Άρθρο 33 – Ενέργειες εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της περιουσίας του εκκαθαριζομένου ΑΣ και να συντάξουν ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην Εποπτεύουσα αρχή. Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο ισολογισμός συντάσσεται στο τέλος κάθε έτους. Ο τελικός ισολογισμός καταρτίζεται στο τέλος της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές γνωστοποιούν τη λύση του ΑΣ με τη δημοσίευσή της σε μια ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και αν δεν εκδίδεται τέτοια, σε περιοδική εφημερίδα του νομού της έδρας του ΑΣ και καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν της απαιτήσεις τους.
2. Απαιτήσεις πιστωτών κατά της υπό εκκαθάριση οργάνωσης παραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της λύσεώς της.
3. Το προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την διανομή πλειστηριάσματος σε περίπτωση έμμεσης εκτέλεσης.
4. Το υπόλοιπο του ενεργητικού, που απομένει μετά την εξόφληση των υποχρεωτικών και πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων στην ονομαστική τους αξία διανέμεται στα μέλη.
5. Η διάρκεια της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Παράταση για περίοδο το πολύ τριών (3) ετών από την λήξη της προηγουμένης περιόδου μπορεί να δοθεί μόνον κατόπιν αιτήσεως πιστωτή ή μέλους του ΑΣ ή του εκκαθαριστή, εφ’ όσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, από το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ, δικάζοντος κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Δεν μπορεί να οριστεί εκκαθαριστής το ίδιο πρόσωπο για περίοδο μεγαλύτερη συνολικά των έξι (6) ετών.
6. Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές του ΑΣ, δεν διώκονται ποινικά, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη του ΑΣ προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Δεν μπορούν να οριστούν εκκαθαριστές του ΑΣ πρόσωπα που έχουν ασκήσει διοίκηση ή έχουν υπάρξει υπάλληλοί του. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους εκκαθαριστές των Αγροτικών Συνεταιρισμών, των ΑΕΣ, των ΕΑΣ, των ΚΕΣΕ, των ΚΑΣΟ και των ΣΕ του ν. 2810/2000, που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση με οποιονδήποτε τρόπο.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 14:36 | Σιδηροπούλου Άννα

  Δεκάδες οικογένειες, πρώην συνεταιριστικών υπαλλήλων, σε αναμονή για την καταβολή των δεδουλευμένων και των αποζημιώσεων,που τους οφείλονται μετά την εκκαθάριση του 2013, όσων αφορά την ΕΑΣ Λάρισας. Αποφάσεις δικαστηρίων ανεκπλήρωτες. Καμμία αναφορά στους Νόμους 2810/2000 και 4015/2011 με τους οποίους ξεκίνησε η εκκαθάριση.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 12:57 | PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε., ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

  Επιβάλλεται να σημειωθεί ρητώς ότι η παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών διακόπτεται σε περίπτωση εμπροθέσμου αναγγελίας αυτών στον εκκαθαριστή (33 § 2).

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 12:43 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  παρ. 3: Προτείνεται η επαναφορά της διατύπωσης του ν.2810/2000 (και συγχώνευση των 33.3 και 33.4):
  «Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη της εκκαθαριζόμενης οργάνωσης με την ακόλουθη σειρά: προηγείται η εξόφληση των οφειλών προς τους εργαζόμενους και ακολουθεί η εξόφληση των λοιπών δανειστών. Στη συνέχεια εξοφλούνται οι προαιρετικές μερίδες. Το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει μετά την εξόφληση των υποχρεωτικών και πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων στην ονομαστική τους αξία, διατίθεται σε άλλους αγροτικούς συνεταιρισμούς και ουδέποτε διανέμεται στα μέλη. Το ειδικό αδιανέμητο αποθεματικό μπορεί να διατεθεί σε άλλους συνεταιρισμούς ή σε κοινά συνεταιριστικά χρηματοδοτικά εργαλεία υπό την προϋπόθεση ότι διατηρεί τον χαρακτήρα του ως αδιανέμητη κοινή περιουσία των μελών».

