Άρθρο 27 – Έξοδα διανυκτέρευσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 και παρ. 1 άρθρου 19 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94), περί των εξόδων διανυκτέρευσης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο αναπροσαρμόζεται το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης, β) στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η φράση «έως τις 31.12.2022 κατά είκοσι τοις εκατό (20 %) και από 1ης.1.2023», και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής:
α. Κατηγορία Ι, μέχρι 100 ευρώ ανά διανυκτέρευση
β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η ως άνω προσαύξηση ισχύει και για διαμονή στη νησιωτική χώρα από την 1η Μαΐου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού.
Νόμοι και υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ` εξουσιοδότησή τους μετά την 1η.1.2016 και καθορίζουν ποσά εξόδων διανυκτέρευσης διαφορετικά από αυτά της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν.».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, περί των εξόδων διανυκτέρευσης εξωτερικού, αναπροσαρμόζονται τα έξοδα διανυκτέρευσης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνωρίζεται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο μετακινούμενος βάσει του άρθρου 5, ορίζεται ως εξής:
α. Κατηγορία Ι, μέχρι διακόσια σαράντα δύο (242) ευρώ ανά διανυκτέρευση.
β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ.
Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζομένου, ανά κατηγορία, στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζομένου αυτού ποσού.».

 • 18 Ιουλίου 2023, 18:41 | Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων (ΠΟΕΕΚ-Ι)

  Θεωρούμε καταρχήν απαράδεκτο να υπάρχουν δύο διακριτές κατηγορίες προσωπικού με διαφορετικά ορια για τα έξοδα διανυκτέρευσης. Ιδιαίτερα για τη δεύτερη κατηγορία, τα έξοδα διανυκτέρευσης, όπως κι αυτά της χιλιομετρικής αποζημίωσης, παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ιδιαίτερα με τις τελευταίες αυξήσεις και ειδικά τη θερινή περίοδο, τα 80 ευρώ για διανυκτέρευση είναι χαμηλό ποσό και θα αναγκάζει τους υπαλλήλους να διανυκτερεύουν αρκετά μακριά από τον τόπο εργασίας. Επιπλέον οι προσαυξήσεις πρέπει να διευρυνθούν και σε άλλες περιοχές εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπως οι Κυκλάδες για παράδειγμα. Επιπροσθέτως, για τους υπαλλήλους των ερευνητικών κέντρων, εκτός από τις εργασίες πεδίου, υπάρχουν κι οι περιπτώσεις των επιστημονικών συνεδρίων. Στις περιπτώσεις αυτές οι τιμές διαμονής στα ξενοδοχεία στα οποία διεξάγονται οι εργασίες των συνεδρίων απέχουν πολύ από τα όρια που προβλέπονται.

  Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων

 • 18 Ιουλίου 2023, 13:05 | Απόστολος

  Οι μηχανικοί του δημοσίου τομέα απαιτούμε πλέον μετά από χρόνια απαξίωσης και αρνήσεων στις διεκδικήσεις μας επιτέλους τα εξής:
  Είναι γνωστό σε όλους ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί μετακινούνται συχνά με εντολή της υπηρεσίας τους προκειμένου να εκτελέσουν τα συνήθη καθήκοντα που απορρέουν από τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών τους (τα οποία ως επί το πλείστων αφορούν μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη και έλεγχος κρίσιμων έργων υποδομής και δραστηριοτήτων) σε όλη την επικράτεια, αλλά και εκτάκτως για την αντιμετώπιση των συνεπειών φυσικών καταστροφών (έλεγχος, καταγραφή και αποκατάσταση). Οι ως άνω δραστηριότητες συνήθως βρίσκονται εντός της ακτίνας των 50 χλμ. από την υπηρεσία που εκδίδει τις εκτός έδρας μετακινήσεις, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των μετακινήσεων να χαρακτηρίζεται ως «εντός έδρας» χωρίς καμία πρόβλεψη αποζημίωσης.
  Στο άρθρο 10 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου
  4336/14-08-2015 αναγράφεται ότι:
  «Άρθρο 10
  Έξοδα Διανυκτέρευσης
  1.Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται:
  α. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Αν η μετακίνηση λαμβάνει χώρα και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του
  μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.»
  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε πλήθος μετακινήσεων, ειδικά σε νησιά, να μην υπάρχει πρόβλεψη διανυκτέρευσης με αποτέλεσμα να μην προβλέπονται τα σχετικά έξοδα κατά τις μετακινήσεις αυτές, παρά μόνον ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ μετακίνηση και επιστροφή στην έδρα των υπηρεσιών.
  Οι μετακινήσεις σε νησιά με διαδοχική μετακίνηση οδικά και ακτοπλοϊκά αυθημερόν δημιουργούν τεράστιες δυσχέρειες τόσο στην Υπηρεσία όσο και στους εργαζόμενους. Οι μετακινούμενοι πρέπει αυθημερόν να πραγματοποιήσουν πολύωρες εργασίες, συνήθως στο πεδίο ή στο εργοτάξιο και παράλληλα να ταξιδέψουν οδικά και ακτοπλοϊκά μεγάλες αποστάσεις, έχοντας το άγχος να περαιώσουν το ελεγκτικό τους έργο προ της αναχώρησης του τελευταίου ημερήσιου ακτοπλοϊκού δρομολογίου από το νησί. Οι δε αποζημιώσεις δεν
  αρκούν ούτε για να καλύψουν τα μικροέξοδα της μετακίνησης.
  Δίνεται με τον τρόπο αυτό, ένα ακόμη αντικίνητρο για την ορθή και πλήρη εκπόνηση μελετών, την επίβλεψη, κατασκευή και τον ποιοτικό έλεγχο των Δημοσίων έργων και των ελεγκτικών μηχανισμών, γεγονός το οποίο θα αποβεί σε βάρος της ποιοτικής και οικονομικής εκτέλεσής τους. Η αδυναμία παρουσίας των μηχανικών στο κάθε φύσης έργο που παρακολουθούν, θα λειτουργήσει με βεβαιότητα, σε βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος και μόνο.
  Οι προτάσεις μας όπως παρουσιάζονται παρακάτω θα επιφέρουν βελτίωση στη
  λειτουργία των Υπηρεσιών, αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων μας και
  διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Για τους λόγους αυτούς διεκδικούμε να ανοίξει η συζήτηση για τα παρακάτω θέματα:
  1. Ανώτατο όριο ημερών εκτός έδρας τις 120 ημέρες ώστε να επαρκεί για το σύνολο των υπηρεσιακών αναγκών.
  2. Χαρακτηρισμό ως εντός έδρας μετακίνηση τη μετακίνηση σε απόσταση έως 40 χλμ. από την έδρα της Υπηρεσίας του υπαλλήλου.
  3. Τροποποίηση των χιλιομετρικών ορίων του άρθρου 10 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/14-08-2015 σε (120) χιλιόμετρα, εφόσον η μετακίνηση γίνεται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη απόεξήντα (60) χιλιόμετρα, όταν γίνεται με
  συγκοινωνιακό μέσο ενώ σε μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί η απόσταση να είναι μεγαλύτερη από δέκα (10) ναυτικά μίλια. Συμπλήρωση με κριτήρια νησιωτικότητας και ορεινών περιοχών. Για παράδειγμα κάθε μετάβαση με χρήση πλοίου ή αλλαγή
  Περιφερειακής Ενότητας να θεωρείται ως εκτός έδρας με δικαίωμα διανυκτέρευσης.
  4. Αποζημίωση και για τις εντός έδρας μετακινήσεις η οποία θα προκύπτει με κλιμακωτό τρόπο ή με τον ορισμό πάγιων οδοιπορικών εξόδων.
  5. Αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης τουλάχιστον στα 70 €/ημέρα. Η σημερινή τιμή των 40 €/ημέρα δεν ανταποκρίνεται στα έξοδα μετακίνησης και χαρακτηριστικά σας αναφέρουμε ότι παλαιότερα η ημερήσια αποζημίωση ήταν 60 €/ημέρα.
  6. Αποζημίωση τουλάχιστον 0,40 € το χιλιόμετρο, ώστε να καλύπτεται το πολύ αυξημένο κόστος των καυσίμων, αλλά και των φθορών, της συντήρησης κλπ των οχημάτων μας η οποία οφείλεται στην έλλειψη υπηρεσιακών οχημάτων. Με την ίδια τιμή να αποζημιώνεται και η μετακίνηση εκτός νομού αν χρησιμοποιηθεί ΙΧ.
  7. Αναπροσαρμογή της ανώτατης αποζημίωσης ξενοδοχείων στα 75 €/ημέρα (και
  95€/ημέρα για ξενοδοχεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης). Η σημερινή αποζημίωση των 60 €/ημέρα (και 72 €/ημέρα για ξενοδοχεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης) είναι πολύ μικρή.
  Ειδικά στα νησιά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι δύσκολο να βρει κανείς δωμάτιο με 60 €/ημέρα.
  Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 • 18 Ιουλίου 2023, 02:37 | Εμμανουήλ

  Ημερήσια αποζημίωση για Το Λιμενικό εντός Επικράτειας είναι στα 29,35.
  Αποζημίωση διανυκτέρευσης για τους χαμηλόβαθμους στα 35,22 τον χειμώνα και στα 44,02 το καλοκαίρι.
  Να πούμε τί??? Μετά από 20 χρόνια να αναβαθμίσουνε τα αυτονόητα???
  Γιατί να ισχύει το »μπόνους» του 30% μόνο για Αθήνα και Θεσ/κη??? Να επεκταθεί για όλη την επικράτεια!!!
  Επιτέλους…λίγη αξιοπρέπεια δεν βλάπτει…
  Να σταματήσει η κορο’ι’δία!!!
  Ιδια έξοδα για τις ανάλογες »κατηγορίες» εργαζομένων σε ΟΛΟ τον Δημόσιο Τομέα!!
  Π.χ. γιατί ο οδηγός του Δημάρχου να παίρνει παραπάνω αποζημίωση απο τον οδηγό του Υπηρεσιακού Λιμενικού οχήματος με τα ίδια προσόντα???
  Σας ευχαριστώ και ελπίζω σε μία δικαιότερη κατανομή!!

 • 17 Ιουλίου 2023, 15:14 | Τζαβέλλας Κωνσταντίνος

  1. Αύξηση ημερησίας αποζημίωσης Στρατιωτικού Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων
  Η ημερήσια αποζημίωση του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων να αυξηθεί από 29,35€ σε 40€, ανεξάρτητα από τη θέση του μετακινούμενου.
  Συμπληρωματικά σας γνωστοποιούμε ότι από το 2015 τελούμε εν αναμονή έκδοσης σχετικού Π.Δ. σύμφωνα με το Ν.4336/2015 (άρθρο 11).
  2. Αύξηση εξόδων διανυκτέρευσης του Στρατιωτικού Προσωπικού εντός Επικρατείας Ενόπλων Δυνάμεων.
  Τα έξοδα διανυκτέρευσης του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων να αναπροσαρμόζονται ανά Κατηγορία όπως στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα.
  Ο Πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΑΑΑ

 • 17 Ιουλίου 2023, 14:22 | Τζαβέλλας Κωνσταντίνος

  1. Αύξηση ημερησίας αποζημίωσης Στρατιωτικού Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων
  Η ημερήσια αποζημίωση του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων να αυξηθεί από 29,35€ σε 40€, ανεξάρτητα από τη θέση του μετακινούμενου.
  Συμπληρωματικά σας γνωστοποιούμε ότι από το 2015 τελούμε εν αναμονή έκδοσης σχετικού Π.Δ. σύμφωνα με το Ν.4336/2015 (άρθρο 11).
  2. Αύξηση εξόδων διανυκτέρευσης του Στρατιωτικού Προσωπικού εντός Επικρατείας Ενόπλων Δυνάμεων.
  Τα έξοδα διανυκτέρευσης του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων να αναπροσαρμόζονται ανά Κατηγορία όπως στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα.

