Άρθρο 15-Διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο

1. Το διοικητικό και το εποπτικό συμβούλιο εκλέγονται από τη γενική συνέλευση με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου μπορεί να εκλεγούν φυσικά πρόσωπα μέλη του ΑΣ, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων μελών του ΑΣ. Ο αριθμός των μελών τους ορίζεται από το καταστατικό και είναι πάντοτε περιττός. Τα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3). Η διάρκεια της θητείας των μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών ούτε μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών. Τα μέλη είναι επανεκλέξιμα και ανακαλούνται ελεύθερα από τη γενική συνέλευση. Μεταξύ των μελών  του διοικητικού συμβουλίου αφενός και του εποπτικού συμβουλίου αφετέρου δεν επιτρέπεται να υπάρχει συγγενική σχέση μέχρι και δεύτερου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

2. Αν τρεις (3) μήνες πριν από την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ο αριθμός προσωπικού του ΑΣ είναι μεγαλύτερος από είκοσι (20) άτομα, στο διοικητικό συμβούλιο μετέχει εκπρόσωπος του παραπάνω προσωπικού, ως επιπλέον μέλος του. Ο εκπρόσωπος αυτός συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα προσωπικού.

3. Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί τον ΑΣ δικαστικώς και εξωδίκως. Την εκπροσώπησή του αυτή μπορεί να την αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του ή στον κατά την παράγραφο 11 Γενικό Διευθυντή. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλος αυτού ή σε στέλεχος ή υπάλληλο του ΑΣ.

4. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση του ΑΣ, στη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεών του και στην επιδίωξη του σκοπού του. Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται στο καταστατικό.

5. Το εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Το εποπτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα και υποχρέωση να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου του ΑΣ και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του ΑΣ. Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί  να υποβάλλει προτάσεις στο διοικητικό συμβούλιο, για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, την ανάπτυξη του ΑΣ και εισηγείται προγράμματα συνεταιριστικής εκπαίδευσης των υπηρεσιακών και αιρετών στελεχών του ΑΣ.

Το εποπτικό συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωσή τους και συγκαλεί τη γενική συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις  που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του ΑΣ.

6. Το διοικητικό και το εποπτικό συμβούλιο βρίσκονται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί τα παρόντα μέλη να είναι λιγότερα από τρία. Το διοικητικό και το εποπτικό συμβούλιο αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

7. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται  προσωπικά  και εις ολόκληρον έκαστο για κάθε ζημιά που προκάλεσαν, με υπαιτιότητά τους, στον ΑΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Oι αξιώσεις του ΑΣ παραγράφονται τρία (3) έτη μετά από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημιά από δόλο, οπότε παραγράφονται μετά από δέκα (10) έτη.

8. Μέλος του διοικητικού και συμβουλίου δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέματα που αφορούν τον ίδιο, τη σύζυγο ή συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού.

9. Αν ο πρόεδρος ή μέλος του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου είναι αντίδικοι του ΑΣ, αυτός εκπροσωπείται από μέλος του, ειδικώς εξουσιοδοτημένο από τον ΑΣ για το σκοπό αυτό, εκτός αν η γενική συνέλευση διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.

10. Το αξίωμα του μέλους του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Τα μέλη δεν μπορούν να παίρνουν μισθό ή αποζημίωση υπό οποιαδήποτε μορφή και για οποιοδήποτε λόγο.

Το καταστατικό του ΑΣ μπορεί να προβλέπει την παροχή στα μέλη του διοικητικού και εποπτικού Συμβουλίου:

α) Εξόδων κίνησης και διαμονής για υπηρεσίες εκτός του νoμού που βρίσκεται η έδρα του ΑΣ και

β) Εξόδων παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των συμβουλίων αυτών.

Το ύψος των εξόδων κίνησης, διαμονής και παράστασης του διοικητικού και του εποπτικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου.

