Άρθρο 27-Εκκαθάριση – Ενέργειες εκκαθαριστών

1.   Τη λύση του ΑΣ ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, με εξαίρεση την περίπτωση της λύσης του ΑΣ που επέρχεται από την κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Το νομικό πρόσωπο του λυθέντος ΑΣ εξακολουθεί να υπάρχει και να λειτουργεί μέχρι το τέλος της εκκαθάρισης και  για τις ανάγκες της.

3. Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές του ΑΣ, δεν διώκονται ποινικά, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη, για χρέη του ΑΣ προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Δεν μπορούν να οριστούν εκκαθαριστές ΑΣ πρόσωπα που έχουν ασκήσει διοίκηση ή έχουν υπάρξει υπάλληλοί του. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους εκκαθαριστές των Αγροτικών Συνεταιρισμών, των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), των Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων (ΚΕΣΕ), των Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ) και των Συνεταιριστικών Εταιρειών του ν. 2810/2000 (Α΄61), που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση με οποιονδήποτε τρόπο.

4.   Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθαριστών, μετά από αίτηση μέλους ή πιστωτή του ΑΣ, το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ  διορίζει άλλους εκκαθαριστές, δικάζοντας  με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το ίδιο ισχύει και αν η γενική συνέλευση δεν όρισε εκκαθαριστές.

5.   Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της περιουσίας του ΑΣ που εκκαθαρίζεται και να συντάξουν ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή.  Αν η  εκκαθάριση παρατείνεται, ο ισολογισμός συντάσσεται στο τέλος κάθε έτους. Ο τελικός ισολογισμός καταρτίζεται στο τέλος της εκκαθάρισης.

6. Οι εκκαθαριστές γνωστοποιούν τη λύση του ΑΣ με τη δημοσίευσή του σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μια ημερήσια εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ΑΣ, και αν δεν εκδίδεται τέτοια σε περιοδική εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ΑΣ,  και καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους.

7. Απαιτήσεις πιστωτών κατά του υπό εκκαθάριση ΑΣ  παραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της λύσης του ΑΣ.

8. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ανακοινώνουν άμεσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα τυχόν αξιόποινες πράξεις των μελών της διοίκησης του υπό εκκαθάριση ΑΣ, τις οποίες διαπίστωσαν ή πληροφορήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους εκκαθαριστές των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και ΣΕ του ν. 2810/2000, που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση με οποιονδήποτε τρόπο.

9. ΑΣ ο οποίος τίθεται σε εκκαθάριση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και ΕΑΣ του ν. 2810/2000, που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν, με απόφαση του εκκαθαριστή, να μισθώσουν τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις, κινητές και ακίνητες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποθηκευτικοί χώροι των προϊόντων τους και τις οποίες χρησιμοποιεί για τις παραγωγικές ανάγκες του, κατά προτεραιότητα, σε ΑΣ που αποδεδειγμένα είναι βιώσιμοι και διαθέτουν τόσο την απαραίτητη παραγωγική δυναμικότητα όσο και την τεχνογνωσία για την αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων. Η μίσθωση ισχύει όσο διαρκεί η εκκαθάριση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ο εκκαθαριστής δύναται να μισθώσει τις εγκαταστάσεις αυτές στην ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ του άρθρου 40, προκειμένου να αξιοποιηθούν από άλλους ΑΣ.

10. Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ΑΣ που εκκαθαρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.  Οι προαιρετικές μερίδες εξοφλούνται μετά την ικανοποίηση των Τραπεζικών Ιδρυμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Ταμείων  και των εργαζομένων. Το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει διατίθεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του εκκαθαριστή σε άλλον ΑΣ ή στη  ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ του άρθρου 40 ή για άλλο κοινωνικό σκοπό σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό και δεν διανέμεται στα μέλη. 

11. Η διάρκεια της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια. Το Δικαστήριο μπορεί να παρατείνει τον χρόνο της εκκαθάρισης, μετά από αίτηση του εκκαθαριστή, μόνο σε περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου λόγου, ο οποίος πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο προς το συμφέρον της εκκαθάρισης.

12. Κατά τα λοιπά, για την εκκαθάριση εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας.

  • 19 Νοεμβρίου 2015, 17:38 | ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

    Θα ήθελα να επισημανω ότι πουθενά δεν γινεται προβλεψη, σε περίπτωση εκκαθαρισης, για τους συνεταιριστικούς υπαλλήλους που έχασαν τις δουλειες τους και τους οφείλονται τεράστια ποσά από μισθοδοσίες και αποζημιώσεις απολυσης.Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει κάποιου είδους μεριμνα και γι αυτούς, όπως προτεραιοτητα εξόφλησης τους έναντι των υπόλοιπων πιστωτων, την ένταξη τους σε ειδικά προγράμματα εργασίας όπως προβλεπονταν στο ν.4015 αλλά ποτέ δεν υλοποιηθηκε, καθώς και κάποια ευνοϊκότερη διάταξη για το συνταξιοδοτικό τους(επαναφορά διατάξεων ΤΣΕΑΠΓΣΟ) αφού οι περισσότεροι είναι πάνω από 40 ετών και πολύ δύσκολα έως αδύνατον να ξαναβρούν εργασία.
    Ευχαριστώ
    Καπανταης Κωστας