Άρθρο 38-Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» (στο εξής Ταμείο) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση εφαρμογής επιμορφωτικών προγραμμάτων συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών των ΑΣ, των διοικητικών και εποπτικών τους συμβουλίων, καθώς και των Γενικών Διευθυντών, των λοιπών Διευθυντικών στελεχών και των εργαζόμενων των ΑΣ.

2. Μέλη του Ταμείου είναι όλοι οι ΑΣ που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» και η οργάνωση της παρ. 4 του άρθρου 31.

3. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από την διανομή του πλεονάσματος του άρθρου 22, από προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από κάθε άλλη ενίσχυση από τους ΑΣ.

4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται  το περιεχόμενο του καταστατικού του Ταμείου, ο τρόπος λειτουργίας, διαχείρισης και ελέγχου του, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

  • Να καταργηθεί.

    Να προστεθεί παράγραφος :»Το καταστατικό του Α.Σ. να προβλέπει τον τρόπο εκπαίδευσης των μελών και στελεχών του.»

  • Ενα κοινό Ταμείο συνεταιριστικής εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσει τις ανάγκες 3000 μελών του, σε αυτό το ταμείο δεν θα πρέπει να συσωρεύει το σύνολο της παρακράτησης 5% των συνεταιρισμών, οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να εχουν την ευθύνη ο καθένας να καλύψει τα εκπαιδευτικά κενά δημιουργώντας περιφερειακές ΚΠΕΑΣ για αυτό τον σκοπό. Οι Περιφερειακές ΚΕΠΑΣ θα μπορούν να ενώνονται σε εθνικό επίπεδο, Οι περιφερειακές ΚΕΠΑΣ υποχρεούνται και δύναται να ερθουν σε συνεργασία με συνεταιριστικούς ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς συνεταιριστικούς και τοπικούς συνεργάτες τους για την εισαγωγή της συνεταιριστής εκπαίδευσης στα πλαίσια της αυτονομίας των συνεταιρισμών..

    Επίσης δεν είναι κατανοητό γιατί επιλέγεται η μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής για το Ταμείο Συνεταιριστικής εκπαίδευσης και όχι η συνεταιριστική μορφή.