11.  Αν ο κύκλος εργασιών του ΑΣ είναι πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα διορισμού από το διοικητικό συμβούλιο Γενικού Διευθυντή, στον οποίο να ανατίθεται με σύμβαση η μερική ή ολική άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από εκείνες που, κατά το νόμο ή το καταστατικό, απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη γενική διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του ΑΣ. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο μετά από προκήρυξη που δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, σε μία εφημερίδα της έδρας του ΑΣ και σε μία πανελλήνιας κυκλοφορίας.

12. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), όπως ισχύει,  έχουν εφαρμογή για τους Προέδρους και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και όπου αυτοί δεν υπάρχουν, τους Διευθυντές των ΑΣ που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων  (2.000.000) ευρώ. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους ΚΕΑΣ και ΚΠΕΑΣ της παρ. 1 του άρθρου 31, τις ΑΕΣ της παρ. 4 του άρθρου 42  και τους αναγκαστικούς ΑΣ και τις Ενώσεις τους του άρθρου 32.

13. Απαγορεύεται σε πρόσωπα που διετέλεσαν Πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ΑΣ να είναι υποψήφιοι για την κατάληψη θέσεων βουλευτών και αιρετών οργάνων των ΟΤΑ α και β βαθμού, στην εκλογική περιφέρεια που έχει την έδρα του ο ΑΣ, για τρία (3) έτη από τη λήξη της θητείας τους στον ΑΣ.

14. Όλα τα μέλη των διοικητικών και εποπτικών Συμβουλίων ΑΣ πρέπει να έχουν λάβει πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους βασική συνεταιριστική εκπαίδευση για θέματα, όπως είναι ιδίως ο σκοπός, η φιλοσοφία και ο τρόπος οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας των ΑΣ, με σεμινάρια τα οποία οργανώνονται με την συνδρομή του Ταμείου του άρθρου 38.

15. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον τούτο προβλέπεται από το καταστατικό, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μελών, η διαδικασία της εξ αποστάσεως συμμετοχής και κάθε σχετικό θέμα.

 • Παράγραφος 10
  Να δίδεται η δυνατότητα στο καταστατικό στους συνεταιρισμούς με τζίρο άνω των 100 εκατ. Ευρώ να καθορίζεται ο τρόπος αμοιβής των οργάνων της διοίκησης.
  Παράγραφος 13 να καταργηθεί
  Δύναται να αντικατασταθεί με ασυμβίβαστο στα όργανα της διοίκησης (ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ) να μην είναι ΔΗΜΑΡΧΟΙ -ΑΝΤΡΙΔΗΜΑΡΧΟΙ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ-ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ-ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ.

  Παράγραφος 14
  Ο κάθε συνεταιρισμός ανάλογα με το μέγεθός του θα δημιουργεί κεφάλαιο το οποίο θα χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των μελών του.

 • 25 Νοεμβρίου 2015, 22:38 | Μάρκος Καφούρος

  Κύριε Μπρέχα δεν σας γνωρίζω, οπότε και δεν γνωρίζω τα κίνητρα της «προσωπικής» σας άποψης και της σπουδή σας να τοποθετηθείτε στην άποψη μου.
  Ωστόσο σε αυτήν την μικρή χώρα είναι γνωστό το έργο και οι ημέρες του καθενός εξ ημών που έχει αναλάβει δημόσιο θώκο και κρίνεται καθημερινά.
  Επιτρέψτε μου όμως να έχω και εγώ άποψη και να θεωρώ ότι αφενός είστε εκτός τόπου και χρόνου, αφετέρου να σας γνωρίσω ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα σε χωριό όπου ο παπάς μου ήταν και ζευγάς και μάλιστα επιτυχημένος και αξιοπρεπής και στα δύο του καθήκοντα.
  Σας ευχαριστώ πάντως για την παρέμβασή σας.

 • 25 Νοεμβρίου 2015, 14:11 | Αντώνης Γ. Αηδονίδης

  F05: Να υπάρχει η δυνατότητα για καταστατική πρόβλεψη ώστε να μην επιτρέπεται να είναι ένα μέλος ΔΣ εκλέξιμο για 3η συνεχόμενη θητεία (ή αντίστοιχα Προεδρία), ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο των αιώνιων προέδρων/ μελών ενός ΔΣ των ΑΣ.