  Η δυνατότητα που προβλέπει η διάταξη του νομοσχεδίου στους ΑΣ να διανέμουν το προϊόν εκκαθάρισης στα μέλη τους αποτελεί στοιχείο που απαντάται σε κεφαλαιουχικές-κερδοσκοπικές κυρίως εταιρείες (βλ. αρ.168 παρ. 8 του Ν. 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες). Η εισαγωγή του στοιχείου αυτού στους συνεταιρισμούς παραγνωρίζει το πνεύμα της 3ης διεθνούς συνεταιριστικής αρχής. Η τελευταία ορίζει –μεταξύ άλλων– ότι: «τα μέλη διαθέτουν τα πλεονάσματα για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς: την ανάπτυξη του συνεταιρισμού τους, ενδεχομένως με τη δημιουργία αποθεματικών, μέρος των οποίων τουλάχιστον θα είναι αδιανέμητα [….]» . Σκοπός της αρχής αυτής είναι να προτρέψει τους συνεταιρισμούς να διατηρήσουν αδιανέμητο ένα μέρος των αποθεματικών τους, όχι μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συνεταιρισμού, αλλά και μετά από ενδεχόμενη λύση του. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο του ενεργητικού του υπό εκκαθάριση συνεταιρισμού πρέπει να διανέμεται σε συνεταιρισμούς ή σε κοινωφελείς δράσεις υπέρ της κοινότητας και όχι στα μέλη . Τα μέλη πρέπει να αποκλείονται από την ανωτέρω διανομή για να προστατευθεί ο συνεταιρισμός από μια πρόωρη και κακόπιστη λύση του από τα νυν μέλη του, τα οποία επιθυμούν να καρπωθούν την κοινή περιουσία του συνεταιρισμού όπως αυτή διαμορφώθηκε από προηγούμενες γενιές μελών.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 12:10 | Αλέξης Μπακούρος

  Στην παρ.4 για πρώτη φορά καταργείται το αδιανέμητο της συνεταιριστικής περιουσίας, νομίζω ότι η διάταξη αυτή θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που ελπίζει να επιτύχει.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 22:08 | Χρήστος Κ

  Σε περίπτωση εκκαθάρισης αγροτικών συνεταιρισμών και συνεταιριστικών οργανώσεων θα πρέπει να δίνετε προτεραιότητα και χωρίς προϋποθέσεις στην εξόφληση οφειλών (δεδουλευμένων και απόλυσης) προς τους εργαζόμενους, όπως έγινε παλιότερα με την ΚΥΔΕΠ (Ν 3147/2003, άρθρο 27), την Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 122/21-7-2009) και άλλες οργανώσεις. Ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις υπό εκκαθάριση συνεταιριστικές οργανώσεις και αγροτικούς συνεταιρισμούς εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η εκποίηση της ακίνητης περιουσίας τους. Περιμένουμε την εφαρμογή του Ν 2810/2000 βάσει του οποίου οδηγήθηκε σε εκκαθάριση το 2012 η ΕΑΣ Λαγκαδά.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 20:59 | Βάιος

  Στη θέση του άρθρου 33 να επανέλθει το άρθεο 25 του Ν.2810 που όριζε ότι στη διαδικασία της εκκαθάρισης έχουν προτεραιότητα οι εργαζόμενοι.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 18:56 | Λαζαρίδης Δημήτριος

  ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΑΙΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΗΤΕΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΘΗΤΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ 100 ΧΡΟΝΩΝ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΕ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΣΥΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΝΑ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ, ΑΥΤΟΙ, ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΣΥΜΠΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ, ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΧΘΗΣΑΝ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:50 | Γρηγόρης

  Το θέμα των εκκαθαρίσεων έχει να κάνει με το ελλιπές νομικό πλαίσιο που τις διέπει και όχι με τους ίδιους τους εκκαθαριστές (πλην μετρημένων εξαιρέσεων). Συνεπώς, αυτό που θα έπρεπε να διασφαλιστεί, είναι η πρόβλεψη για απλοποίηση των διαδικασιών των εκποιήσεων και των μεταγραφών αυτών κατά τα πρότυπα της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Περαιτέρω, να συμμορφωθεί η Διοίκηση με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αρ. 277/2017 Γνωμοδότηση της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., την οποία μάλιστα έχει κάνει αποδεκτή. Διαφορετικά, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι διαδικασίες τις εκκαθάρισης. Για όσους εκκαθαριστές πράγματι αδρανούν, καλό θα ήταν να υπάρχει έλεγχος και δυνατότητα αντικατάστασης με πρωτοβουλία του τελευταίου Δ.Σ. και της Γ.Σ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:19 | ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Εμεις οι απολυμενοι υπαλληλοι της ΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ με τον νομο 4015/11,ελπιζαμε οτι
  η νεα κυβερνηση θα φροντιζε να παρουμε καποια απο τα δεδουλευμενα μας με το νεο νομ/διο περι συνεταιρισμων.Δυστυχως ανθρακες ο θησαυρος.Τελικα στην Ελλαδα ειναι ολλοι αριστεροι και δεξιοι ιδιοι, κοινοι ψευτες.ΝΤΡΟΠΗ.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 13:49 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Οι εκκαθαρίσεις νομικών προσώπων εμφανίζουν δυσχέρειες στην πράξη αλλά ειδικά των αγροτικών συεταιρισμών έχεουν κάποιες περαιτέρω. Ειδικότερα ορίστηκε ρητά οτι εφαρμόζονται οι ιδατάξεις περί δικστικής εκκαθάρισης κληρονομίας ώστε οι εκποιήσεις να γίνονται μετά από άδεια του Δικαστηρίου με εκούσιο πλειστηριασμό ενώπιον Συμβολαιογράφου αλλά αυτό προϋποθέτει ύπαρξη ταμείου γιά την αντιμετώπιση εξόδων εκτέλσης και γιά την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, κατασβολή ΕΝΦΙΑ Οι μικροί ΑΣ και γενικά οι περισσότεροι ΑΣ υπό εκκαθάριση δεν έχουν καθόλου ταμείο ώστε να προωθηθούν οι εργασίες ώστε επικρατεί στασιμότητα. Για να διευκολυνθούν οι εκποιήσεις πρέπει να καταστεί σαφές με ρητή διάταξη οτι κατά την διαδικασία εκποίησης ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις περί αναγκαστικής εκτέλεσης σχετικά με τα προσαρτώμενα στην περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης έγγραφα κ πιστοποιητικά. Πρόθετος λόγος γιαυτο είναι οτι οι περισσότερες εγκαταστάσεις έχουν γίνει από την ΚΥΔΕΠΠ δηλαδή το Κράτος χωρίς τότε να εκδθούν άδειες οικοδομής και δεν μπορεί να επισυναφθεί πιστοποιητικό νομιμότητος. Εάν δεν ρυθμιστεί η περίπτωση πολύ δύσκολα θα εκποιηθούν τα ακίνητα ώστε να προκύψει εενργητικό εκκαθάρισης
  Οι εκκαθαριστές θα πρέπει να μπορούν να ελέγχονται και να αντικαθίστανται από τα μέλη του ΑΣ. Υπάροχυν εκκαθριστές που κάνουν την δουλειά τους καλά και άλλλοι όχι. Το κρίσιμο δεν είναι η διάρκεια παραμονής καθενός αλλά πως διενεργεί τις εργασίες, όταν θα αλλάξει ο νέος μπορεί να κάνει μεγάλο χρονικό διάστημα να ενημερωθεί και να οργανωθεί και μπορεί να είναι λιγότερο επαρκής.
  Επίσης δίκαιο θα ήταν να ληφθεί μέριμνα γιά τους πρώην εργαζόμενους, να μπορούν να καταταγούν σε ποσοστό τουλάχιστον των απαιτήσεών τους τουλάχιστον γιά τις εκκθααρίσεις που κηρύχθηκαν πριν την εφαρμογή του μνημονίου που προέταξε τους εμπράγματους πιστωτές δηλαδή τις Τραπεζες

