Άρθρο 10-Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης του ΑΣ είναι:

α) Η γενική συνέλευση,

β) Το διοικητικό συμβούλιο και

γ) Το εποπτικό Συμβούλιο,  

εφόσον ο αριθμός των μελών του ΑΣ είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30). Αν τα μέλη του ΑΣ είναι λιγότερα από τριάντα (30), δεν απαιτείται εκλογή εποπτικού Συμβουλίου, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό.