Άρθρο 30-Δικαιούχοι οικονομικών ενισχύσεων, φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων

1. Μόνο οι ΑΣ, οι ΑΕΣ της παρ. 4 του άρθρου 42, οι ΚΠΕΑΣ και ΚΕΑΣ του άρθρου 31, οι αγροτικοί αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους του άρθρου 32, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, έχουν δικαίωμα πρόσβασης:
α) στις οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα του άρθρου 29, καθώς και των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων και ενωσιακών προγραμμάτων,

β) σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό του και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους.