Άρθρο 23 – Εγγραφή των ΑΣ στο Μητρώο

1. Οι ΑΣ υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο του άρθρου 22.
2. Με την αίτηση της εγγραφής τους στο Μητρώο οι ΑΣ υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Εποπτεύουσα αρχή:
α) Το Καταστατικό τους, υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη και
β) Κατάσταση των ιδρυτικών μελών του ΑΣ με το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και το ΑΦΜ τους, σύμφωνα με το ιδρυτικό Καταστατικό.
Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους ΑΣ, επαληθεύονται από την Εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 4 και με βάση την πληρότητά τους, οι ΑΣ εγγράφονται ή όχι στο Μητρώο. Από της εγγραφής αυτής, παρέχεται στους ΑΣ αριθμός Μητρώου ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά, σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν, καθώς και στον ιστότοπό τους. Για την απόκτηση ΑΦΜ από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), οι ΑΣ προσκομίζουν σε αυτήν βεβαίωση εγγραφής τους στο Μητρώο που χορηγείται από την Εποπτική αρχή και αναγράφει τον αριθμό Μητρώου.
Μετά την εκλογή του οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, αποστέλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα στην Εποπτεύουσα αρχή πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού ή/και του Εποπτικού Συμβουλίου των ΑΣ.
3. Ως τις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους οι ΑΣ υποχρεούνται να καταχωρίσουν στο ΕΜΑΣ ηλεκτρονικά τακτικές ετήσιες δηλώσεις, με τις οποίες δηλώνουν τυχόν μεταβολές των στοιχείων της παραγράφου 2, καθώς και:
α) Τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
β) Την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών του άρθρου 24.
γ) Την κατ’ άρθρο 17 ετήσια έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου.
δ) Το αποδεικτικό της αποστολής του καταλόγου υπόχρεων προσώπων προς τα αρμόδια όργανα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 16 και την παράγραφο 6 του άρθρου 17.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τα μέλη του ΑΣ παραδίδουν την παραγωγή τους ή/και προμηθεύονται τα εφόδιά τους, σύμφωνα με το Καταστατικό και την παράγραφο 1 περ. στ) του άρθρου 8.
4. Οι ΑΣ διαγράφονται από το Μητρώο για λόγους που αφορούν τη μη υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στην τακτική δήλωση της παραγράφου 3 και τη μη τήρηση των διατάξεων του νόμου και του Καταστατικού, όπως οι λόγοι αυτοί εξειδικεύονται με την Υπουργική απόφαση της παραγράφου 5.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των τακτικών δηλώσεων της παραγράφου 3, επιπλέον απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην τακτική δήλωση της παραγράφου 3, καθώς και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής τους, οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής των ΑΣ από το Μητρώο και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από την Εποπτεύουσα αρχή στην περίπτωση μη σύννομης λειτουργίας των ΑΣ, το εύρος αυτών και η σχετική διαδικασία και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την άσκηση της κρατικής εποπτείας.

 • Αν ένας ΑΣ δεν εγγραφεί εντός συγκεκριμένου χρόνου στο Μητρώο πρέπει να λύεται και εκκαθαρίζεται ειδάλλως θα έχουμε παράνομους ΑΣ να λειτουργούν ες αεί χωρίς να είναι στην πραγματικότητα ΑΣ.

  Με εκτίμηση
  Ντάβος Παναγιώτης
  Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
  τ. Ποινικός Πραγματογνώμονας σε σοβαρές υποθέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
  www-.pdavos.gr

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:19 | Αλέξης Μπακούρος

  Η παρ. 1 Θέλει διαφορετική διατύπωση αφού τώρα τα καταστατικά εγκρίνονται από την Εποπτική αρχή, η εγγραφή πρέπει να γίνεται αυτεπάγγελτα.
  Η παρ.3 το πρώτο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής:3.Ως τις 30 Σεπτεμβρίου ή 31 Μαρτίου εκάστου έτους αντίστοιχα με το κλείσιμο της οικονομικής χρήσης οι ΑΣ υποχρεούνται να καταχωρίσουν στο ΕΜΑΣ ηλεκτρονικά τακτικές ετήσιες δηλώσεις, με τις οποίες δηλώνουν τυχόν μεταβολές των στοιχείων της παραγράφου 2, καθώς και:
  Στην παρ.3 περ.δ δεν υπάρχει παρ. 6 στο άρθρο 17