 • Σχετικά με την συνεταιριστική εκπαίδευση της παραγράφου 14. Παλαιότερα υπήρξαν περιπτώσεις Μελών συνεταιρισμών τα οποία επιμορφώθηκαν από τον συνεταιρισμό τους και στην συνέχεια έφυγαν από τον συνεταιρισμό τους και όχι μόνο άσκησαν ανταγωνιστικές δραστηριότητες προς αυτόν, με τις γνώσεις που απέκτησαν, αλλά θα αναφέραμε ότι άσκησαν οικονομικές πολιτικές που κατέστρεψαν τους πρώην συνεταιρισμούς τους. Θα πρέπει να ορίζεται ότι η συνεταιριστική εκπαίδευση που προσφέρετε στα μέλη είναι συνεισφορά του Συνεταιρισμού που αποτιμάτε σε » υψηλή» χρηματική αξία την οποία εάν ένα μέλος Δ.Σ. φύγει από τον συνεταιρισμό μέχρι 5 έτη από την θητεία του σε αυτό, θα πρέπει να αποζημιώνει τον συνεταιρισμό σε περίπτωση που ασκήσει ανταγωνιστικές δραστηριότητες. Αυτό συνήθως προβλέπετε από τον εσωτερικό κανονισμό συνεταιρισμών της Ευρώπης όπου προβλέπονται με ιδιωτικά συμφωνητικά με τα μέλη Δ.Σ. ή διοριζόμενα στελέχη στα οποία απαγορεύουν να ασκούν ανταγωνιστικές δραστηριότητες μέχρι 5 χρόνια από την έξοδο τους από τον συνεταιρισμό με την επιβολή υψηλών χρηματικών κυρώσεων

 • κ . Καφούρο η πρώτη συνεταιριστική και η Πρώτη Γενική Συνέλευση της Διεθνής Συνεταιριστικής Συμμαχίας το 1890 καθιέρωσε την πολιτική ουδετερότητα των συνεταιρισμών, για αυτό δεν υπάρχει σε όλο τον κόσμο κανένα συνεταιριστικό κόμμα, ΄΄η πιστεύουμε στην αυτοβοήθεια των συνεταιρισμών ως λύση στα προβλήματα μας ή πιστεύουμε ότι θα εξουσιοδοτήσουμε κάποιους άλλους να μας τα λύσουν μέσω της καθιερωμένης πολιτικής. Ή παππάς ή ζευγάς. Το ασυμβίβαστο προέρχεται από τις συνεταιριστικές αρχές που ελεύθερα όποιος θέλει τις αποδέχεται και εντάσσεται και όποιος δεν θέλει δεν τις αποδέχεται δεν εντάσσεται και προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα του με τις καθιερωμένες μορφές πολιτικής. Και καλό είναι να μην μπερδεύουμε τις παραπάνω μορφές πολιτικής μεταξύ τους γιατί είδαμε τα αποτελέσματα.

 • Άρθρο 15 § 2
  Η διάταξη που προβλέπει την απαγόρευση λήψης μισθού ή αποζημίωσης υπό οποιαδήποτε μορφή στα μέλη του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου δεν λαμβάνει υπ’ όψιν:
   Ότι οι συνεταιρισμοί είναι ΝΠΙΔ και μάλιστα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνεπώς θα πρέπει να ισχύσουν τα προβλεπόμενα σε όλα τα αντίστοιχα ΝΠΙΔ
   Ότι οι σημερινές απαιτήσεις για την διοίκηση ενός συνεταιρισμού είναι ιδιαίτερα αυξημένες για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος έχει την τελική ευθύνη έναντι του συνεταιρισμού, των συναλλασσομένων με αυτόν, αλλά κυρίως έναντι του Δημοσίου, θέση από την οποία απορρέουν και ποινικές κυρώσεις.
   Η ευθύνη αυτή απαιτεί πολλές φορές την αιτία συχνής αν όχι καθημερινής παρουσίας στον συνεταιρισμό του Προέδρου του ΔΣ, με αποτέλεσμα είτε την απώλεια εσόδων του τελευταίου ,από εναλλακτικές δραστηριότητες, είτε την απουσία του από τις επαγγελματικές αγροτικές υποχρεώσεις του.
  Η αδυναμία παρουσίας στον τόπο αγροτικής ενασχόλησης ,που συχνά διαφέρει από τον τόπο της έδρας του συνεταιρισμού , πολλές φορές συνεπάγεται την πρόσληψη και αμοιβή αντικαταστάτη για την αντιμετώπιση των αγροτικών υποχρεώσεων.
  Κατά την άποψή μας η διάταξη αυτή πρέπει να αποσυρθεί.