 • 17 Ιουλίου 2023, 11:46 | ΚΩΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

  Μέχρι το 2015 οι αμοιβές του προσωπικού για εργασία εντός Αγίου Όρους ρυθμίζονταν με επιτυχία συμφώνως προς το άρθρο 4, του Π.Δ. 264/19-10-1999 (ΦΕΚ 215/Α/1999), που αφορά την οργάνωση και εκτέλεση των έργων συντήρησης στο Άγιον Όρος. Η κατάσταση όμως αυτή μεταβλήθηκε επί το δυσμενέστερον με τον Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015) για τις δαπάνες μετακινούμενων εκτός και εντός επικράτειας, ο οποίος εξίσωσε το προσωπικό της ΕΦ.Α.Χ.ΑΓ.ΟΡ. του ΥΠ.ΠΟ. με το λοιπό προσωπικό του Δημοσίου, καταργώντας το Π.Δ. 264/19-10-1999, χωρίς να εκτιμηθούν οι ειδικές συνθήκες εργασίας εντός του Αγίου Όρους.
  Με την εφαρμογή του Ν. 4336/2015, μολονότι η εκτός έδρας αποζημίωση αυξήθηκε για το προσωπικό του Δημοσίου, στην περίπτωση του προσωπικού της Εφορείας μας που εργάζεται στο Άγιον Όρος, οι ημέρες και η εκτός έδρας αποζημίωση μειώθηκαν και καταργήθηκε το μηνιαίο ειδικό επίδομα του προσωπικού στα αγιορειτικά έργα συντήρησης.
  Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών (στασιμότητα μισθών, αύξηση τιμής των καυσίμων και των εξόδων μετακίνησης-παραμονής στο Άγιον Όρος), σε συνδυασμό με τη δυσμενή εφαρμογή του Ν. 4336/2015 έχουν φέρει το προσωπικό της ΕΦ.Α.Χ.ΑΓ.ΟΡ. που εργάζεται στο Άγιον Όρος σε δύσκολη θέση. Από την άλλη, οι αυξανόμενες ανάγκες για την εκτός έδρας παρουσία της Εφορείας στο Άγιον Όρος και τα έργα που αυτή εκτελεί στον ευαίσθητο τομέα της προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης της Αγιορείτικης Κληρονομιάς, καθιστούν μεν επιτακτική τη συνεχή παρουσία μας εντός Αγίου Όρους, αλλά με επιβαρυντικό ατομικό κόστος.
  Επομένως, το Π.Δ. 264 που καταργήθηκε το 2015 είναι αναγκαίο να επαναφερθεί ή να αναδιατυπωθεί και να ενσωματωθεί στο νέο Νόμο, ως προς τις προβλέψεις του άρθρου 4, με βάση τα σημερινά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες και πολύ απαιτητικές συνθήκες υπό τις οποίες καλείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα να εργαστεί το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους του ΥΠ.ΠΟ. στις μονές της Αθωνικής Πολιτείας, μακριά από τις οικογενειακές τους εστίες και χωρίς να έχουν άμεση πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς και οργανωμένες νοσοκομειακές δομές σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού υγείας.

  Συγκεκριμένα προτείνεται:

  1. Διπλασιασμός της εκάστοτε προβλεπόμενης ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας.
  2. Επιπλέον αποζημίωση του προσωπικού κατά τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών (σήμερα δεν προβλέπεται και δεν αποζημιώνεται η παραμονή τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες). Επισημαίνεται ότι λόγω των καιρικών συνθηκών πολλές φορές παρουσιάζεται αδυναμία μετακίνησης, λόγω του ότι ο μοναδικός τρόπος μετακίνησης από και προς το Άγιο Όρος γίνεται αποκλειστικά με πλοίο.
  3. Δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης και αποζημίωσης.
  4. Αύξηση ημερών εκτός έδρας.

  Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για έργα συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων και κειμηλίων του Αγίου Όρους, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ακτινοβολίας, επιβάλλει τη συνεχή μέριμνα και παρουσία του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθωνική Πολιτεία.

