Άρθρο 41-Κλάδος Επιθεωρητών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. Οι θέσεις του κλάδου ΠΕ 5 Επιθεωρητών που προβλέπεται στο άρθρο 25 του π.δ. 107/2014 (Α΄174) πληρούνται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως ακολούθως:

α) με μετάταξη υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που υπηρετούν στους κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 25 του π.δ. 107/14 με δωδεκαετή, τουλάχιστον, υπηρεσία ή οκταετή υπηρεσία για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και

β) με μετάταξη υπαλλήλων του Β΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με δωδεκαετή, τουλάχιστον, υπηρεσία ή οκταετή υπηρεσία για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Η μετάταξη των υπαλλήλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μετατάξεις.

2. Στους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών χορηγείται το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.4024/2011 (Α΄226).

3. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών υπηρετούν και προΐστανται στις κατωτέρω οργανικές μονάδες ως εξής:

α) Στη Διεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και  Αλιευτικών Ελέγχων και στα Τμήματα αυτής, ανάλογα με τον κλάδο από τον οποίο προέρχονται, οι  υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών που προέρχονται από τους κλάδους ΠΕ1 Γεωπονικού, ΠΕ3 Κτηνιατρικού, ΠΕ4 Ιχθυολόγων και ΠΕ11 Μηχανικών.

β) Στη Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης και τα Τμήματα αυτής καθώς και στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών που προέρχονται από τους κλάδους ΠΕ9 Διοικητικού και ΠΕ10 Οικονομικού.

4. α) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:

αα) να διακρίνονται για την αποδοτικότητα, το ήθος, τη διαγωγή, την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητά τους, όπως αυτά προκύπτουν από το φάκελο του προσωπικού τους μητρώου,

ββ) ο μέσος βαθμός αξιολόγησής τους, κατά την τελευταία πενταετία, να είναι τουλάχιστον οκτώ (8).  

β) Δεν μπορεί να υπηρετεί στον κλάδο ΠΕ 5 Επιθεωρητών υπάλληλος:

αα) Στον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του  ν.3528 (ΦΕΚ Α26),

ββ) ο οποίος κωλύεται επανειλημμένα στην εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, για λόγους υγείας.

5. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών, κατά τη εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι από το νόμο εκπρόσωποι του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θεωρούνται ιεραρχικά ανώτεροι των υπαλλήλων που προΐστανται των υπηρεσιών και φορέων που επιθεωρούν. Κάθε επιθεωρητής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ενεργεί με δική του πρωτοβουλία και έχει ατομική ευθύνη για τη νομιμότητα των ενεργειών του.

6. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, έχουν δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.2343/1995 (Α΄211).

7. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών για την εκπλήρωση του έργου τους μπορούν να επισκέπτονται, με ή χωρίς προειδοποίηση, την υπηρεσία ή το Νομικό Πρόσωπο που γίνεται η επιθεώρηση και να μελετούν επί τόπου την προς εξέταση υπόθεση. Στις επιτόπιες επιθεωρήσεις ο επιθεωρητής μπορεί να ζητήσει την παρουσία του προϊσταμένου της υπηρεσίας που επιθεωρείται ή του Προέδρου/Διοικητή του Νομικού Προσώπου που ελέγχεται ή του νομίμου αναπληρωτή του.

8. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για το έργο και την αποστολή τους και δεν υπόκεινται στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, επιχειρηματικού, τραπεζικού και χρηματιστηριακού απορρήτου, με την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων περί εχεμύθειας του ν. 3528/2007, όπως κάθε φορά ισχύει. Ειδικότερα, οι δημόσιες, αυτοδιοικητικές, αστυνομικές και λοιπές αρχές, ως και κάθε αρμόδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποχρεούνται να παρέχουν χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες ή στοιχεία που ζητούνται, ενώ οι αστυνομικές αρχές παρέχουν τη συνδρομή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (Α΄58).

9. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών μπορούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους:

α) να ζητούν, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τη σύμπραξη τεχνικών ή άλλης ειδικότητας υπαλλήλων ή εμπειρογνωμόνων.

β) να χρησιμοποιούν κατά τη διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων (ΕΔΕ),  ως γραμματείς, υπαλλήλους των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή των υπηρεσιών που επιθεωρούν. 

10. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών δεν εξετάζονται, δε διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω, η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος της εχεμύθειας.

11. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις ή παραλήψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εφόσον ενάγονται ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων για την ίδια αιτία, μπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο γίνεται υποχρεωτικά δεκτό.

12. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η θητεία, τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών.

 • 26 Νοεμβρίου 2015, 14:11 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΡΗ

  Με το άρθρο 41 γίνεται μία προσπάθεια να αποκατασταθεί η δυνατότητα των Οικονομικών Επιθεωρήσεων να εκτελούν το έργο τους, επαναφέροντας τα απαραίτητα εργαλεία που απαιτούνται για την διενέργεια των οικονομικοδιαχειριστικών ελέγχων, δεδομένου, ότι με το νέο Οργανισμό του ΥΠΑΑΤ προβλέπεται η σύσταση νέου κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών (άρθρο 25, Π.Δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α, 28-8-2014)), καταργούνται με τη παράγραφο 1 του άρθρου 28 του παραπάνω Π.Δ. όλες οι δικαιοδοσίες των εν ενεργεία Οικονομικών Επιθεωρητών και λοιπών Οικονομικών Ελεγκτών, ενώ συνεχίζουν να δεσμεύονται από τις εντολές Γ.Γ. για ελέγχους που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, χωρίς να μπορούν να προβούν στη διεκπεραίωσή τους. Η άρση του επιχειρησιακού, φορολογικού, τραπεζικού κλπ απορρήτου καθώς επίσης τα δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου εφόσον απαιτείται η διενέργεια ΕΔΕ στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι απαραίτητα εργαλεία που θα έπρεπε να ταυτίζοντια με την ιδιότητα του Επιθεωρητή ώστε κατά την άσκηση του έργου του, να μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο σχετικό με το έργο του.
  Πριν την εφαρμογή του παραπάνω Π.Δ/τος, είχαν ρυθμιστεί νομοθετικά όλα αυτά με α) το Π.Δ. 111/1996 (ΦΕΚ 84/Α), β) την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α), και γ) με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ίδιου Νόμου. Παρόλο που στον νέο Οργανισμό του Υπουργείο μας διατηρούνται οι Οικονομικές Επιθεωρήσεις, δεν έχουν πια, σύμφωνα με τα παραπάνω, τις απαραίτητες δικαιοδοσίες για την εκτέλεση του έργου τους.
  Είναι πολύ σοβαρό θέμα επίσης, αυτό της τεράστιας ευθύνης που φέρουν οι Οικονομικοί Επιθεωρητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όντες αντιμέτωποι με ζητήματα όπου αρκετές φορές ενέχουν και ποινικές ευθύνες. Έτσι οι πορισματικές εκθέσεις τις περισσότερες των περιπτώσεων καταλήγουν στον Εισαγγελέα, με συνέπεια ο Επιθεωρητής να καλείται ως μάρτυρας εκπροσωπώντας το δημόσιο συμφέρον, σε αρκετές δικαστικές ή ανακριτικές ακροάσεις, αντιμετωπίζοντας εννίοτε και καταγγελίες εις βάρος του, εφόσον πολύ συχνά οι ενοχλημένοι ελεγχόμενοι βάλλονται κατά των ελεκτικών οργάνων. Παρόλα αυτά ούτε νομική κάλυψη παρέχεται στους Επιθεωρητές, ούτε επίδομα ευθύνης ή άλλες απολαβές σε σχέση με το έργο που παρέχουν. Να σημειώσουμε ότι κάθε πορισματική έκθεση αποτελεί πλήρη μελέτη των θεμάτων που διερευνούνται κατά τον έλεγχο και δεν περιορίζονται στην συμπλήρωση κάποιου απλού τυποποιημένου εντύπου. Πολλές φορές χρειάζονται μήνες για να ολοκληρωθεί μία έρευνα και η γνώμη του Επιθεωρητή όπως αποτυπώνεται στην έκθεση φέρει ιδιαίτερη βαρύτητα.
  Τέλος να σημειώσουμε ότι πριν το νέο Οργανισμό και το ενιαίο μισθολόγιο, οι Οικονομικοί Επιθεωρητές είχαν θέση Δ/ντή και λόγω των ιδιαίτερων ωραρίων εργασίας τους που συχνά απαιτείται να υπερβαίνουν το κανονικό ωράριο, είχαν εξαιρεθεί από την κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης λόγω διαφορετικής ρύθμιση και αντ’ αυτού λάμβαναν ένα μηνιαίο επίδομα ύψους € 400 (μικτά). Με το ενιαίο μισθολόγιο, έπαψαν να λαμβάνουν το επίδομα αυτό, παρόλο που τους έμεινε το αυξημένο ωράριο εργασίας.
  Με το νέο Οργανισμό οι Οικονομικές Επιθεωρήσεις από Δ/νσεις έγιναν Γραφεία εις βάρος της αυτονομίας των ενεργειών τους και της ελεύθερης υπηρεσιακής επικοινωνίας με άλλα Ιδρύματα και Οργανισμούς και Υπηρεσίας, στα πλαίσια των εργασιακών αναγκών και πλέον οι πρώην Οικονομικοί Επιθεωρητές και λοιποί Οικονομικοί Ελεγκτές, συνεχίζουν το έργο τους με ελλειπή εργαλεία και χωρίς καμία αποκατάσταση του μισθού τους.

