Άρθρο 14-Προσβολή αποφάσεων γενικής συνέλευσης

1. Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που είναι αντίθετες στο νόμο ή στο  καταστατικό είναι άκυρες.

2. Η ακυρότητα αποφάσεων κηρύσσεται άκυρη  με απόφαση του Ειρηνοδικείου  της έδρας του ΑΣ, μετά από αίτηση μέλους του ΑΣ ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης από τη γενική συνέλευση και κοινοποιείται στον ΑΣ.

3. Η Απόφαση του Ειρηνοδικείου  υπόκειται σε έφεση. Δικαίωμα άσκησης έφεσης έχει και η αρμόδια αρχή του άρθρου 17. Η έφεση ασκείται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασής του.

  • 25 Νοεμβρίου 2015, 14:36 | Αντώνης Γ. Αηδονίδης

    F03: Πρέπει να ορισθούν σαφής κανόνες δημοσιότητας για να αποφεύγεται η μέχρι σήμερα κατάσταση να γίνονται Γ.Σ. και τα μέλη να μην μαθαίνουν καν την διεξαγωγή της (πόσο μάλλον το περιεχόμενο των αποφάσεων αυτής).