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 11:41 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Α) ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ».
  Προτείνω την τροποποίηση του γ’ εδαφίου της παρ. 6 του άρθρ.33 του αναρτημένου νομοσχεδίου, ως εξής:
  «Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους εκκαθαριστές των ΑΣ, των ΕΑΣ, των ΚΕΣΕ, των ΚΑΣΟ, των ΣΕ και των ΑΕΣ, που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, εξυγίανση ή πτώχευση, με οποιονδήποτε τρόπο, υπό το κράτος των ν. 2810/2000, 4015 / 2011 (Α΄ 210) και 4384 / 2016 (Α΄ 78), όπως ίσχυσαν, η οποία είτε υφίσταται και συνεχίζεται, είτε περατώθηκε, κατά το χρόνο δημοσίευσης της προκείμενης ρύθμισης και ανεξάρτητα αν οι ως άνω ΣΕ μετατράπηκαν σε ΑΕΣ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ.7 Ν.4015/2011(Α 210)».
  Επίσης, προτείνω την εξής προσθήκη, η οποία μπορεί να ενσωματωθεί, είτε στο τέλος (ως τελευταίο εδάφιο δ’), της ως άνω παρ. 6 του άρθρου 33, είτε ως παρ. 8 στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 36, (με την αιτιολογία που παραθέτω, αμέσως μετά), η οποία έχει ως εξής:
  «Ως Συνεταιριστική Εταιρία (Σ.Ε.) λογίζεται αυτή της οποίας η πλειοψηφία των μετοχών της ή των εταιρικών της μεριδίων ανήκε ή ανήκει σε Α.Σ., Ε.Α.Σ. Σ.Ε., πρώην ΑΤΕ ΑΕ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ και Ο.Τ.Α. Η παρούσα ρύθμιση για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 33 του παρόντος νόμου καταλαμβάνει και όλες τις σχετικές εκκρεμείς υποθέσεις. Ως τέτοιες νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον παντός αρμοδίου οργάνου της Διοίκησης ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή ανακοπής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή βοηθήματος ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή βοηθήματος ή αίτησης αναίρεσης. Ως εκκρεμείς νοούνται, επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στον υπόχρεο».

  Β) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ.
  Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 33 του, υπό διαβούλευση, νομοσχεδίου, για την έλλειψη ευθύνης (ποινικής, αστικής, προσωπικής κ.λ.π.) των Εκκαθαριστών Αγροτικών Συν/σμών και των εκεί αναφερομένων άλλων οργανώσεων (μεταξύ των οποίων είναι και οι Συνεταιριστικές Εταιρίες «Σ.Ε.» του καταργηθέντος Ν. 2810/2000) επαναλαμβάνει, σε ενιαία διατύπωση, όσα ορίζονται στις παραγράφους 17 και 18 του έως τώρα ισχύοντος Ν 4384/2016: ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ κ.λ.π. όπως η έννοια των ΣΕ ορίζονταν με την διάταξη του άρθρου 32 τον προϊσχύσαντος Ν. 2810/2000, η οποία καταργήθηκε στις 31-12-2014, δυνάμει του άρθρου 20 παρ.3 του Ν.4224/2013, (ΦΕΚ Α 288), «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις».

