Άρθρο 32 – Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση λύσης του ΑΣ που επέρχεται από την κήρυξή του σε κατάσταση πτωχεύσεως, κατά την οποία ακολουθείται η διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα, τη λύση ακολουθεί, σε κάθε άλλη περίπτωση, το στάδιο της εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και το ύψος της αμοιβής τους, εκτός εάν το Καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Το νομικό πρόσωπο του λυθέντος ΑΣ εξακολουθεί να υπάρχει και να λειτουργεί για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.
2. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθαριστών, μετά από αίτηση μέλους ή πιστωτή του ΑΣ, το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ διορίζει τους εκκαθαριστές, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
3. Για την εκκαθάριση των ΑΣ, κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 12:46 | PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε., ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη η επαναφορά της απαλειφθείσας διάταξης του άρθρου 27 παρ. 3 εδ. β΄ του ισχύοντος νόμου 4384/2016, σύμφωνα με την οποία: «Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση του ΑΣ», ήτοι η επαναφορά της δυνατότητας ορισμού του εκκαθαριστή και από το Ειρηνοδικείο.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 19:12 | ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

  Στο σχέδιο Νόμου δεν προβλέπεται προνομιακή ικανοποίηση των εργαζομένων στο σύνολο των απαιτήσεων τους, ούτε επίσης προβλέπεται ξεχωριστό ποσοστό επί του προϊόντος της εκκαθάρισης για την κάλυψη των οφειλών στους εργαζόμενους που προέρχονται κυρίως από αποζημιώσεις απόλυσης για τις οποίες βρίσκονται ΄δη σε αναμονή πολλά χρόνια ή και από δεδουλευμένα.
  Αυτό αποτελεί καταστρατήγηση των συνταγματικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και είναι ενάντια στο πνεύμα της εργατικής νομοθεσίας, όπου το κράτος προστατεύει τους εργαζόμενους.
  Θεωρώ ότι ο νέος Νόμος θα πρέπει να προβλέπει την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εργαζομένων συνολικά ή σε ποσοστό τουλάχιστον 67% επί των οφειλομένων χωρίς προϋποθέσεις κατά προτεραιότητα ή με ξεχωριστό ποσοστό επί του πλειστηριασμού και να εφαρμοστεί σ’ όλες τις περιπτώσεις εκκαθαρίσεων, νέων και παλαιότερων, που δεν έχουν ολοκληρωθεί(ανάλογη είναι η περίπτωση των εργαζομένων της πρώην Α.Τ.Ε. Φ.Ε.Κ. 1984).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 19:38 | ΝΤΑΝΕΤΣΗ ΖΩΗ

  Σχετικά με τις εκκαθαρίσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την προνομιακή ικανοποίηση των οφειλών στους εργαζομένους, όπως ορίζονταν από τον Ν.2810/2000 που αποτελούσε διάταξη ειδικά για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, είτε επαρκεί το προϊόν της εκκαθάρισης για όλους τους δανειστές είτε όχι και να επεκταθεί η διάταξη σ’ όλες τις περιπτώσεις εκκαθάρισης(δηλαδή και αυτές πριν το 2013 που εκκρεμούν).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:29 | Γρηγόρης

  Το θέμα των εκκαθαρίσεων έχει να κάνει με το ελλιπές νομικό πλαίσιο που τις διέπει και όχι με τους ίδιους τους εκκαθαριστές (πλην μετρημένων εξαιρέσεων). Συνεπώς, αυτό που θα έπρεπε να διασφαλιστεί, είναι η πρόβλεψη για απλοποίηση των διαδικασιών των εκποιήσεων και των μεταγραφών αυτών κατά τα πρότυπα της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Περαιτέρω, να συμμορφωθεί η Διοίκηση με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αρ. 277/2017 Γνωμοδότηση της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., την οποία μάλιστα έχει κάνει αποδεκτή. Διαφορετικά, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι διαδικασίες τις εκκαθάρισης. Για όσους εκκαθαριστές πράγματι αδρανούν, καλό θα ήταν να υπάρχει έλεγχος και δυνατότητα αντικατάστασης με πρωτοβουλία του τελευταίου Δ.Σ. και της Γ.Σ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:00 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΡΑΓΚΑΛΑ

  Να δίνεται προτεραιότητα στην αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση συνεταιρισμών από υγιή αγροτικά συνεργατικά σχήματα. Αυτό θα δώσει στις οργανώσεις των παραγωγών τη δυνατότητα πρόσβασης σε πάγιο κεφάλαιο και εγκαταστάσεις, τις οποίες θα τις εκμεταλλευτούν προς όφελος των αγροτών και της πρωτογενούς παραγωγής.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 07:32 | Αποστόλης

  ΤΟ ΆΡΘΡΟ 32 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξείς:
  Εκκαθάριση
  1. Με εξαίρεση την περίπτωση λύσης του ΑΣ που επέρχεται από την κήρυξή του σε κατάσταση πτωχεύσεως, κατά
  την οποία ακολουθείται η διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα, τη λύση ακολουθεί, σε κάθε άλλη περίπτωση, το

