Άρθρο 03-Όροι σύστασης – Καταχώριση καταστατικού

1. Για τη σύσταση ΑΣ απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από  δέκα (10) τουλάχιστον πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5,  καθώς και η καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο μητρώου ΑΣ που τηρείται στο Ειρηνοδικείο που υπάγεται η ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας  του  ΑΣ.  Από την καταχώριση αυτή, ο ΑΣ αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα.

 2. Για την καταχώριση του καταστατικού κατατίθεται από το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ αίτηση στο Ειρηνοδικείο. Ο ειρηνοδίκης με πράξη του εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αίτησης διατάσσει ή αρνείται την καταχώριση του καταστατικού. Ο ειρηνοδίκης αρνείται την καταχώριση όταν λείπουν τα απαραίτητα στοιχεία του καταστατικού που προβλέπονται στο άρθρο 4, ή τούτο περιέχει διατάξεις αντίθετες προς τον νόμο.  Αν αρνηθεί την καταχώριση, με την ίδια πράξη καλεί το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο και του υποδεικνύει τις απαραίτητες διορθώσεις. Κατά της αρνητικής πράξης του ειρηνοδίκη και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της, το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο  του ΑΣ μπορεί να ασκήσει ανακοπή, η οποία εισάγεται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ και δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

3. Ύστερα από την καταχώριση, η γραμματεία του Ειρηνοδικείου αποστέλλει εντός τριάντα (30) ημερών στην αρμόδια αρχή του άρθρου 17 αντίγραφο του καταστατικού με την ημερομηνία καταχώρισης. 

4. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου τηρείται και για την τροποποίηση του καταστατικού του ΑΣ.

 • Ο προβλεπόμενος αριθμός σύστασης ενός συνεταιρισμού των 10 ατόμων είναι πολύ μικρός και θα οδηγήσει σε πολυδιάσπαση του συνεταιριστικού κινήματος.
  Να προβλεφθεί διάταξη ότι απαγορεύεται στον ίδιο νομό να ιδρύονται 2 κλαδικοί συνεταιρισμοί με το ίδιο αντικείμενο.

 • 23 Νοεμβρίου 2015, 08:26 | Νίκος Βαλλής

  Θέλει προσοχή εδώ, πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 μέλη και να μην συνδέονται με πρώτο βαθμό συγγένειας, όταν λέμε 3-5 μέλη τότε θα μπορεί μία οικογένεια να κάνει ένα συν/σμό, πράγμα που δεν είναι σωστό.

 • 22 Νοεμβρίου 2015, 09:24 | Βαγγέλης Δημητρίου

  Κατά παρέκκλιση, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, για τους αλιευτικούς συνεταιρισμούς ως ελάχιστος αριθμός μελών ορίζονται τα 7 μέλη οποία να συμμετέχουν υποχρεωτικά στην εκμετάλλευση εφόσον το επιβάλλει η εκτιμώμενη, από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, παραγωγική ικανότητα του μισθίου.

 • Σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Συνεταιριστική Νομοθεσία» του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ILO ( Δείτε σελίδα 20-21 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/kateyuintiries%20gramesGR.pdf), προτείνεται μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα ( καταστατικό ) για την απόκτηση νομικής υπόστασης ενός συνεταιρισμού που ζητούνται από την Αρμόδια αρχή να περιλαμβάνεται και μια μελέτη σκοπιμότητας χωρίς το δικαίωμα να εκφέρει γνώμη για αυτή η αρμόδια αρχή. Μια αρχική μελέτη σκοπιμότητας ή ένα επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει τους στόχους του επόμενου έτους βοηθά στον εσωτερικό έλεγχο από το Εποπτικό συμβούλιο του συνεταιρισμού. Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να εξετάζει την εφαρμογή των στόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο πήρε την εντολή να τους εφαρμόσει από την πρώτη ιδρυτική Γενική Συνέλευση. Ετσι αποφεύγετε το Διοικητικό Συμβούλιο να αυτοσχεδιάζει και εξασφαλίζει ότι είναι οι εντολοδόχοι της Γενικής Συνέλευσης.

  Η Δυνατότητα κατάρτισης ενός επιχειρηματικού σχεδίου απαιτεί την ύπαρξη Δομών Υποστήριξης Εκκίνησης Συνεταιρισμών όπως υπάρχουν σε όλες τις ευρωπαϊκές τουλάχιστον χώρες. Μια καλή αρχή είναι το ήμισυ του παντός

  Σχετικά με την αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου ως ελέγχουσα αρχή για την ίδρυση συνεταιρισμών. Σύμφωνα με Ευρωπαϊκές εκθέσεις των Συνεταιρισμών Ευρώπης προς την Κομισιόν http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/SCE_FINAL%20STUDY_PART%20II_NATIONAL%20REPORTS.pdf, http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/SCE_FINAL%20STUDY_PART%20II_NATIONAL%20REPORTS.pdf ) μόνο άλλες δύο χώρες έχουν αρμόδια τα Δικαστήρια για την ίδρυση συνεταιρισμών ( τουλάχιστον για την ίδρυση Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Εταιρειών). Οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ως αρμόδιες αρχές εξ ειδικευμένες διευθύνσεις και τμήματα Υπουργείων. Έχει παρατηρηθεί η έγκριση καταστατικών στην Ελλάδα τα οποία δεν είναι σύννομα. ( π.χ. καταστατικό που δίνει μέρισμα από τα κέρδη στα μέλη του Δ.Σ. και Ε.Σ., Αγρότες που κάνουν συνεταιρισμό για να πουλάνε προϊόντα τους και τον ονομάζουν καταναλωτικό κλπ). Προτείνεται η υπαγωγή της ίδρυσης συνεταιρισμών σε αρμόδια Υπουργική Υπηρεσία ή τουλάχιστο η επιμόρφωση των αρμόδιων Ειρηνοδικών στα συνεταιριστικά θέματα.

 • Ο αριθμός των 10 ατόμων είναι υπερβολικός σε σχέση τι προβλέπετε στις νομοθεσίες των περισσοτέρων Ευρωπαϊκών κρατών. Ας σκεφτούμε ότι 3-5 άνθρωποι μπορούν να πρωτοστατήσουν στην δημιουργία ενός συνεταιρισμού και με αυτό τον τρόπο να ανοίξουν μια διαδικασία να ενταχθούν και νέα άτομα σε αυτόν.

 • Θα πρέπει η καταχώρηση να γίνεται στο ΓΕΜΗ όπως όλου του εμπορικού κόσμου και όχι σε ένα ξεχωριστό μητρώο.

 • Προκειμένου να αποφευχθεί κατακερματισμός των συνεταιρισμών σε επίπεδο Δημοτικής ενότητας, θα πρέπει ο ελάχιστος αριθμός μελών να είναι τουλάχιστον 50 και να υπάρχει μνεία για την αποκλειστική συμμετοχή των μελών αυτών σε έναν μονάχα συνεταιρισμό.
  Στο μητρώο που θα τηρείται να μπορεί να γίνει διασταύρωση ΑΦΜ των συμμετεχόντων/μελών ενός συνεταιρισμού και έλεγχος εάν πληρούν το κριτήριο μοναδικής συμμετοχής.