Άρθρο 24 – Έλεγχος

1. Ο τακτικός και διαχειριστικός έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και, αν συντρέχει περίπτωση, των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΑΣ διενεργείται ετησίως, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, από έναν (1) τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), για εκείνους εξ αυτών που έχουν κύκλο εργασιών κατά την τελευταία χρήση άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €) ή για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των νομικών οντοτήτων του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) από τους ελεγκτές αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Στους λοιπούς ΑΣ διενεργείται από έναν (1) τουλάχιστον ελεγκτή που έχει άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, σύμφωνα με το Π.Δ. 475/1991 (Α΄ 176).
2. Δεν μπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές μέλη και υπάλληλοι του ΑΣ που ελέγχεται ή σύζυγοι ή συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού.
3. Οι ελεγκτές και ισάριθμοι αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση του ΑΣ, εκτός από τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης, οι οποίοι ορίζονται από το Καταστατικό. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση ορισμού τους ή, για τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης, από το Καταστατικό.
4. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου τους μαζί με τις απαραίτητες πληροφορίες στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ που ελέγχεται, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και να υποβάλλουν αντίγραφο του πορίσματος στο Εποπτικό Συμβούλιο. Στο πόρισμα πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονομικής κατάστασης του ΑΣ στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ υποχρεούται να ανακοινώσει το ως άνω πόρισμα στην πρώτη μετά τον έλεγχο Γενική Συνέλευση των μελών του και να καλεί εγγράφως τους ελεγκτές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, για να παρίστανται σε αυτήν. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τους ζητηθεί. Αν από το πόρισμα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις, οι ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός δέκα (10) ημερών το πόρισμά τους στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και να γνωστοποιήσουν στην αρμόδια κρατική εποπτεύουσα τον ΑΣ αρχή την ως άνω υποβολή.
5. Ο ΑΣ που ελέγχεται υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ελεγκτών κατάλληλο χώρο, όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία (παραστατικά) και λογαριασμούς και να παρέχει κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που χρειάζονται οι ελεγκτές για την εκτέλεση του έργου του.
Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως:
α) Τη νομιμότητα των αποφάσεων και των πράξεων των οργάνων διοίκησης του ΑΣ.
β) Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και κανόνες της λογιστικής επιστήμης και η νομοθεσία για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και λογαριασμών.
γ) Την οικονομική κατάσταση του ΑΣ, που προκύπτει από τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά μόνο τη νομιμότητα της πραγματοποίησης των δαπανών. Ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση τυχόν ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων που τυχόν έχουν διαπραχθεί και τον εντοπισμό των υπεύθυνων.
6. Οι ελεγκτές, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναφέρουν τα προς συζήτηση θέματα, μπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.
7. Κατά τα λοιπά, για τη διενέργεια του ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), σύμφωνα με την παράγραφο 1, εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4336/2015 (Α΄ 94) και 4449/2017 (Α΄ 7) .
8. α) Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ζητήσει από τους ελεγκτές έκτακτο έλεγχο των ΑΣ.
β) Οι ελεγκτές, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναφέροντας σε αυτήν τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα (1) μήνα, από την υποβολή της αίτησης, με θέματα τα αναφερόμενα στην αίτηση.
9. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία για την άσκηση του ελέγχου.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 12:54 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι πλέον αυτές της Υποπαραγράφου Α1 του Νόμου 4336/2015, η οποία έχει ισχύ από 1-1-2016.
  ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1:
  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων
  1. I) Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α’174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας υποπαραγράφου:
  α) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες. …………………………………….
  Σε κάθε περίπτωση, εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις ειδικής νομοθεσίας που υπαγάγουν σε τακτικό έλεγχο εφόσον πληρούν τα κριτήρια της ως άνω Υποπαραγράφου Α1, ήτοι εφόσον συντάσσονται από οντότητες οι οποίες από την 01/01/2016 εντάσσονται στην κατηγορία των Μεσαίων ή Μεγάλων οντοτήτων βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του ν. 4308/2014.
  Οι Συνεταιρισμοί είναι και αυτοί Βάσει του του Νόμου 4308/2014 νομικές οντότητες και όχι ειδική κατηγορία οντοτήτων (π.χ. χρηματιστηριακές, ειδικού σκοπού, ή ΑΕΕΔ).
  ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΟΡΙΖΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:44 | Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

