Αρθρο 9: Μέτρα διευκόλυνσης της επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση κτιρίων

1. Σε περιπτώσεις οικοδομών με πρόσοψη σε οδούς από όπου διέρχονται αγωγοί φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης, κάθε ενδιαφερόμενος συνιδιοκτήτης, μόνος ή ομαδικά και ανεξαρτήτως ποσοστού συνιδιοκτησίας, μπορεί, με έγγραφη αίτησή του, να ζητήσει από το διαχειριστή τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με μοναδικό θέμα την αντικατάσταση του κεντρικού καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου και τη σύνδεση ολόκληρου του κτιρίου με το δίκτυο φυσικού αερίου, εντός προθεσμίας τριάντα(30) ημερών από την υποβολή της ανωτέρω αιτήσεως στον διαχειριστή. Αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει εμπρόθεσμα τη γενική συνέλευση, ή δεν υπάρχει διαχειριστής, κάθε ενδιαφερόμενος συνιδιοκτήτης, ανεξαρτήτως ποσοστού συνιδιοκτησίας, μπορεί να τη συγκαλέσει ο ίδιος, ειδοποιώντας εγγράφως όσους συνιδιοκτήτες κατοικούν στο κτίριο, και όσους άλλους των οποίων γνωρίζει τις διευθύνσεις κατοικίας τους, αναρτώντας τη σχετική πρόσκληση στην είσοδο του κτιρίου προ δέκα (10) ημερών από την ημέρα που θα ορίσει, και καθορίζοντας τόπο συνεδρίασης εντός του κτιρίου.
2. Κατά την παραπάνω συνέλευση, όποιος έχει λάβει την πρωτοβουλία για τη σύγκλησή της υποχρεούται να προσκομίσει πάνω από μία προσφορές από εξειδικευμένα συνεργεία εγκαταστατών, διαπιστευμένα στην αντίστοιχη εταιρία παροχής φυσικού αερίου, οι οποίες πρέπει να αναγράφουν το αναλυτικό κόστος της αντικατάστασης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, ώστε να προκύπτει και η αναλογία επιβάρυνσης εκάστου συνιδιοκτήτη, ενώ αντίστοιχες προσφορές μπορεί να προσκομίσει και οποιοσδήποτε άλλος συνιδιοκτήτης.
3. Η συνέλευση αυτή μπορεί να αποφασίσει την άμεση αντικατάσταση του κεντρικού καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου και την τροφοδοσία του από το δίκτυο φυσικού αερίου, με απόλυτη πλειοψηφία των συνιδιοκτητών των οριζοντίων ιδιοκτησιών που είναι συνδεδεμένες στο υφιστάμενο δίκτυο θέρμανσης του κτιρίου, ακόμη κι αν δεν το χρησιμοποιούν, σύμφωνα με τα χιλιοστά συμμετοχής της κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στις δαπάνες θέρμανσης. Η σχετική δαπάνη κατανέμεται σύμφωνα με τα ίδια χιλιοστά μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών των οριζοντίων ιδιοκτησιών που είναι συνδεδεμένες στο υφιστάμενο δίκτυο θέρμανσης , ακόμη κι αν δεν το χρησιμοποιούν. Επί αυτόνομης θέρμανσης ή εάν δεν προβλέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό του κτιρίου ποσοστά κατανομής της δαπάνης θέρμανσης, η κατανομή της εν λόγω δαπάνης αντικατάστασης γίνεται βάσει των χιλιοστών επί του οικοπέδου των παραπάνω οριζοντίων ιδιοκτησιών. Η κατανομή της δαπάνης αγοράς του φυσικού αερίου και συντήρησης και επισκευής της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης εξακολουθεί να πραγματοποιείται όπως προβλέπει ο ισχύων σε κάθε κτίριο κανονισμός ή, αν δεν υφίσταται κανονισμός, ο εφαρμοζόμενος τρόπος κατανομής της ανάλογης δαπάνης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση αποκλείεται εφεξής η εγκατάσταση και λειτουργία στο κτίριο ατομικών συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 6.
4. Αν η γενική συνέλευση απορρίψει τη σχετική πρόταση ή για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβει θετική απόφαση εντός προθεσμίας ενός 45 ημερώναπό την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής της ή την λάβει αλλά δεν προχωρεί στην υλοποίησή της αμελλητί, κάθε ενδιαφερόμενος συνιδιοκτήτης δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε με αποκλειστικά δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια, σε απομόνωση των θερμαντικών σωμάτων της ιδιοκτησίας του από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, κατά τρόπο που να μην θίγει τη θέρμανση των λοιπών ιδιοκτησιών, και σε σύνδεση της ιδιοκτησίας του με το δίκτυο φυσικού αερίου το οποίο θα τροφοδοτεί ατομικό καυστήρα και λέβητα φυσικού αερίου. Ο παραπάνω μηχανολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να τοποθετηθεί εντός της οριζόντιας ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου συνιδιοκτήτη ή σε χώρο της κυριότητας ή της αποκλειστικής χρήσης του, που πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και κατά τρόπο που να μην παρενοχλούνται άλλοι συνιδιοκτήτες του κτιρίου. Η σωλήνωση παροχής φυσικού αερίου θα μπορεί να διέρχεται από κατάλληλο σημείο της πρόσοψης του κτιρίου ή άλλων κοινοχρήστων χώρων, με τη μικρότερη δυνατή λειτουργική και αισθητική όχληση των λοιπών συνιδιοκτητών.
5. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται προ της έναρξης των παραπάνω εργασιών να γνωστοποιήσει στο διαχειριστή της πολυκατοικίας την μονομερή αποχώρησή του από το υφιστάμενο σύστημα κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου του κτιρίου, τον αριθμό έγκρισης της αίτησής του από την αρμόδια εταιρία παροχής αερίου, τον τρόπο όδευσης της σωλήνωσης παροχής φυσικού αερίου μέχρι την ιδιοκτησία του και το χρόνο έναρξης εκτέλεσης των σχετικών εργασιών. Ο διαχειριστής και οι ένοικοι των ιδιοκτησιών του κτιρίου που σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιών αυτών οφείλουν να διευκολύνουν την εκτέλεσή τους, ο δε ενδιαφερόμενος να μεριμνά ότι αυτές δεν παρακωλύουν τη χρήση των ιδιοκτησιών τους.
6. Σε κτίρια των οποίων το σύστημα κεντρικής θέρμανσης είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο φυσικού αερίου, αλλά με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή στην πράξη, έχει ουσιαστικά διακοπεί ή περιοριστεί στο ελάχιστο η λειτουργία του, επιτρέπεται σε κάθε ενδιαφερόμενο συνιδιοκτήτη η αποσύνδεση των θερμαντικών σωμάτων των ιδιοκτησιών τους από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου και η αυτόνομη θέρμανσή τους με ατομικό καυστήρα και λέβητα φυσικού αερίου, εφόσον τηρηθούν ανάλογα οι διαδικασίες που προβλέπονται στο β΄ εδάφιο της παραγράφου 1 και στις παραγράφου 4 και 5 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή το θέμα σύγκλησης της έκτακτης γενικής συνέλευσης είναι η λειτουργία ή μη, της υπάρχουσας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης. Η ανωτέρω διαδικασία δεν ισχύει για όσες ιδιοκτησίες έχουν ηδη αυτονομηθεί από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης και λειτουργούν κατόπιν σχετικής μελέτης και έγκρισης από τις ΕΠΑ, ανεξαρτήτως απόφασης γενικής συνέλευσης. Για τις ιδιοκτησίες αυτές ισχύουν κανονικά οι διατάξεις περί κοινών δαπανών της παραγράφου 8.
7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτονόμησης, εφόσον εξακολουθεί να λειτουργεί ή λειτουργήσει στο μέλλον η κεντρική θέρμανση, οποιαδήποτε οριζόντια ιδιοκτησία έχει αυτονομηθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος, υποχρεούται να συμμετάσχει στις κοινές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, καταβάλλοντας προς τη διαχείριση του:
α) Επί συστήματος κεντρικής θέρμανσης με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές αυτονομίας, το προβλεπόμενο από τη σχετική μελέτη ποσοστό της πάγιας συμμετοχής της ιδιοκτησίας αυτής, με ανώτατο όριο το 25%,
β) Επί συστήματος κεντρικής θέρμανσης χωρίς ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές, το μειωμένο ποσοστό συμμετοχής που προβλέπεται από τον κανονισμό του κτιρίου για τις κενές και μη χρησιμοποιούμενες ιδιοκτησίες, με ανώτατο όριο το 25% και
γ) Αν δεν προβλέπεται από τον κανονισμό μειωμένο ποσοστό συμμετοχής, το 25% του προσδιορισμένου ποσοστού συμμετοχής της ιδιοκτησίας στις δαπάνες αυτές.
Η γενική συνέλευση του κτιρίου μπορεί οποτεδήποτε με απόφασή της να αποφασίσει ποσοστό πάγιας συμμετοχής μικρότερο από 25% ή και πλήρη απαλλαγή των ιδιοκτησιών που αυτονομούνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων που έχουν στο παρελθόν παραχωρήσει αυτονομία με βάση άλλες διατάξεις.
8. Οι ρυθμίσεις των προηγουμένων παραγράφων μπορούν να εφαρμοστούν αναλόγως και για σύνδεση κτιρίου ή μεμονωμένων ιδιοκτησιών με σύστημα τηλεθέρμανσης. Το δικαίωμα αυτονόμησης της παραγράφου 4 του παρόντος, με την επιφύλαξη των όρων των παραγράφων 4-6, ισχύουν αναλόγως και σε κτίρια περιοχών όπου δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου, εφόσον η λειτουργία του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή στην πράξη, έχει ουσιαστικά διακοπεί και οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας επιθυμεί να εγκαταστήσει σύστημα αυτόνομης θέρμανσης με ηλεκτρικές αντλίες (heat pumps) αέρος – νερού στην εν λόγω ιδιοκτησία, με αποσύνδεση των αντίστοιχων θερμαντικών σωμάτων από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου.
9. Οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρύθμισης των ισχυόντων κανονισμών των πολυκατοικιών της χώρας.

 • 27 Οκτωβρίου 2014, 09:36 | Νάσος Σπυριδάκης

  Μια τροποποίηση του νόμου οπού έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό πριν. Αυτό θα λύσει το πρόβλημα σε αρκετούς ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές που θέλουν να ζεσταθούν ατομικά, αφού σε αρκετές πολυκατοικίες δεν βάζουν πετρέλαιο, καταφεύγοντας σε άλλες λύσεις, όπως η θέρμανση με A/C η κάποια άλλη ηλεκτρική συσκευή όπου ο βαθμός απόδοσης είναι τόσο χαμηλός που τελικά περισσότερο επιβαρύνεται οικονομικά καταναλώνοντας ρεύμα πάρα ζεσταίνεται. Σε κάποιο βαθμό θα μειωθεί και το πρόβλημα με την αιθαλομίχλη αφού θα υπάρχει πια η δυνατότητα με το φυσικό αέριο να ζεσταθεί αυτόνομα όλο σπίτι. Το ποσοστό έως 25% είναι πολύ μεγάλο και ανεβάζει αρκετά το μηνιαίο κόστος που θα πρέπει να πληρώνει κάποιος το μήνα σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο. Αυτό ενδέχεται για αρκετούς να είναι αποτρεπτικό και να μην προχωρήσουν στην σύνδεση με το φυσικό αέριο. Το ιδανικότερο θα ήταν να μην υπάρχει συμμετοχή σε ότι αφορά το μηνιαίο πάγιο στο πετρέλαιο. Άμα πρέπει να μείνει κάποιο ποσοστό ας μην είναι μεγαλύτερο 10-15%.

 • 27 Οκτωβρίου 2014, 01:44 | Μιχάλης

  Το άρθρο 9 ειναι ουσιαστικά αντικίνητρο για την εγκατάσταση ατομικής θέρμανσης, αφου «τιμωρεί» τον ιδιοκτήτη με ενα ποσο που φτάνει το 25% επι των κοινών δαπανών θέρμανσης! Είναι προφανές οτι εξυπηρετεί τον ΠΟΜΙΔΑ, ενώ ρίχνει στάχτη στά μάτια του κόσμου με την υποτιθέμενη απελευθέρωση.

  Εξάλλου, αν δεν απατώμαι, το άρθρο 9 αντίκειται στον τρέχοντα νόμο που απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής ποσοστού επί των κοινών δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, στην περίπτωση εγκατάστασης ατομικής θέρμανσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (το φυσικό αέριο είναι μια από αυτές).