  Προηγουμένως, κατά το άρθρο 19 παρ.7 Ν.4015/2011, ΦΕΚ Α 210/21.9.2011, είχε ορισθεί ότι «7. Οι Συνεταιριστικές Εταιρείες, οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν. 2810/2000 πρέπει μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012 να μετατραπούν σε ΑΕΣ (Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις) του παρόντος νόμου και καταχωρίζονται στο μητρώο, εφόσον στην μετοχική τους σύνθεση μετέχουν κατά πλειοψηφία ΑΣ του παρόντος νόμου».
  Οι περισσότερες ΣΕ (όπως π.χ. στη Ξάνθη η ΣΕΒΑΘ, η ΣΕΚΑΠ, η ΡΟΔΟΠΗ, η ΣΕΠΕΚ κ.λ.π.), που είχαν οικονομικά προβλήματα και ανώμαλη εξέλιξη (θέση υπό εκκαθάριση, πτώχευση κ.λ.π.) προφανώς δεν μετατράπηκαν σε ΑΕΣ (Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις) και δεν καταχωρίσθηκαν στο σχετικό μητρώο, το οποίο δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
  Οι εν λόγω ΣΕ είχαν οφειλές στην πρώην ΑΤΕ ΑΕ (η οποία και χρηματοδοτούσε ουσιαστικά την κάλυψη των αναγκών τους, για τη συνέχιση της λειτουργία τους, η οποία γίνονταν κατ’ εντολή της εκάστοτε Κυβέρνησης), ιδία μέσω της διαδικασίας αύξησης των κεφαλαίων τους. Ετσι, η ΑΤΕ, η οποία δεν ήταν Αγροτική Οργάνωση, όπως προέβλεπε ο νόμος περί συνεταιρισμών, απέκτησε μετοχές και έγινε μέτοχος αυτών των εταιριών, οι οποίες όμως στη συνείδηση του κόσμου παρέμειναν ως ΣΕ, παρά την είσοδο σ’αυτές της ΑΤΕ, του Σωματείου Εργαζομένων ή και των ΟΤΑ στη περιφέρεια των οποίων είχαν την έδρα τους.
  Ως εκ τούτου και η σημερινή ισχύουσα διάταξη, ως και η προτεινόμενη, για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των εκκαθαριστών αυτών των ΣΕ, είναι «δώρο άδωρο», δεδομένου ότι, ενώ θεωρείται στην ουσία πασίδηλο γεγονός ότι οι ως άνω εταιρίες ήταν Συνεταιριστικές, εν τούτοις αυτό δεν ισχύει τυπικά-νομικά, (κατά τον καταργηθέντα νόμο), δεδομένου ότι στη σύνθεση του μετοχολογίου αυτών των εταιριών, υπεισήλθαν με διάφορα ποσοστά, αφενός μεν η ΑΤΕ (με σημαντικό ποσοστό) και αφετέρου το σωματείο εργαζομένων και τυχόν ΟΤΑ (με μικρό ποσοστό) και έτσι χάθηκε η πλειοψηφία των κατεχομένων μετοχών από τις Αγροτικές Οργανώσεις.
