή σφραγίσεις, γιατί στο μεσοδιάστημα λήγουν οι άδειες που είχαν λάβει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του επενδυτικού νόμου. Δημιουργείται δηλαδή ένα αντικίνητρο για τη fast track διαδικασία, ιδίως σε βαριές επενδύσεις που για να λειτουργήσουν χρειάζονται δεκάδες άδειες. Μία από αυτές τις άδειες να λήξει ενόσω εξετάζεται η αδειοδότησή τους με το στρατηγικό νόμο, θα υπάρχουν καθυστερήσεις, κίνδυνος, αδράνεια των διοικητικών αρχών, όλα δηλαδή τα προβλήματα που θέλουμε να λύσουμε. Επομένως, χρειάζεται μία μεταβατική διάταξη, αντίστοιχη με αρκετές στην ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία, όσες επενδύσεις λειτουργούν νόμιμα τη στιγμή που ξεκινάει η διαδικασία για την ένταξή τους στις Στρατηγικές επενδύσεις, συνεχίζουν να λειτουργούν (παρατείνονται δηλαδή οι άδειές τους) μέχρι να τελειώσει η διαδικασία αυτή. Εάν δεν ενταχθούν ή εάν δεν πάρουν τις fast track άδειες, τότε είτε θα πρέπει να αδειοδοτηθούν με βάση τη γενική νομοθεσία είτε θα κλείσουν. Εάν όμως μπορούν και τελικά λάβουν fast track άδειες, ρυθμίσεις, εγκρίσεις ή ό,τι άλλο χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος να μη συνεχίσουν να λειτουργούν για όλο το μεσοδιάστημα, συνεισφέροντας στην εθνική οικονομία. Γι αυτό δεν λέγονται «στρατηγικές επενδύσεις» άλλωστε? Και κάτι άσχετο που δεν ξέρω πού να το εντάξω: μήπως θα πρέπει να προβλέψετε κάτι πιο ευνοϊκό για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα?

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 10:03 | Invest in Greece A.E.

  Προτείνεται, η Invest in Greece, στην έκθεση αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου να δύναται να συμπεριλάβει προτάσεις προς την Δ.Ε.Σ.Ε για την θέσπιση εξειδικευμένων για κάθε επενδυτική πρόταση ανταποδοτικών ωφελημάτων για την τοπική κοινωνία και το Εθνικό συμφέρον, τα οποία θα έχει διαπραγματευθεί και συμφωνήσει με τον κύριο του έργου.