  Αν ο νομοθέτης ήθελε πραγματικά να δώσει κίνητρα αυτονόμησης τα παρακάτω εδάφια θα μπορούσαν να ήταν, όπως προτείνω, παρακάτω:

  Στην παράγραφο 3 η πρόταση:

  «Σε κάθε τέτοια περίπτωση αποκλείεται εφεξής η εγκατάσταση και λειτουργία στο κτίριο ατομικών συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 6.»

  πρέπει να φύγει γιατί αποτελεί επίσης αντικίνητρο και πιθανότατα αντιβαίνει το πνεύμα του ίδιου του προτεινόμενου νόμου!

  Η παράγραφος 6 πρέπει να αλλάξει ως εξής:

  «6. Σε κτίρια των οποίων το σύστημα κεντρικής θέρμανσης είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο φυσικού αερίου, αλλά με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή στην πράξη, έχει ουσιαστικά διακοπεί ή περιοριστεί κατ’ οποιονδήποτε τρόπο η λειτουργία του, επιτρέπεται σε κάθε ενδιαφερόμενο συνιδιοκτήτη η αποσύνδεση των θερμαντικών σωμάτων των ιδιοκτησιών τους από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου και η αυτόνομη θέρμανσή τους με ατομικό καυστήρα και λέβητα φυσικού αερίου, εφόσον τηρηθούν ανάλογα οι διαδικασίες που προβλέπονται στο β΄ εδάφιο της παραγράφου 1 και στις παραγράφου 4 και 5 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος συνιδιοκτήτης ενημερώνει εγγράφως τον διαχειριστή, χωρίς να συντρέχουν αιτίες σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης. Η ανωτέρω διαδικασία δεν ισχύει για όσες ιδιοκτησίες έχουν ηδη αυτονομηθεί από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης και λειτουργούν κατόπιν σχετικής μελέτης και έγκρισης από τις ΕΠΑ, ανεξαρτήτως απόφασης γενικής συνέλευσης. Για τις ιδιοκτησίες αυτές ισχύουν κανονικά οι διατάξεις περί κοινών δαπανών της παραγράφου 7.»

  Η παράγραφος 7 πρέπει να αλλάξει ως εξής:

  «7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτονόμησης, εφόσον εξακολουθεί να λειτουργεί πλήρως η κεντρική θέρμανση (οποιασδήποτε μορφής), οποιαδήποτε οριζόντια ιδιοκτησία έχει αυτονομηθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος, υποχρεούται να συμμετάσχει στις κοινές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, καταβάλλοντας μειωμένο ποσοστό συμμετοχής κατά 50% του ποσού που ισχύει κατά την δημοσίευση τον παρόντος νόμου»

  7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτονόμησης, εφόσον εξακολουθεί να μην λειτουργεί πλήρως ή δεν λειτουργήσει πλήρως στο μέλλον η κεντρική θέρμανση (οποιασδήποτε μορφής), οποιαδήποτε οριζόντια ιδιοκτησία έχει αυτονομηθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος, απαλλάσσεται κατά 100% από τις κοινές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου.

  Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων που έχουν στο παρελθόν παραχωρήσει αυτονομία με βάση άλλες διατάξεις.»

 • 26 Οκτωβρίου 2014, 21:10 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  ΤΟ 25% ΚΑΝΕΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΛΗΡΩΣ, ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΙΛΑΜΕ; ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΦΙΑΛΕΣ.

 • 26 Οκτωβρίου 2014, 20:41 | Κ. Μαυρουδής

  Αρθρο 9. παράγραφος 8.
  …. με ηλεκτρικές αντλίες ( heat pumps )αέρος – νερού (( προσθήκη: ή με ηλεκτρικούς λέβητες οποιασδήποτε μορφής )) στην εν λόγω ιδιοκτησία , …

 • 26 Οκτωβρίου 2014, 20:34 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ,ΠΟΥ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΕΓΡΑΨΑ «ΜΟΛΥΝΕΙ» ΑΝΤΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ «ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΕΙ».
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 • 26 Οκτωβρίου 2014, 14:03 | Νικόλαος Ανδριανόπουλος

  Η συμμετοχή του 25% αποτελεί αντικίνητρο για την αυτονόμηση. Πολύ περισσότερο είναι άδικο για αυτούς που έχουν αυτονομηθεί ήδη με τον προηγούμενο νόμο. Για αυτούς θα πρέπει να ισχύσει το καθεστώς με το οποίο αυτονομήθηκαν.

 • H τεχνοοικονομικη μελετη μηχανολογου μηχανικου που θα αποδυκνεύει το οικονομικό όφελος των ιδιοκτητων πιστευω ειναι αναγκαια και θα επρεπε να παρεχεται απο το κρατος.Οσο για τους λεβητες φυσικου αεριου ,θα επρεπε να υπαρχουν προβλεψεις και κινητρα σε αντιθεση με τους μικρους λεβητες που τεινουν να εγκατασταθουν μαζικα και απο πολλους.Επισης συμφωνω με την χρηση λεβητων φυσικου αεριου συμπυκνωσης με σκοπο την εξοικονομηση ενεργειας και την μειωση εκπομπων co2.

 • 26 Οκτωβρίου 2014, 11:02 | Χάρης Παπαδόπουλος

  Γιατί όμως μόνο για αέριο το κίνητρο;
  Γιατί να μην μπορεί να αξιοποιήσει κάποιος τις εν λόγω διατάξεις για να τοποθετήσει π.χ. σύστημα θέρμανσης με αντλία θερμότητας;
  Η αντλία θερμότητας έχει μεγαλύτερο μεν αρχικό κόστος αγοράς αλλά μικρότερο κόστος λειτουργίας από το αέριο (βλ. συγκριτική μελέτη ΕΜΠ).
  Επιπλέον η αντλία θερμότητας έχει μηδενικούς ρύπους ή για να είμαστε πιο ακριβείς οι ρύποι εξαρτώνται από τον τρόπο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας και επιβαρύνουν τον τόπο παραγωγής και όχι τον τόπο κατανάλωσης.

  Και κάτι ακόμη. Γράφει το προσχέδιο του νόμου:
  «Ο παραπάνω μηχανολογικός εξοπλισμός (σ.σ.: λέβητας αερίου) θα πρέπει να τοποθετηθεί εντός της οριζόντιας ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου συνιδιοκτήτη ή σε χώρο της κυριότητας ή της αποκλειστικής χρήσης του,…»
  Το σύνηθες είναι ο επίτοιχος λέβητας αερίου να τοποθετείται στην πρόσοψη σε κάποιον εξώστη.
  Ερώτηση για δυνατούς λύτες: Οι εξώστες, αν δεν αναφέρεται ρητά στη σύσταση οριζοντίου, είναι α) κοινόχρηστοι, β) κοινόκτητοι ή γ) μέρος της οριζόντιας ιδιοκτησίας;

 • 25 Οκτωβρίου 2014, 23:21 | Όλγα Γιακουμάκη

  Η συγκεκριμένη αναδιατύπωση αποτρέπει ουσιαστικά την εγκατάσταση ατομικού λέβητα φυσικού αερίου ανά διαμέρισμα, αφού υποχρεώνει έκαστο ενδιαφερόμενο στην καταβολή ποσού 25% επί ασαφώς καθορισμένου παγίου. Είναι προφανές, επομένως, με την χαοτική και κατευθυνόμενη αναδιατύπωση, ότι ματαιώνεται τελικά ο σκοπός του νομοθέτη όσο και η ελπίδα τόσων και τόσων να αποκτήσουν επιτέλους θέρμανση!Ποιος ο λόγος να συζητάμε για εγκατάσταση φυσικού αερίου ανά διαμέρισμα και περί δήθεν αυτονομίας, αν αυτό ΠΟΤΕ τελικά δεν μπορεί να απαλλαγεί από την συντήρηση κεντρικού συστήματος και μάλιστα όπως είναι σήμερα λόγω κρίσης, δηλαδή παλαιωμένο, ανενεργό ή ανεπαρκές και στην καλύτερη των περιπτώσεων απλά υπολειτουργούν.
  Χωρίς απαλλαγή από οποιαδήποτε καταβολή στην κεντρική θέρμανση, κανένας λόγος δεν υφίσταται να μπούμε ούτε σε έξοδα ούτε σε περαιτέρω ρήξη με συγκατοίκους. Διότι είναι φανερό, ότι τώρα μπορεί να υπολειτουργεί το κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου, αλλά αν τυχόν αποφασίσει μετά από 3 ή 4 χρόνια πχ η ΓΣ να αυξήσει τις ώρες λειτουργίας του, το ποσό υποχρεωτικής συνεισφοράς, παρά την δήθεν ανεξαρτητοποίηση και αυτονομία του υποψηφίου διαμερίσματος στην παρούσα κατ’όνομα ευνοϊκή διάταξη, θα εκτινάξει τον προϋπολογισμό θέρμανσης αυτού, αφού ένα 25% σήμερα θα είναι υπολογισμένο επί συγκεκριμένων ποσών και ένα 25% μετά από τυχόν διπλασιασμό ωρών ή τιμής πετρελαίου, θα είναι σαφώς πολλαπλάσιο και σίγουρα αποτρεπτικό.
  Περαιτέρω, ουδείς αναρωτήθηκε αν τα διαμερίσματα από τα οποία δεν διέρχονται σωλήνες κεντρικής θέρμανσης (πχ τελευταίου ορόφου) και εν γένει όλα όσα θέλουν να υπαχθούν στην συγκεκριμένη ρύθμιση και προφανώς δεν πρόκειται να «κλείσουν την θέρμανση», αντιθέτως να την λειτουργούν- εναλλακτικά και δη σαφώς περισσότερες ώρες από τις 2 ή τρεις ημερησίως που προβλέπει μια απλή απόφαση ΓΣ, γιατί θα πρέπει να συμμετέχουν και μάλιστα με τόσο αυξημένο ποσοστό 25%;Αφού ουδόλως θα απολαμβάνουν έστω και στοιχειωδώς των οφελών της κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικιών.
  Θέλουμε ή όχι την προώθηση του φυσικού αερίου; θέλουμε ή όχι την ανάπτυξη πιο οικολογικών συστημάτων; Θέλουμε ή όχι τον εκσυγχρονισμό και την απεμπλοκή από απαρχαιωμένες τακτικές που περιορίζουν την αυτονομία βούλησης ακόμα και στα πιο στοιχειώδη θέματα, όπως είναι αυτό της θέρμανσης στο σπίτι μας;
  Είμαι μητέρα ενός τρίχρονου παιδιού που έχω αγανακτίσει με την ανύπαρκτη πρακτικά κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας και τα δυσθεώρητα τιμολόγια της ΔΕΗ , αφού εναλλακτικά χρησιμοποιώ ηλεκτρικά σώματα θέρμανσης, που όμως με τίποτα δεν αποδίδουν όπως το κεντρικό σύστημα θέρμανσης του σπιτιού.Περίμενα πώς και πώς το παρόν νομοσχέδιο και έχω ήδη προβεί στις πρώτες ενέργειες για την εγκατάσταση ατομικού λέβητα…Και μόλις προ ολίγου υπήρξε «αναδιατύπωση».Να την διαγράψετε…Αλλιώς να γνωρίζετε ότι η θέσπιση υποχρεωτικής συνεισφοράς 25 % είναι αντικίνητρο και σε καμία περίπτωση κίνητρο για μια τέτοιου μεγέθους και σπουδαιότητος δαπάνη.

 • 25 Οκτωβρίου 2014, 23:46 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΤΟ ΠΑΓΙΟ 25% ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΑΥΤΟΝΟΜΗΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ 51% ΤΗΣ Γ.Σ.’Η ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ?

 • 25 Οκτωβρίου 2014, 23:07 | Ν. Νικολαίδη

  1. Στην πολυκατοικία μου έχομε πάγιο θέρμανσης (τώρα με πετρέλαιο) 10%. Με ποια λογική θα επιβαρυνθώ με 25% αν θελήσω να ανεξαρτητοποιηθώ. Σημειωτέν ότι είμαι στον πρώτο όροφο, πάνω από πυλωτή: το διπλανό μου διαμέρισμα και το επάνω μου δεν ανάβουν την θέρμανση, εγώ πόσο ζεσταίνομαι από τον 3ο όροφο?
  2. Σε παλιότερο αίτημα για σύνδεση σε Φ.Α. μας ζητήθηκε η πληρωμή της τάφρου 60μ. σε μια πυκνοδομημένη περιοχή, δείγμα του ιδιωτικού μονοπωλίου, για δίκτυο το οποίο πληρώθηκε με χρήματα των φορολογούμενων.

