Άρθρο 05 – Τύπος – Περιεχόμενο Καταστατικού

1. Το Καταστατικό του ΑΣ καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα απαιτούμενα κατά νόμον ελάχιστα ιδρυτικά μέλη και για να είναι έγκυρο πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία :
α) Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία, κατοικία ή έδρα των ιδρυτικών μελών καθώς και τον Αριθμό του Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ). Εάν ιδρυτικό μέλος είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να αναγράφονται, εκτός από τα προαναφερόμενα στοιχεία του, και τα αντίστοιχα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του και η ιδιότητα αυτού κατά το καταστατικό του νομικού προσώπου.
β) Την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο και την έδρα του ΑΣ.
γ) Τo σκοπό και τις δραστηριότητες του ΑΣ.
δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, εξόδου και διαγραφής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών.
ε) Τo κεφάλαιο του ΑΣ, τον αριθμό των συνεταιρικών μερίδων, το ύψος της υποχρεωτικής συνεταιρικής μερίδας και των προαιρετικών μερίδων που μπορεί να αποκτήσει το μέλος, το ύψος της μερίδας των μελών επενδυτών, τον τρόπο καταβολής της αξίας τους και τη διαδικασία απόδοσης των μερίδων.
στ) Τον συνολικό αριθμό των ψήφων, που μπορεί να αποκτήσουν τα μέλη.
ζ) Την έκταση ευθύνης των μελών.
η) Τους όρους σύγκλησης και λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του Συνεταιρισμού (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο και Εποπτικό Συμβούλιο).
θ) Τον καθορισμό των ελαχίστων ποσοστών επί των πλεονασμάτων χρήσεως για τον σχηματισμό αποθεματικών.
ι) Τη χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού.
ια) Τον ορισμό προσωρινής διοίκησης για την έγκριση του Καταστατικού και το χρόνο σύγκλησης της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.
ιβ) Τον τρόπο ορισμού των Ελεγκτών της χρήσης.
ιγ) Τη λύση και εκκαθάριση του Συνεταιρισμού.
2. Το Καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει και να ρυθμίζει θέματα που δεν ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν, εφ’ όσον δεν είναι αντίθετα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 10:59 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  παρ. 1, περίπτωση 1.δ: “Τις προϋποθέσεις εισόδου, εξόδου και διαγραφής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών.” Προτείνεται η διευκρίνιση ότι οι όροι εισόδου δεν μπορούν να περιλαμβάνουν προϋποθέσεις άσχετες προς τον σκοπό του συνεταιρισμού ώστε να μην περιορίζεται η ελεύθερη είσοδος μελών που μπορούν να κάνουν χρήση των παρεχόμενων εκ του ΑΣ υπηρεσιών και οι δραστηριότητές του είναι συναφείς με τις ασκούμενες εκ του ΑΣ δραστηριότητες.

  παρ. 1., περίπτωση 1.ε: Τo κεφάλαιο του ΑΣ, τον αριθμό των συνεταιρικών μερίδων , το ύψος της υποχρεωτικής συνεταιρικής μερίδας και των προαιρετικών μερίδων που μπορεί να αποκτήσει το μέλος, το ύψος της μερίδας των μελών επενδυτών, τον τρόπο καταβολής της αξίας τους και τη διαδικασία απόδοσης των μερίδων.” Προτείνεται: «ο αριθμός των πρόσθετων υποχρεωτικών και των προαιρετικών μερίδων που μπορεί να αποκτήσει το μέλος», καθώς οι συνεταιρισμοί είναι μεταβλητού κεφαλαίου προκειμένου να αποτραπεί η πιθανή παρεξήγηση ότι ο συνεταιρισμός διαθέτει σταθερό κεφάλαιο όπως οι κεφαλαιακές επιχειρήσεις. Αυτό θα σημαίνει μια μορφή επιχειρησης «κλειστού τύπου» καθώς τα νέα μέλη θα πρέπει να αγοράσουν μερίδες από τα παλιότερα μέλη, όπως εφαρμόζεται στις κεφαλαιακές εταιρείες.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 10:32 | Αλέξης Μπακούρος

  Στην παρ.1 περ. ε το κεφάλαιο του ΑΣ είναι μεταβλητό δεν μπορεί να οριστεί πάρα μόνο το ελάχιστο που ο νόμος προβλέπει

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 10:53 | Αλέξης Μπακούρος

  Στην παρ.1 περ. γ Τo κύριο σκοπό και τις δραστηριότητες του ΑΣ και στην περ.ε επειδή το κεφάλαιο του ΑΣ είναι μεταβλητό δεν μπορεί να οριστεί πάρα μόνο το κατώτερο που ο νόμος προβλέπει.