Άρθρο 35

1. Τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος, εφ’ όσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή Εποπτικού Συμβουλίου ή υπάλληλος ΑΣ και Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης αν:
α) Εν γνώσει του παρέχει στη Γενική Συνέλευση ή σε εκείνον που ασκεί την εποπτεία ή τον έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει αληθή στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στην οικονομική κατάστασή τους.
β) Εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία τους ή συντάσσει ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
γ) Αρνείται να παραδώσει ή αποκρύπτει από εκείνον που ασκεί έλεγχο ή εποπτεία, τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση ελέγχου ή εποπτείας.
2. Με φυλάκιση από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος, εφ’ όσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιμωρείται όποιος διενεργεί έλεγχο ή εποπτεία στα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 νομικά πρόσωπα, αν κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει ή αρνείται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή στην οικονομική κατάσταση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 νομικών προσώπων και περιήλθαν σε γνώση του από τον έλεγχο ή την εποπτεία, που διενήργησε σε αυτές.
3. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές ταυτόχρονα, εφ’ όσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μελών των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 νομικών προσώπων, με χρήση σωματικής βίας ή απειλής σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης.
4. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1 ) έτος εφ’ όσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος:
α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου ΑΣ μετά τη λήξη της θητείας του ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή Εποπτικού Συμβουλίου του.
β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή ψηφίζει πολλές φορές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή μη γνήσιου αποτελέσματος εκλογής για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου ΑΣ.
5. Με τις ποινές της παραγράφου 4. τιμωρούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου, οι εκκαθαριστές και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων της παραγράφου 1, στους οποίους παραχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του, για παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού ή για ενέργειες που αντίκεινται στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή για μη εκτέλεση σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό των καθηκόντων τους, καθώς και για παράλειψη σύνταξης ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.