 • 25 Οκτωβρίου 2014, 21:31 | Μπούτσαλης Σταύρος

  25/ 10 / 2014

  Μπούτσαλη Σταύρο
  Αρχιτέκτων Μηχ. (Α.Π.Θ) – Πολιτικός Μηχ. (Α.Π.Θ.)

  Το άρθρο 9 του σχεδίου νόμου που δημοσιεύσατε, είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

  Πρέπει να το ανακαλέσετε πίσω όλο , γιατί οδηγεί στον Ενεργειακό Μεσαίωνα , και ζητήστε από το Τ.Ε.Ε να σας συντάξει Τεχνική Οδηγία ( και σε μια εβδομάδα γίνετε ! αν το ζητήσετε ) που θα την μετατρέψετε σε νόμο όπως έγινε με το Π.Δ 27/09/7.11.1985 που βασίστηκε στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2427 / 83 ( Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ) και αποτελεί τον πρώτο επιστημονικά δίκαιο κανονισμό κατανομής δαπανών θέρμανσης σύμφωνο απολύτως με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατανομής δαπανών .

  Δεδομένα επί της Θέρμανσης κατοικιών

  1) Η επιστημονική έρευνα έδειξε ( βλέπετε ερευνητικές εργασίες ΕΜΠ, ΑΠΘ, Τ.Ε.Ε) και οι χιλιάδες μέχρι σήμερα εφαρμογές απέδειξαν ( ρωτήστε γύρω σας ), ότι η θερμιδομέτρηση ( και όχι η ωρομέτρηση ) είναι ο δικαιότερος τρόπος κατανομής των Δαπανών θέρμανσης όταν δεν παραβιάζονται οι θερμιδομετρητές .

  2) Η δε αυτόνομη θέρμανση με Φυσικό αέριο ή αντλία θερμότητας , είναι η μόνη οικονομικά και ποιοτικά ενδεδειγμένη μορφή θέρμανσης κατάλληλη να προσαρμοστεί σε κάθε προφίλ χρήσης ιδιοκτήτη, χωρίς να βλάπτει τους συνιδιοκτήτες του , μοναδική θερμαντική λύση στην ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κεντρικών θερμάνσεων ( χωρίς κεντρικούς συλλέκτες ανά όροφο ) .Υπερτερεί ποιοτικά, ποσοτικά και οικονομικά κατά κράτος οποιασδήποτε κεντρικής θέρμανσης ακόμα και για τα ποιο μικρά διαμερίσματα ( 40 τ.μ.)

  3) Οποιαδήποτε επιδότηση αναβάθμισης (αλλαγή καυστήρα-λέβητα) κεντρικών θερμάνσεων χωρίς κεντρικούς συλλέκτες ανά όροφο , ηλικίας άνω των τριάντα ετών ομοιάζει με τοποθέτηση μοσχεύματος καρδιάς μικρού παιδιού σε σώμα και φλεβικό σύστημα ηλικιωμένου. ( Τσάμπα το μόσχευμα – πρέπει να καταργηθούν με νόμο οι κεντρικές θερμάνσεις χωρίς κεντρικούς συλλέκτες ανά όροφο).

  Αντίθετα η επιδότηση των αυτονομούμενων μεμονωμένων ιδιοκτησιών με ατομικό σύστημα θέρμανσης ομοιάζει με εμφύτευση βλαστο-κυττάρων στο ηλικιωμένο σώμα των παραπάνω παλαιών πολυκατοικιών, ικανά να παρατείνουν ποιοτικά πάντα τον χρόνο ζωής τους, για άλλα 40 χρόνια μέχρι η δομική τρωτότητα και η υψηλή σεισμικότητα της Ελλάδος επιβάλλουν την κατεδάφισή τους.

  Τα δεδομένα με το άρθρο 9
  είναι τα εξής :

  Α) Ουσιαστικά με το άρθρο 9 που δημοσιεύσατε – ορίζεται με αυθαίρετο και αντιεπιστημονικό τρόπο – νέα Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης, θεωρώντας τις αυτονομούμενες μεμονωμένες ιδιοκτησίες με το βάρος αυτονόμησης του 25% , ως κενές-μη κατοικούμενες και μη θερμαινόμενες, την στιγμή που οι αυτονομούμενες ιδιοκτησίες επιζητούν το αυτόνομο σύστημα για να έχουν με το ίδιο κόστος διπλάσιες ώρες θέρμανσης και Ζ.Ν.Χ και να μην τους κλέβουν οι συνιδιοκτήτες με τις αυθαίρετες παρεμβάσεις στο σύστημα , και άρα θα έπρεπε αν όχι να αποζημιώνονται από όσους μείνουν στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης για την θερμότητα που θα τους προσφέρουν-εκπέμπουν για τις διπλάσιες ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον να συμψηφίζεται η θέρμανση που θα εκλύουν οι αυτόνομες θερμάνσεις τους με το όποιο ενδεχόμενο μικρό βάρος οδηγήσει η αποχώρηση τους και άρα το ποσοστό αποχώρησης θα έπρεπε να είναι μηδενικό για όσες κατοικούνται-άρα θερμαίνονται . Το δε πλεόνασμα θέρμανσης που θα δημιουργηθεί από τις αυτονομούμενες μεμονωμένες ιδιοκτησίες ( οι οποίες και θα κατακλύσουν κάθε κεντρικό σύστημα αν μηδενιστεί τελείως το οικονομικό βάρος του 25% όπως επιβάλλει η λογική και η επιστήμη ) , καλύπτει και τις απώλειες θέρμανσης από την ύπαρξη οποιαδήποτε αυτονομούμενη κενή ιδιοκτησία , δηλαδή με κλειστή ατομική θέρμανση δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε κατοικούμενες οικοδομές.

  Β) Δεν αναγνωρίζετε-ταξινομείτε τις κεντρικές θερμάνσεις με βάση τον κανονισμό κατανομής Δαπανών Θέρμανσης που εφαρμόζουν , γεγονός που οδηγεί σε επιδότηση και επικρότηση της αυθαιρεσίας στις παλιές προ του 1985 πολυκατοικίες δεδομένου ότι είναι της πάση γνωστό ότι :

  α) σε όσες πολυκατοικίες εφαρμόζετε ο επιστημονικά δίκαιος κανονισμός κατανομής δαπανών θέρμανσης του Π.Δ 27/09/7.11.1985 ( σύμφωνο απολύτως με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατανομής δαπανών που βασίστηκε στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2427 / 83 – Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ) και αφορά όλες τις νέες πολυκατοικίες μετά το 1990, είναι εφικτός ο έλεγχος της κατανάλωσης θέρμανσης από κάθε ιδιοκτησία μέσω της θερμιδομέτρησης ( αν δεν παραβιάζονται οι θερμιδομετρητές φυσικά ) και άρα ελεγχόμενη και η επιβολή οποιουδήποτε μικρού βάρους αυτονόμησης μεμονωμένης ιδιοκτησίας ( ίσο πάντα με το ποσοστό συμμετοχής της στα έξοδα τακτικής συντήρησης της κεντρικής θέρμανσης και τίποτα περισσότερο )

  β) ενώ σε όλες τις υπόλοιπες πολυκατοικίες που είναι κτισμένες πρό του 1985, ηλικίας τριάντα ετών και άνω ( εκτιμώνται σε 1.346.468 διαμερίσματα βάση της απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε ) , και στις οποίες εφαρμόζεται καταχρηστικά μέχρι και σήμερα το ξεπερασμένο από κάθε επιστημονική και ενεργειακή άποψη , βασιλικό διάταγμα ν. 3741/1929 ( ή όποια άλλη – τραγικά ευφάνταστη για τους συνιδιοκτήτες – τροποποιητική σύλληψη των οικοπεδούχων που συνήθως σύντασσαν τον κανονισμό οροφοκτησίας ), είναι πρακτικά ανέφικτος ο έλεγχος της κατανάλωσης θέρμανσης από κάθε ιδιοκτησία , γεγονός που εκμεταλλεύονται κατά κόρον οι κακοπροαίρετοι συνιδιοκτήτες – που υπάρχουν σε κάθε πολυκατοικία σε βάρος των υπολοίπων – , αφαιρώντας – κλέβοντας τους παροχή θέρμανσης με κρυφά μπόϊλερ, παράνομα τοποθετημένες φέτες και ποιος ξέρει τι άλλο ( τώρα τελευταία συνδέουν παράνομα στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης πλυντήρια πιάτων και υδρομασάζ ) ενώ όταν πάει να γίνει έλεγχος δεν ανοίγουν ποτέ, μέχρι να αφαιρέσουν τις συνδέσεις, αν δεν τις έχουν ήδη κρυφές κατά την σκόπιμη ανακαίνιση που πραγματοποίησαν στο παρελθόν .

  Αντί λοιπόν το Υπουργείο να αναγνωρίσει την αδυναμία ελέγχου της κατανάλωσης θέρμανσης από κάθε ιδιοκτησία στις παλιές πολυκατοικίες προ του 1985 που έχει πάρει τραγικές διαστάσεις σήμερα, και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κλοπή θέρμανσης επιβάλλοντας άμεσα την επικαιροποίηση – συμμόρφωση της κατανομής θέρμανσης με βάση το Π.Δ 27/09/7.11.1985 σε όλες τις κεντρικές θερμάνσεις , πριν συντάξει οποιουδήποτε νόμου για την θέρμανση , όχι μόνον κάνει πως δεν ξέρει τίποτα αφήνοντας την κατανομή δαπανών θέρμανσης ως έχει, αλλά επιπλέον με το βάρος αυτονόμησης του 25% που επιβάλλει, επιβραβεύει την αυθαιρεσία και την κλοπή της θέρμανσης, επιδοτώντας την και με 25% έσοδα από τις αυτονομούμενες ιδιοκτησίες για να συνεχίσει.

  Με απλά λόγια το άρθρο 9 , δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια ευθείας υπονόμευσης – ανάσχεσης ,

  1) της όλης προσπάθειας για ενεργειακή αναβάθμιση των 1.346.468 διαμερισμάτων της Χώρας ( απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε ) που είναι υποχρεωτική βάση της κοινοτικής οδηγίας 2010/ 31 / ΕΕ

  2) της οικονομικής ανάπτυξης της Δ.Ε.Π.Α – Ε.Π.Α και της επέκτασης των δικτύων τους, και του οικονομικού οφέλους που συνεπάγεται στην Οικονομία της χώρας αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο .

  3) της καταπολέμησης του φαινομένου της αιθαλομίχλης , δεδομένου ότι μόνον η ατομική θέρμανση με φυσικό αέριο μπορεί να ανακόψει την εναλλακτική δυνατότητα θέρμανσης με λέβητες-σόμπες πέλλετ στα αστικά κέντρα

  4) της αποτελεσματικής ρύθμισης με νομικό τρόπο διαπαντός, πλειάδας σοβαρών κοινωνικών και πρακτικών θεμάτων που ταλαιπωρούν τις κεντρικές θερμάνσεις του 1.346.468 διαμερισμάτων όπως :

  4α) των παρανόμων μετατροπών , συνδέσεων, κλοπών παροχής θέρμανσης από αρκετούς συνιδιοκτήτες ( μπόιλερ,επιπλέον φέτες ) με χρεώσει του συνόλου

  4β) της μη επαρκούς προσφοράς θέρμανσης σε ποιότητα, ποσότητα και κόστος στους μισούς πάνω ορόφους κάθε κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης αλλά και στους υπόλοιπους

  4γ) της αποφυγής των άσκοπων πολυδάπανων εργασιών επισκευής-αντικατάστασης δαπέδου (1000€ – 4000€ ανά θραύση ξύλινου ή μαρμάρινου πατώματος ) σε κάθε επισκευή-διαρροή του δαιδαλώδους, διακλαδωτού , τριανταετούς και πλέον χρόνων ηλικίας χαλύβδινου κεντρικού κυκλώματος

  4δ) της ρύθμισης του θέματος της κατανομής δαπανών θέρμανσης σε όλες τις παλιές οικοδομές που γίνεται παρανόμως και καταχρηστικός ακόμα με το βασιλικό διάταγμα (ν. 3741/1929) και όχι με το Π.Δ 27/09/7.11.1985 που επιβάλλει θερμιδομέτρηση,

  4ε) της αποκατάστασης της ευταξίας στις κοινωνίες των πολυκατοικιών , μέσω της αναγκαστικής τιμωρίας-συμμόρφωσης των πονηρών κακοπροαίρετων συνιδιοκτητών , της αφύπνισης των αδιάφορων και αναβλητικών ιδιοκτητών ( λόγο άγνοιας και χρήσης ημίμετρων θέρμανσης ) που καθορίζουν για λίγες ψήφους την απλή πλειοψηφία, και της δικαίωσης των αδικημένων καλοπροαίρετων συνιδιοκτητών .