  Οι υπάλληλοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους του ΥΠ.ΠΟ. που απασχολούνται σε έργα συντήρησης στο Άγιο Όρος δεν υπερβαίνουν τα 40 άτομα, οπότε δεν υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

  ΦΕΚ 215/19-10-1999 (Π.Δ. 264)
  https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19990100215

  Οι υπάλληλοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, του Υπουργείου Πολιτισμού.

 • 14 Ιουλίου 2023, 17:36 | Γεωργίου Ι.

  ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΘΡΟ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΝΟΜΟ.Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 40 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 60 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 20% ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΙΧΜΗΣ. ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ 27 ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ 35 ΕΥΡΩ,45 € ΚΑΙ 52 € ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΟΠΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΕΝΔΕΛΕΧΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΘΩΣ ΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΤΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΑΚΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ) ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

  Άρθρο 87 ν.4864/21
  Ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
  Στο άρθρο 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), α) διαγράφεται στο πρώτο εδάφιο η φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας», β) διαγράφεται το τρίτο εδάφιο και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

  «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζημίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών.».

 • 13 Ιουλίου 2023, 13:24 | Μηχανικός ΥΠΠΟ

  Λόγω της μεγάλης ακρίβειας κρίνεται αναγκαία η αύξηση της υπηρεσίας αποζημίωσης, ειδικά όταν οι μεταβάσεις εκτός έδρας γίνονται το καλοκαίρι και σε τουριστικούς προορισμούς. Τα 40 ευρώ με διανυκτέρευση και ακόμη περισσότερο τα 10 ευρώ χωρίς καλύπτουν ένα μέρος των εξόδων που υποχρεούμαστε να καταβάλλουμε, με αποτέλεσμα να χρηματοδοτούμε το κράτος από τον μισθό μας.

 • 13 Ιουλίου 2023, 13:36 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Τα ίδια ποσά διανυκτέρευσης να εφαρμοστούν με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και για το προσωπικό του άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/2015 ανεξάρτητα από την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος.
  κατά τα λοιπά και μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών.

 • 12 Ιουλίου 2023, 13:23 | Σταυρούλα Kλωνιζάκη

  Δεν υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης. Όταν έχει αυξηθεί το κόστος σε όλα τα είδη τροφίμων και υπηρεσίες (εστιατόρια) δεν γίνεται να παραμένει ίδια η ημερήσια αποζημίωση με το 2015, που είχε οριστεί αποζημίωση 40ευρώ. Επίσης το 2015 αναφέρεται λανθασμένα ότι το κόστος αυτό αφορά τη σίτιση, δεν αποζημιώνεται ο εργαζόμενος για την εργασία του ως εκτός έδρας (δέσμευση του προσωπικού χρόνου πέραν της ωραρίου, κόστος λόγω απομάκρυνσης οικογενειακής εστίας, ειδικά όσοι έχουν παιδιά ή άλλες υποχρεώσεις όπως φροντίδα γονέων). Για παράδειγμα στον ιδιωτικό τομέα ένας μηχανικός όταν μεταβαίνει σε εργασία εκτός έδρας- υπαίθρου δεν του πληρώνουν μόνο τη διατροφή . Θα πρέπει να αυξηθεί το ποσό και να ρυθμιστεί το συνολικό κόστος με έλεγχο των πραγματοποιούμενων εκτός έδρας (να γίνονται τα απαραίτητα και να υπάρχει έλεγχος των δικαιολογητικών). Επίσης θεωρώ ότι δυστυχώς υπάρχει ακόμα το φαινόμενο των «πλασματικών» εκτός έδρας σε κάποιες υπηρεσίες εις βάρος αυτών που πραγματικά διενεργούν μεταβάσεις και οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι γι αυτές λόγω του κόστους.

 • 12 Ιουλίου 2023, 11:08 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

  «Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής:
  α. Κατηγορία Ι, μέχρι 100 ευρώ ανά διανυκτέρευση
  β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση.»

  ΟΛΟΙ είμαστε εργαζόμενοι.
  ΟΛΟΙ προσφέρουν έργο ανάλογα με την ειδικότητα του ο καθένας.

  Γιατί κατατάσσουν τους εργαζόμενους σε διαφορετικές κατηγορίες?
  Ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους?