Άρθρο 29-Οικονομικές ενισχύσεις – Φορολογικές απαλλαγές – Κίνητρα

1. Αγορές ακινήτων από ΑΣ για τη δημιουργία επιχειρήσεων μέσα στην περιφέρειά τους έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση όπως το Δημόσιο.

2. Οι εισφορές των μελών προς τους ΑΣ δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.

3.   Απαλλάσσεται του φόρου μεταβίβασης ακινήτων η αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται από ΑΣ σε άλλον ΑΣ.

4. Συμβάσεις μεταξύ ΑΣ και του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., που αφορούν αγροτικά προϊόντα ή αγροτικά εφόδια και υπηρεσίες, δεν υπόκεινται  σε τέλος χαρτοσήμου ή σε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.

5. Η νόμιμη προμήθεια, για τις ασφαλιστικές συμβάσεις, που καταρτίζονται ή ανανεώνονται με τη μεσολάβηση ΑΣ, καταβάλλεται σε αυτούς.

6. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξάρτητα από  την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στον ΑΣ.

7. Οι ΑΣ μπορούν να εντάσσονται στους αναπτυξιακούς νόμους.

8.  Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των ΑΣ  απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, όταν το προϊόν της πώλησης διατίθεται για τη ρύθμιση του υπολοίπου των χρεών τους προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε η οποία τελεί υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, την εξόφληση τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην χώρα και την εξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., οι οποίες ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του μέρους της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται για την εξόφληση των χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

9.  Για αναπτυξιακούς λόγους η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των ΑΣ, απαλλάσσεται επίσης του φόρου εισοδήματος, αν χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα με βάση το επιχειρησιακό τους σχέδιο. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισης της υπεραξίας σε αφορολόγητο αποθεματικό. Το μέρος της υπεραξίας, το οποίο διατίθεται  ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Αντίθετα, σε περίπτωση διανομής του, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 72 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 του ν. 4172/2013.

10. Οι ΑΣ που συγχωνεύονται ή μετατρέπονται απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων, της μεταγραφής γενομένης ατελώς, δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στον κ.ν. 2190/1920 και τους αναπτυξιακούς νόμους 1297/1972 και 2166/1993, όπως αυτοί ισχύουν. Η μεταγραφή στα υποθηκοφυλακεία γίνεται ατελώς. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως ισχύει δεν εφαρμόζεται και στην περίπτωση συμβάσεων μετατροπής και συγχώνευσης των νομικών προσώπων του παρόντος άρθρου. Για το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1676/1986 (Α΄ 204).

11. Για την ενίσχυση των συγχωνεύσεων των ΑΣ θεσπίζονται φορολογικά και οικονομικά κίνητρα ως ακολούθως:

α) Στην έννοια των επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 (Α΄261), όπως ισχύει, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αναδιοργάνωση των ΑΣ που προκύπτουν  από συγχώνευση, όπως:

αα)  μελέτες στρατηγικού προσανατολισμού και αναδιοργάνωσης,

ββ)  μελέτες και εξοπλισμός για μηχανοργάνωση και δαπάνες υποδομής,

γγ)  μελέτες για τον αποτελεσματικό εμπορικό επαναπροσανατολισμό της Οργάνωσης,

δδ)  εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών στις συναλλαγές τους με επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

εε)  ενδυνάμωση των δομών στήριξής τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής τους δραστηριότητας (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) με εξοπλισμό, δικτύωση, τεχνογνωσία, ώστε να μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική στήριξη στα μέλη τους σε θέματα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και των νέων επιχειρηματικών πρακτικών που στηρίζονται σε αυτές.

στστ)  δράσεις που αφορούν την ενίσχυσή τους για την προώθηση της χρήσης ΤΠΕ στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, με την ολοκλήρωση της διαχείρισης της πληροφορίας στις εσωτερικές τους διαδικασίες, την προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών και εργαλείων, την ένταξή τους στη νέα οικονομία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν», την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών,

ζζ)  δράσεις ενίσχυσής τους με σκοπό την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών πρακτικών που θα βελτιώσουν την εξωστρέφειά τους και θα τις μετατρέψουν σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, τη βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας στο εσωτερικό τους, όπως επιχειρησιακός ανασχεδιασμός, εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας στην επιχείρηση, συστήματα υποστήριξης,

ηη)  δράσεις για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, όπως εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια, υγιεινή διαχείριση κρίσεων και προστασία περιβάλλοντος, καθώς και για την εισαγωγή του θεσμού της τηλε-εργασίας.

β) Οι τυχόν ζημίες μίας ή περισσοτέρων των συγχωνευόμενων ΑΣ  μεταφέρονται στον νέο ΑΣ και κεφαλαιοποιούνται σε άτοκο δάνειο δεκαπενταετούς διάρκειας με τριετή περίοδο χάριτος.

γ) Επενδύσεις ΑΣ που προκύπτουν από συγχώνευση, εφόσον πραγματοποιούνται εντός τριετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, απολαμβάνουν των κινήτρων που παρέχονται με βάση της ισχύουσες διατάξεις του ν. 3299/2004, για την περιοχή Δ3, ενώ η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή τους πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ύψους  της επένδυσης. Στην ίδια συμμετοχή συμπεριλαμβάνονται και τα αποθεματικά.

12. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των αρμόδιων Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα κίνητρα για τη συγχώνευση, την ανάπτυξη, καθώς και τη μετατροπή των ΑΣ. Τα εν λόγω κίνητρα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του συνεταιριστικού θεσμού και στην ανάγκη ανάδειξης του εγγενούς δυναμικού του αγροτικού χώρου. Τα κίνητρα μπορεί να αναφέρονται στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη των ΑΣ, στην απόκτηση και κατάρτιση στελεχών, στην επιλεξιμότητα για ανάθεση έργων και στην ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων επ’ ωφελεία των μελών τους. Με ίδια προεδρικά διατάγματα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των ΑΣ  στα παραπάνω κίνητρα. Η ισχύς των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

13. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που παρέχουν κάθε φορά διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ του Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για τη συγχώνευση επιχειρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως και στους ΑΣ, εφόσον αυτοί πληρούν τις προβλεπόμενες από τις αντίστοιχες διατάξεις προϋποθέσεις.

14. Διατάξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή απαλλαγές οικονομικής, φορολογικής ή άλλης φύσης για τη μετατροπή εταιριών περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμες εταιρίες ή τη μετατροπή άλλου νομικού τύπου εμπορικών εταιριών σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ισχύουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τη μετατροπή των αγροτικών αναγκαστικών συνεταιρισμών σε ελεύθερους ΑΣ, των ενώσεων αγροτικών αναγκαστικών συνεταιρισμών σε ελεύθερους ή αναγκαστικούς ΑΣ και  των ΑΕΣ σε ΑΣ.

 • Παράγραφος 1
  Να τροποποιηθεί και να περιλαμβάνει και ακίνητα εκτός της περιφέρειας τους όταν πρόκειται για δημιουργία κέντρων διανομής.

  Παράγραφος 6
  Να προστεθεί:
  » Τα πλεονάσματα που δεν διανέμονται στα μέλη αλλά μένουν στην επιχείρηση για την ανάπτυξή της , για τη δημιουργία ίδιων κεφαλαίων για επενδύσεις, για απόσβεση ζημιών προηγούμενων χρήσεων που είχαν καταχωρηθεί σε λογαριασμούς των μελών απαλλάσσονται από το φόρο.»

  Να προστεθεί παράγραφος :
  »Οι Α.Σ. Κατά την ένταξή τους στους αναπτυξιακούς νόμους ανεξάρτητα του τζίρου τους και του αριθμού των απασχολουμένων θεωρούνται Μ.Μ.Ε.»

 • Να προστεθεί παράγραφος:
  »Κατά τη συγχώνευση ή απορρόφηση μιας Α.Ε. από Α.Σ. υπάρχει απαλλαγή. Ισχύουν όσα προβλέπονται στις παραγράφους 10,11,12,13,14.»

 • 25 Νοεμβρίου 2015, 20:57 | Βαγγέλης Δημητρίου

  «Ποσοστό έως 50% των ετησίως αποδιδόμενων υπέρ του εκμισθωτή μισθωμάτων των αλιευτικών συνεταιρισμών μισθωτών λιμνοθαλασσών ανεξαρτήτως του φορέα και του τρόπου μίσθωσης συμψηφίζεται με τον προκύπτοντα φόρο του αντίστοιχου οικονομικού έτους.»

  Η παρούσα διάταξη είναι ζωτική για την οικονομικά βιώσιμη εκμετάλλευση των λιμνοθαλασσών που επιβαρύνονται όταν αυτή γίνεται νόμιμα υπέρογκα. Δηλαδή προστίθεται ΦΠΑ 13%(από 8%) μίσθωμα 10% επι της αξίας (τσίρου) της παραγωγής ή όπως αυτό ορίζεται, φόρος 26%επι των κερδών(στην πραγματικότητα είναι η αμοιβή των ψαράδων μελών του συνεταιρισμού για την εργασία τους) , προκαταβολή φόρου έως 100% και τελών ιχθυοσκαλών (2% επί του τσίρου). Με την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης αποκτούν κίνητρα και οφέλη οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί που επιτυγχάνουν βελτιούμενα παραγωγικά αποτελέσματα. Αν συνυπολογιστεί το αποτέλεσμα από την διακίνηση αλιευμάτων σε όλη την αλυσίδα θα υπάρξουν πολλαπλά οφέλη για τα έσοδα του δημοσίου αν προσμετρηθούν αυτά έως το σημείο που τα ψάρια καταλήγουν στον καταναλωτή. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα για την εκμετάλλευση των λιμνοθαλασσών είναι πολυ μεγάλα αφορούν κατά κύριο λόγο εργασίες για την διαχείριση του οικοσυστήματος που είναι προστατευόμενη δημόσια περιουσία. Στην αντίστοιχη περίπτωση των Δασικών εκτάσεων που ανήκουν στο δημόσιο και εκμεταλλεύονται δασικοί συνεταιρισμοί αυτοί απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίου με την προϋπόθεση η εκμετάλλευση να γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία και τους κανόνες που θέτει η αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί την μίσθωση. Τα έσοδα του δημοσίου προκύπτουν από την εμπορία των προϊόντων.