Άρθρο 18 – Δικαίωμα ενημέρωσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει εγγράφως ή ηλεκτρονικά το Εποπτικό Συμβούλιο τουλάχιστον ανά έξι (6) μήνες ή εκτάκτως κάθε φορά που παρίσταται αναγκαίο για την πορεία των δραστηριοτήτων του ΑΣ, για γεγονότα τα οποία μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην εν γένει κατάσταση του και για τις προοπτικές εξελίξεώς του. Το Εποπτικό Συμβούλιο ζητεί δια του Προέδρου του από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε πληροφορία που απαιτείται για τον έλεγχο της διοίκησης και διαχείρισης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει σε όλες τις επαληθεύσεις που αφορούν στον έλεγχο και οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής του ή να τις αναθέτει σε τρίτους. Κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να λαμβάνει γνώση όλων των πληροφοριών που διαβιβάζονται στο όργανο αυτό.

  • 14 Ιανουαρίου 2020, 11:48 | Αλέξης Μπακούρος

    Το 18 δεν μπορεί να είναι ξεχωριστό άρθρο αλλά παράγραφος στο άρθρο 16 αφού αναφέρεται σε υποχρέωση του διοικητικού συμβουλίου.