Άρθρο 36-Ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών

1. α) Οι ομάδες παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αποτελούν σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που συμφωνούν στην από κοινού προώθηση τουλάχιστον του 90% της παραγωγής τους και συνεργάζονται προκειμένου να δημιουργήσουν υποδομή για τη συγκέντρωση ή/και την προώθηση της παραγωγής τους.

β) Οι ομάδες παραγωγών συγκροτούνται με πρωτοβουλία τουλάχιστον πέντε (5) παραγωγών ομοειδών προϊόντων ζωικής προέλευσης και τουλάχιστον δέκα (10) παραγωγών ομοειδών προϊόντων φυτικής προέλευσης. Η ελάχιστη παραγωγή και για τις δύο κατηγορίες καθορίζεται από το γινόμενο των μελών της ομάδας παραγωγών επί τον μέσο όρο του παραγόμενου προϊόντος της ομάδας παραγωγών στην Περιφέρεια σύμφωνα με τα στοιχεία των δηλώσεων καλλιεργειών. 

γ) Η διαχείριση και εκπροσώπησή τους, τα ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών, το ύψος της μερίδας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία των ομάδων παραγωγών ρυθμίζονται από Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος καταρτίζεται από τα μέλη. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τις εταιρείες.

δ) Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αναγνώρισης μαζί με την αίτηση αναγνώρισης, υπογεγραμμένος από όλα τα μέλη της ομάδας παραγωγών με τα στοιχεία της ταυτότητας και τους Αριθμούς Φορολογικών τους Μητρώων (ΑΦΜ).

2. α) Οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, οι οποίες  συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και λειτουργούν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

β) Η διαχείριση και εκπροσώπηση τους, τα ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών, το ύψος της μερίδας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών ρυθμίζονται από το Καταστατικό που καταρτίζεται από τα μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τις εταιρείες.

γ) Το Καταστατικό υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αναγνώρισης μαζί με την αίτηση αναγνώρισης, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών με τα στοιχεία της ταυτότητας και τους Αριθμούς Φορολογικών τους Μητρώων (ΑΦΜ).

3. Οι οργανώσεις και οι ομάδες παραγωγών που είναι σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου λειτουργούν με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται ανά τομέα ειδικά θέµατα, τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικαστικά θέµατα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

4.  Οι  Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ), αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων οι οποίες  συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών και λειτουργούν σύμφωνα  με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Η αναγνώριση τους πραγματοποιείται μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές.

5. α) Οι ομάδες παραγωγών, οι οργανώσεις παραγωγών και οι ΕΟΠ εγγράφονται στο Μητρώο του άρθρου 18, καθώς και στο μητρώο που τηρούν οι αρμόδιες αρχές για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών.
β) Οι ομάδες παραγωγών, οι οργανώσεις παραγωγών και οι ΕΟΠ οι οποίες για τρία (3) συνεχόμενα έτη δεν εμφανίζουν καμία δραστηριότητα ή δεν υποβάλουν τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις της περίπτ. β της παραγράφου 7 ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτ. α της παραγράφου 7, διαγράφονται από τα τηρούμενα Μητρώα.

6. Μία αναγνωρισμένη ομάδα ή οργάνωση παραγωγών ή μία αναγνωρισμένη ΕΟΠ, δύναται να αναθέτει σε εξωτερικούς υπεργολάβους οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές της, εκτός της παραγωγής, μεταξύ άλλων σε θυγατρικές, υπό την προϋπόθεση ότι η αναγνωρισμένη ομάδα ή οργάνωση παραγωγών ή η αναγνωρισμένη ΕΟΠ παραμένει υπεύθυνη για την εξασφάλιση της άσκησης της δραστηριότητας που ανέθεσε σε εξωτερικούς υπεργολάβους και για το συνολικό διαχειριστικό έλεγχο και την εποπτεία της εμπορικής συμφωνίας για την άσκηση της δραστηριότητας.
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων :

α) Καθορίζονται ανά τομέα ο ελάχιστος αριθμός των μελών των οργανώσεων παραγωγών και των μελών των ΕΟΠ, το ποσοστό της παραγωγής που θα πρέπει να διαθέτουν τα μέλη τους μέσω αυτών, καθώς και η ελάχιστη παραγόμενη ποσότητα που πρέπει να καλύπτουν ή η αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής στην Περιφερειακή Ενότητα ή Περιφέρεια ή Επικράτεια δραστηριότητάς τους. Τα κριτήρια της παραγράφου αυτής παραμένουν αμετάβλητα για μία πενταετία.

β) Καθορίζονται η αρμόδια αρχή αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών, των οργανώσεων παραγωγών και  των ΕΟΠ, η διαδικασία αναγνώρισης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η τήρηση, η εγγραφή, η επανεγγραφή, οι λόγοι διαγραφής πέραν των αναφερόμενων στην περίπτ. β της παραγράφου 5, καθώς και η διαδικασία διαγραφής από τα Μητρώα, ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των αιτήσεων – δηλώσεων που υποβάλλονται στα Μητρώα, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές, η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρισής τους, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

γ)  Καθορίζονται ανά τομέα η διενέργεια ελέγχων στις αναγνωρισμένες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και στις ΕΟΠ, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία ελέγχου και θεσπίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των Κανονισμών 1305/2013 και 1308/2013, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

δ) Αντικαθίστανται,  καταργούνται ή τροποποιούνται  ισχύουσες διατάξεις κανονιστικών πράξεων σχετικών με την αναγνώριση των ομάδων παραγωγών, των οργανώσεων παραγωγών και των ΕΟΠ.

 • 14 Νοεμβρίου 2015, 20:58 | γιαννης

  βγαλτε προτυπα εντυπα να ισχυουν για ολους ,επισης να γινει σαφες ποιοι ειναι οι αρμοδιοι φορεις αναγνωρισης

 • 14 Νοεμβρίου 2015, 19:31 | γιαννης

  Οι ομάδες παραγωγών συγκροτούνται με πρωτοβουλία τουλάχιστον πέντε (5) παραγωγών ομοειδών προϊόντων ζωικής προέλευσης και τουλάχιστον πέντε(5) παραγωγών ομοειδών προϊόντων φυτικής προέλευσης.
  το δεκα ειναι μεγαλος αριθμος οσο μικροτερος ειναι τοσο περρισσοτερες ομαδες θα δημιουργηθουν .

 • 27 Οκτωβρίου 2015, 14:11 | giorgos

  Σχετικά με την ίδια συμμετοχή των αγροτών-συνεταιριστών στα ετήσια προγράμματα επιδοτήσεων των ΟΠ, θα πρέπει να εκδίδεται από τον ΑΣ παραστατικό, το οποίο ο αγρότης θα μπορεί να εκπέσει από τα έξοδά του σαν δαπάνη.