  Το γεγονός αυτό, προφανώς, δεν γνώριζαν και οι κατά καιρούς ορισθέντες (τυπικά μέσω απόφασης της Γ.Σ. των μετόχων, πλην όμως ουσιαστικά από την εκάστοτε Διοίκηση της ΑΤΕ) εκκαθαριστές, οι περισσότεροι των οποίων ήταν υπάλληλοί της (και οι λιγότεροι δικηγόροι που αγνοούσαν το γεγονός), οι οποίοι παρέμειναν για λίγο υπ’αυτήν την ιδιότητα, διότι όλες αυτές οι ΣΕ κηρύχθηκαν υπό πτωχεύσεις, στα πλαίσια των οποίων ορίσθηκαν σύνδικοι. Πράγματι, αν όχι όλοι οι περισσότεροι εξ αυτών των εκκαθαριστών διορίσθηκαν από την ΑΤΕ και από την εκάστοτε Κυβέρνηση (δηλαδή το Κράτος-Δημόσιο, το οποίο τους διώκει σήμερα), η οποία έκανε πολιτική, μέσω αυτών των ΣΕ.
  Ετσι, αυτοί οι (για λίγο) πρώην εκκαθαριστές, ήδη, συνταξιούχοι, σήμερα, οι πλείστοι εξ αυτών, έχουν φορτωθεί τα ανομήματα όλων των προηγούμενων διοικήσεων των ΣΕ, όντες προσωπικά κατάχρεοι έναντι του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών για χρέη των εταιριών αυτών. Για το λόγο, δεσμεύθηκε η όποια περιουσία είχαν (κινητή ή ακίνητη), κατασχέθηκαν λογαριασμοί τους σε τράπεζες, δεν μπορούν να κάνουν μια δωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου στα παιδιά και τα εγγόνια τους (αφού αδυνατούν να λάβουν πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας) και, χωρίς να έχουν φταίξει σε τίποτε, βιώνουν την αγωνία και των πλησιεστέρων τους συγγενών, οι οποίοι σκέπτονται να αποποιηθούν την κληρονομιά τους, όταν αυτοί αποβιώσουν, ενώ εν τω μεταξύ το Δημόσιο και οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, έχουν αναγγείλει τις απαιτήσεις τους στη πτώχευση και αναμένουν να ικανοποιηθούν προνομιακά από το προϊόν της πτωχευτικής περιουσίας.
  Συνεπώς, για να μπορέσει να έχει αντίκρισμα η υφιστάμενη διάταξη περί απαλλαγής των διατελεσάντων εκκαθαριστών αυτών των ΣΕ, από την προαναφερθείσα ευθύνη, θα πρέπει, κατεπειγόντως (διότι έχουν ανοιχθεί και εκκρεμούν διάφορες δίκες εναντίον αυτών των ανθρώπων) να γίνει η σχετική ρύθμιση, στην οποία θα επαναπροσδιορίζεται, ποιες θεωρούνται ΣΕ, τουλάχιστον έως την 31-12-14, οπότε καταργήθηκε το άρθρ. 32 του Ν. 2810/2000, που όριζε την έννοια αυτών.
  Η ως άνω προσθήκη καθιστά την προτεινόμενη ρύθμιση πληρέστερη, αποκαθιστά την συνταγματική αρχή ισότητας, δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης του Νόμου έναντι ουσιαστικά όμοιων καταστάσεων, ενισχύει την αίσθηση ενότητας και ασφαλείας του Δικαίου, αποσαφηνίζει και ρυθμίζει ενιαία και διαχρονικά την ευθύνη των εκκαθαριστών ΣΕ.
  7 Ιανουαρίου 2020
  Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
  ε. Δικηγόρος, πρώην νομικός σύμβουλος ΑΤΕ

