Άρθρο 35-Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων-

1. Με ιδιωτικές γραπτές συμβάσεις βεβαίας χρονολογίας μπορεί να ρυθμίζεται η μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων. Οι ΑΣ του παρόντος νόμου μπορούν να συνάπτουν τις συμβάσεις του παρόντος άρθρου για λογαριασμό των μελών τους. Στις σχετικές συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε:

α) Το είδος και ο συνολικός όγκος των προς πώληση αγροτικών προϊόντων.

β) Η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος.

γ) Ο τρόπος συλλογής, φύλαξης και συντήρησης των αγροτικών προϊόντων, καθώς και η ποιότητά τους με βάση ποικιλίες ή συναφείς πιστοποιήσεις.

δ) Η τιμή του προϊόντος.

ε) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής.

στ) Οι λόγοι και ο τρόπος καταγγελίας.

ζ) Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), καθώς και ο Ειδικός Αριθμός Εγγραφής (ΕΑΕ) στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων του ν. 3955/2011 (Α΄ 89), όπως ισχύει, του αντισυμβαλλόμενου.

η) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κατά το άρθρο 457 Κ.Πολ.Δ..

θ) η κατάθεση των συμβάσεων στις ΔΟΥ.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων ανά γεωργικό προϊόν, το οποίο κατισχύει κάθε αντίθετης βούλησης των συμβαλλόμενων.

2. Αν οι συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων δεν πληρούν το ελάχιστο περιεχόμενο, όπως αυτό καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, επιβάλλεται υποχρεωτικά στους αγοραστές διοικητικό πρόστιμο μέχρι 5% της συνολικής αξίας της σύμβασης για κάθε παράλειψη ενός από τα αναφερόμενα σε αυτή στοιχείων με απόφαση του προϊσταμένου του υποτομέα Γεωργίας της οικείας Περιφέρειας ύστερα από καταγγελία του εκάστοτε συμβαλλόμενου παραγωγού.

3. Η εκ μέρους του αγοραστή μη πληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος κατά την ημέρα που έχει συμφωνηθεί και κατά τους όρους της σύμβασης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Για την άσκηση της ποινικής δίωξης απαιτείται έγκληση.

4. Απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση, η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση και η διαπραγμάτευση των συμβολαίων του παρόντος άρθρου σε δημοπρατήρια, χρηματαγορές ή χρηματιστήρια εμπορευμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η παραβίαση της διάταξης αυτής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου διενεργείται αυτεπαγγέλτως.

 • 26 Νοεμβρίου 2015, 22:15 | Γεώργιος Πολυχρονάκης

  Κύριε Υπουργέ,
  Σε συνέχεια της παράθεσης των απόψεων μας επί της Αρχής του Σχεδίου Νόμου και της Γενικής παρατήρησης επ΄αυτού και επί του άρθρου 34 επιτρέψτε μας να παραθέσουμε τις απόψεις και παρατηρήσεις μας επί του συγκεκριμένου άρθρου:
  «Λόγω της οικονομικής κρίσης ,που επιδυνώθηκε με την επιβολή από 7/8/14 εμπάργκο της Ρωσίας στα κοινοτικής παραγωγής κυρίως νωπά οπωροκηπευτικά, διαφάνηκε ότι είναι αναγκαία, πέρα από την άμεση ενεργοποίηση των υφισταμένων μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων που προβλέπει η Ενιαία Κοινή Αγροτική Πολιτική (που απεδείχθησαν ελλειπή και ανεπαρκή) , η καθιέρωση και πρόσθετων ασφαλιστικών δικλείδων για την κοινοτική προτίμηση και την διασφάλιση μιας κάποιας αντιστάθμισης των απωλειών από τις ανωτέρω αιτίες.

