Άρθρο 21-Διαχειριστική χρήση

1. Η διαχειριστική χρήση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από δώδεκα (12) μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πρώτη διαχειριστική χρήση μπορεί να ορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

2. Εντός των νόμιμων προθεσμιών κλείνονται τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) του ΑΣ, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του, καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, όπως ισχύει, και υποβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με την έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου για το έτος που έληξε.

3. Το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης του ΑΣ  για την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων και το υποβάλλει για έγκριση στη γενική συνέλευση.

4. Ο ΑΣ έχει υποχρέωση να δημοσιεύει κατ’ έτος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε μία ημερήσια ημερήσια εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ΑΣ, και αν δεν εκδίδεται τέτοια σε περιοδική εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ΑΣ,  καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣ, εφόσον διαθέτει.

  • 25 Νοεμβρίου 2015, 14:50 | Αντώνης Γ. Αηδονίδης

    F06 Ο διαδικτυακός τόπος να γίνει υποχρεωτικός κατά τα πρότυπα του Νόμου 4072/2012 για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.). Σε αυτόν μπορεί να ενσωματώνονται αρκετοί κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας όπως είναι η ανάρτηση του καταστατικού του ΑΣ, η ανάρτηση των ανακοινώσεων για την διεξαγωγή των Γ.Σ. του ΑΣ καθώς και την ημερησίας διάταξης αυτών, όπως επίσης και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του κάθε ΑΣ. Το κόστος σε κάθε περίπτωση είναι μικρό, ο χειρισμός των σελίδων μπορεί να ανατίθεται στα μέλη που θα έχουν λάβει την ανάλογη συνεταιριστική εκπαίδευση σε στοιχειώδεις διαδικασίες πληροφορικής και διαδικτύου. Δεν νοείται σύγχρονη συνεταιριστική οργάνωση να μην έχει την στοιχειώδη υποδομή και τους κατ ελάχιστον αντίστοιχους πόρους, ώστε να υποστηρίξει κάτι τέτοιο.

  • Σχετικά με την παράγραφο 3. «Το διοικητικό συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης του ΑΣ για την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων και το υποβάλλει για έγκριση στη γενική συνέλευση.»

    Η Γενική Συνέλευση δεν είναι μόνο για να εγκρίνει ή όχι το πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης αλλά και να το συνδιαμορφώνει και να ορίζει την διανομή του πλεονάσματος και των κερδών ( πόσα χρήματα εκτός από τα θεσμοθετιμένα ταμεία θα διανεμηθούν στα μέλη και πόσα σε αδιαίρετα ταμεία, ποιό το σχέδιο δράσης και ανάπτυξης. Αυτο θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον νόμο και όχι απλώς τα μέλη να εγκρίνουν ή όχι τις προτάσεις του Δ.Σ. Η Γ.Σ. είναι η ώρα που μιλούν τα μέλη

  • 27 Οκτωβρίου 2015, 23:17 | Μουσταφά Μουσταφά

    Αρκεί η δημοσίευση σε δικτυακό τόπο και πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλους τους συνεταιρισμούς.