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:48 | νικος αντωνιου

  ακομα και οι πρωθυπουργοι οταν χασουν τη δεδηλωμενη πεφτουν.οι εκαθαριστες ποτε.πεφτουν μονο οταν πεθανουν σαν τους ισοβιους βασιλεις και οταν αδρανουν πραγμα πολυ δυσκολο να το δεχθουν τα δικαστηρια.δωστε το δικαιωμα στα παλια συμβουλια να συγκαλουν γενικη συνελευση.δωστε τη δυναμη στη γενικη συνελευση να αντικαθιστα τους αχρηστους και ανικανους εκαθαριστες που το μονο που κοιτουν ειναι η τσεπη τους με παραλογες αμοιβες και αργοποριες στο εργο τους.οι συναιτεροι γνωριζουν το εργο τους και αυτοι να αποφασισουν.εσεις ειστε στο υπουργειο εσεις βρειτε λυση σ αυτο το προβλημα που εχουμε σαν συνεταιροι

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:26 | γιωτης νικας

  η κατασταση με τους εκαθαριστες δεν παει αλλο.υπαρχει εκαθαριστης που παρελαβε τον συναιτερισμο καθαρο και χωρις χρεη και μαλιστα με καταθεσεις 500000 ευρω και μεσα σε τρια χρονια δεν εκανε απολυτως τιποτα και οι καταθεσεις πεταξαν σε αμοιβες του εκαθαριστη και τωκ κολητων του.δεν εκανε καμια γενικη συνελευση με πρωτοβουλια δικια του.εγινε γενικη συνελευση με πρωτοβουλια των μελων οπου καταψηφηστικε ο ισολογισμος και δεν μπορουμε να τον διωξουμε ουτε με γενικη συνελευση ουτε στα δικαστηρια γιατι συμφωνα με το νομο δεν πεθανε και δεν αδρανησε.ο νομοθετης πρεπει να δει με προσοχη την αντικατασταση του εκαθαριστη.εφοσον καταψηφιζεται ο ισολογισμος να καταπεφτει και αυτος οπως ισχυει και για τα συμβουλια.οχι σε εκαθαριστες βασιλιαδες

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:43 | Λεωνίδας

  Πρέπει αν μπορούν οι συνεταιριστές να αλλάζουν τους εκκαθαριστές, όταν αυτοί δεν κάνουν καλά την δουλεία τους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΑΣ. Στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα κατά την ημέρα θέσεως της Οργάνωσης σε εκκαθάριση μέλη του και οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και συγκαλείται από το τελευταίο ΔΣ που διοίκησε τον Συνεταιρισμό με αίτηση του 1/10 των κατά την προηγούμενη παράγραφο μελών του μπορεί οποτεδήποτε να αντικαταστήσει τους εκκαθαριστές, με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ.1,2 του παρόντος . Η παρούσα ισχύει από …. ημέρα δημοσίευσης του Ν 4384/2016.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 19:51 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΆΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΈΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΙ ΜΑΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 19:06 | ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

  τα παλιά διοικητικά συμβούλια τα κυνηγάνε θεοί και δαίμονες, και έχουν δεσμεύσει και τα προσωπικά τους περιουσιακά στοιχεία, ώστε να εξαρτώνται από το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. Αυτοί δεν πρέπει να ελέγχουν τον εκκαθαριστή ή να μπορούν να φωνάξουν τους συνεταιριστές για τους αλλάξουν; Γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη; Δεν έχουν σημασία τα χρόνια στην διάρκεια της εκκαθάρισης, εάν κάποιος είναι καλός ας μείνει για να τελειώσει την εκκαθάριση εάν δεν κάνει να μπορεί να αλλάξει χωρίς πολλά πολλά. Άλλη η εκκαθάριση σε μία ένωση άλλη σε ένα μικρό συνεταιρισμό στο χωριό να μην μπαίνουν όλα σε ένα τσουβάλι.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 19:58 | ΠΟΛΥ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗ

  Πρέπει αν μπορούν οι συνεταιριστές να αλλάζουν τους εκκαθαριστές. Έτσι όπως είναι ο Νόμος μόνο σαν πεθάνουν ή δεν ασχολούνται καθόλου δεν αλλάζουν. Πως θα βρεθεί ένας τρόπος να αλλάζει εκκαθαριστής αν δεν προχωράει τη δουλειά ή αν δεν μπορεί ή αν δουλεύει για τον εαυτό του;

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 18:26 | Γιώργος

  Καλό θα ήταν να επιτρέπεται να πάει εκκαθαριστής υπάλληλος έτσι ώστε να είναι πιο ευαίσθητος σε οφειλές έργαζομένων. Για τις ΑΕΣ να επιτρέπεται ο ορισμός του εκκαθαριστή βάσει του νέου νόμου περί Α.Ε.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 15:20 | ΝΙΚΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ

  Ως πρώην εργαζόμενοι στην ΕΑΣ Λάρισας θεωρήσαμε ότι ήρθε στην εξουσία μία νέα κυβέρνηση με απλή κοινή λογική.Αλλά διαψευστήκαμε μόλις είδαμε τον νέο νόμο για τους συνεταιρισμούς που δεν λαμβάνει καμία μέριμνα για τους εργαζόμενους σε εκκαθαρίζόμενες ΕΑΣ πριν το 2013.
  Γιαυτό επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις εκκαθαρίσεις προ του 2013 να ολοκληρωθούν και να διανείμουν το προιόν της εκκαθάρισης βάσει των νόμων 2810/2000 και 4015/2011 με τους οποίους πήγαν σε εκκαθάριση οι ΕΑΣ.
  Γιά να καταφέρουμε επιτέλους και εμείς να πάρουμε δεδουλευμένα και αποζημιώσεις που μας οφείλονται απο το 2012.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 11:56 | Αχιλλεας

