Άρθρο 16-Αρχαιρεσίες

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου του ΑΣ καθώς και των αντιπροσώπων σε άλλα νομικά πρόσωπα που συμμετέχει ο ΑΣ διενεργούνται από  εφορευτική επιτροπή της οποίας προεδρεύει δικαστικός λειτουργός που διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του ΑΣ. Αν με έγγραφο του οικείου Προέδρου Πρωτοδικών βεβαιώνεται η αδυναμία διορισμού δικαστικού λειτουργού, διορίζεται δικηγόρος ύστερα από πρόταση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, κατόπιν αιτήματος του ΑΣ. Ο οικείος δικηγορικός σύλλογος, που ορίζει τον Δικηγόρο, καθορίζει και το ύψος της αμοιβής του. Η διαδικασία εκλογής  και ο αριθμός των μελών της  εφορευτικής   επιτροπής καθορίζονται από το καταστατικό.

2. Η εκλογή των μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων.

3. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/5  του όλου αριθμού των μελών του διοικητικού ή εποπτικού Συμβουλίου. Αν προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός. Ψηφοδέλτια που περιέχουν αριθμό σταυρών μεγαλύτερο από αυτόν που ορίζεται από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.

4. Εκλεγέντες είναι αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν είναι επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν.

5. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

6. Το διοικητικό και εποπτικό Συμβούλιο  στην πρώτη, μετά την εκλογή του, συνεδρίαση συγκροτείται σε σώμα, σύμφωνα με το καταστατικό.

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις ανακατανομής των αξιωμάτων στο διοικητικό συμβούλιο. Αν στο καταστατικό δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, η ανακατανομή των αξιωμάτων μπορεί να γίνει εφόσον αποφασισθεί από τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των μελών του. Όταν προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός.

7. Αν κενωθεί η θέση μέλους του διοικητικού ή του  εποπτικού συμβουλίου, και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το διοικητικό συμβούλιο, με απόφαση των λοιπών μελών του, συμπληρώνει την κενή θέση εκλέγοντας σε αυτήν μέλος του ΑΣ. Τα ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την εκλογή τους ή, σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει νέα μέλη. Αν παραιτηθεί η πλειοψηφία ή το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη διενεργούνται αρχαιρεσίες.

8.  Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στo διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο του ΑΣ: 

α) Φυσικό πρόσωπο το οποίο καταδικάσθηκε με τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών.

β) Φυσικό πρόσωπο που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στο καταστατικό. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μελών προς τον ΑΣ βεβαιώνεται εγγράφως για κάθε μέλος ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣ πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.

Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για μέλος του η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα κωλύματα της παρούσας παραγράφου, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του οργάνου και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 7.

 • Να προστεθεί :
  » Σε Α.Σ. με κύκλο εργασιών άνω των 50 ή 100 εκατ. Ευρώ το καταστατικό να προβλέπει τον αριθμό των σταυρών προτίμησης.»

 • Η παράγραφος 6 αναφέρετε στην ανακατανομή αξιωμάτων στο Δ.Σ. αλλα δεν αναφέρετε πουθενά στον νόμο ποια είναι αυτά τα αξιώματα ( Πρόεδρος Γραμματέας Ταμίας, μέλη).

  Γιατί σε άλλες μορφές επιχειρήσεων δεν προβλέπεται η παρουσία δικαστικού λειτουργού στις αρχαιρεσίες και για τους συνεταιρισμούς προβλέπεται?

 • 29 Οκτωβρίου 2015, 11:05 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Το νομοσχέδιο δίνει την δυνατότητα δημιουργίας και ΑΣ με λίγα μέλη. Θεωρείται τόσο απαραίτητη η παρουσία δικαστικού λειτουργού στις αρχαιρεσίες ενός ΑΣ των 15, 20 ή 30 μελών; Θα πρέπει να μπει ένα όριο μελών, πάνω από το οποίο θα είναι επιβεβλημένη η παρουσία του δικαστικού λειτουργού.

 • 27 Οκτωβρίου 2015, 23:41 | Μουσταφά Μουσταφά

  Δεν διευκρινίζεται πως θα εκλεγούν οι αντιπρόσωποι σε περίπτωση μεγάλων συνεταιρισμών που θα εφαρμόσουν αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση.
  Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί αν έχει δικαίωμα κάποιο μέλος να είναι υποψήφιος ταυτόχρονα και στο ΔΣ ή ΕΣ και ως αντιπρόσωπος.