Άρθρο 28 – Τηρούμενα βιβλία

Οι ΑΣ τηρούν τα βιβλία που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία καθώς και τα παρακάτω βιβλία:
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών.
β) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου, εφ’ όσον υπάρχει Εποπτικό Συμβούλιο.
γ) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το Καταστατικό.

 • Συμφωνώ με τον κύριο Μπακούρο. Άπαξ και τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει σε ένα βαθμό από τα ΕΛΠ εσείς γιατί θέλετε να ανακαλύψετε τον τροχό.

  Επίσης, κάτι πρέπει να κάνουμε με τα πρακτικά ΔΣ, ΓΣ και ΕΣ επειδή υπάρχει κίνδυνος σε κάποιους ΑΣ να μπουν κλέφτες και τα κλέψουν ….. αλλά να μην κάνει το ΔΣ μήνυση στους κλέφτες …. ίσως γιατί τον βολεύει να κλέψει κάποιος τα πρακτικά … μπας και κουκουλώσουν τις απάτες που έχουν κάνει… για αυτό όλα τα πρακτικά να τα φυλάμε σε θυσαυροφυλάκιο … μη μας τα κλέψουνε αδέρφια …

  Με εκτίμηση
  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
  τ. Ποινικός Πραγματογνώμονας σε σοβαρές υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
  www-.pdavos.gr

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:58 | Αλέξης Μπακούρος

  Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:Οι ΑΣ τηρούν τα λογιστικά βιβλία (αρχεία) και τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που προβλέπονται από τον ν. 4308/2014, καθώς και τα παρακάτω βιβλία θεωρημένα από την Εποπτεύουσα Αρχή ):

 • Οι συνεταιρισμοί, οι οποίοι εκ του καταστατικού τους υποχρεούνται μόνο σε σύνταξη ισολογισμού δεν υποχρεούνται σε εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος ( ΠΟΛ.1024/21.1.2015)
  Εκτιμούμε ότι είναι «επικίνδυνο» αν όχι « εγκληματικό » , η μη υποχρεωτική τήρηση διπλογραφικών βιβλίων από όλους τους ΑΣ, ανεξαρτήτως τζίρου. Η μη τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, δυσχεραίνει α) την σύνταξη αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, β) την διαχειριστική παρακολούθηση και γ) τον έλεγχο της Διαχείρισης.
  Σημειώνω απόσπασμα από την απόφαση ΣΛΟΤ 1092/2018 « Παρά τα ανωτέρω αναφερόμενα, εκτιμούμε ότι από απλογραφικό λογιστικό σύστημα δεν είναι πρακτικά εφικτό να καταρτιστεί μία πλήρης σειρά αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.»

 • Οι συνεταιρισμοί, οι οποίοι εκ του καταστατικού τους υποχρεούνται μόνο σε σύνταξη ισολογισμού δεν υποχρεούνται σε εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος ( ΠΟΛ.1024/21.1.2015)
  Εκτιμώ ότι είναι «επικίνδυνο» αν όχι « εγκληματικό » , η μη υποχρεωτική τήρηση διπλογραφικών βιβλίων από όλους τους ΑΣ, ανεξαρτήτως τζίρου. Η μη τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, δυσχεραίνει α) την σύνταξη αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, β) την διαχειριστική παρακολούθηση και γ) τον έλεγχο της Διαχείρισης.
  Σημειώνω απόσπασμα από την απόφαση ΣΛΟΤ 1092/2018 « Παρά τα ανωτέρω αναφερόμενα, εκτιμούμε ότι από απλογραφικό λογιστικό σύστημα δεν είναι πρακτικά εφικτό να καταρτιστεί μία πλήρης σειρά αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.»