  Πρωην εργαζωμενη της εασ λαρισας ειναι απληρωτη απο το 2013 που πηγε σε εκαθαρειση η εας και ολες κυβερνησης μας κοροιδευουν ωπος φαινετε μια και τα ειδια και η σημερινη κυβερνηση αφου στο νεο νομοσχεδιο δεν μας εχει καθολου μεσα στα πλανα της μονο υποσχεσης πρην της εκλογες μας εδιναν.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 22:04 | Λαζαρίδης Δημήτριος

  Το υπόλοιπο του ενεργητικού δεν πρέπει να διανέμεται στα μέλη αλλά να αποφασίζεται από τα μέλη να γίνεται ένα έργο κοινής ωφέλειας ή δημόσιου συμφέροντος στον τόπο τους. Τα περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισμού που εκκαθαρίζεται δεν αποκτήθηκαν από την θητεία μιας διοίκησης αλλά από θητείες διοικήσεων μπορεί και 100 χρόνων. Δεν μπορεί αυτή η παράγραφος να αποτελεί κίνητρο σε επιτήδειους να διαλύουν συνεταιρισμούς προκειμένου να ωφελούνται αυτοί, που κατά σύμπτωση είναι μέλη, που ίσως και να μην μόχθησαν ποτέ για τον συνεταιρισμό.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 21:52 | Κωσταs

  Οι απλήρωτοι πρώην εργαζόμενοι της ΕΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ περιμένουν ακόμη μετά από τόσα χρόνια την εκκαθάριση , από τους ορισμένους από την ίδια την ΕΑΣ, Γιαννιώτες εκκαθαριστες οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτα ακόμη για να πληρωθούν τα δεδουλεμενα χρόνων που οφείλονται. ΤΟΣΕΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ ΑΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ. ΑΝ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΊ τι έγινε στη περίπτωση αυτη. Ένα σωρό δικαστικές κερδισμένες υποθέσεις εναντια της ΕΑΣ και κανένα αποτέλεσμα. ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΠΕΛΟ ΔΙΟΤΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΧΑΛΙ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 14:47 | ΤΣΟΤΣΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4015/2011 ΚΑΙ 4384/2016 ΝΑ ΠΕΡΑΙΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ.
  ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥς ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 08:19 | Θανασης

  Επισημαινω οτι δεν γινεται προβλεψη σε περιπτωση εκκαθαρισης για τους υπαλληλους που εχασαν τις δουλειες τους και τους οφειλονται τεραστια ποσα απο μισθοδοσιες και αποζημιωσης απολυσης.Νομιζω οτι πρεπει να υπαρξει καποιου ειδους μεριμνα και γι αυτους,οπως προτεραιοτητα εξοφλησης τους εναντι των υπολοιπων πιστωτων οπως πραγματι ηταν στον 2810/2000 αρθρο 25,αλλα και την ενταξη σε ειδικα προγραματα εργασιας του ΟΑΕΔ οπως προβλεπονταν στον 4015/2011 αλλα ποτε δεν υλοποιηθηκαν και καποια ευνοικοτερη διαταξη για το συνταξιοδοτικο τους(επαναφορα διαταξεων ΤΣΕΑΠΓΣΟ)ΕΩς 31/12/2020 γιατι οι περισοτεροι ειναι πανω απο πενηντα-πενηντα πεντε ετων και πολυ δυσκολα εως αδυνατον να ξαναβρουν εργασια.

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 10:49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΑΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Η ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΆΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ ΏΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΎΝ. ΠΌΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