 • 26 Νοεμβρίου 2015, 14:33 | ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΟΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ.

  Η συγκεκριμένη διάταξη βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα που ανέκυψαν μετά την εφαρμογή του νέου Οργανογράμματος, αναφορικά με την διεξαγωγή των οικονομικών ελέγχων και επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ.

  Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου πρέπει να διατηρηθούν ως έχουν, για την διασφάλιση του ελεγκτικού έργου του Υπουργείου καθόσον, παρόμοιες διατάξεις ισχύουν και για τους Οικονομικούς Επιθεωρητές του Υπ. Οικονομικών καθώς και για άλλα Ελεγκτικά Σώματα του Δημοσίου.

  Οι Οικ. Επιθεωρητές του ΥΠ.Α.Α.Τ. με το Π.Δ. 111/96 είχαν εξομοιωθεί πλήρως ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τους αντίστοιχους Οικ. Επιθεωρητές του Υπ. Οικονομικών. Θεωρούμε ότι οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ 5 Επιθεωρητών, κατέχουν θέση ευθύνης και εκτός από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα καθήκοντά τους, θα πρέπει να έχουν και τις αντίστοιχα προβλεπόμενες απολαβές, ευθυγραμμιζόμενοι και με το πνεύμα της αιτιολογικής έκθεσης του κατατεθέντος Προϋπολογισμού 2016, όπου σχετικά με το Νέο Μισθολόγιο αναφέρει « … η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων πραγματοποιείται ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσής τους και η ένταξη στα οικεία Μ.Κ. καθορίζεται ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας, τα τυπικά προσόντα ή την κατοχή θέσης ευθύνης.»
  Κοντολογίς, οι υπάλληλοι που θα επιλεγούν να καταλάβουν τις θέσεις του κλάδου ΠΕ 5 θα πρέπει για λόγους ισότητας να έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις του αντίστοιχου κλάδου Οικ. Επιθεωρητών του Υπ. Οικονομικών ως ίσχυε μέχρι τις 31-12-2014.
  ΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  ΜΠΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΠΑΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
  ΜΠΟΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 • 18 Νοεμβρίου 2015, 22:39 | Γιώργος

  Η κάλυψη του κλάδου των Επιθεωρητών θα έπρεπε και στο οργανόγραμμα αλλά και στο νομοσχέδιο να αναφέρεται ως «θέσεις επιθεωρητών» ή ως «βαθμός».
  Η περιγραφή στο νομοσχέδιο ως «κλάδος», σημαίνει ότι όλοι οι κλάδοι που θα μεταταχθούν με ποσόστωση για την κάλυψη του, θα μπορούν να κάνουν τους ίδους ελέγχους και να έχουν κοινό αντικείμενο εκτός από κάποιους που περιγράφεται λεπτομερώς, π.χ. Διεύθυνση Οικονομικού Ελέγχου και Επιθεώρησης.
  Είναι προφανές ότι πρόκειται περί «θέσης», η οποία καλύπτεται από τον αντίστοιχο κάθε φορά κλάδο.
  Αυτό δεν αποκλείει η θέση αυτή να συνδυάζεται και με τον ανάλογο βαθμό.
  Ετσι θα ήταν ορθότερο να μπεί στο νομοσχέδιο αντιστοιχία κλάδου με είδος επιθεωρούμενων ελέγχων με βάσει τους οικονομικούς επιθεωρητές, προσαρμοσμένο στη φύση και τον κλάδο του αντικειμένου το οποίο ελέγχεται, και καλύπτει τη θέση, π.χ. Μηχανικοί γίνονται Επιθεωρητές σε ελέγχους μηχανικού για τα αντικείμενα του κλάδου τους.

 • 9 Νοεμβρίου 2015, 13:44 | βασίλης

  Στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου οι Θέσεις των Επιθεωρητών περιγράφονται ως κλάδος που καλύπτονται από τους κλάδους ΠΕ1Γεωπόνικού ΠΕ3 Κτηνιατρικού ΠΕ4 Ιχθυολόγων και ΠΕ11Μηχανικών στο α)εδάφιο ενώ στο εδάφιο β) ΠΕ9Δικοιτικών και ΠΕ10 Οικονομικών.Σε όλες του τις προκηρύξεις,το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρεια για θέσεις Οικονομικών Επιθεωρητών που καλύπτονται από τους ανάλογους κλάδους εργαζομένων.Το ίδιο υπήρχε και σε παλαιούς οργανισμούς του τότε Υπουργείου Γεωργίας(πρίν σαράντα χρόνια περϊπου).Οπου οι Γεωπόνοι γίνονταν Επιθεωρητές Γεωπονικού αντικειμένου οι Κτηνίατροι Κτηνιατρικού οι Οικονομικοί Οικονομικού και οι Δασολόγοι Δασολογικού.
  Νομίζω λοιπόν ότι η διατύπωση»κλάδος Επιθεωρητών»του νομοσχεδίου οδηγεί δεν είναι δόκιμος καθώς το άρθρο αναφέρεται σε βαθμό που καλύπτεται από τους αντιστοίχους κατά ειδικότητα κλάδους.
  Στην αντίθετη περίπτωση που θα ήταν κλάδος θα έπρεπε να καλύπτεται διαζευκτικά από τους ανωτέρω κλάδους.
  Επιπλέον τα καθήκοντα των Επιθεωρητών δεν περιγράφονται στο παρόν νομοσχέδιο, πλήν της αναφοράς περϊ Οικονομικών Επιθεωρητών που ισχύουν γενικά ότι και στους Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών καθώς ήδη η υπηρεσία βρίσκεται σε λετοιργία από εικοσαετίας και πλέον.