  Ενεργοποιήθηκαν τόσο η Επιτροπή όσο και το Ευρωκοινοβούλιο για την μελέτη μεσο- και μακροπρόθεσμων λύσεων που θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση της αγοράς και του εισοδήματος των παραγωγών, πλην όμως τα ληφθέντα μέτρα ήταν ελλειπή και ανεπαρκή στο πνεύμα των αποφάσεων για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2013
  Στα πλαίσια αυτών των συζητήσεων και των διαβουλεύσεων εξετάσθηκαν και προτάθηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση του ανοίγματος μεταξύ των τιμών παραγωγού και καταναλωτή. Υποβλήθηκαν εκθέσεις, έγιναν διαπιστώσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες σχετικά με τις υφιστάμενες δομές της τροφικής αλυσίδας και της πρότασης Κοινοτικής Νομοθετικής παρέμβασης για την καθιέρωση διαφάνειας σ’ όλα τα στάδια με σκοπό την δίκαιη τιμή στον παραγωγό και τον καταναλωτή.
  Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας συζητήθηκαν επανειλημμένως οι προτάσεις για το μέλλον της Γεωργίας στην Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλήθηκε να υποβάλει σχετικές προτάσεις που ήδη σε γενικό πλαίσιο υπεβλήθησαν και ενεκρίθησαν.
  Σ αυτό το στάδιο και μέχρι να εξειδικευθούν τα μέτρα υπήρξαν διάφορες Εθνικές πρωτοβουλίες μετά την πίεση των παραγωγών που το εισόδημά τους συνεχώς συρρικνωνόταν και μιά απ αυτές ήταν και στην Γαλλία περί καθιέρωσης γραπτών συμβάσεων για τον γαλακτοκομικό τομέα και τον τομέα των οπωροκηπευτικών. Στην Ελλάδα τελευταία και με πρωτοβουλίες τους, τράπεζες στράφηκαν προς την συμβολαιακή γεωργία (contract farming) που είναι μία σύμβαση αγοραπωλησίας αγροτικών προϊόντων μεταξύ του/των παραγωγού/ών (φυσικά πρόσωπα και οργανώσεις) και του αγοραστή (έμποροι και βιομηχανία) και που μερικώς απέχει από την περιγραφόμενη διάταξη .
  Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δια του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου για λόγους ενιαίας ενωσιακής νομοθεσίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι :
  1) Η πλειονότητα των αγαθών και των υπηρεσιών παρέχονται στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς από οικονομικούς φορείς σε άλλους οικονομικούς φορείς και σε δημόσιες αρχές με προθεσμιακή πληρωμή, βάσει της οποίας ο προμηθευτής παρέχει στον πελάτη του χρόνο να πληρώσει το τιμολόγιο, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ή όπως καθορίζεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή ή όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.
  2) Θα πρέπει κατά συνέπεια να προβλεφθεί ότι οι συμβατικές προθεσμίες πληρωμής μεταξύ επιχειρήσεων δεν μπορούν, κατά γενικό κανόνα, να υπερβαίνουν τις 60 ημερολογιακές ημέρες. Μπορεί, ωστόσο, να υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις χρειάζονται μεγαλύτερες προθεσμίες πληρωμής, για παράδειγμα όταν οι επιχειρήσεις επιθυμούν να παράσχουν εμπορική πίστη στους πελάτες τους. Θα πρέπει, επομένως, να διατηρηθεί η δυνατότητα των μερών να συμφωνούν ρητά για προθεσμίες πληρωμής μεγαλύτερες των 60 ημερών, εφόσον η παράταση αυτή δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον πιστωτή. κ.α
  Εξέδωσε την αριθμ 2011/7 EE Οδηγία «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» που μεταξύ των άλλων προβλέπει κατ’ αρχήν, ότι, οι συμβαλλόμενοι πρέπει να είναι ελεύθεροι να καθορίζουν στις συμβάσεις τους την ημερομηνία ή την προθεσμία πληρωμής και δεν θα πρέπει να εμποδίζεται η πραγματοποίηση πληρωμών με δόσεις ή κλιμακωτών πληρωμών, που θα καταβάλλονται, όμως, σύμφωνα με τους συμφωνημένους όρους και τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μια νόμιμη προθεσμία 60 ημερών, η οποία επιβάλλεται στους συμβαλλομένους εάν δεν έκαναν χρήση της προαναφερθείσας ελευθερίας και μετά την παρέλευσή της καθορίζεται τόκος με το νόμιμο επιτόκιο
  Κε Υπουργέ εάν παρά την ύπαρξη της παραπάνω Οδηγίας προχωρήσετε σε θέσπιση γραπτών συμβάσεων οι επισημάνσεις μας επί του θέματος είναι :
   ότι οι γραπτές συμβάσεις θα πρέπει να είναι προαιρετικές και όχι υποχρεωτικές , να αφορούν μελλοντική πώληση αναμενόμενης παραγωγής αγροτικών προϊόντων από τον γεωργό στον αγοραστή και να συνάπτονται εκ των προτέρων .Δεν θα πρέπει να αφορούν τις πράξεις αγοραπωλησίας προϊόντων ή παρτίδων προϊόντων στην καθημερινή διαπραγμάτευση που συντελείται και ολοκληρώνεται με την έκδοση Δελτίου Αποστολής-Τιμολογίου Πώλησης ή Αγοράς με συμφωνημένους όρους πληρωμής.
  Τα φρούτα και τα λαχανικά στην έχουν όλα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Από την αρχή της παραγωγής έως την τελική κατανάλωση, χρειάζονται διαφορετικές ρυθμίσεις. Η επίδραση των κλιματικών κινδύνων είναι λιγότερη η περισσότερη από φρούτο σε φρούτο. Η μεταβλητότητα είναι χαμηλότερη για τα φρούτα που μπορούν να διατηρούνται και είναι δυνατόν να γνωρίζουμε με κάποια ακρίβεια το δυναμικό παραγωγής. Είναι δε με κάποιο ‘ανώτατο όριο, όταν η δυνατότητα διατήρησής είναι πολύ μικρή και λιγότερα γνωστή σχετικά με το δυναμικό παραγωγής. Ο αγοραστής δεν έχει κανένα λόγο να συνεργαστεί με έναν παραγωγό να πληρώσει παραπάνω αφού δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή της αγοράς κατά την ώρα της συγκομιδής Και δεδομένου ότι ο αγοραστής δεν μπορεί να γνωρίζει που θα μπορούσαν να φθάσουν οι ελάχιστες τιμές , δεν μπορεί να δεσμευτεί σε μια τιμή χαμηλότερη ακόμη και από αυτή της ελάχιστης αυτής τιμής , ζητώντας,για μεγαλύτερη διασφάλιση, να αναπροσαρμόζονται οι τιμές με βάση την τιμή της αγοράς και για τον όγκο . Κατά συνέπεια θα πρέπει να προβλέπεται μαθηματικός τύπος προσδιορισμού της τιμής βάσει των διεθνών τιμών και για την περίοδο ισχύος της (εβδομαδιαία).
  Πιστεύουμε ότι αντίστοιχες συμβάσεις θα απαιτείται να συνάπτονται και από τους συνεταιρισμούς που επιδιώκουν τον ίδιο στόχο δηλαδή την εμπορία των προϊόντων και φέρουν παρόμοια αποτελέσματα διασφάλισης των παραγωγών
  Ο στόχος αυτών των υποδειγμάτων συμβάσεων για την πώληση ειδικότερα οπωροκηπευτικών προϊόντων που προορίζονται για την αγορά νωπής κατανάλωσης αλλά και προς μεταποίηση θα πρέπει να είναι ένα νομικό μέσο που να ρυθμίζει σαφώς και με διαφάνεια την συμβατική σχέση μεταξύ γεωργών και εμπόρων , έτσι ώστε τα αντισυμβαλλόμενα μέρη να έχουν μια τυποποιημένη σύμβαση που έχει εγκριθεί από τους εκπροσώπους των αγροτών και των εκπροσώπων των εμπόρων από Διεπαγγελματική Οργάνωση και να εγκρίνεται από το ΥΠΑΑΤ στα πλαίσια των Δ.Ε και όχι να επιβάλλεται όπως προβλέπει το νομοσχέδιο «ότι ο καθοριζόμενος τύπος συμβάσεων …. κατισχύει κάθε αντίθετης βούλησης των συμβαλλομένων». Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι το υπόδειγμα της σύμβασης προστατεύει εξίσου τα συμφέροντα των δύο συμβαλλομένων μερών της .
  Στο πλαίσιο των δράσεων των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στην Ισπανία (Χώρα πρωτοπόρος στην παραγωγή οπωροκηπευτικών στην Ε.Ε) συντάσσονται κείμενα Υποδειγμάτων Συμβάσεων τα τελευταία χρόνια που εγκρίνονται από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος,και Θαλασσίων Υποθέσεων (MARM)
  Παραθέτουμε συνημμένως και το κείμενο του Υποδείγματος για τα Λεμόνια προς νωπή κατανάλωση (σε μετάφραση από τα Ισπανικά)

