Άρθρο 24-Μετατροπή

1. ΑΣ που έχει αρνητική οικονομική θέση και αδυνατεί με την αύξηση του συνεταιριστικού του κεφαλαίου να αποκτήσει θετική οικονομική θέση ή να καταστεί οικονομικά βιώσιμος μπορεί να μετατραπεί στο σύνολο του  σε ΑΕ ή ΕΠΕ. Η μετατροπή γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΑΣ που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία, αντίστοιχα, των παραγράφων 3 του άρθρου 12 και 2 του άρθρου 13. Για τη μετατροπή  απαιτείται έγκριση σχεδίου βιωσιμότητας του νέου νομικού προσώπου από την ενυπόθηκη τράπεζα  με το μεγαλύτερο  ύψος απαιτήσεων ή από τον εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ ΑΕ, αν αυτή έχει το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων.  

2. Το νομικό πρόσωπο που προκύπτει από την μετατροπή είναι καθολικός διάδοχος του ΑΣ που μετατρέπεται, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και τον υποκαθιστά πλήρως σε κάθε είδους προγράμματα που τυχόν έχει αναλάβει ο ΑΣ, καθώς και σε όλες τις εκκρεμείς δίκες, τις οποίες συνεχίζει.

3. Για τη μετατροπή εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλόγως οι διατάξεις του κ. ν. 2190/1920 και του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) και μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής του σε ΑΕ ή ΕΠΕ, ο ΑΣ διαγράφεται από το Μητρώο.