Άρθρο 40-«Διαχείριση ακινήτων, γαιών, εξοπλισμών και προϊόντων»

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Διαχείριση ακινήτων, γαιών, εξοπλισμών και προϊόντων » (ΔΙΑΓΕΠ  ΑΕ).

α) Ως «ακίνητα» νοούνται τα κτίρια που κρίνονται απαραίτητα για τη στέγαση των υπηρεσιών της εταιρείας, αποθήκες για αποθήκευση γεωργικών προϊόντων και μηχανημάτων, σιλό και βιομηχανικά κτήρια για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. 

β) Ως «γαίες» νοούνται οι ιδιωτικές και δημόσιες αγροτικές εκτάσεις κατάλληλες για αγροτική αξιοποίηση.

γ) Ως «εξοπλισμός» νοούνται εργαλεία και μηχανήματα κατάλληλα για αγροτική χρήση συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σήματα, επωνυμία, διακριτικοί τίτλοι, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα τεχνογνωσίας

δ) Ως «προϊόντα» νοούνται τα πάσης φύσεως προϊόντα του αγροτικού τομέα αυτούσια ή μεταποιημένα.

2.΄Εδρα της  ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την αρτιότερη εξυπηρέτηση και επίτευξη των σκοπών της. Η ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η διάρκεια της ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ είναι ενενήντα εννέα (99) έτη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

3. Σκοπός της ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ είναι η αξιοποίηση, των Ακινήτων της αγροτικής γης, του Εξοπλισμού και των Αγροτικών Προϊόντων. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ μπορεί ιδίως:

α) να απογράφει, χαρτογραφεί, κτηματογραφεί, συγκεντρώνει τίτλους ιδιοκτησίας και λοιπών δικαιωμάτων,

β) να διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία με πώληση, ανταλλαγή, μίσθωση, παραχώρηση, συνεκμετάλλευση,

γ) να αποκτά περιουσία με αγορά, ανταλλαγή ή απαλλοτρίωση στο όνομά της,

δ) να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα η ίδια,

ε) να αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονομιές και γενικώς χαριστικές παροχές,

στ) να εκπονεί μελέτες,

ζ) να προμηθεύεται εξοπλισμούς,

η) να συνάπτει δάνεια,

θ) να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα στα πλαίσια των σκοπών της,

ι) να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,

ια) να παρέχει μέσω ψηφιακής υπηρεσίας πληροφορίες για την ασφάλεια των συναλλαγών,

ιβ) να εκτελεί έργα υποδομής στα πλαίσια της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας.

4. Οι πόροι της ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ προέρχονται από:

α) τα έσοδα από την περιουσία της,

β) τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, από την διάθεση προϊόντων και από την εν γένει δραστηριότητά της,

γ) την ετήσια οικονομική ενίσχυση που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας.

δ) τις χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτόν ειδικούς προϋπολογισμούς,

ε) τις χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και άλλων διεθνών οργανισμών,

στ) τις επιχορηγήσεις, δωρεάν χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών,

ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

5. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ, που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της, καταρτίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζει:

α) την οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας,

β) την κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της,

γ) τον αριθμό των θέσεων του προσωπικού, τα προσόντα και τους όρους πρόσληψης και εργασίας.

6. Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων, παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

7. Η ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ για την επίτευξη των σκοπών της δύναται να συνάπτει με Υπουργεία, εποπτευόμενους από αυτά φορείς, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού (ΟΤΑ), νομικά πρόσωπα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και φυσικά πρόσωπα συμβάσεις συνεργασίας. Με αποφάσεις των ίδιων φορέων παραχωρούνται κατά κυριότητα ή κατά χρήση εκτάσεις, ακίνητα και εξοπλισμός για τους σκοπούς της εταιρίας.

  • 16 Νοεμβρίου 2015, 06:41 | Μαρία

    Άλλη μία ανώνυμη εταιρεία της οποίας ο σκοπός είναι «η αξιοποίηση, των Ακινήτων της αγροτικής γης, του Εξοπλισμού και των Αγροτικών Προϊόντων», και για την εξυπηρέτηση «των σκοπών της», θα μπορεί «ιδίως» όπως περιγράφεται στην παρ. 3 του αρθρου 40, να κάνει τα πάντα, και να έχει πλήρη δυνατότητα διαχείρησης και εκμετάλλευσης αυτών.(ειδικά για τα ακίνητα, πέραν της αγροτικής εκμετάλλευσης!!!)
    Κατά την παρ. 7, η εταιρεία Θα μπορεί «να συνάπτει συμβάσεις με άλλα Υπουργεία εποπτευόμενους από αυτά φορείς, ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και φυσικά πρόσωπα». Επιπλέον, με αποφάσεις των ίδιων φορέων θα ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ κατά κυριότητα ή κατά χρήση εκτάσεις (ιδιοκτησίας τίνος?), ακίνητα και εξοπλισμός για τους σκοπούς της εταιρείας», με ΟΡΟΥΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ που, κατά την παρ. 6, θα καθορίζονται από το Δ.Σ. της εταιρείας και θα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς καμία αναφορά στο ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ της παραχώρησης (δηλ. εις το διηνεκές!!!).
    Αυτό που ΔΕΝ αναφέρεται ούτε στο άρθρο αλλά ούτε στην αιτιολογική έκθεση είναι ο ΛΟΓΟΣ και η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ τόσο της ίδρυσης όσο και της χρονικής διάρκειας (99 έτη +), της εν λόγω εταιρείας, η οποία θα ενισχύεται οικονομικά από το ΥΠΑΑΤ, θα χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, θα λειτουργεί «..χάριν του δημοσίου συμφέροντος(!!!) κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών…», υπό την ΕΠΟΠΤΕΙΑ τίνος?? και με τί ΟΦΕΛΟΣ για το Δημόσιο????