Άρθρο 39-Ενιαία ψηφιακή βάση για την ιχνηλασιμότητα

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για την ιχνηλασιμότητα των αγροτικών προϊόντων. Ως ιχνηλασιμότητα νοείται η ικανότητα παρακολούθησης και ανίχνευσης της προέλευσης ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια της παραγωγής και διακίνησής του. Η ψηφιακή βάση σκοπό έχει την καταγραφή της διαδρομής που ακολουθούν τα πάσης φύσεως συνεταιριστικά προϊόντα του αγροτικού τομέα, αυτούσια ή μεταποιημένα, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Αρμόδια  για τη δημιουργία, οργάνωση και  τήρηση της ψηφιακής βάσης ορίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου. Η ψηφιακή βάση ενημερώνεται με καταχώριση δεδομένων από τους ΑΣ που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται  οι  προδιαγραφές και η λειτουργία και δημοσιότητα της ψηφιακής βάσης, οι υπόχρεοι υποβολής και τα δεδομένα που πρέπει να υποβάλλονται, ο τρόπος διασύνδεσής της με άλλες βάσεις για την αξιοποίηση των στοιχείων τους, η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, φορείς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη συλλογή στοιχείων, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.