  CONTRACT FOR THE SALE OF LEMONS BOUND FOR HIS FRESCO IN MARKETING
  In __ to __ of __ 200_ nº. CONTRATO:_

  1 SPEAKERS:
  Seller: D._____________________________________________, with D.N.I_____________ of age, with domicile en_________________________________________________, on behalf of, ___, with C.I.F. domiciled _ in _ now seller.
  Buyer: D.____________________________________________, with D.N.I_____________ of age, with domicile en_________________________________________________, on behalf of, ___, with C.I.F. domiciled _ now _ buyer.

  ADOPTED THE FOLLOWING AGREEMENTS

  1st. Both parties expressly declare that adopt this model of contrato-tipo approved purchase of crop of lemons with destination to your marketing fresh to govern during the 2010 campaign / 2011, approved by order APA_____________________

  2.-PURPOSE
  The seller is the owner of the lemons of / the / following s / s range/es, _, bound for the market in fresco located in the following properties:

  VARIETY
  SITUATION
  TERM SPOT POLIGONO PLOT You have. KGS rough

  3. MODE sales is: (mark with a cross):
  «To KILOS», weather risk for the seller’s account
  «Therefore,» weather risks by the purchaser

  4-COLLECTING
  The collection is on account of: (indicate with a cross)
  Seller
  Buyer
  The transportation to the Centre of manipulated account is: (indicate with a cross)
  Seller
  Buyer

  «A KILOS» MODE MODE «SO»
  COLLECTION

  CORTES HOME TERMINATION Mm Mm

  or Apply a discount of the _ %. over the whole of the kilos collected.
  or Was discounted a total of KILOS _ on the kilos total collected.
  or Are deducted lemons with the following defects: rodrejo old, pink snail, lice, and malformations, defects of skin and other (specify) __ COLLECTION

  INICIO: __________________________

  COMPLETION DATE: _

  The seller has assured the harvest with Agroseguro, no. póliza…………………… In case of sinister, the seller shall indemnify the buyer with an amount equal to the perceived under this contract, and that in any case shall not exceed the amount of the compensation received from Agroseguro.
  5.-PRICE
  _ €/ KILO. Over the corresponding VAT. 5.-PRICE
  __________€. Over the corresponding VAT.

  6TH.-FORMS OF PAYMENT:
  Delivery on account of _€.
  Invoice date of the last day of the month corresponding to the date of completion of each court will be issued. The payment will be made to the __ day of the issuance of the invoice.
  6TH.-FORMS OF PAYMENT:
  ________________________________________________________

