Άρθρο 09-Ευθύνη και υποχρεώσεις του μέλους προς τρίτους

1. Η ευθύνη του μέλους του ΑΣ για τις υποχρεώσεις του προς τρίτους είναι επικουρική και περιορίζεται μέχρι του ορίου που καθορίζεται από το καταστατικό και το οποίο μπορεί να είναι ίσο με το ποσό της υποχρεωτικής  μερίδας  ή με ακέραιο πολλαπλάσιο του ποσού αυτής.

2. Το μέλος έχει την ευθύνη της παραγράφου 1 και μετά την έξοδό του από τον ΑΣ, για υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν όταν ήταν μέλος ή για προηγούμενες υποχρεώσεις, τις οποίες αποδέχθηκε κατά την έγγραφή του.

3. Αξιώσεις τρίτων, από την ευθύνη του μέλους του ΑΣ  κατά τις παραγράφους 1 και 2, παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

4. Η ευθύνη του μέλους παύει οπωσδήποτε μετά την πάροδο ενός έτους από το πέρας της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης του  ΑΣ, εκτός αν μέσα στο έτος έχει ασκηθεί εναντίον του αγωγή.

5. Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση των μελών και των οργάνων του ΑΣ για υποχρεώσεις του ΑΣ προς τρίτους και το Δημόσιο, καθώς και για υποχρεώσεις μεταξύ μελών και ΑΣ.

6. Οι δανειστές μέλους ΑΣ δεν έχουν δικαίωμα επί της περιουσίας του ΑΣ ή των πλεονασμάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών μερίδων, υποχρεωτικών ή προαιρετικών των υπολοίπων μελών.

7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, για οφειλές των μελών προς τρίτους:

α) Το αντάλλαγμα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν παραχωρηθεί στον ΑΣ.

β) Τα προϊόντα της παραγωγής των μελών που παραδόθηκαν στον ΑΣ για πώληση ή διάθεση στην αγορά, αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία.

γ) Το τίμημα των προϊόντων της περίπτωσης β΄.

δ) Η υποχρεωτική και προαιρετική συνεταιρική μερίδα.

8. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του ΑΣ, ως τρίτου, χρημάτων τα οποία έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους, καθώς και παροχές σε είδος του ΑΣ προς τα μέλη του.

 • Παράγραφος 6
  Να προστεθεί :»οι δανειστές δεν έχουν δικαίωμα επί των καταθέσεων,απαιτήσεων ή οφειλών μέλους προς τον Α.Σ.»

  Παράγραφος 7
  Να προστεθεί : »Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση το ζωικό κεφάλαιο που παραδόθηκε από τον Α.Σ. στο μέλος για πάχυνση και εκτροφή.»

 • Το εδάφιο 8 ίσως να είναι πολύ δεσμευτικό στις περιπτώσεις που: 1) νωπό προϊόν ή προϊόν με ημερομηνία λήξης δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά. Προκειμένου να καταστραφεί θα μπορούσε να γίνει παροχή σε είδος στα μέλη του ΑΣ. 2) αν ο ΑΣ έχει στην κατοχή του μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής-θερμικής ενέργειας μπορεί να εξυπηρετεί το επιχειρηματικό σχέδιο (τηρουμένου του θεσμικού πλαισίου λ.χ. net metering / bilateral contracts, district heating) η παροχή σε είδος κάποιου αγαθού όπως ηλεκτρική, θερμική ενέργεια ή απορριπτόμενη ενέργεια (waste heat, over set point electricity). Συνεπώς είναι προτιμότερο να μην περιέχεται μια τέτοια δέσμευση.

 • Στο εδάφιο 5 θα πρέπει να εξαιρούνται οι υποχρεώσεις στο Δημόσιο για λόγους αναλογικότητας.

 • 27 Οκτωβρίου 2015, 10:50 | rodiumo

  Μέλη του ΔΣ που δάνεισαν τον ΑΣ να μην έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του (κινητής και ακίνητης) (για να αποφευχθούν οι εικονικοί δανεισμοί).

  Συχνά παραιτείται το φαινόμενο, μέλη του ΔΣ να δανείζουν τον ΑΣ προκείμενου να καλύψει της τρέχουσες οικονομικές ανάγκες του.