  Να θυμίσω Τέλος , ότι όλοι μας ( οι 40 και άνω) μεγαλώσαμε στο αυτόνομο σύστημα θέρμανσης με σόμπες πετρελαίου ( αλήθεια το ξεχάσατε κ.κ. Υπουργέ – Υφυπουργέ – Γραμματείς Υ.ΠΕ.Κ.Α ) , στο οποίο κανείς δεν μπορούσε να βλάψει κανέναν και γι’ αυτό ποτέ δεν μάλωναν για την θέρμανση , αντίθετα σε μια δύσκολή ώρα δανείζονταν πετρέλαιο από τον διπλανό τους αν τους τελείωνε . Οι εξυπνάδες με την κλοπή παροχής θέρμανσης άρχισαν με την εισαγωγή της κοινόχρηστης θέρμανσης στις πολυκατοικίες και την δημιουργία αφορμής κατάχρησης του κοινόχρηστου ταμείου .

  Ώρα να σταματήσει, δεν νομίζετε

  Για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους το άρθρο 9 του σχεδίου Νόμου θα έπρεπε να έχει την κάτωθι μορφή

  ¨Αρθρο 9

  Μέτρα διευκόλυνσης της επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση κτιρίων

  1) Το αγαθό της θέρμανσης είναι προσωπικό αγαθό κάθε ιδιοκτησίας απολύτως απαραίτητο για την διαβίωση της , και οποιοσδήποτε ποιοτικός και ποσοτικός περιορισμός του από συμφωνίες συνιδιοκτητών είναι ανεπίτρεπτος ειδικά όταν δεν διασφαλίζεται πρακτικά η κοινόχρηστη παροχή του .

  2) Σε πολυκατοικίες με κεντρικό σύστημα θέρμανσης σε περιοχή με δίκτυο Φυσικού Αερίου , επιτρέπεται η χωρίς την έγκριση της γενικής συνέλευσης , ελεύθερη αυτονόμηση μεμονωμένων ιδιοκτησιών από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης και η καθολική απαλλαγή από τις δαπάνες αυτής σε όσες ιδιοκτησίες εγκαθιστούν ατομική θέρμανση με φυσικό αέριο ή αντλίες θερμότητας , και η κατανομή των δαπανών θέρμανσης τους μέχρι και την προηγούμενη της δημοσίευσης του νόμου χειμερινή περίοδο, δεν γινόταν βάση του Π.Δ 27/09/7.11.1985 .

  3) Σε πολυκατοικίες με κεντρικό σύστημα θέρμανσης σε περιοχή με δίκτυο Φυσικού Αερίου , που μέχρι και την προηγούμενη της δημοσίευσης του νόμου χειμερινή περίοδο , εφάρμοζαν κατανομή των δαπανών θέρμανσης με θερμοδομέτρηση ή ωρομέτρηση βάση του Π.Δ 27/09/7.11.1985 επιτρέπεται η αυτονόμηση μεμονωμένων ιδιοκτησιών από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης χωρίς την έγκριση της γενικής συνέλευσης σε όσες ιδιοκτησίες εγκαθιστούν ατομική θέρμανση με φυσικό αέριο ή αντλία θερμότητας , με διατήρηση των ποσοστών της συμμετοχής τους μόνον στις δαπάνες τακτικής συντήρησης του κεντρικού συστήματος θέρμανσης και απαλλαγή τους από οποιεσδήποτε άλλες τακτικές και έκτακτες δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης, όπως παραδείγματος χάριν τακτικές δαπάνες λειτουργίας και έκτακτες δαπάνες συντήρησης , επισκευής, διασκευής, αναβάθμισης, αντικατάστασης της κεντρικής θέρμανσης και των μερών αυτής μερικώς η ολικός , αν το κεντρικό σύστημα θέρμανσης διατηρηθεί σε λειτουργία από την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών βάση του ποσοστού συμμετοχής τους στο οικόπεδο, άλλος οι αυτονομούμενες ιδιοκτησίες απαλλάσσονται και του οικονομικού βάρους της τακτικής συντήρησης . Τα ποσοστά κατανομής των δαπανών θέρμανσης ορίζονται στην παράγραφο 5.

  4) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτονόμησης μεμονωμένων ιδιοκτησιών με φυσικό αέριο , επιτρέπεται η χωρίς την έγκριση της γενικής συνέλευσης , διέλευση κατακόρυφων αγωγών παροχής φυσικού αερίου από την πολυκατοικία για την τροφοδοσία με καύσιμο αέριο των αυτονομούμενων ιδιοκτησιών καθώς και η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της πολυκατοικίας , για την ολοκλήρωση των εργασιών αυτονόμησης των μεμονωμένων ιδιοκτησιών μετά από την έγκριση και την εποπτεία της αρμόδιας ΕΠΑ .

  5) Σε όλα τα κεντρικά συστήματα θέρμανσης της Ελληνικής επικράτειας επιβάλλεται εφεξής η κατανομή δαπανών θέρμανσης μόνον με θερμιδομέτρηση όπως ορίζει το Π.Δ 27/09/7.11.1985 μέσα σε δύο χρόνια από την δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της κυβερνήσεως . Για την εφαρμογή του Π.Δ 27/09/7.11.1985 απαιτείται η εκπόνησης μελέτης θέρμανσης και μελέτης κατανομής δαπανών θέρμανσης από διπλωματούχο μηχανικό το κόστος της οποίας βαρύνει όλες τις θερμαινόμενες συνιδιοκτησίες . Τα ποσοστά συμμετοχής των αυτονομούμενων ιδιοκτησιών στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα . Ειδικότερα οι αυτονομούμενες ιδιοκτησίες της παραγράφου 2 απαλλάσσονται πλήρως από κάθε δαπάνη κεντρικής θέρμανσης, ενώ οι αυτονομούμενες ιδιοκτησίες της παραγράφου 3 βαρύνονται στο ποσοστό που ορίζετε στην παράγραφο 3 . Μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου για την εφεξής κατανομή των δαπανών θέρμανσης σε κεντρικά συστήματα θέρμανσης της Ελληνικής επικράτειας, θα εφαρμόζετε η κατανομή δαπανών που ίσχυε.

  Σε όσα κεντρικά συστήματα θέρμανσης δύο χρόνια από την δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της κυβερνήσεως , δεν έχει εφαρμοστεί κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης με θερμιδομέτρηση βάση του Π.Δ 27/09/7.11.1985 , είτε λόγο του υψηλού οικονομικού κόστους εφαρμογής της είτε λόγο άρνησης εφαρμογής της από τη Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών για οποιοδήποτε αιτία , επιτρέπεται η χωρίς την έγκριση της γενικής συνέλευσης , ελεύθερη αυτονόμηση μεμονωμένων ιδιοκτησιών από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης και η καθολική απαλλαγή τους διαπαντός από τις δαπάνες αυτής, σε όσες ιδιοκτησίες εγκαθιστούν ατομική θέρμανση με φυσικό αέριο ή αντλία θερμότητας η άλλου τύπου αυτόνομο σύστημα θέρμανσης εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ για οριζόντιες ιδιοκτησίες .

  6) Σε όλα τα κεντρικά συστήματα θέρμανσης της ελληνικής επικράτειας που βρίσκονται εκτός δικτύου Φυσικού Αερίου , επιτρέπεται η αυτονόμηση μεμονωμένων ιδιοκτησιών από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης χωρίς την έγκριση της γενικής συνέλευσης , δύο χρόνια από την δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της κυβερνήσεως , σε όσες ιδιοκτησίες εγκαθιστούν ατομική θέρμανση με αντλία θερμότητας , η άλλου τύπου αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, εγκεκριμένου από το ΥΠΕΚΑ για πολυκατοικίες, βάση σχετικής εγκυκλίου πιστοποιημένων αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης που θα εκδοθεί από το ΥΠΕΚΑ και θα επικαιροποιήτε σε τακτά χρονικά διαστήματα . Οι αυτονομούμενες ιδιοκτησίες τις υποχρεούνται στην εκπόνηση μηχανολογικής μελέτης πού θα υποβάλλεται στις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές . Τα ποσοστά συμμετοχής των αυτονομούμενων ιδιοκτησιών στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης σε περίπτωση λειτουργίας της , ορίζονται όπως αυτά της αυτόνομης θέρμανσης φυσικού αερίου των παραγράφων 2, 3 και 5 του παρόντος άρθρου .

  7) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρύθμισης των ισχυόντων κανονισμών των πολυκατοικιών της Ελληνικής επικράτειας .
  Υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων του νόμου οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες της χώρας.

 • 25 Οκτωβρίου 2014, 20:40 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΑΝΗΣ

  Το αρθρο εχει τρια σημεια που χρηζουν τροποποίησης

  1. η αυτονόμηση σε πολυκατοικιες με κεντρικη θερμανση πετρελαιου προβλεπεται συγκεκριμενα, ενω η αυτονομηση σε πολυκατοικιες με κεντρικη θερμανση φυσικου αεριου ειναι ασαφης. Πρεπει να προταθει η ιδια αντιμετωπιση, ανεξαρτητα του υφισταμενου τυπου κεντρικης θερμανσης, καθως τα προβληματα ειναι αποτελεσμα διαφορετικων αναγκων σε καθε διαμερισμα και δεν εχουν να κανουν με το καυσιμο ειδος (πετρελαιο η φυσικο αεριο).

  2. σε συνεχεια του προηγουμενου, εφοσον προταθει η ιδια αντιμετωπιση αυτονομησης ανεξαρτητα του υφισταμενου τυπου κεντρικης θερμανσης, να προβλεπεται η πιο συντομη και απλη διαδικασια εφαρμογης, χωρις γενικες συνελευσεις. σκοπος ειναι η διευκολυνση, οχι η καθυστερηση, η παραταση και οι τριβες μεταξυ των ιδιοκτητων. Με απλοποιηση και συντομευση διαδικασιας εφαρμογης, ολοι θα κανουν «τα κουμαντα» τους.

  3. τελος, σε συνεχεια του 2, μια απλη και συντομη διαδικασια εφαρμογης θα μπορουσε να περιλαμβανει μια περιοδο «προσαρμογης» 1-2 ετων που οποιος αυτονομειται, να συμμετεχει μεχρι ενος ποσοστου στην κεντρικη θερμανση ωστε να εχουν και οι υπολοιποι ενα λογικο χρονικο οριζοντα να δρομολογησουν τις δικες του λυσεις.

 • Το άρθρο 9 έχει ξεκάθαρα υποβληθεί από τους μεγαλοϊδιοκτήτες πολλών διαμερισμάτων. Επειδή για αυτούς είναι θεωρητικά μεγάλο το κόστος εγκατάστασης αυτόνομων θερμάνσεων με φυσικό αέριο, προτιμούν την λύση της κεντρικής θέρμανσης όπου το αρχικό κόστος είναι μικρότερο.
  Δεν συνυπολογίζουν όμως την περίπτωση της μη πληρωμής των κοινοχρήστων όπου πλέον έχει γίνει καθεστώς (με πολυκατοικίες όπου οφείλονται 2 με 3000 ευρώ σε ανεξόφλητα κοινόχρηστα). Ας ρωτήσουν την ΕΠΑ Αττικής πόσες αποσυνδέσεις κάνει κάθε χρόνο και πόσες πολυκατοικίες που έβαλαν αέριο σε 2 με 3 χρόνια διακόπτουν τη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης και βάζουν ατομικές θερμάνσεις.
  To άρθρο 9 κλείνει τα μάτια στην πραγματικότητα, που θέλει τους συνιδιοκτήτες να καυγαδίζουν συνεχώς για την θέρμανση.
  Οι ίδιοι οι μεγαλοϊδιοκτήτες είναι αυτοί που θα πληγούν από το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, λόγω του ότι οι κεντρικές θερμάνσεις θα κλείσουν όλες και θα ψάχνουν ενοικιαστές.

 • 25 Οκτωβρίου 2014, 19:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έτσι όπως είναι γραμμένες ΕΙΔΙΚΑ για το φυσικό αέριο αποτελούν ευθεία κρατική παρέμβαση στον ελεύθερο ανταγωνισμό των διαφόρων εναλλακτικών πηγών, μεθόδων και καυσίμων θέρμανσης. Οποιαδήποτε ελευθερία δίνεται για την αυτονόμηση θέρμανσης με φυσικό αέριο πρέπει απαραίτητα να δίνεται για όλες τις τεχνικά αποδεκτές τεχνολογίες θέρμανσης, ή τουλάχιστον όσες οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας. Διαφορετικά το νομοσχέδιο θα είναι μετέωρο νομικά και θα προσβληθεί. Συγκεκριμένα, από τη σχετική αναφορά για ισότιμη μεταχείρηση σε άλλες μεθόδους θέρμανσης που γίνεται στην παράγραφο 8 απαιτείται να εξαλειφθούν όλες οι προϋποθέσεις τύπου «σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου».

 • 25 Οκτωβρίου 2014, 18:55 | Νίκος Βράκας

  Πρέπει να προβλεφτεί τι θα γίνει σε όλες εκείνες τις οικοδομές στις οποίες τα τελευταία χρόνια λόγω αδυναμίας λήψης απόφασης η Γ.Σ. της πολυκατοικίας δεν προχωρούσε ούτε σε αλλαγή του κεντρικού καυστήρα πετρελαίου με αερίου, αλλά ούτε παραχωρούσε το 51% για να αυτονομηθεί κάποιος ή κάποιοι από τους ιδιοκτήτες που το επιθυμούσαν, ωθώντας τους τελευταίους στο μονόδρομο της αυτονόμησης με εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρος νερού. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή αυτές οι ιδιοκτησίες θα εξακολουθήσουν να επιβαρύνονται με το 100% επί των παγίων χρήσης και συντήρησης του κεντρικού συστήματος θέρμανσης; Εδώ ο προς ψήφιση νόμος κάνει μια ιδιαίτερα άδικη διάκριση μεταξύ εκείνων που έχουν αυτονομηθεί ή θα αυτονομηθούν με χρήση ατομικού λέβητα φυσικού αερίου και αυτών που έχουν αυτονομηθεί ή θα αυτονομηθούν με χρήση ατομικής αντλίας θερμότητας, η οποία δε θα σταθεί ούτε μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Ας προνοήσει ο νομοθέτης λοιπόν ως οφείλει ώστε να αποφευχθούν οι άνευ λόγου και αιτίας αντιδικίες μεταξύ των πολιτών καθώς και η οικονομική και κοινωνική εξουθένωσή τους που αυτές συνεπάγονται.
  Κατά την ίδια λογική γιατί σε κάποια οικοδομή που η Γ.Σ. δεν αποφασίζει για την κεντρική θέρμανση αλλαγή καυσίμου από πετρέλαιο σε αέριο ο ιδιοκτήτης για τον οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτονόμησης θα πρέπει να επιλέξει αποκλειστικά ατομικό λέβητα φυσικού αερίου (σ.σ. μέγιστη απόδοση κοντά στο 100%) και όχι αντλία θερμότητας αέρος νερού (σ.σ. μέγιστη απόδοση πάνω από 350% και πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη).
  Τώρα ως προς την τήρηση της πάγιας υποχρέωσης όσων αυτονομούνται με κάποιο ποσοστό κατά βάση τη θεωρώ κοινωνικά δίκαιη, αλλά η θέσπιση του ανώτατου ποσοστού συμμετοχής θα πρέπει να γίνει με τρόπο επιστημονικό από αρμόδιους μηχανικούς και όχι πλειοδοτικά κατ’ εκτίμηση. Αν ληφθούν υπόψη όλα τα επιστημονικά-ενεργειακά και οικονομικά δεδομένα της εποχής το προτεινόμενο 25% θα αποδειχτεί μεγάλο και θα επιβληθεί περαιτέρω μείωση.

 • 25 Οκτωβρίου 2014, 16:29 | Πέτρος

  Θεωρώ οτι εαν κάποιος αυτονομείται σε μια πολυκατοικία που ηδη υπάρχει κεντρική θέρμανση που λειτουργεί ικανοποιητικά θα πρέπει να υποχρεούται σε μέχρι 25% συμμετοχή στις κοινόχρηστες δαπάνες θέρμανσης χωρίς καμμία εξαίρεση. Θα πρέπει στον νόμο να συμπεριληφθεί ρητα ο ανωτέρω ορος και για τις πολυκατοικίες που διαθέτουν αέριο για κεντρική θέρμανση. Θα ηταν επίσης σκόπιμο να οριστεί σαφώς το «ικανοποιητικά» για να μην καταχρώνται καποιοι του ορου μετα την αυτονόμηση τους επιβαρύνοντας με μηδενική συμμετοχή τους υπόλοιπους. Π.χ ικανοποιητική λειτουργία με εξωτερική θερμοκρασία 15-18: 2 ωρες το πρωι και 2 ωρες το βράδυ και με 12-16 2.5 ωρες το πρωι και 3 ωρες το βράδυ.

 • 25 Οκτωβρίου 2014, 13:44 | Θεοδωρης Παπαγιαννης

  Πρεπει να βγαλετε και κατι επισημο οχι μονο για το φυσικο αεριο αλλα και για εγκαταστασεις του χρησιμοποιουν ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ειτε σε καυστηρες, ειτε σε αντλιες θερμοτητος, ειτε οπουδηποτε.
  Δεν γινεται να συνεχισουμε να πληρωνουμε παγια αφου πλεον δεν χρησιμοποιουμε καθολου την κοινοχρηστη θερμανση και εχουμε αποκοπει τελειως. Κανενεας συνιδιοκτητης στις γενικες συνελευσεις δεν θα ψηφισει θετικα σε οποιαδηποτε προταση για μην ειναι μεσα στo εξοδα, αυτο πρεπει να γινει με νομο η καποια εγκυκλιο.
  Εχουμε δωσει τοσα λεφτα για βοηθησουμε το περιβαλλον και την οικονομια.

 • 25 Οκτωβρίου 2014, 00:02 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  θα πρέπει να δωθεί η δυνατότητα άμεσης αυτονόμησης ενός διαμερίσματος μιας πολυκατοικίας που ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ η κεντρική θέρμανση για πολύ καιρό. στην πολυκατοικία που έχω ιδιόκτητο διαμέρισμα ποσοστό άνω του 51% των συνολικών χιλιοστών το έχει ΜΙΑ μόνο οικογένεια όντας παλιοί οικοπεδούχοι. εδώ και ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ δεν λειτουργεί η κεντρική θέρμανση χωρίς στο διάστημα αυτό να γίνεται κάποια συντήρηση του 30ετούς λέβητα πετρελαίου. οπότε για πιο λόγο να χάσω χρόνο στο να συγκαλέσω νέα Γ.Σ. τη στιγμή που αποδεδειγμένα δεν υπάρχει «φως στον ορίζοντα» με την κεντρική θέρμανση.

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 22:01 | ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

  ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ 25% ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ
  ΑΥΤΟΝΟΜΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.
  ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ;
  EINAI ΕΝΑ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΟ ΑΥΤΟ ΤΟ 25% .
  ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ
  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. ΠΟΛΥ ΕΞΥΠΝΟ, ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΣΚΕΦΘΗΚΕ.

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 20:00 | Μαρία Τσιλοφύτη

  Επειδή στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 δεν αποσαφηνίζεται εάν μπορούν να αυτονομηθούν και διαμερίσματα που έχουν κεντρικό λέβητα φυσικού αερίου με ωρομετρητή ή θερμιδομετρητή θα πρέπει να γίνει ειδική μνεία στο νόμο ώστε και οι ιδιοκτήτες αυτοί να αυτονομηθούν πλήρως και να δικαιωθούν, αναλόγως με τις κατηγορίες των πολυκατοικιών με πετρέλαιο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την πλήρη ανεξαρτησία τους ώστε να μην εξαρτώνται από τους συνιδιοκτήτες, οι οποίοι επειδή αποδεδειγμένα δεν ανάβουν τη θέρμανση της ιδιοκτησίας τους. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η επιβάρυνση των ιδιοκτητών που χρησιμοποιούν την υπάρχουσα υποδομή κεντρικής θέρμανσης με ωρομετρητή ή θερμιδομετρητή(μερική αυτονομία)με υπερβολικό κόστος(η κάθε ώρα να κοστίζει από 5 έως 25 ευρώ ενώ με την πλήρη αυτονομία και βάσει μελέτης εξειδικευμένων μηχανολόγων το κόστος θα μειωθεί στο ελάχιστο).

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 19:12 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 25% ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ,ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΧΩ ΔΑΠΑΝΗΣΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)ΣΕ ΑΕΡΙΟ.
  ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ, ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΩ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ,ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΩ ΑΥΤΟΝΟΜΗΘΕΙ.
  ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ).
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ.ΟΤΑΝ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% (ΠΕΝΗΝΤΑ),ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ,ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ (ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ),ΤΟΤΕ ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΑ ΙΣΧΎΕΙ;
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 25%,ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΊ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ, ΜΟΛΥΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΟΝ ΜΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ,ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 18:25 | ΚΥΡ. ΣΤΡΟΥΜΠΗ

  Σε Γενική Συνέλευση, τον Ιούνιο του 2014, βάσει του Π.Δ. 27-9/7-11-85 (ΦΕΚ-631 Δ’), αποφασίσαμε με ποσοστό άνω του 51% την αυτονόμηση οποιουδήποτε συνιδιοκτήτη θελήσει να βάλει φυσικό αέριο. Ήδη μερικοί έχουμε κάνει αίτηση για φυσικό αέριο, έχουμε πληρώσει τα παράβολα και περιμένουμε την έγκριση – τοποθέτηση του μετρητή. Έχουμε μάλιστα συνάψει συμφωνία με εταιρίες εγκατάστασης ΦΑ, δίνοντας και προκαταβολή, για την κατασκευή του έργου πριν μπει ο Χειμώνας. Θα παρακαλούσα για μια άμεση και υπεύθυνη διευκρίνιση από το Υπουργείο: στη περίπτωσή μας εξακολουθεί να ισχύει το Π.Δ. 27-9/7-11-85 (ΦΕΚ-631 Δ’)που μας απαλλάσσει από τη συμμετοχή στις κοινόχρηστες δαπάνες θέρμανσης, αφού έχουμε την έγκριση του 51% ή θα υπαχθούμε στο νέο καθεστώς; Ισχύει αυτό που ισχυρίζεται ο μηχανολόγος που έκανε τη μελέτη, πως η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά μόνο τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει το 51%; Μήπως τελικά αφορά και τους ήδη αποκομμένους; Επειδή το άρθρο 7 δεν διευκρινίζει επαρκώς παρακαλώ μια άμεση απάντηση, γιατί σε περίπτωση που καταργείτε το Π.Δ. 27-9/7-11-85 (ΦΕΚ-631 Δ’), εγώ προσωπικά σταματώ κάθε ενέργεια σύνδεσης με το Φ.Α., έστω κι αν χάσω την προκαταβολή.

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 17:13 | ΄Ελλη Καρνέζη

  «Αρθρο 9: Μέτρα διευκόλυνσης της επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση κτιρίων».
  Ξεκινώντας και μόνο από τον τίτλο του άρθρου και διαβάζοντας τις διατάξεις πιο κάτω πραγματικά αδυνατώ να καταλάβω ποια είναι η «διευκόλυνση» στην οποία αναφέρεστε όταν σε όποιον τολμήσει να αυτονομηθεί τον υποχρεώνετε να συμμετέχει σε έξοδα θέρμανσης που δεν απολαμβάνει ο ίδιος με ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο δηλ. 25%!! Μοιάζει περισσότερο με ποινή! Και επιπλέον δίνετε τη δυνατότητα να αποφασίσει η ΓΣ αν τελικά θα πρέπει να πληρώνει ή όχι και σε τι ποσοστό και όχι τα τεκμηριωμένα στοιχεία από ομάδα μηχανικών του ΥΠΕΚΑ. Δηλαδή με λίγα λόγια ανάλογα με το τι συμφέρει τον κάθε συνιδιοκτήτη, ποιό είναι το ποσοστό αυτονόμησης σε κάθε πολυκατοικία για να κρίνει το αποτέλεσμα της ΓΣ κλπ.
  Και τελικά αν αυτονομηθεί κάποιος μετά την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου θα πληρώνει το 25% ενώ αυτοί που αυτονομήθηκαν με τις παλαιότερες διατάξεις δεν θα πληρώνουν;; Ή θα πληρώνουν και οι τελευταίοι; Αυτό θα αποτελούσε βαρύτατο σφάλμα!
  Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που αν τυχόν ψηφιστεί στην παρούσα μορφή θα ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου σε πάρα πολλές πολυκατοικίες. Ακόμη και σε αυτές που δεν αντιμετώπιζαν τόσα προβλήματα.
  Η κατάσταση στην κοινωνία είναι πολύ τεταμένη. Μην την διεγείρετε κι άλλο.
  Ευχαριστώ.

