Άρθρο 12-Απαρτία γενικής συνέλευσης

1. Η γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη του ΑΣ με δικαίωνα ψήφου, τα οποία εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού  των μελών με δικαίωμα ψήφου.

2. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η γενική συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των μελών, με δικαίωμα ψήφου.

3. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην: 

α) μεταβολή του σκοπού του ΑΣ

β) συγχώνευση με άλλον ΑΣ

γ) διάλυση του ΑΣ   

δ) τροποποίηση του καταστατικού του ΑΣ και

ε) τη μετατροπή του ΑΣ,

η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη του ΑΣ με δικαίωμα ψήφου,  που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόν τουλάχιστον το μισό (1/2) του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

4. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα συγκεκριμένα θέματα, στα οποία για τη λήψη των αποφάσεων απαιτείται η απαρτία της παραγράφου 3.

  • Παράγραφος 3
    Να υπάρχει η δυνατότητα και τρίτης Γ.Σ. με όσους παρευρίσκονται. Να προστεθεί παράγραφος που να δίδει τη δυνατότητα στο καταστατικό στους μεγάλους κλαδικούς συνεταιρισμούς πάνω από 300 μέλη να είναι δυνατή η συμμετοχή στις Γ.Σ. με εξουσιοδότηση.

  • Σύμφωνα με την ισπανική και ιταλική νομοθεσία και τις περισσότερες ευρωπαϊκές νομοθεσίες η συμμετοχή στην Γ.Σ. συνέλευσή είναι υποχρέωση του μέλους και όχι απλώς δικαίωμα που ασκείται κατά το δοκούν. Μονο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ( ασθένεια κλπ) δύναται ενα μέλος να μην παραστεί. για αδιακαιολόγητη απουσία προβλέπονται ποινές Προτείνεται η προσθήκη σχετικής διάταξης

  • Για την αντιμετώπιση της έλλειψης απαρτίας (εδ.2) θα πρέπει να δίνεται άλλη μια ευκαιρία συγκέντρωσης της απαρτίας πριν ληφθούν αποφάσεις με αδιάφορο αριθμό συμμετεχόντων στην τρίτη ευκαιρία (και όχι στη δεύτερη όπως ορίζεται). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχουν προσκλήσεις για να μην χρησιμοποιηθεί ως μέσον αδιαφάνειας.