  στάδιο της εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές που ορίζονται από τη
  Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και το ύψος της αμοιβής τους, εκτός εάν το Καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
  2.Το νομικό πρόσωπο του λυθέντος ΑΣ εξακολουθεί να υπάρχει και να λειτουργεί για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.
  Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθαριστών, μετά από αίτηση μέλους ή πιστωτή του ΑΣ, το
  Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ διορίζει τους εκκαθαριστές, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας
  δικαιοδοσίας. Μετά από αίτηση μέλους ή πιστωτή του ΑΣ, το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ, δικάζοντας
  κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας μπορεί να αντικαταστήσει τους εκκαθαριστές για σπουδαίο
  λόγο. Επίσης η ΓΣ του ΑΣ στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα κατά την ημέρα θέσεως της
  Οργάνωσης σε εκκαθάριση μέλη του και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και συγκαλείται από το
  τελευταίο ΔΣ που διοίκησε τον Συνεταιρισμό με αίτηση του 1/10 των κατά την προηγούμενη παράγραφο
  μελών του μπορεί οποτεδήποτε να αντικαταστήσει τους εκκαθαριστές ,με απόφαση που λαμβάνεται με την
  πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ.1,2 του παρόντος . Η παρούσα ισχύει από …. ημέρα δημοσίευσης του Ν
  4384/2016
  (αυτό πρέπει να μπει για να ελέγχονται οι εκκαθαριστές και να μπορούν να αντικατασταθούν αν δεν κάνουν
  καλά την δουλειά τους, -σπουδαίος λόγος- όπως και να μπορούν τα μέλη του ΑΣ που έχουν ιδία αντίληψη να
  αντικαταστήσουν εκκαθαριστή που δεν κάνει καλά τη δουλειά του)

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:22 | Βαγγέλης

  Οι εκκαθαριστές θα πρέπει να μπορούν να αντικατασταθούν από της Γενικές Συνελεύσεις των μελών των Συνεταιρισμών με συνοπτικές διαδικασίες, την περιουσία τους εκμεταλλεύονται οι εκκαθαριστές, αυτοί και μόνο αυτοί ξέρουν αν καθυστερεί την εκκαθάριση κάποιος εκκαθαριστής. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου εκκαθαριστές παρέλαβαν προς εκκαθάριση Α.Σ με πλεονάσματα στα ταμεία και εξακολουθούν να συνεχίζουν την εκκαθάριση δημιουργώντας χρέη, για να έχουν αυτοί «δουλεία». Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει το ανέκδοτο που κυκλοφορεί στις νομικές σχολές της χώρας μας.
  «Ε…ρε δεν θα μου κάτσει κάποια εκκαθάριση…..»

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:07 | Λεωνίδας

  Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει το ανέκδοτο που κυκλοφορεί στις νομικές σχολές της χώρας μας.
  «Ε…ρε δεν θα μου κάτσει κάποια εκκαθάριση…..» . Οι εκκαθαριστές θα πρέπει να μπορούν να αντικατασταθούν από της Γενικές Συνελεύσεις των μελών των Συνεταιρισμών με συνοπτικές διαδικασίες, την περιουσία τους εκμεταλλεύονται οι εκκαθαριστές, αυτοί και μόνο αυτοί ξέρουν αν καθυστερεί την εκκαθάριση κάποιος εκκαθαριστής. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου εκκαθαριστές παρέλαβαν προς εκκαθάριση Α.Σ με πλεονάσματα στα ταμεία και εξακολουθούν να συνεχίζουν την εκκαθάριση δημιουργώντας χρέη, για να έχουν αυτοί «δουλεία».

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:09 | Λεωνίδας

  Πρέπει αν μπορούν οι συνεταιριστές να αλλάζουν τους εκκαθαριστές, όταν αυτοί δεν κάνουν καλά την δουλεία τους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΑΣ. Στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα κατά την ημέρα θέσεως της Οργάνωσης σε εκκαθάριση μέλη του και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και συγκαλείται από το τελευταίο ΔΣ που διοίκησε τον Συνεταιρισμό με αίτηση του 1/10 των κατά την προηγούμενη παράγραφο μελών του μπορεί οποτεδήποτε να αντικαταστήσει τους εκκαθαριστές, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ.1,2 του παρόντος . Η παρούσα ισχύει από …. ημέρα δημοσίευσης του Ν 4384/2016.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:37 | Λεωνίδασ

  Πρέπει αν μπορούν οι συνεταιριστές να αλλάζουν τους εκκαθαριστές, όταν αυτοί δεν κάνουν καλά την δουλεία τους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΑΣ. Στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα κατά την ημέρα θέσεως της Οργάνωσης σε εκκαθάριση μέλη του και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και συγκαλείται από το τελευταίο ΔΣ που διοίκησε τον Συνεταιρισμό με αίτηση του 1/10 των κατά την προηγούμενη παράγραφο μελών του μπορεί οποτεδήποτε να αντικαταστήσει τους εκκαθαριστές, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ.1,2 του παρόντος . Η παρούσα ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης του Ν 4384/2016.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 19:32 | ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΜΟΥΛΤΣΙΑΣ

  Εμείς στην Τσαριτσάνη έχουμε εκκαθαριστή που σε έναν μικρό συνεταιρισμό μας λέει ότι ξόδεψε 500.000 ευρώ μέσα σε δυο χρόνια, για αμοιβές δικές του και συμβούλων και δεν έχει χρήματα το ταμείο.
  Πήραμε δύο φορές απόφαση γενικής συνέλευσης να τον αλλάξουμε πάει στα Δικαστήρια και τα κερδίζει γιατί λένε τα Δικαστήρια ότι μόνο αυτός μπορεί να κάνει Γενική Συνέλευση τι κάνουμε; Πως θα προστατευθούμε; Ο ίδιος εκκαθαριστής λέει ότι ανακάλυψε ότι κανένα μέλος δεν ήταν ταμειακά εντάξει, άρα δεν υπάρχει κανένας να ψηφίσει στην γενική συνέλευση άρα δεν υπάρχει γενική συνέλευση και θα είναι για πάντα εκκαθαριστής.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 15:07 | ΤΣΟΤΣΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  OI EKKAΘΑΡΙΣΤΕΣ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 133/2016 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