Άρθρο 06-Εγγραφή – Αποχώρηση – Διαγραφή μέλους ΑΣ

1. Το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή όχι της αίτησης εγγραφής προσώπου ως μέλους του ΑΣ στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου περί εγγραφής των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη γενική συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την ημερομηνία της απόφασης αποδοχής της αίτησης από το διοικητικό συμβούλιο και με την προϋπόθεση ότι έχει καταβάλει το ποσοστό της αξίας της συνεταιρικής μερίδας που προβλέπεται στο καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 8. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο επιτρέπεται μετά την έγκριση της εγγραφής τους από τη γενική συνέλευση. Η ίδια γενική συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής που δεν έγιναν δεκτές από το διοικητικό συμβούλιο. Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν τη συνεταιριστική ιδιότητα από την καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο μητρώου ΑΣ που τηρείται στο Ειρηνοδικείο και με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει το ποσοστό της αξίας της συνεταιρικής μερίδας που προβλέπεται στο καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 8.

2. Κάθε μέλος του ΑΣ μπορεί να αποχωρήσει από αυτόν οποτεδήποτε, προειδοποιώντας έγκαιρα εγγράφως το διοικητικό συμβούλιο. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει, για συγκεκριμένους λόγους, την υποχρεωτική παραμονή των μελών του ΑΣ μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου εισήλθαν στον ΑΣ ή για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη.

3. Η διαγραφή μέλους του ΑΣ μπορεί να αποφασιστεί με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από ακρόαση του μέλους, λόγω πολύ σοβαρών παραπτωμάτων που ορίζονται στο καταστατικό, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτό.

4. Κατά της απόφασης διαγραφής επιτρέπεται προσφυγή του μέλους που διαγράφηκε στη γενική συνέλευση, Η προσφυγή πρέπει να περιλαμβάνεται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, ως θέμα της ημερήσιας διάταξης, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης επί της προσφυγής λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία μετά από ακρόαση του μέλους που διαγράφηκε. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης της γενικής συνέλευσης ή όταν παρέλθει η προθεσμία που ορίζεται στο καταστατικό για την άσκηση της προσφυγής της παρούσας παραγράφου.

5. Μετά την αποχώρηση ή τη διαγραφή του μέλους του ΑΣ, οι συνεταιρικές μερίδες του επιστρέφονται στην ονομαστική τους αξία, αυξημένη ή μειωμένη, ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης.

  • Ο Νόμος δύναται να προβλέπει ποσοστό 5-10% των μελώνν να μπορεί να αμφισβητήσει την ένταξη ενός νέου μέλους και να μπορεί να προσβάλει την απόφαση του Δ.Σ

  • Σε περίοδο που ένας Συν/μός αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και κινδυνεύει να χαρακτηριστεί μη βιώσιμος, η αποχώρηση των μελών του θα επιδεινώσει την θέση του και θα προσθέσει επιπλέον προβλήματα.
    Να επιτρέπεται η αποχώρηση των μελών αλλά η συνεταιριστική μερίδα να καταβάλλεται με την ανάκαμψη του Συν/μού.