Άρθρο 42-Μεταβατικές διατάξεις

1. Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 2 του ν. 4015/2011 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του. Μετά την πάροδο της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, οι ΑΣ που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους, διαλύονται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον ή της αρμόδιας αρχής.

2. Οι ΑΣ, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο Μητρώο του άρθρου 2 του ν. 4015/2011, καθώς και αυτοί που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο αυτό ως ανενεργοί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:

α) να συγχωνευθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, με άλλον υφιστάμενο κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ΑΣ, που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του ν. 4015/2011 ή

β) να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση.

Σε διαφορετική περίπτωση, οι ΑΣ της παρούσας παραγράφου διαλύονται αυτοδικαίως και η περιουσία τους περιέρχεται στη ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ προκειμένου να αξιοποιηθεί από άλλους ΑΣ.

Για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης, οι ΑΣ της παρούσας παραγράφου, αφού υποβάλουν φορολογική δήλωση για την τρέχουσα οικονομική χρήση εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαλλάσσονται για τις παρελθούσες οικονομικές χρήσεις από κάθε προσαύξηση ή πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε λόγω της μη υποβολής παντός είδους φορολογικών δηλώσεων, όπως εισοδήματος, Φ.Π.Α., ακινήτου περιουσίας, παρακρατούμενων φόρων, μεταβολών μητρώου, μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών δηλώσεων.

3. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις, οι οποίες διατηρήθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 50 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269), υποχρεούνται να μετατραπούν σε ΚΕΑΣ, με απόφαση των γενικών τους συνελεύσεων, εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Ανώνυμες Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του άρθρου 6 του ν. 4015/2011, διατηρούνται και λειτουργούν  σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ΑΕΣ   που έχουν μέλη αποκλειστικά ΑΣ εγγράφονται στο Μητρώο, αξιολογούνται σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση της παρ.  4 του άρθρου 19 και έχουν πρόσβαση σε όλες τις ενισχύσεις, απαλλαγές και κίνητρα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο για τους ΑΣ. Οι ΑΕΣ του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να μετατραπούν σε ΑΣ με απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24.

5. ΕΑΣ, ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ του ν. 2810/2000, οι οποίες έχουν ήδη μετατραπεί σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4015/2011, μπορούν να διενεργήσουν εκ νέου, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οποιαδήποτε πράξη είτε παρέλειψαν να διενεργήσουν είτε διενήργησαν πλημμελώς, η οποία αφορά στη διαδικασία συγχώνευσης ή μετατροπής τους. Οι πράξεις αυτές πρέπει να εγκριθούν από τη γενική  συνέλευση του νέου αγροτικού συνεταιρισμού, ο οποίος προήλθε από τη συγχώνευση ή μετατροπή. Η διάταξη αφορά και όλες τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των Δικαστηρίων και αφορούν στους λόγους αυτούς.

6. Αγροτικοί συνεταιρισμοί που στην επωνυμία τους περιλαμβάνεται ο όρος «Κλαδικός» και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 περί ΚΠΕΑΣ και ΚΕΑΣ, μετατρέπονται σε ΑΣ με απόφαση των γενικών τους συνελεύσεων, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

7. Όσες διεπαγγελματικές οργανώσεις είναι αναγνωρισμένες και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζουν να λειτουργούν για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των κανονιστικών πράξεων της παρ. 5 του άρθρου 33, εντός των οποίων οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης και αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

8. Όσες ομάδες παραγωγών ή/και οργανώσεις παραγωγών ή/και ΕΟΠ είναι αναγνωρισμένες και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι  την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων που υλοποιούν.

 • 26 Νοεμβρίου 2015, 10:29 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΓΡΑΙΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

  Ενόψει καταργήσεως όλου του άρθρου 18 του Ν. 4015/2011, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τους μικτούς συνεταιρισμούς (αγροτικούς-δασικούς).
  Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι:
  «Αγροτικοί και δασικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του Ν. 2810/2000 και οι οποίοι δεν ενεγράφησαν στο Μητρώο (Εθνικό Μητρώο Συλλόγων Αγροτικών Οργανώσεων) εξακολουθούν να λειτουργούν ως δασικοί συνεταιρισμοί μέχρι την αντικατάστασή τους με ειδικό νόμο.»