 • 24 Νοεμβρίου 2015, 14:43 | Μάρκος Καφούρος

  Άρθρο 15, Παράγραφος 13:
  Η απαγόρευση σε πρόσωπα που διετέλεσαν Πρόεδροι Δ.Σ. Αγροτικών Συνεταιρισμών, να είναι υποψήφιοι για την κατάληψη θέσεων Βουλευτών και αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην εκλογική περιφέρεια που έχει την έδρα του ο Α.Σ., για τρία (3) έτη από τη λήξη της θητείας τους στον Α.Σ. :

  1. Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ισχύον Σύνταγμα, σύμφωνα με το οποίο «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη» (άρθρο 5), καθώς και με τα όσα διαλαμβάνονται στο άρθρο 25 του Συντάγματος, σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, που τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους.
  Σε κάθε περίπτωση, τυχόν απόκλιση από τη συνταγματική προστασία των ως άνω ατομικών δικαιωμάτων μπορεί να θεσπιστεί, αποκλειστικά και μόνο για λόγους υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι η απόκλιση αυτή θα αιτιολογηθεί πλήρως, ειδικώς και εμπεριστατωμένως.

  2. Δηλώνει πλήρη άγνοια του θεσμού, αφού δεν μπορεί ο νομοθέτης να παρεμβαίνει στα όργανα μιας επιχείρησης του ιδιωτικού τομέα. Ο συνεταιρισμός δεν είναι ούτε Δημόσιο ούτε ΝΠΔΔ.
  Αντίθετα όχι μόνο δεν πρέπει να απαγορεύεται αλλά και να επιβάλλεται η δυνατότητα έκφρασης των εμπείρων συνεταιριστικών στελεχών στο κοινοβούλιο ή στους ΟΤΑ, (τοπικές κοινωνίες), διότι σύμφωνα με την 7η συνεταιριστική αρχή: «Οι συνεταιρισμοί εργάζονται για την βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους με πολιτικές που εγκρίνονται από τα μέλη τους», που σημαίνει ότι : Η μορφή με την οποία μπορεί να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον του συνεταιρισμού για την κοινότητα μπορεί να είναι ποικίλη και προφανώς εντασσόμενη στους σκοπούς του ίδιου του συνεταιρισμού, δηλαδή την εξυπηρέτηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεων του κοινωνικού συνόλου με τρόπο που να εξασφαλίζεται βιώσιμη ανάπτυξη. Η κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης συνεπάγεται μέριμνα για την προστασία των φυσικών πόρων, ώστε να μην δαπανώνται πόροι προς το συμφέρον μιας γενεάς εις βάρος των επόμενων γενεών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού μάλιστα για τους συνεταιρισμούς είναι και το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται και ζουν τα μέλη. Η φροντίδα για το περιβάλλον συνιστά φροντίδα για την ποιότητα ζωής της κοινότητας στην οποία λειτουργεί ο συνεταιρισμός. Οι τιθέμενοι περιορισμοί εμποδίζουν την προσφορά των μελών στο κοινωνικό σύνολο και απηχούν δυσάρεστες διαθέσεις. Η διάταξη δεσμεύει υπέρμετρα την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μελών των συνεταιρισμών. Τα μέλη είναι κατάλληλα να κρίνουν εάν οι εκπρόσωποί τους κάνουν καλή χρήση της εντολής τους.

  3. Δημιουργεί φωτογραφικές συνθήκες παραβίασης της ισότητας των πολιτών, του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στη λογική της διάκρισης Συνεταιριστική – «Ιδιωτική», αλλά και της ποινικοποίησης της ιδιότητας του Προέδρου του Συνεταιρισμού. Για παράδειγμα στη βάση ποιας λογικής ο (Χ) οινοποιός της Σαντορίνης θα μπορεί να είναι υποψήφιος Δήμαρχος Θήρας (βλέπε Θεσσαλονίκη) ή υποψήφιος βουλευτής και στον πρόεδρο της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων (οινοποιητική επιχείρηση) να του απαγορεύεται να είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στον τόπο που ζει αυτός και μεγαλώνει τα παιδιά του.

 • Προτείνουμε διαφορετικά άρθρα για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δ.Σ. και του Ε.Σ με αναλυτική περιγραφή τους. Τα μέλη Δ.Σ. και του Ε.Σ. δεν αποτελούν επαγγελματίες διαχειριστές η αναφορά των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους αποτελεί κομμάτι της συνεταιριστικής εκπαίδευσης. Η αναλυτική αναφορά υπάρχει στις περισσότερες συνεταιριστικές νομοθεσίες στην Ευρώπη ( ενδεικτικά ισπανική αρθρα 40 σελ 29 αρθρο 50 σελ. 38 http://www.diktio-kapa.dos.gr/ftp/LawCoopCompany/LawCoop%20Company.pdf και περιλαμβάνονται και στις κατευθυντήριες γραμμές για την συνεταιριστική νομοθεσία σελ. 27 και 30 http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/3okefKatGrammesIII.pdf

  Ενα καταστατικό το οποίο περιλαμβάνει τα δικαιώματα τις υποχρεώσεις, τις ποινές για όλα τα μέλη και για τα μέλη των Δ.Σ. και Ε.Σ. αποτελεί την βασική συνεταιριστική εκπαίδευσή των μελών σύμφωνα με την διεθνή συνεταιριστική πρακτική

  Επίσης ο νόμος μπορεί να δίνει κατευθυντήριες γραμμές ώστε το Δ.Σ. σε κάθε συμβούλιο να εξετάζει την πορεία του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου σε κάθε συνεδρίαση της, να ενημερώνει σε καθορισμένο χρονικό διάστημα το Ε.Σ. ώστε ο εποπτικός έλεγχος να είναι μεθοδικός.

  Προτείνεται επίσης και η αναγραφή στον νόμο της διαδικασίας προσβολής απόφασης του Δ.Σ. εκτός από την απόφασή της Γ.Σ.

  Σχετικά με την παράγραφο 10, η απαίτηση αντίστοιχης απόδοσης με καλά αμοιβόμενα επαγγελματικά στελέχη κεφαλαιακών εταιρειών δεν είναι εφικτή από μελη διοικητικού συμβουλίου που δεν είναι σε θέση να αφιερωθούν στο έργο τους με μια συνεχή και επίπονη συνεταιριστική εκπαίδευση για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Η αμοιβή τους με πλαφόν π.χ. το 4πλάσιο του βασικού μισθού είναι αναγκαία για να μπορούν να αφιερωθούν στο έργο τους και να ανταγωνίζονται επαγγελματικά στελέχη άλλων επιχειρήσεων.

  Σχετικά με την παρ. 11 δεν είναι κατανοητό γιατί ενας ΑΣ με μικρότερο κύκλο από 1.000.000 ευρώ να μην μπορεί να τοποθετεί Διευθυντή εάν το κρίνει απαραίτητο

  Η πρόβλεψη για διεξαγωγή τηλεδιασκεψης του αρθρου 15 θα μπορούσε να επεκταθεί και στις Γ.Σ. Αντιπροσωπευτικών Γ.Σ.

