Άρθρο 08-Συνεταιριστικό κεφάλαιο – Συνεταιρική μερίδα

1. Η συνεταιρική μερίδα είναι το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής κάθε μέλους στο κεφάλαιο του ΑΣ.  Κάθε μέλος συμμετέχει στον ΑΣ με μία (1) υποχρεωτική μερίδα και έχει μία ψήφο. Το ύψος του ποσού και οι προϋποθέσεις καταβολής της μερίδας ορίζονται από το παρόν άρθρο και το καταστατικό. Η συνεταιρική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει όρους και προϋποθέσεις για την απόκτηση από κάθε μέλος ή τρίτο, προαιρετικών έντοκων μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Τo  50% τουλάχιστον της ονομαστικής αξίας της συνεταιρικής μερίδας, καταβάλλεται με την εγγραφή του μέλους.  Το υπόλοιπο ποσοστό καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα  χρόνο από την εγγραφή του, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει βραχύτερο διάστημα.

3. Αν το καταστατικό δεν απαγορεύει τη μεταβίβαση της συνεταιρικής μερίδας, αυτή είναι δυνατή μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣ, σε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.

4. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του ΑΣ, ο κληρονόμος ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός που υποδείχθηκε με έγγραφη συμφωνία τους, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πέθανε, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5. Αν δεν έχει υποδειχθεί κληρονόμος, τότε η αξία της συνεταιρικής μερίδας που προκύπτει σύμφωνα με τα στοιχεία του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού, αποδίδεται στους νόμιμους κληρονόμους στο τέλος της χρήσης, όπως αυτή έχει προσαυξηθεί ή μειωθεί ανάλογα με τα οικονομικά αποτελέσματα του ΑΣ.

 

 • Να υπάρχει η δυνατότητα στο καταστατικό να προβλέπεται δικαίωμα ψήφου σε προαιρετικές μερίδες.
  Να δίνεται η δυνατότητα να δημιουργούν κεφάλαια με εισφορές των μελών ανάλογα με τις συναλλαγές με τον συνεταιρισμό.

 • Προτείνεται η αλλαγή του «Κάθε μέλος συμμετέχει στον ΑΣ με μία (1) υποχρεωτική μερίδα και έχει μία ψήφο» σε «Κάθε μέλος συμμετέχει στον ΑΣ με αριθμό υποχρεωτικών μερίδων που προβλέπεται από το καταστατικό και έχει μία ψήφο»

  Σκεπτικό Η αξία της υποχρεωτικής μερίδας είναι ίση με την αξία της προαιρετικής. Εάν για έναν νέος ΑΣ με δέκα μέλη χρειάζεται 50.000 ευρώ για να λειτουργήσει το καθε μέλος θα πρέπει να καταβάλει 5000 ευρώ, εάν το καταβάλει σε μια μερίδα, όταν ο συνεταιρισμός ζητήσει ως εσωτερικό δανεισμό την αγορα προαιρετικών μερίδων αυτή θα έχει αξία 5000 ευρω.

  Εάν υπάρχει δυνατότητα το κάθε μέλος να αγοράσει 100 υποχρεωτικές μερίδες των 50 ευρώ, η προαιρετική μερίδα θα έχει και αυτή αξία 50 ευρώ. Στην περίπτωση που ο συνεταιρισμός ζητήσει την αγορά προαιρετικών μερίδων το καθε μέλος θα μπορούσε να αγοράσει αριθμό μερίδων σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες και όχι να απαιτείται να δώσει αλλά 5000 ευρώ.

  Επίσης σύμφωνα με την 3 συνεταιριστική αρχή της μειωμένης αποζημίωσης οι προαιρετικές μερίδες θα πρέπει να αποζημιώνονται με τόκο από 1-6% περισσότερο από ότι θα έπαιρναν από μια τράπεζα και όχι παραπάνω. το ποσοστό 1-6% ορίζεται από την Γενική Συνέλευση. Μεγαλύτερη αποζημίωση πάνω από τραπεζικό τόκο +6% μπορεί να υπάρχει μόνο εάν δοθεί η δυνατότητα από τον νόμο για την έκδοση ομολόγων και άλλων αξιόγραφων σύμφωνα με την διεθνή συνεταιριστική πρακτική.

 • Το άρθρο 2 με βρίσκει αντίθετο. Μπορεί να προκαλέσει λογιστικά και νομικά προβλήματα στην περίπτωση που κάποιος / -οι δεν καταβάλλουν τελικά το κεφάλαιο εντός του έτους (το οποίο είναι ούτως ή άλλως πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα – θα μπορούσε να είναι 2 μήνες όπως ο χρόνος υποβολής του κεφαλαίου στις ΑΕ/ΕΠΕ). Άλλωστε, δεν προβλέπεται τι γίνεται στην περίπτωση μη απόδοσης του 100% του χρηματικού ποσού. Αν το μέλος έχει ήδη δικαιώματα ψήφου και έχει συμμετάσχει στην λήψη αποφάσεων, τι γίνεται αν τελικά δεν έπρεπε να έχει αυτό το δικαίωμα αφού δεν υπέβαλε το χρηματικό ποσό ώστε να έχει αυτή την ιδιότητα? Γι’ αυτούς τους λόγους είναι σκόπιμο το χρηματικό αντίτιμο να καταβάλλεται στο 100% προκαταβολικά.