 • Άρθρο 42 § 3
  Παραμένει ασαφές με ποιο τρόπο θα γίνει η μετατροπή της ΚΕΟΣΟΕ σε ΚΕΑΣ, όταν μάλιστα σήμερα έχει μέλη της και ΑΕΣ.
  Παρόμοια διάταξη περιελάμβανε και το άρθρο 19 § 8 του ν. 4015/11, που ουδέποτε μπόρεσε να εφαρμοσθεί .Για το λόγο αυτό άλλωστε, ψηφίσθηκε η διάταξη του άρθρου 50 του ν. 4315/2014 .

 • 24 Νοεμβρίου 2015, 12:42 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Α.Σ. ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ / ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ )

  Γεώργιος Μιχελάκης
  Πρόεδρος Εργαζομένων
  ΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ / ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

  Στις 13 Μαρτίου 2014 ο Ειδικός Εκκαθαριστής της ΕΑΣ Κυδωνίας Κισάμου με την ιδιότητα και εξουσία του ειδικού εκκαθαριστή γνωστοποίησε / κοινοποίησε σε όλους τους εργαζόμενούς της την ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των , προκειμένου να λάβουν γνώση ,γνωστοποιώντας τους συγχρόνως ότι η οφειλόμενη αποζημίωση θα εισπραχθεί από το προϊόν της εκκαθάρισης όπως ρητά ορίζει το άρθρο 25 του ν.2810/2000 παράγραφος 3 που διατηρήθηκε σε ισχύ με το ν.4015/2011.
  Επειδή όμως στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου θεωρούμε ότι από αβλεψία παραλείφθηκε η πρόβλεψη να συνεχίσει να ισχύει η ως άνω διάταξη του ν.2810/2000 παραγρ.3 για τις ΕΑΣ που βρίσκονται ήδη σε εκκαθάριση , προτείνω να προστεθεί στις Μεταβατικές διατάξεις του Άρθρου 42 η παρακάτω παράγραφος 10:
  10. Σε όσες ΕΑΣ βρίσκονται ήδη σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους εξοφλούνται με την ακόλουθη σειρά: προηγείται η εξόφληση των οφειλών προς τους εργαζόμενους και ακολουθεί η εξόφληση των λοιπών δανειστών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα πολιτικής Δικονομίας .

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 12:36 | konstantinos

  Σε διαφορετική περίπτωση, οι ΑΣ της παρούσας παραγράφου διαλύονται αυτοδικαίως και η περιουσία τους περιέρχεται στη ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ προκειμένου να αξιοποιηθεί από άλλους ΑΣ.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΣ ΟΠΟΥ ΕΝΤΑΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΧΡΕΗ.ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟ,ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΑΣ,ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Η ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Η ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΟΥΣ.

 • 20 Νοεμβρίου 2015, 11:37 | konstantinos

  «2. Οι ΑΣ, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο Μητρώο του άρθρου 2 του ν. 4015/2011, καθώς και αυτοί που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο αυτό ως ανενεργοί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:»
  ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΣ ΟΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ ΩΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ.ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1985 (ΔΙΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ) ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ.
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣ ΤΟΥ 1920 ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΙ (ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ) ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ;
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΟΜΜΑΤΙ
  «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΟΡΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΣ» ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ…..»

 • 7 Νοεμβρίου 2015, 10:33 | ΧΑΡΗΣ

  Στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου γίνεται αναφορά σε φορολογικά κίνητρα όπως απαλλαγή από πρόστιμα και προασυξήσεις για την κατάθεση δηλώσεων φπα κτλ παρελθόντων ετών.Οι παραπάνω απαλλαγές καλό θα ήταν να ισχύουν και για τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν να συγχωνευθούν, ώστε να υποβάλλουν όλες τις δηλώσεις, να λάβουν φορολογική ενημερότητα και να μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.Επίσης, καλό θα ήταν να αποσαφηνιστεί το παρακάτω:» για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης, οι ΑΣ της παρούσας παραγράφου, αφού υποβάλουν φορολογική δήλωση για την τρέχουσα οικονομική χρήση εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου». παρακαλώ να αποσαφηνιστεί η χρήση που απετείται να κατατεθεί η φορολογική δήλωση και να προσδιοριστεί ο τρόπος κατάθεσης αυτής. Η ίδια διάταξη περιλαμβάνεται και στον Ν 4277/2014 άρθρο 61. και έχει δημιουργήσει σύγχυση στις ΔΟΥ μιας και δεν έχει ξεκαθαριστεί. Επίσης το σύστημα του υπουργείο οικονομικών δεν είναι ανοιχτό για την υποβολή δήλωσης της τρέχουσας χρήσης και οι ΔΟΥ αρνούνται να παραλάβουν χειρόγραφες δηώσεις εισοδήματος.