Άρθρο 04-Τύπος – Περιεχόμενο καταστατικού

Το καταστατικό του ΑΣ καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη και για να είναι έγκυρο πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον:

α) Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, ή την επωνυμία, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και την κατοικία ή έδρα των ιδρυτικών μελών.

β) Την επωνυμία, την έδρα και την περιφέρεια του ΑΣ.

γ) Το σκοπό και τις δραστηριότητες του ΑΣ.

δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, αποχώρησης και διαγραφής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις  για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον ΑΣ.

ε) Τους όρους σύγκλησης και λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του άρθρου 10.

στ) Το ύψος της συνεταιρικής μερίδας, τον αριθμό των προαιρετικών  μερίδων, τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής της αξίας τους, καθώς και τη διαδικασία απόδοσης των συνεταιρικών μερίδων.

ζ) Την έκταση ευθύνης των μελών.

η) Τον καθορισμό των ελάχιστων ποσοστών επί των πλεονασμάτων χρήσης για το σχηματισμό αποθεματικών.

θ) Τη χρονική διάρκεια του ΑΣ.

ι) Τον ορισμό προσωρινού διοικητικού συμβουλίου για την έγκριση του καταστατικού και τον χρόνο σύγκλησης της πρώτης γενικής συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.

ια) Τον τρόπο ορισμού των ελεγκτών του άρθρου 20.

ιβ) Τη λύση και εκκαθάριση του ΑΣ.

 

 • Ναι κ. Βαλλή θα μπορούσαν ως προσθετές προαιρετικές μερίδες σε είδος να εντάσσονται στον συνεταιρισμό. Αυτή πρπει να είναι η φιλοσοφία των συνεταιρισμών όλοι μαζί με ότι έχουμε, συνεισφέρουμε στον συνάνθρωπο μας

 • 24 Νοεμβρίου 2015, 09:55 | Νίκος Βαλλής

  Κύριε Μπρέχα, συμφωνώ απόλυτα με την δική σας πρόταση, επιπροσθέτως πρότεινα να υπάρχει πρόβλεψη όταν χρειάζεται ο Συν/σμος ένα μηχάνημα να μπορεί να παραχωρεί δωρεάν την χρήση του ο συνέταιρος, πχ χρειάζεται ένα αγροτικό αυτοκίνητο να μεταφέρει κάτι να μην μας σταματήσει η τροχαία και βάλει πρόστιμο, παραχωρούμε στον Συνεταιρισμό δωρεάν την χρήση μίας αποθήκης, να μην προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα για τον Συνέταιρο

 • κ. Βαλλή δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας, αναφέρω απλώς ότι χρειάζεται ένας νεοιδρυμένος συνεταιρισμός και θα το αγοράσει με στο κεφάλαιο που θα συγκεντρώσει από τις μερίδες θα μπορούσε όπως γίνεται στην Ιδιωτική κεφαλαιουχική Εταιρεία και προβλέπεται σε συνεταιρισμούς στην Ευρώπη ένα νεο μέλος αντί για χρήματα να δίνει υλικά και μηχανήματα τα οποία κατέχει και χρειάζεται ο συνεταιρισμός, μετά από αξιολόγηση της αξίας τους.

 • 23 Νοεμβρίου 2015, 08:26 | Νίκος Βαλλής

  Αναφερόμενος πάλι στον Λουκά Μπρέχα, (19/11/15, 15.47), πιστεύω πως πρέπει να προβλέπεται η δωρεάν παραχώρηση χρήσης από το μέλος στον Συν/σμό του, όλων των αγροτικών μηχανημάτων (Τρακτερ, Βυτία, Γεωτρήσεις) αγροτικών αυτοκινήτων, αποθηκών, μηχανημάτων μεταποίησης και ότι άλλο μπορεί να είναι χρήσιμο στον Συν/σμό χωρίς την δημιουργία φορολογικών υποχρεώσεων στον συνέταιρο.

 • προτείνεται στο καταστατικό να αναγράφετε και ο τρόπος κάλυψης των ζημιών. Τι και πώς θα συνεισφέρει το κάθε μέλος , ποια η χρήση του αποθεματικού ή άλλου ταμείου

 • Ευρωπαϊκές συνεταιριστικές νομοθεσίες δίνουν την δυνατότητα την καταβολή μερίδων σε είδος. π.χ. ένας αγρότης μπορεί να δώσει το τρακτερ του στον νεοιδρυμένο συνεταιρισμό, ενας άλλος την αποθήκη του. Η εισφορά μερίδων σε είδος προβλέπεται και στην ελληνική νομοθεσία στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ( ν. 4072/2012 )

  στην παράγραφο στ) θα μπορούσε να προβλέπετε στον τρόπο καταβολής να επιτρέπεται να είναι και σε είδος , η αξία του οποίου θα ορίζεται με αντίστοιχο τρόπο που ορίζεται από τον νόμο για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

 • Προτείνεται παράγραφο ιδ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου.

  Η αναγραφή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καθώς και του χρόνου που πρέπεινα εκτελεστούν των Οργάνων του συνεταιρισμού τα οποία είναι καλό να αναφέρονται αναλυτικά και στον νόμο αποτελεί μια καθοδήγηση και μια μορφή συνεταιριστικής εκπαίδευσης για τα μέλη που θα αναλάβουν διοικητικές θέσεις και δεν διαθέτουν διοικητικές γνώσεις

 • προτείνεται η προσθήκη παραγράφου ιγ)Τον τρόπο δημοσιοποίησης και τις προθεσμίες σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, σε πρώτη ή δεύτερη σύγκληση.

  Τα μέλη πρέπει να γνωρίζουν τα θέματα ημερήσιας διάταξης αρκετές μέρες πριν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης για να προετοιμάζετε κατάλληλα, όπως θα προταθεί σε παρακάτω άρθρα 11-12

 • απαιτεί η διευκρίνιση ότι οι όροι εισόδου δεν μπορεί να είναι άσχετοι με τους σκοπούς του συνεταιρισμού ώστε να περιορίζεται η 1η συνεταιριστική αρχή της ανοιχτής πόρτας. Επίσης οι επιβαλλόμενες κυρώσεις θα πρέπει να είναι κλιμακώνονται σε ελαφριές με αρμοδιότητα ποινής από το Δ΄Σ. και σοβαρές και πολύ σοβαρές που αρμόδια είναι η Γ.Σ

  Σχετικά με την παράγραφο στ) δεν τίθεται θέμα περιορισμού των προαιρετικών μεριδίων τα οποία αγοράζονται από τα μέλη για να πάρουν μια περιορισμένη αποζημίωση ( μεχρι 1-6 % παραπάνω από ότι θα έπαιρναν από μια τράπεζα ως τόκο) Οι προαιρετικές μερίδες είναι μια μορφή εσωτερικού δανεισμού του συνεταιρισμού από τα μέλη του.