Άρθρο 43-Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:

α) Ο ν. 2810/2000 (Α΄ 61), όπως ισχύει.

β) Τα άρθρα 1 έως 16, 18, 19, καθώς και η παρ. 1 του άρθρου 19α του ν. 4015/2011 (Α΄ 210), όπως ισχύουν.

γ) Η παρ. 15 του άρθρου 61 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237).

δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269).

ε) Τα άρθρα 31, 33 και 47 του ν. 2169/1993 (Α΄149), όπως ισχύουν, και διατηρείται σε ισχύ το άρθρο 44 του ν. 2169/1993.

στ) Το άρθρο 1 του ν. 2732/1999 (Α΄154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του  ν. 4015/2011 (Α΄ 210).

ζ) Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις καταργούμενες διατάξεις της παραγράφου 1, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

3. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση με τον παρόντα νόμο εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις που έχουν εκδοθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας.