Άρθρο 02-Περιφέρεια – Έδρα – Επωνυμία

1. Η περιφέρεια του ΑΣ ορίζεται από το καταστατικό του.

2. Έδρα του ΑΣ είναι ο δήμος, όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του.

3. Η επωνυμία του ΑΣ εκφράζει υποχρεωτικά τον κύριο σκοπό ή τα αντικείμενα δραστηριότητάς του και περιλαμβάνει την ιδιότητά του ως αγροτικού, καθώς και την έδρα του. Στην επωνυμία του ΑΣ, μπορεί να περιλαμβάνεται  και διακριτικός τίτλος. Η επωνυμία διακρίνεται από την επωνυμία άλλου ΑΣ με τον ίδιο σκοπό και την ίδια περιφέρεια. Η επωνυμία χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις συναλλαγές και τις νομικές πράξεις του ΑΣ. Τα έντυπα του ΑΣ αναφέρουν την επωνυμία, την έδρα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου καθώς και τον αριθμό μητρώου ΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 19.

 • Η περιφέρεια να μην αναφέρεται στα στενά αυτοδιοικητικά όρια, αλλά να αναφέρεται και σ΄ όλη την Ελληνική επικράτεια ιδίως στους κλαδικούς συνεταιρισμούς. Διαφορετικά να διαγραφεί ο όρος περιφέρεια.
  Να μην είναι υποχρεωτική η αναφορά στην επωνυμία της έδρας γιατί ο συνεταιρισμός μπορεί να έχει έδρα ένα δημοτικό διαμέρισμα αλλά η αναφορά του να είναι στο νομό ή την περιφέρεια.
  π.χ. Ο Συνεταιρισμός μας έχει έδρα το Ροδοτόπι Ιωαννίνων και στην επωνυμία αναφέρει Συνεταιρισμός Ιωαννίνων.

 • 25 Νοεμβρίου 2015, 14:19 | Αντώνης Γ. Αηδονίδης

  F01: Να υπάρξει πρόβλεψη για πιο συγκεκριμένη αναφορά στην έδρα του Συνεταιρισμού Εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. O κ. Δημητρίου με κάλυψε απόλυτα. Απλά πρέπει να σημειώσω ότι ο διαχωρισμός είναι απαραίτητος.
  F02 Να απαγορευτεί για ικανό χρονικό διάστημα (π.χ. δέκα έτη) η χρήση του όρου «Ένωση» από οποιονδήποτε ΑΣ στην Επικράτεια με σκοπό την αποφυγή συγχύσεως με τις καταργημένες ΕΑΣ του Νόμου 4015. Ας σημειωθεί εδώ ότι πολλές πρώην ΕΑΣ χρησιμοποιούν τον τίτλο «Ένωση» με διάφορους τρόπους για να τονίσουν ότι αποτελούν συνέχεια της παλαιάς κατάστασης. Ο τίτλος όμως «Ένωση» επί του προκειμένου χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει την συσσωμάτωση κάτω από κοινή στέγη μια συστάδας ΑΣ οι οποίοι σήμερα δεν συμμετέχουν κατ’ ανάγκη στον εκάστοτε συγχωνευμένο ΑΣ ο οποίος προέκυψε από την μετατροπή με βάση τον Ν.4015/2011. Οι περισσότεροι ΑΣ που είχαν την δυνατότητα παρέμεναν αυτόνομοι ως ενεργοί. Κατά συνέπεια έχουν δικαιώματα όχι μόνο στην περιουσία των πρώην ΕΑΣ αλλά και στο Εμπορικό Όνομα αυτής.

 • 29 Οκτωβρίου 2015, 11:59 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  «2. Έδρα του ΑΣ είναι ο δήμος, όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του.»
  Εκτιμώ ότι πρέπει να γίνει πιο σαφής διατύπωση, γιατί μπορούν να δοθούν διαφορετικές ερμηνείες. Ένας ΑΣ με περιφέρεια μια Τοπική Κοινότητα (ένα χωριό) που θα έχει έδρα; Το χωριό; την έδρα του Δήμου που υπάγεται το χωριό; ή ακόμα θα έχει περιφέρεια ένα χωριό και η διοίκησή του θα είναι στην Αθήνα, άρα έδρα του θα είναι η Αθήνα!!!