 • Παράγραφος 1:
  Μεταξύ των μελών του ΔΣ και του Εποπτικού Συμβουλίου να μην επιτραπεί συγγένεια μέχρι πρώτου βαθμού –και όχι δευτέρου που αναφέρει το σχέδιο νόμου-καθώς σε αγροτικούς συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται σε μικρές κοινωνίες είναι αρκετά δύσκολο να βρεθούν άτομα τα οποία δεν έχουν κάποιου είδους συγγένεια μεταξύ τους (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας).

  Παράγραφος 11:
  Σε ΑΣ με κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο, πέρα από τον διορισμό Γενικού Δ/ντή, η παρουσία και η διαρκής ενημέρωση του προέδρου κρίνεται απαραίτητη. Όμως ο χρόνος που αφιερώνει ο πρόεδρος για τα προβλήματα του συνεταιρισμού δρα ανταγωνιστικά στον χρόνο ενασχόλησής του με την γεωργική του επιχείρηση.
  Θα πρέπει λοιπόν να προβλέπεται από το καταστατικό αμοιβή για τον πρόεδρο του ΔΣ, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών του.

  Παράγραφος 13:
  Η παράγραφος αυτή αποτελεί αντικίνητρο για κάθε ενεργό πολίτη, πετυχημένο στον χώρο του να ασχοληθεί με τα κοινά και την πολιτική.
  Από την άλλη στερεί τους συνεταιρισμούς από άτομα ικανά και δραστήρια τα οποία έχοντας επιθυμία να θέσουν υποψηφιότητα σε δημοτικές ή βουλευτικές εκλογές, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες του Συν/μού. Και σε περίπτωση εκλογικής αποτυχίας τα ίδια άτομα, με έντονη την διάθεση προσφοράς, μένουν ανενεργά.

 • 5 Νοεμβρίου 2015, 12:29 | ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

  Πρέπει να προστεθεί η απαγόρευση στα μέλη του Δ.Σ. και του Ε.Σ. να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις εκλογές για την κατάληψη θέσεων βουλευτών και αιρετών οργάνων των ΟΤΑ α και β βαθμού, με την εξαίρεση της προγενέστερης παραίτησής τους από την θέση που κατέχουν στα όργανα του Α.Σ.

 • 2 Νοεμβρίου 2015, 13:02 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Να μην υπάρχει εποπτικό συμβούλιο, αλλά εποπτεύουσα αρχή συνεργατισμού όπως παλιότερα υπήρχαν οι επόπτες από την Αγροτική Τράπεζα. Η εποπτική αρχή να είναι από το Δημόσιο.

 • 29 Οκτωβρίου 2015, 23:27 | Νικος

  Στην παραγραφο 1 .Να μην συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο άτομο το οποίο έχει εμπορική δραστηριότητα ,αυτός η συγγενής του, η είναι μέλος σε εταιρία που ασκεί εμπορική δραστηριότητα για λόγους αθέμιτου ανταγωνισμού.
  Και
  Η μεγαλύτερη διάρκεια στο Δ.Σ που μπορεί να έχει συνεχόμενα ένα μέλος του Α.Σ να είναι οι δύο θητείες με παύση και συνέχεια μετά αν ξαναεπιθυμεί.

 • 27 Οκτωβρίου 2015, 18:20 | ΜΥΡΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Το Επόπτικο Συμβούλιο δεν χρειαζεται. Οι συμμετέχοντες σε αυτό δεν έχουν ούτε τις γνώσεις να ελέγξουν, ούτε την τόλμη. Προσθέτει επιπλέον γραφειοκρατία σε βάρος των εργασιών του Συνεταιρισμού. Όσοι εκλέγονται σε αυτό το κάνουν αναγκαστικά γιατί το λέει ο νόμος, προκειμένου να λειτουργήσει ο Συνεταιρισμός. Στην ουσία το Ε. Σ. υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Ο προηγούμενος νόμος 2810/2000 πολύ σωστά το κατήργησε.