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 16:26 | Αναστάσιος Χρυσοβιτσάνος

  Σχετικά με το Αρθρο 9:

  Εφόσον μια ιδιοκτησία αυτονομηθεί με φυσικό αέριο σημαίνει ότι το διαμέρισμα θα θερμαίνεται ίσως και περισσότερο από όταν άνηκε σε ένα δίκτυο κεντρικής θέρμνσης. Άρα δε δημιουργεί απώλειες σε σχέση με ένα κλειστό διαμέρισμα που δε θερμαίνεται καν. Επίσης θα θερμαίνονται κατάλληλα και με επάρκεια όλα του τα δομικά στοιχεία που θα επιρεάζουν θετικά διπλανές ιδιοκτησίες που πιθανόν δε θα θερμαίνονται επαρκώς. Άρα αν θεωρήσουμε ότι το 25% αφορά τις απώλειες του καυστήρα (15%) και των κοινόχρηστων χώρων (10%), μήπως θα έπρεπε αυτοί που θα αυτονομηθούν να επιδοτούνται με ένα ποσοστό από τις υπολοιπες ιδιοκτησίες που συνορεύουν και ζεσταίνονται τα δομικά τους στοιχεία;

  Επειδή αυτά δε γίνονται και δεν υπολογίζονται αυθαίρετα καλό θα ήταν να γίνεται μελέτη από μηχανικό όποτε αλλάζει η σύσταση των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στη θέρμανση. Αυτός θα κρίνει αν το ποσοστό θα πρέπει να είναι 25%, 10% ή 0%.

  Επίσης αν οποιοσδήποτε αποκοπεί από τη κεντρική θέρμανση ο καυστήρας της πολυκατοικίας θα αποδόσει γρηγορότερα γιατί δε θα έχει να ζεστάνει τα σώματα του αυτονομημένου διαμερίσματος. Επίσης δεν αλλάζει ο ρυθμός καύσης ενός καυστήρα είτε έχει να ζεστάνει 10 διαμερίσματα είτε ένα. Και επειδή ο καυστήρας στο πλείστον των πολυκατοικιών δουλευει συγκεκριμένες ώρες ανεξαρτήτου αριθμού διαμερισμάτων θα κάψει πάλι το ίδιο πετρέλαιο.

  Θεωρώ λάθος το 25%. Θα έπρεπε να είναι τόσο όσο λέει μια μελέτη μηχανικού, την οποία θα επιβαρύνονταν αυτός ή αυτοί που θέλουν να αυτονομηθούν.

  Επίσης θα πρέπει ο οποιοδήποτε ένοικος να έχει συμμετοχή στη συντήριση του καυστήρα όπως όταν τον χρησιμοποιούσε γιατί αποτελεί περιουσιακό του στοιχείο που περιλαμβάνονταν στην αγορά του διαμερίσματος όταν αυτή έγινε. Τέλος επειδή δε μας εγγυάται κανείς ότι το φυσικό αέριο θα επαρκεί για τα επόμενα χρόνια ή ότι η τιμή του, αφού μπούμε όλοι στο αέριο δε θα εκτοξευθεί στα ύψη με μια πολιτική απόφαση όπως έγινε με το πετρέλαιο θέρμανσης, ίσως χρειαστεί μετά από μερικά χρόνια να ξαναπάρουν μπρος οι καυστήρες θέρμανσης. Γι’αυτό και μόνο η συντήριση και η επισκευή των βλαβών του καυστήρα θα πρέπει να επιβαρύνουν άπαντες.

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 14:20 | Παναγιώτης

  Θα πρέπει να αφαιρεθεί η υποχρέωση συμμετοχής στα κοινόχρηστα εφόσον επιλεχθεί ατομική θέρμανση . Η υποχρεωτική συμμετοχή λειτουργεί σαν αντικίνητρο για την διευκόλυνση που ήταν ο σκοπός του άρθρου. Ουσιαστικά η ελάχιστη συμμετοχή αναιρεί την χρησιμότητα του άρθρου.

  Σε περίπτωση που παραμείνει, θα πρέπει να διευκρινσθεί εάν το αναγραφόμενο ποσοστο 25% στην παράγραφο 7.α. αφορά το 25% του συνόλου των κοινοχρήστων δαπανών θέρμανσης ή αφορά το 25% του προβλεπόμενου από τη σχετική μελέτη ποσοστό της πάγιας συμμετοχής της ιδιοκτησίας αυτής.

  Επίσης θα πρέπει να γίνει σαφής η δυνατότητα χρήσης των κοινόχρηστων χώρων καθώς και των εξωτερικών προσόψεων της πολυκατοικίας για το πέρασμα των σωληνώσεων και της καμινάδας εφόσον χρειάζεται. πχ το πέρασμα σωλήνων απο εξωτερική πρόσοψη που βλέπει σε εσωτερικό κονόχρηστό χώρο να μην μπορεί να εμποδιστει με πρόσχημα ότι χαλάει η αισθητική της πολυκατοικίας.

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 13:03 | Kostas Vasileiou

  25% επιδότηση στην θέρμανση των άλλων; Είναι αυτό κίνητρο; Γιατί μπαίνεται στο κόπο και τον φτιάχνετε;

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 13:42 | Στέφανος Δ. ΒΛΑΣΤΟΣ

  Το σχόλιό μου αφορά το Άρθρο 9, και πιο συγκεριμένα το μέχρι 25% που καλείται πληρώνει ο συνιδιοκτήτης ως κοινόχρηστα πέραν της επένδυσης που πρέπει να κάνει στο διαμέρισμά του για περιβαλλοντική αναβάθμιση.

  Το % είναι υπερβολικό και παρεμποδίζει το σκοπό της ρύθμισης που είναι η διευκόλυνση και επαύξηση της χρήσης ΦΑ για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους.

  Η επένδυση του ιδιοκτήτη με αυτά τα αυξημένα ποσοσστά δεν είναι δυνατόν να αποσβεσθεί πρίν τα 6 με 8 χρόνια. Οι ιδιοκτήτες που έχουν αυτή την ταμειακή ροή, πλέον είναι ελάχιστοι, εάν δεν διαμένουν ήδη σε μονοκατοικίες.

  Επίσης είναι μακράν καλύτερο να ωθήσετε τους πολίτες να επενδύσουν σε τελευταίας τεχνολογίας λέβητες (αερίου συμπυκνώσεως), όπου θα έχουν οικονομία αλλά και εκομπές διοξειδίου του άνθρακα, παρά σε κοινόχρηστα έξοδα.

  ΥΓ Είναι μια επένδυση που έχω κάνει ήδη, και τα νούμερα είναι πραγματικά.
  Για να σας διευκολύνω, η αποτύπωσή μου αφορά διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 13:46 | Βασίλης Σπανός

  Βάσει το αναφαίρετο δικαίωμα που έχει ο οποιοσδήποτε να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του στο να θερμαίνεται με το λιγότερο δυνατό κόστος (φυσικό αέριο) και με ασφάλεια, όταν αναγκάζετε να ανεξαρτητοποιηθεί γιατί δεν συμφωνούν οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες, με ποια λογική πρέπει να τιμωρηθεί με το ποσοστό του 25% στις κοινόχρηστες δαπάνες θέρμανσης;
  Με αυτή την έννοια θα πρέπει να αποζημιώνετε και η ιδιοκτησία που ανεξαρτητοποιήθηκε από τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες που προκαλούν απώλειες θέρμανσης στο συγκεκριμένο λόγω γειτνιαζόντων ιδιοκτησιών.
  Πόσο μάλλον όταν το ανεξαρτητοποιημένο διαμέρισμα είναι στον τελευταίο όροφο με τις περισσότερες απώλειες και αυξημένες δαπάνες.
  Είναι λάθος η αλλαγή της αρχικής διατύπωσης και θα δημιουργήσει ποικίλα προβλήματα.

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 12:30 | Μάρκος Κατσάφαρος

  Η παρούσα διάταξη δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά τα οποία προσπαθεί να επιλύσει, και είναι πρόχειρη και ασαφής σε μη αποδεκτό βαθμό.

  1.Μέχρι σήμερα βάσει του Π.Δ. 27-9/7-11-85 (ΦΕΚ-631 Δ’) όποιος αποσυνδεόταν μόνιμα από την κεντρική θέρμανση δεν πλήρωνε πλέον πάγιο ή άλλη επιβάρυνση. Με βάση το άρθρο αυτό ένας ιδιοκτήτης που κατόπιν έγκρισης της ΓΣ είχε αποσυνδεθεί πχ πριν από 2 χρόνια και δεν πλήρωνε πάγιο θέρμανσης, θα πρέπει από την ψήφιση και μετά να πληρώνει? Και με τα πάγια των προηγούμενων ετών τι θα γίνει?
  Και αν η απάντηση σε αυτό είναι ότι το πάγιο θα πληρώνεται μόνο από όσους αποσυνδεθούν από εδώ και πέρα, θα υπάρχουν οικοδομές όπου ένα αποσυνδεδεμένο πριν 2 χρόνια διαμέρισμα δεν θα πληρώνει πάγιο και ένα αποσυνδεδεμένο διαμέρισμα σήμερα θα πληρώνει?

  2.Το πάγιο θεσπίστηκε για δύο λόγους : Ο ένας λόγος είναι ότι όταν ένα διαμέρισμα δεν θερμαίνεται , δημιουργούνται επιπλέον απώλειες ΄στα γειτονικά και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο λέβητας που εξυπηρετεί λιγότερα διαμερίσματα σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό επιβαρύνει με τη λειτουργία του περισσότερο τους υπολοιπους ιδιοκτήτες. Στην περίπτωση που συζητείται όμως το διαμέρισμα θα θερμαίνεται, επομένως ο ένας παράγοντας επιβάρυνσης για τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες δεν υφίσταται. Αρα, εφόσον τελικά το διαμέρισμα που αποσυνδέεται πρέπει να πληρώνει κάποιο πάγιο, θα πρέπει να είναι μειωμένο σε σχέση με αυτό που προβλέπει αρχικά ο κανονισμός.

  3.Άναφέρεται το εξής στην παράγραφο 3: «Σε κάθε τέτοια περίπτωση αποκλείεται εφεξής η εγκατάσταση και λειτουργία στο κτίριο ατομικών συστημάτων θέρμανσης με φυσικό αέριο με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 6.»
  Με ποια λογική θα απαγορεύσεις σε έναν ιδιοκτήτη στο μέλλον να εγκαταστήσει ατομική θέρμανση στο διαμέρισμα του, εφόσον έχει τη σύμφωνη γνώμη της ΓΣ?

  4.Τι σημαίνει σε ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης ότι έχει «περιοριστεί η λειτουργία του » ? Κάτω από ποιο όριο χρήσης?

  5. Πως ορίζεται η «μικρότερη δυνατή λειτουργική και αισθητική όχληση των λοιπών συνιδιοκτητών»?

  6.Όταν αναφέρουμε ένα ποσοστό, πρέπει να ορίζουμε και το μέγεθος στο οποίο αναφέρεται.Το «25%» ως μέγιστο ποσοστό πως ακριβώς ορίζεται? Ως το 25% της συνολική κατανάλωσης? Ως το 25% της συνολικής πάγιας χρέωσης? Ως το 25 % του παγίου που θα έπρεπε να πλήρωνε το διαμέρισμα αν ήταν συνδεδεμένο?

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 12:01 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΧΕΛΜΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 9. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7. : «…υποχρεούται να συμμετάσχει στις κοινές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου…»
  Δηλαδή θα πληρώσουμε ένα σημαντικό ποσό για αυτονόμηση και θα εξακολουθούμε να πληρώνουμε και το πάγιο (που αυξομειώνεται ανάλογα με τη χρήση πετρελαίου που κάνουν οι ΑΛΛΟΙ ;;;;;) ΚΑΙ τα έξοδα συντήρησης ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης που ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ;;;;;
  Μα εδώ σχεδόν εκμηδενίζεται όποιο όφελος προσπαθούμε να έχουμε από μια τέτοια αντικατάσταση.
  Ας προτείνουν οι Μηχανικοί έναν νέο τρόπο υπλογισμού του «πάγιου» και όσον αφορά τη συμμετοχή στα «έξοδα συντήρησης» προτείνω να αφαιρεθεί ΕΝΤΕΛΩΣ !!!

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 12:39 | ΝΙΚΑΙΩΤΗΣ

  Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και ειδικότερα στο Αρθρο 9 που τιτλοφορείται ως « Μέτρα διευκόλυνσης της επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση κτιρίων» έχουν παραβλεφθεί ρυθμίσεις για τις περιπτώσεις που:

  1.-κανονισμός του κτιρίου ή (ΔΙΑΖ) απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των συνιδιοκτητών του κτιρίου προβλέπει τη συμμετοχή των ιδιοκτησιών στις κοινές δαπάνες λειτουργίας (κατανάλωση καυσίμου) κεντρικού καυστήρα (πετρελαίου ή και φυσικού αερίου) αναλογικά και με βάση μόνο την ωρομέτρηση ή θερμιδομέτρηση ανά ιδιοκτησία (δηλαδή: ΜΗ χρήση της κεντρικής θέρμανσης έχει ΜΗΔΕΝΙΚΗ συνεισφορά στο κόστος του καταναλωθέντος καυσίμου-ΔΕΝ υπάρχει ποσοστό συμμετοχής)
  2.-στην πράξη και ανεξάρτητα των προβλέψεων του κανονισμού του κτιρίου ή (ΔΙΑΖ) της απόφασης της Γεν. Συνέλευσης η χρέωση των σχετικών δαπανών λειτουργίας του κεντρικού καυστήρα (πετρελαίου ή και φυσικού αερίου) ανά συνιδιοκτησία γίνεται ως το περιγραφόμενο στη περίπτωση αριθ. 1, τρόπο.

  Η τυχόν οριστική συμπερίληψη των ως άνω περιπτώσεων στις προβλέψεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου είναι:
  Αδικαιολόγητη, καθόσον έρχεται σε αντίθεση με την έως τότε εκφρασμένη μέσω του Κανονισμού ή της Γεν. Συνέλευσης συμφωνία των ενδιαφερόμενων μερών (συνιδιοκτητών) και θα διαταράξει τη σχέση των συνιδιοκτητών (είναι προφανές ότι το αίτημα της αυτονόμησης συνιδιοκτήτη όταν ζητήσει από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες τη πλήρη απαλλαγή των ιδιοκτησίας του από το κόστος του καταναλωθέντος καυσίμου της κεντρικής θέρμανσης όπως ίσχυε έως τότε θα απορριφτεί από κάθε κακόπιστο συνιδιοκτήτη που θα βρει πλέον ως νόμιμο έρεισμα τις διατάξεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου)
  Άδικη, καθόσον η συνιδιοκτησία που θα αυτονομηθεί από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης θα είναι η μόνη από όλες τις συνιδιοκτησίες του που θα υποχρεωθεί δυνάμει των προβλεπόμενων διατάξεων του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου να επιβαρυνθεί και όταν μάλιστα δεν προβλέπεται από τον κανονισμό ποσοστό συμμετοχής, το 25% του προσδιορισμένου ποσοστού συμμετοχής της ιδιοκτησίας στις δαπάνες λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης.

  Άδικη επίσης είναι η μη πρόβλεψη για εξαίρεση των περιπτώσεων που προαναφέρθηκαν για τις συνιδιοκτησίες που αυτονομούνται από το να επιβαρύνονται με συμμετοχή τους στη συντήρηση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, καθόσον αυτή θα στερείται ανταποδοτικού χαρακτήρα. Άλλωστε τυχόν οικονομική συμμετοχή τους δικαιολογεί και τη συμμετοχή τους στη λήψη, σχετικών με τη συντήρηση ή και με την αλλαγή ακόμη του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, αποφάσεων της Γεν. Συνέλευσης του κτιρίου-θέματα για τα οποία πασιφανώς οι αυτονομημένες συνιδιοκτησίες θα εκφράζονται με γνώμονα μόνο την ελαχιστοποίηση των δαπανών αυτών ή ακόμη και με κωλυσιεργία στη λήψη των αποφάσεων αυτών.

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 11:45 | PETROSCH

  Στην παράγραφο 6 η φράση:»…αλλά με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή στην πράξη, έχει ουσιαστικά διακοπεί ή περιοριστεί στο ελάχιστο η λειτουργία του…»θα έπρεπε να αναφέρεται και στις πραγματικές ανάγκες των ιδιοκτητών και όχι μόνο στην λειτουργία . Για παράδειγμα όταν κάποιος λείπει σχεδόν από τις 6-7 και γυρνάει το βράδυ δεν μπορεί να υποχρεώνετε να πληρώνει για θέρμανση που λειτουργεί από τις 6-7 μέχρι τις 10 και από τις6-7 το απόγευμα μέχρι τις 8-9 το βράδυ ή από τις 2-3 μέχρι τις 8-9 το βράδυ. Επίσης πως κάποιος διασφαλίζει ότι η Γ.Σ. έχει ενημερωθεί και δεν θα τον «κυνηγίσει» κάποιος δικαστικά.

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 11:07 | Παναγιώτης Αρδίζογλου

  Είναι πασιφανές ότι το συγκεκριμένο άρθρο θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα από όσα προσπαθεί να επιλύσει. Το περιεχόμενό του μόνον ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ βάζει για την αυτονομία με φυσικό αέριο ή άλλης μορφής θέρμανση, πχ αντλίες θερμότητας κλπ. Και δεν μπορεί κύριοι απο τη μια, με το ΄΄ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ» να μας παροτρύνετε για τις οικολογικές μορφές ενέργειας και απο την άλλη ουσιαστικά να τις απαγορεύετε, θεσπίζοντας απίθανους περιορισμούς, πχ συμμετοχή στο πάγιο 25% κτλ. Και αυτό πάλι με την παρ. 8 και τις ανλίες θερμότητας τι είναι? Δηλ. όπου υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου, απαγορεύεται να βάλω αντλία θερμότητας ? Μην ξεχνάτε ότι είμαστε και θα είμαστε ακόμα για πολύ καιρό, σε περίοδο έντονης κρίσης. Η πραγματική αυτονόμηση, χωρίς αποφάσεις ΓΣ κλπ, και χωρίς συμμετοχή στα πάγια, είναι η μόνη λύση αποφυγής διενέξεων. Ως προς το θέμα του παγίου (που έχει να κάνει με τις απώλειες), μόνον απώλειες δεν θα υπάρχουν για τα υπόλοιπα διαμερίσματα αν τοποθετήσεις άλλη μορφή ενέργειας, αφού θα τη λειτουργείς πολύ περισσότερες ώρες απο το πετρέλαιο και θα ωφελείται και το κάτω και κυρίως το πάνω διαμέρισμα. Κάντε τα πράγματα απλά και προς Θεού μην ψηφίσετε το συγκεκριμένο άρθρο ως έχει.

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 11:34 | Χρήστος Νάκος

  Επί του άρθρου 9
  α. Η υποχρέωση καταβολής ποσοστού έως 25% επί του παγίου για ιδιοκτησία που έχει συνδεθεί ατομικά με το δίκτυο φυσικού αερίου δεν τεκμηριώνεται δεδομένου ότι δεν αποτελεί χώρο απώλειας ενέργειας αλλά αντιθέτως συμμετέχει στη θέρμανση της οικοδομής. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να τίθεται το ίδιο ανώτατο όριο (25%) για ιδιοκτησία που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο και άδεια ιδιοκτησία η οποία είναι χώρος απώλειας ενέργειας και συνεπώς ενεργειακής επιβάρυνσης των υπολοίπων.

  β. Η διατύπωση «μονομερής αποχώρηση από το υφιστάμενο σύστημα κεντρικής θέρμανσης» (παρ.5) θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι δεν είναι αποτρεπτική για τυχόν μεταγενέστερη επανασύνδεση της ιδιοκτησίας με το υφιστάμενο σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Αυτό μπορεί να διασφαλισθεί ειδικά για τις περιπτώσεις που η κάθε ιδιοκτησία διαθέτει δικό της σωλήνα προσαγωγής και επιστροφής νερού, ηλεκτροβάννα και ωρομετρητή. Στην περίπτωση αυτή η αποσύνδεση της ηλεκτροβάννας και του ωρομετρητή και το κλείσιμο της τροφοδοσίας με χειροκίνητη βάννα καθιστά μη αναγκαίο το κόψιμο και τάπωμα των σωλήνων τροφοδοσίας.

  γ. Να μην είναι απαγορευτική η δυνατότητα της μεμονωμένης ιδιοκτησίας για παράλληλη χρήση δικτύου φυσικού αερίου και του υφιστάμενου συστήματος κεντρικής θέρμανσης με υγρό καύσιμο.

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 10:29 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ

  Από την στιγμή που κάποιος ένοικος πολυκατοικίας εγκαταστήσει ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης (όποιο κι αν είναι αυτό) δεν προκύπτει από πουθενά η υποχρέωση του με καταβολή κοινοχρήστων!
  Η προσροφημένη θερμότητα που τυχόν λαμβάνει το διαμέρισμα του από αυτή των γειτονικών θερμαινόμενων διαμερισμάτων (από κάθε διεύθυνση, δάπεδο, οροφή, μεσοτοιχίες), είναι τουλάχιστον ίση με αυτή που τους αποδίδει όταν λειτούργει το δικό του σύστημα, στην πράξη είναι μεγαλύτερη γιατί όταν κάποιος αγανακτήσει και βάλει το δικό του σύστημα, το δουλεύει είτε αρκετές ώρες παραπάνω ή σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. Τώρα για την θερμότητα που τυχόν αντλεί το διαμέρισμα του από τους κοινόχρηστους χώρους νομίζω ότι και αυτό αντισταθμίζεται από τις αρκετές φορές τις ημέρας που ανοίγει η πόρτα του διαμερίσματος του και μέσω αυτής χάνει θερμότητα προς τους κοινόχρηστους.
  – Το 25% συμμετοχή στα κοινόχρηστα ορίστηκε εδώ και κάμποσα χρόνια ως: 15% για τις απώλειες του λέβητα (βαθμός απόδοσης χαλύβδινων λεβήτων ≈85%) το 15% δεν αποδίδεται στα σώματα αλλά χάνεται ως θερμότητα λειτουργίας στο λεβητοστάσιο. Είναι ένα ποσοστό που μπορεί να κατεβεί και χαμηλότερα με καλή! συντήρηση του συστήματος λέβητα – καυστήρα.
  – Και άλλο ένα 10% είχε ορισθεί ως η θερμότητα που διαχέεται στους κοινόχρηστους χώρους (κλιμακοστάσια – διάδρομοι) από την κάθετη διέλευση των σωληνώσεων του ζεστού νερού από αυτούς. Από την στιγμή που οι σωληνώσεις μονωθούν καλά!, σε όλο το μήκος της διαδρομής τους από το λεβητοστάσιο μέχρι τον πιό απομακρυσμένο αποδέκτη, δεν τίθεται θέμα προσμέτρησης του ποσοστού.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: καλό είναι το υπουργείο να λαμβάνει τη γνώμη των κατάλληλων επιστημόνων σε τέτοια θέματα (στην προκείμενη περίπτωση των Μηχανολόγων Μηχανικών), και όχι τις πιέσεις διαφόρων συντεχνιών όπως ΠΟΜΙΔΑ. Πολλοί είναι οι τρόποι…… για να μειωθούν τα κοινόχρηστα θερμάνσεις σε όσους απομείνουν σε αυτή, αλλά όχι να πληρώνουν όσοι αυτονομηθούν επιλέγοντας άλλο τρόπο θέρμανσης.!

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 10:39 | Γιαννούκου Ελένη

  Στο παρόν άρθρο δε δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες πολυκατοικιών με κεντρικό λέβητα φυσικού αερίου με ωρομέτρηση να αυτονομηθούν. Δεδομένου ότι σε τέτοιες πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα δεν ανάβουν καθόλου τη θέρμανση ή την ανάβουν σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, όσοι θέλουν να ανάψουν τη θέρμανση επιβαρύνονται με μεγάλο κόστος από το ζέσταμα του κεντρικού λέβητα, με αποτέλεσμα, και σε συνδυασμό με τα δυσχερή οικονομικά δεδομένα της εποχής, να μην ανάβουν ούτε και αυτοί που θέλουν τη θέρμανση. Θα ήταν σωστό και δίκαιο να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες και αυτών των πολυκατοικιών να μπορούν να αυτονομηθούν με ατομικό λέβητα, ή με όποια ενναλακτική μορφή θέρμασης επιλέξουν, έτσι ώστε να μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες τους, χωρίς να εξαρτώνται από 51% της συνέλευσης των ιδιοκτητών, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν ίση μεταχείριση και ίδια δικαιώματα στη θέρμανση.

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 09:02 | Αλεξάνδρα Σφυρόερα

  Σχετικά με το άρθρο 7 και τη συμμετοχή των ιδιοκτητών στις κοινές δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης:
  Σε παλαιότερη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία μπορούσε κάποιο διαμέρισμα να αυτονομηθεί και να συνδεθεί στο δίκτυο φυσικού αερίου εάν συμφωνούσε το 51% των συνιδιοκτητών, ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ στα κοινά έξοδα της κεντρικής θέρμανσης. Τώρα προτείνεται να συμμετέχει, παραβαίνοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών. Επιπλέον εάν πληρώνει έστω και το 25%, αν και δεν επωφελείται από την κεντρική θέρμανση, εξανεμίζεται το όποιο οικονομικό όφελος οδηγούσε αρχικά στην αυτονόμηση.

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 09:58 | Αλεξάνδρα Σφυρόερα

  Καλό θα ήταν να δοθεί η δυνατότητα αυτονομίας θέρμανσης και σε όσες πολυκατοικίες είναι ήδη συνδεδεμένες στο δίκτυο φυσικού αερίου και υπάρχουν σοβαρές δυσλειτουργίες στην παροχή θέρμανσης (υπάρχει πρόβλεψη μόνο για τις περιπτώσεις που η κεντρική θέρμανση δεν λειτουργεί αρκετές ώρες). Στην περίπτωση της δικής μας πολυκατοικίας, συνδεδεμένης στο φυσικό αέριο, το καλοριφέρ ανάβει πάρα πολλές ώρες (από 6.00΄ π.μ. έως 24.00΄), με αποτέλεσμα οι λογαριασμοί φυσικού αερίου να είναι υπέρογκοι και να αδυνατούμε να τους πληρώσουμε. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες αρνούνται πεισματικά τόσο τον περιορισμό της θέρμανσης όσο την εγκατάσταση ωρομετρητών, που θα επέτρεπε τον έλεγχο των εξόδων θέρμανσης κάθε διαμερίσματος.
  Προτείνεται, με λίγα λόγια, να προστεθεί η δυνατότητα αυτονόμησης (και) σε όσες πολυκατοικίες είναι συνδεδεμένες με το το δίκτυο φυσικού αερίου και δεν έχουν ωρομετρητές, με αποτέλεσμα οι ένοικοι να μην είναι σε θέση να ελέγχουν την ποσότητα θέρμανσης που επιθυμούν, με αποτέλεσμα αυτή να είναι λίγη ή πολλή.

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 08:21 | Γιάννης

  Καμία πρόβλεψη δεν γίνεται και κανένα κίνητρο δεν δίνεται για την διατήρηση των δεκάδων χιλιάδων ολοκαίνουργιων και σύγχρονης τεχνολογίας λεβήτων φυσικού αερίου κεντρικής θέρμανσης με αυτονομία που έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα προωθείται η αυτονομία των συνιδιοκτητών με καινούργια εισαγόμενα ατομικά λεβητάκια με τεράστια οφέλη για τις ευρωπαικές εταιρίες παραγωγής τους και πολλά έξοδα για τον Έλληνα πολίτη. Θα έπρεπε οι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης φυσικού αερίου με αυτονομία να εξαιρεθούν της ρύθμισης αφού τόσο η χρήση φυσικού αερίου όσο και η αυτονομία και η εξοικονόμιση λόγω οικονομίας κλίμακας είναι δεδομένη.

  Στο άρθ.6 το «έχει ουσιαστικά διακοπεί ή περιοριστεί στο ελάχιστο η λειτουργία του» δεν σημαίνει απολύτως τίποτα και ένας και μόνο ιδιοκτήτης θα αρκεί για να απαξιωθεί η λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο και αυτονομία. Θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένα κριτήρια όπως η μηδενική κατανάλωση για ένα έτος προκειμένου να επιτρέπεται στη συνέχεια η αυτονόμηση των συνιδιοκτητών.

  Θα πρέπει να προβλέπεται η υποβολή ολοκληρωμένης τεχνοικονομικής μελέτης μηχανολόγου μηχανικού που θα αποδυκνεύει το οικονομικό όφελος της πολυκατοικίας – συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών (χρήσης, παγίων, συντήρησης, απόσβεσης κεφαλαίου της νέας εγκατάστασης κλπ)προκειμένου οι συνιδιοκτήτες να μπορούν να αποφασίσουν βάσει ορθών στοιχείων.
  Επίσης θα έπρεπε να προωθηθεί η εγκατάσταση λεβήτων φυσ.αερίου συμπύκνωσης προκειμένου να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, να επιτευχθεί μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών CO2.

  Στο άρθ. 7

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 02:45 | Αλέξιος Επαμεινώνδας

  Διευκολύνονται να αυτονομηθούν από την κεντρική θέρμανση πετρελαίου όσοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ατομική θέρμανση φυσικού αερίου! Αυτό όμως είναι άδικο και πιθανώς παραβαίνει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών! Προτείνεται να διευκολύνονται να αυτονομηθούν και όσοι επιλέξουν, λόγω οικονομικής αδυναμίας να εγκαταστήσουν φυσικό αέριο ή λόγω προσωπικής τους επιλογής, άλλη μορφή ατομικής θέρμανσης οικονομικότερης ως προς την εγκατάσταση αλλά και ως προς τη χρήση όπως π.χ. κλιματιστικά ή ηλεκτρικά καλοριφέρ. Ειδικότερα δε στις πολυκατοικίες όπου υπάρχει μεν κεντρική θέρμανση πετρελαίου αλλά η λειτουργία γίνεται με αυτόνομο τρόπο με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές, είναι εύκολη η αυτονόμιση με διακοπή της παροχής από τους κεντρικούς σωλήνες στους σωλήνες του ενδιαφερομένου διαμερίσματος με την αποκοπή αυτών με δαπάνες του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη! Συμπερασματικά προτείνεται να διευκολύνονται να αυτονομηθούν όσοι το επιθυμούν, ανεξάρτητα από το είδος εναλλακτικής θέρμανσης που θα επιλέξουν και να μην αναγκάζονται να πληρώνουν συμμετοχή σε μια λειτουργία θέρμανσης που δεν χρησιμοποιούν! Το θεωρώ και λογικό και δίκαιο και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό!

 • 24 Οκτωβρίου 2014, 00:23 | Νίκος

  Υπάρχει κενό στο εξής:

  Τί γίνεται όταν μια πολυκατοικία έχει ήδη εγκαταστήσει ΚΕΝΤΡΙΚΑ φυσικό αέριο και κάποιος ιδιοκτήτης θέλει να βάλει ΑΤΟΜΙΚΟ λέβητα ? Γιατί δεν προβλέπεται και αυτή η περίπτωση στο νομοσχέδιο?
  Υπάρχουν περιπτώσεις- όπως στην πολυκατοικία που κατοικώ – που κάποιοι ιδιοκτήτες δεν πληρώνουν καθόλου ή πληρώνουν μετά από 2-3 μήνες τη συμμετοχή τους στη κατανάλωση του φυσικού αερίου της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα εγώ και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες που είμαστε συνεπής στις πληρωμές μας να αναγκαζόμαστε να βάζουμε από την τσέπη μας λεφτά για να πληρώσουμε και για τους τσαμπατζήδες για να μην μας κόψει η εταιρεία φυσικού αερίου την παροχή.Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κάποιος δεν πληρώνει τη συμμετοχή του στο δάνειο της πολυκατοικίας σε περίπτωση χρηματοδότησης.
  Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να προβλέπεται στο νομοσχέδιο η δυνατότητα για τον κάθε ιδιοκτήτη να μπορεί να βάλει ΑΤΟΜΙΚΑ φυσικό αέριο ώστε να μην εξαρτάται από τον κάθε κακόπιστο και κακόβουλο ιδιοκτήτη.

 • 23 Οκτωβρίου 2014, 21:45 | Αναστάσιος Χρυσοβιτσάνος

  1. Άρθρο 9, παρ.7: Δεν αναφέρεται με ποιο ποσοστό η γενική συνέλευση της πολυκατοικίας μπορει να αποφασίσει μικρότερο ποσοστό συμμετοχής απο 25%.

  2. Το ΦΕΚ Δ’631 με τίτλο «Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες» και ιδιαίτερα θέα η παράγραφος 3.3.1 καταργείται με τον παρών νόμο;

  3. Αν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας με κεντρική θέρμανση που αυτονομηθεί με φυσικο αεριο μονωθούν οι σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται απο το διαμέρισμα ισχύει η επιβάρυνση του 25% στα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας;

  Ευχαριστω.

 • 23 Οκτωβρίου 2014, 21:21 | Χρήστος Λιάμης

  Αφού υπάρχει θέρμανση στο διαμέρισμα που αποκόπτεται από την κεντρική θέρμανση, δεν προκύπτουν απώλειες για τα υπόλοιπα διαμερίσματα οπότε το 25% τι ακριβώς αποσκοπέι;

 • 23 Οκτωβρίου 2014, 19:16 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΝΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ Η ΟΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΝΑΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ;

 • 23 Οκτωβρίου 2014, 18:13 | Αλέξανδρος Αρχοντίδης

  Ενα θέμα που δεν αντιμετωπίζεται στο συγκεκριμένο άρθρο είναι η δυνατότητα ιδιοκτητών να αποκτήσουν αυτόνομη θέρμανση, σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση και λέβητα φυσικού αερίου που όμως δεν ανάβει ή ανάβει ελάχιστα σε σχέση με τα οριζόμενα στο καταστατικό της πολυκατοικίας, λόγω οφειλής κοινοχρήστων άλλων ενοίκων ή ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες αυτοί παρότι συνεπείς στις οφειλές τους δεν απολαμβάνουν το δικαίωμα της θέρμανσης ούτε τους δίδεται η δυνατότητα να αυτονομηθούν.

 • 23 Οκτωβρίου 2014, 18:11 | Σταύρος Καραγεωργίου

  Εφόσον παρά την άρνηση της ΓΣ μετατροπής της κεντρικής θέρμανσης για χρήση ΦΑ, ο ιδιοκτήτης που επιθυμεί να αυτονομηθεί υποχρεούται σε μέχρι 25% (επί του ποσοστού συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες) συμμετοχή σε κοινόχρηστες δαπάνες θέρμανσης, ουσιαστικά αναιρείται η δυνατότητα μετατροπής διότι σχεδόν εξαφανίζεται η οικονομική ωφέλεια από τη χρήση του ΦΑ.
  Γιατί άλλαξε η αρχική διατύπωση κατόπιν απαίτησης της ΠΟΜΙΔΑ ;
  Εφόσον η ΓΣ αρνείται τη μετατροπή αυτό σημαίνει ότι δεν επιθυμεί το οικονομικό όφελος από τη χρήση ΦΑ. Στην περίπτωση αυτή ποιά είναι η δικαιολογητική βάση εξαναγκασμού των όσων επιθμούν να αυτονομηθούν να παραμένουν δέσμιοι άχρηστων χρεώσεων κοινόχρηστης θέρμανσης (λόγω της μετατροπής το εσωτερικό συστημα του σπιτιού έχει αποκοπεί από το κεντρικό). Πιό δίκαιη θα ήταν έστω μία καθαρά συμβολική συμμετοχή της τάξης του 5% ή το πολύ 10%, και τίποτα παραπάνω. Το 25% είναι υπερβολικό και αδικαιολόγητο και παρεμποδίζει τη σκοπό της ρύθμισης που είναι η διευκόλυνση και επαύξηση της χρήσης ΦΑ για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Αλλωστε ή άρνηση της ΓΣ για μετατροπή ως επί το πλείστον θα είναι αυθαίρετη και αναιτιολόγητη και ασφαλώς αντίθετη στο αντικειμενικό οικονομικό συμφέρον των συνιδιοκτητών αλλά και στο δημόσιο συμφέρον προστασίας του περιβάλλοντος ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα.

 • 23 Οκτωβρίου 2014, 17:43 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ

  Ας υποθέσουμε οτι σε μία πολυκατοικία λειτουργεί κανονικά κεντρικός λέβητας φυσικού αερίου με ωρομέτρηση. Για να αυτονομηθεί πλήρως ένας ένοικος χρειάζεται το 51% της γενικής συνέλευσης, ή όχι ? Εννοείται οτι ο εν λόγω ένοικος δέχεται να συμμετέχει στο παγιο που προβλέπει ο νόμος

 • 23 Οκτωβρίου 2014, 16:11 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝ

  ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ. ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Η ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 • 23 Οκτωβρίου 2014, 16:58 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝ

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΤΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΩΣΤΕ ΕΝΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΕΥΣΟΥΝ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΣ ΧΩΡΟΥΣ Η ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΝΕΣΗ ΣΥΝΗΔΙΟΚΤΗΤΗ¨.