  παρ. 1: Οι οριζόμενοι εκ του ΑΣ ελεγκτές οφείλουν να φέρουν σχετική ειδίκευση επί των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η σταδιακή διαμόρφωση ενός σώματος ειδικευμένων ελεγκτών λαμβάνοντας μέτρα και παρέχοντας κίνητρα για συνεταιριστική ειδίκευση στους ήδη ασκούντες οικονομικολογιστικό έλεγχο σε συνήθεις εμπορικές εταιρείες. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να είναι:
  • η προσθήκη του συνεταιριστικού δικαίου και της συνεταιριστικής διαχείρισης ως αντικείμενο διδασκαλίας και εξέτασης των υποψηφίων ελεγκτών για τη λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
  • η προσθήκη της συνεταιριστικής επιχείρησης σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης των ελεγκτών (π.χ. στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών),
  • η παροχή κινήτρων για παρακολούθηση δια βίου μάθησης σεμιναρίων για τον συνεταιρισμό υπό τη μορφή π.χ. υποτροφιών ή μειωμένων διδάκτρων.
  Απώτερος στόχος των ανωτέρω μέτρων είναι να προετοιμάσουν το έδαφος έτσι ώστε στο μέλλον ο διορισμός ειδικευμένων ελεγκτών να συνιστά εκ του νόμου υποχρέωση για τους ελεγχόμενους συνεταιρισμούς και η συνεταιριστική κατάρτιση προαπαιτούμενο για τους ελεγκτές που επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνεταιρισμούς.
  παρ. 5: Καθώς ο συνεταιριστικός έλεγχος δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην οικονομική διάσταση του συνεταιρισμού προτείνεται προσθήκη επιπρόσθετων εδαφίων ε) την τήρηση των συνεταιριστικών αρχών, στ) την κάλυψη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών των μελών του συνεταιρισμού. Για τον λόγο αυτό ο ελεγκτής θα εξετάσει τον όγκο των συναλλαγών του ΑΣ με μέλη και μη μέλη, την χρήση και αξιοποίηση επιχορηγήσεων/επιδοτήσεων, την συμμετοχή των μελών στην συνεταιριστική διακυβέρνηση, την συνεργασία του ΑΣ με άλλους συνεταιρισμούς, την προώθηση συνεταιριστικής εκπαίδευσης για τα μέλη του και το ευρύ κοινό. Στις μεταβατικές διατάξεις το εν λόγω εδάφιο μπορεί να εφαρμοστεί προαιρετικά και με την πάροδο 3 ετών από την εφαρμογή του νόμου η εν λόγω διάταξη καθίσταται υποχρεωτική. Ο διευρυμένος αυτός έλεγχος θα φέρει τον ΑΣ προ των ευθυνών του και κυρίως θα διακριβωθεί αν και κατά πόσο προωθεί τα συμφέροντα των μελών του και λειτουργεί όχι ως μια οικονομικά βιώσιμη επιχείρηση αλλά ως μια συνεταιριστική βιώσιμη επιχείρηση.

 • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:52 | Αλέξης Μπακούρος

  Στην παρ. 8 η περ.β πρέπει να διαγραφεί είναι ίδια με την παρ.6

 • Πρέπει να διευκρινιστεί αρμοδίως, η γνωμάτευση ΣΛΟΤ 678/2018, ΘΕΜΑ: Κύκλος εργασιών Συνεταιρισμών ν.4384/2016. Η διευκρίνηση αυτή θα επηρεάσει ενδεχομένως σημαντικά τον «κύκλο εργασιών» που καταγράφουν οι Α.Σ. και άρα όλες τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται με βάση τον «κύκλο εργασιών»

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 22:50 | Λαζαρίδης Δημήτριος

  Εδώ θα πρέπει να διαχωριστούν οι συνεταιρισμοί ανάλογα με τον κύκλο εργασιών τους. Για τους μικρούς συνεταιρισμούς ο έλεγχος μπορεί να γίνεται κάθε τρία χρόνια και όχι κάθε χρόνο.