  7 ° Other agreements: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  . 8-PHYTOSANITARY TREATMENTS AND SUBSCRIBERS
  The seller declares that it has made the cultivation of lemons complying the legislation in force and is obliged to hand over a copy of the outdoor notebook to the buyer before the beginning of the collection.
  9.-Follow-up Commission. FUNCTIONS and financing- control, follow-up and monitoring of the implementation of this agreement be held by the Commission to follow up that either party may be addressed to resolve potential conflicts. It will be designated in the interprofessional AILIMPO, formed equally, and it will cover their operating costs through joint contributions of the producer and commercial sectors at a cost of zero €/ Tm. lemon hired in the modality «for kilos» (or 0% of the amount in € of the sale in the case of the form «therefore»), becoming responsible for the buyer’s payment of all of that input, according to agreement adopted by the Committee.
  10th.- Arbitration.- Any differences that may arise between the parties concerning the interpretation or execution of this contract and that they could not resolve by mutual agreement, or by the Monitoring Committee referred to in the ninth stipulationIt must undergo an arbitration of equity according to stipulations in law 60/2003, of 23 December, arbitration. The arbitrator or arbitrators shall be appointed by the Ministry of environment and Rural and Marine Affairs on the proposal of Ailimpo.
  Read which, both sides accept it in its entirety and sign in triplicate in the place and date above.

  THE SELLER THE BUYER

  Στην σύμβαση αυτή πρέπει να περιγράφονται σαφώς τα ακόλουθα:
  • Προσδιορισμός των αντισυμβαλλομένων
  • Αντικείμενο της συμφωνίας που συμφωνείται ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα μέρη
  • Αναγνωριστικά στοιχεία του/των αγροκτήματος/των του πωλητή παραγωγού
  • Όροι της αγοράς: βασικά στοιχεία της τιμής «A κιλά» ή «σύνολο παραγωγής» ή του μαθηματικού τύπου προσδιορισμού της βάσει των διεθνών τιμών και για την περίοδο ισχύος της (εβδομαδιαία) που συμφωνούνται ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα μέρη
  • Όροι συγκομιδής (ημερομηνία έναρξης και λήξης) του χρονοδιαγράμματος των παραδόσεων, της ποσότητας των παραδόσεων και της διάρκειας της σύμβασης,η μεταφορά τους που συμφωνούνται ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα μέρη
  • Τους συντελεστές και τις εκπτώσεις που συμφωνούνται ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα μέρη
  • Μορφή και προθεσμία πληρωμής που συμφωνούνται ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα μέρη
  • Τρόπος για την επίλυση των διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών
  • Ιδιαίτερη ρήτρα σχετικά με την υποχρέωση του πωλητή να ενημερώνει τον αγοραστή του για τα χρησιμοποιηθέντα φυτοφάρμακα και τις χρήσεις κατά ημερομηνία και δοσολογία που έγιναν. Με τον τρόπο αυτό οι έμποροι μπορούν να έχουν επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποιότητας και η υγιεινή και ασφάλεια του προϊόντος που προσφέρεται στην αγορά και τους καταναλωτές.
  • Επίλυση διαφορών μεταξύ των μερών, η Διεπαγγελματική να παρέχει την διαμεσολάβηση της και σε περίπτωση αποτυχίας τα μέρη να μπορούν να προσφύγουν σε διαιτησία, τελικά, στο Υπουργείο.
  Πιστεύουμε ότι αντίστοιχες συμβάσεις θα απαιτείται να συνάπτονται και από τους συνεταιρισμούς ΣΑΟ που επιδιώκουν τον ίδιο στόχο δηλαδή την εμπορία των προϊόντων και φέρουν παρόμοια αποτελέσματα διασφάλισης των παραγωγών, πολύ περισσότερο που μπορούν να υπογράφουν συμβάσεις για λογαριασμό των μελών τους .
  Πέρα από τα χαρακτηριστικά των φρούτων και λαχανικών, υπάρχει επίσης ένα πολύ ευρύ φάσμα των τύπων των παραγωγών και των δικτύων διανομής που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για να υπάρξει προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα να επιτρέπεται , όπως μέχρι σήμερα ισχύει, στους γεωργούς να διαπραγματεύονται τους όρους των εν λόγω συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και την τιμή ,και να καλύπτονται εκ των υστέρων τιμολογιακά από τις Ο.Π. τους. Άλλως το ποσοστό εμπορίας των Ο.Π. στην Ελλάδα θα συρρικνωθεί κάτω του 9% που κατ εκτίμηση βρίσκεται σήμερα στον τομέα των οπωροκηπευτικών .
   Η εποπτεύουσα αρχή ,υπηρεσία του Ελληνικού Δημόσιου, θα πρέπει να οργανωθεί και να επανδρωθεί επαρκώς και να τηρεί τον καθορισμό ποσοτικού ορίου των υποκειμένων σε συμβάσεις διακινουμένων οπωροκηπευτικών προϊόντων ή άλλων αγροτικών προϊόντων, προκειμένου να μην αποσταθεροποιηθεί η κατάσταση αντιστρόφως, καθορίζοντας ποσοτικό όριο (για την εγχώρια παραγωγή γάλακτος έχει προταθεί το 33%), μετά από διαβουλεύσεις με τη Γενική Δ/νση Ανταγωνισμού της Ε.Ε.
   Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα πρακτικής όπως, α) για τις ποσότητες οπωροκηπευτικών που διακινούνται από αγρότες κατ’ ευθεία στις τοπικές αγορές και στις λαϊκές και τώρα και στα δημοπρατήρια (όσα λειτουργούν), β) για τις ποσότητες που δυνατόν να παραδίδονται επ ονόματι συγγενών σ άλλους εμπόρους που δεν έχουν υπογράψει συμβάσεις λόγω πλειοδοσίας στην τιμή (θα υφίστανται κυρώσεις από τις Οργανώσεις Παραγωγών που ανήκουν;), για τυχόν αποζημίωση του εμπόρου κατάσχοντας τα εμπορεύματα ή τον αγρό ; γ) αν η υπογραφή είναι με την Ο.Π. στην οποία δεν παρέδωσε το μέλος της παραγωγός θα αποζημιώνεται ο έμπορος από την Ο.Π. ή τον παραγωγό ; δ) ο παραγωγός που έχει υπογράψει και συγκομίζει τα προϊόντα του και τα αποστέλλει στον έμπορο – αγοραστή, τα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές θα τα διακινεί προς καταστροφή ή θα τιμολογούνται με μικρότερη τιμή με αξιολόγηση από ποιον και με ποιες προαποφασισμένες αντικειμενικές σταθερές ;
  Όλα τα παραπάνω περιγράφονται διότι αποτελούν εμπειρίες, αφού και στο παρελθόν είχε καθιερωθεί από το Υπουργείο Γεωργίας υποχρεωτική Σύμβαση Αγοραπωλησίας, καθεστώς που απέτυχε παταγωδώς και του οποίου κατάλοιπο είναι ότι η εξόφληση της αξίας γίνεται προς τον παραγωγό με δίγραμμη επιταγή.
  Είχαμε επίσης τα τελευταία χρόνια βάσει Κοινοτικών Κανονισμών συμβολαιακή Γεωργία για τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά που ελάμβαναν κοινοτικές ενισχύσεις, με αυστηρές διοικητικές και συμβατικές ποινές σε περιπτώσεις ασυνέπειας και μη τήρησης των υποχρεώσεων. Εντούτοις οι Κανονισμοί δεν τηρήθηκαν είτε από την μεριά των παραγωγών-Ο.Π. είτε από τις βιομηχανίες και το Ελληνικό Δημόσιο δεν φρόντισε για την σωστή εφαρμογή τους και τα πρόστιμα που επεβλήθησαν ποτέ δεν αναζητήθηκαν από τους καρπωθέντες τις ενισχύσεις και αξίες παραγωγούς αλλά ούτε στις βιομηχανίες επιβλήθηκαν οι διοικητικές ποινές (αιτιολογίες που αφειδώς χορήγησαν οι Υπηρεσίες περί μειωμένης παραγωγής, περί ανωτέρας βίας, περί πληρωμής λόγω δυσκολιών κ.α) με επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Παρά ταύτα με την επαναφορά από 2015/16 της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, οι αποφάσεις σας προβλέπουν την ελαστικοποίηση (απλοποίηση?) των ορισμών αλλά και των ελέγχων για την υλοποίηση των προς υπογραφή συμβάσεων. Ενδεικτικά αναγνωρίζει ως μεταποιητική επιχείρηση όχι μόνο αυτήν που διαθέτει ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις αλλά και αυτές που διαθέτουν μια έδρα και ένα τηλέφωνο και αναθέτουν φασόν σε κάποια βιομηχανία την μεταποίησή προϊόντων σε αντίθεση των ορισμών που ισχύουν για όμοιες δραστηριότητες κατά την εκτέλεση Κοινοτικού κανονισμού ») Ο ίδιος ελεγκτικός μηχανισμός πρόκειται να εξασφαλίσει την τήρηση της συμβολαιακής γεωργίας ;

  Εν ολίγοις, οι συμβάσεις σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν τη σταθερή τιμή και τον όγκο που μπορεί να είναι αποδεκτή από τον πωλητή. Η έννοια της διαμόρφωσης των προκαθορισμένων τιμών είναι μια ψευδαίσθηση. Εκτιμούμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε εξωσυμβατικές συναλλαγές της πώλησης. Το ίδιο ισχύει για τις ποσότητες διότι κανείς δεν ξέρει εκ των προτέρων ποια θα είναι η παραγωγή και η ζήτηση.
  • Εξυπακούεται ότι ο αντισυμβαλλόμενος έμπορος θα είναι τυπικός και υπαίτιος στις συμβατικές του υποχρεώσεις αλλά οι σχέσεις πρέπει να είναι αμφοτεροβαρείς. Η παράγραφος 2 θα πρέπει να προσαρμοσθεί σ αυτήν την αμοιβαιότητα άλλως να απαλειφθεί.
  • Η παράγραφος 4 θα πρέπει να προσαρμοσθεί ώστε η σύμβαση μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων να μπορεί π.χ ακόμη και από τον παραγωγό για να λάβει χρηματοδότηση από τις Τράπεζες.
  Σημειώνουμε όμως ότι υπάρχει μια αντίφαση και εξυπηρετούν διαφορετικές και αντίθετες πολιτικές η θέσπιση από την μια της συμβολαιακής γεωργίας που εξασφαλίζει αφ ενός την απρόσκοπτη προμήθεια προϊόντων στο εμπόριο και επιτρέπει έτσι τον προγραμματισμό και την σύναψη συμφωνιών πώλησης και εξαγωγής και αφ ετέρου εξασφαλίζει για τον παραγωγό τη διάθεση των προϊόντων του σε κλειστή τιμή προσδιοριζόμενη βάσει των διεθνώς διαμορφωμένων τιμών πώλησης και από την άλλη η ύπαρξη δημοπρατηρίων που διαμορφώνουν σε καθημερινή βάση τις τιμές πώλησης των ίδιων προϊόντων υπονομεύοντας η μια την άλλη επιλογή με την λειτουργία της αναλόγως της διακύμανσης των τιμών στις διεθνείς αγορές.
  Κατά συνέπεια χρειάζεται η μετάβαση στην Συμβολαιακή Γεωργία αλλά τούτο έπρεπε να γίνει κατά την άποψη μας αφού είχε προηγηθεί του σταδίου της διαβούλευσης με αναλυτική συνεργασία όλων των παραγωγικών τάξεων μελέτη, προεργασία και προετοιμασία προκειμένου ο θεσμός να έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Άλλως κινδυνεύει να φουντώσει το παραεμπόριο και να ανασταλεί – καθυστερήσει η πορεία του υγιούς εξαγωγικού εμπορίου .
  Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση»
  Για τον
  ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ,
  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ
  INCOFRUIT – (HELLAS)
  Με εντολή & εξουσιοδότηση Δ.Σ.

  Γεώργιος Πολυχρονάκης