 • 6 Νοεμβρίου 2015, 11:37 | βασίλης

  Στην παράγραφο 12 του παρόντος θα πρέπει να μπεί η προυπόθεση της εμπειρίας σε ελέγχους που θα προκείπτει από τον χρόνο προυπηρεσίας σε υπηρεσίες και θέσεις ελέγχου.Ο Χρόνος που έχει διανυθεί σε ελέγχους, θα πρέπει να είναι επαρκής για να μπορεί ο επιλεγμένος επιθεωρητής να ανταποκριθεί στο αντικείμενο της επιθεώρησης που θα του ανατεθεί.

 • 3 Νοεμβρίου 2015, 15:26 | βασίλης

  Οι θέσεις ο κλάδος και ο βαθμός δεν ταυτίζονται.ΤΟ Ιδιο και οι γεωτεχνικοί με τους Οικονομικούς Επιθεωρητές.
  Επιπλέον ο συντάκτης δεν γνωρίζει ότι ήδη υπάρχουν οικονομικές επιθεωρήσεις στο Υπουργείο που λειτουργούν επί δεκαετίες και πλέον και έχουν σημαντικό έργο.Με το παρόν νομοσχέδιο εξομοιώνει υπάρχουσες και λειτουργούσες υπηρεσίες με νεοιδρυθήσες.Επιπροσθέτως ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι της Οικονομικής Επιθεώρησης ΈΧΟΥΝ ΠΆΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΊΧΑΝ Ή ΚΑΤΕΧΟΥΝ.
  Είναι λοιπόν προφανές ότι η Οικονομική Επιθεώρηση εφόσον υπάρχει και λειτουργεί πρέπει να ακολουθήσει τουλάχιστον ότι ισχύει ήδη για τους οικονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών δηλ.το π.δ.156/2001 καθώς και τα 167/96 και 211/96.
  Είναι επίσης προφανές ότι οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ πρέπει τουλάχιστον να είναι ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και όχι άλλοι κλάδοι που θα ΜΕΤΑΤΑΧΘΟΥΝ ως οικονομικοί επιθεωρητές.Τουλάχιστον είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καλυφθεί μόνο από ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ καθώς μόνο αυτοί έχουν την επαγγελματική επάρκεια να κάνουν τους πάσης φύσεως ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
  Επιπροσθέτως υπάρχουν ήδη κριτήρια και προυποθέσεις για τις μετατάξεις στίς ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ μαζί με αξιολόγηση(ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗ)των κριτηρίων αυτών.
  Τέλος όταν αναφερόμαστε σε προυπηρεσία μιλάμε πάντα για πραγματική στο συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα αντικείμενα και όχι για πλασματικό προβάδισμα λόγω σπουδών, σεμιναρίων ή κύκλου μετεκπαίδευσης και μάλιστα αδιαβάθμητης.
  Είναι πρόδηλο ότι ένας διοικητικός δεν μπορεί να κάνει γεωτεχνικό έλεγχο όπως και κάθε άλλος δεν μπορεί να κάνει ανάλυση και εκτίμηση οικονομικών στοιχείων αν δεν είναι τουλάχιστον οικονομολόγος.
  Εντελώς αυτονόητο είναι ότι θα προηγηθούν ήδη οι υπηρετούντες και οι υπάλληλοι του κλάδου που έχουν την προυπηρεσία και την εμπειρία στα αντικείμενα του Υπουργείου και μετά στην περίπτωση που μείνουν θέσεις ακάλυπτες θα συμπληρωθούν πάλι με οικονομικούς υπαλλήλους άλλων υπουργείων με τα ανωτέρω προσόντα που καθόρισε το Υπουργείο Οικονομικών.
  Είναι επίσης εντελώς παράλογο να πάρουν τον πρώτο βαθμό υπάλληλλοι με έξη μόνο χρόνια προυπηρεσίας και να αγνοηθούν αυτοί που έχουν τριάντα και είκοσι χρόνια τώρα που υπάρχει και δημοσιονομική στενότητα και αυτή η μεταβολή θα δημιουργήσει τεράστιο δημοσιονομικό κόστος και φυσικά κατάργηση του δημοσιουπαλληλικού κώδικα αλλά και του ενιαίου μισθολογίου.