Άρθρο 18-Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών

1. Το «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων» που συστάθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το άρθρο 2 του ν. 4015/2011 (Α΄ 210), στα πλαίσια άσκησης της κρατικής εποπτείας επί των ΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Συντάγματος, συνεχίζει να λειτουργεί και να τηρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και μετονομάζεται σε «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων» (στο εξής Μητρώο). Το Μητρώο αποτελεί συμβατική ή ψηφιακή βάση δεδομένων και καταχωρίζονται σε αυτό οι ΑΣ, οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους πλην των Δασικών (ελεύθερων και αναγκαστικών), οι ομάδες παραγωγών, οι οργανώσεις παραγωγών, οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, οι διεπαγγελματικές οργανώσεις, οι ΑΕΣ της παρ. 4 του άρθρου 42, οι ΚΕΑΣ και ΚΠΕΑΣ της παρ. 1 του άρθρου 31 και η οργάνωση της παρ. 4 του άρθρου 31.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία καταγραφής σε αυτό, η τήρηση του Μητρώου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Το Μητρώο τηρείται από την αρμόδια αρχή.

4. Για τις ανάγκες τήρησης του Μητρώου και εφαρμογής των διατάξεων περί εποπτείας, ελέγχου και εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης των ΑΣ ιδρύεται επταμελές Γνωμοδοτικό  Συμβούλιο Εποπτείας ΑΣ  (στο εξής Συμβούλιο), το οποίο εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι άμισθα. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της αρμόδιας αρχής.

5. Οι ΑΣ απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής τους στο ΓΕΜΗ, στα Εμπορικά Επιμελητήρια της περιφέρειάς τους και στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.

  • Δεν θα πρέπει οι ΑΣ να εξαιρούνται από τα όσα αναφέρονται στο εδάφιο 5. Η συμμόρφωση των ΑΣ με τις εμπορικές δεσμεύσεις που έχουν θεσπιστεί θα τους ωφελήσει σε σχέση με τα κριτήρια ποιότητας και διαχείρισης που πρέπει να αναγνωρίζουν, θα συνεισφέρει στη διαφάνεια και δεν θα δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό σε λοιπές εμπορικές εταιρίες του κλάδου.

  • 2 Νοεμβρίου 2015, 13:42 | Στέφανος

    Το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων προσθέτει γραφειοκρατία και αυξάνει το κόστος διαχείρισης της οικονομίας.
    Όλες οι επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί κλπ του ιδιωτικού τομέα, καθώς έχουν σκοπό την οικονομική δραστηριότητα, θα έπρεπε να εποπτεύονται από μία αρχή.
    Εδώ, αντίθετα σπάμε την αρχή ανά υπουργείο, δημιουργώντας πολυ-αρμοδιότητες οι οποίες εξυπηρετούν την συνέχιση της γραφειοκρατίας και την πώληση εξυπηρετήσεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού – τώρα πχ οι αγρότες.